De thi trac nghiem may dien khi cu dien 2

18 62 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 14:37

Chơng Máy Điện chiều (26 câu) Khi khởi động động điện chiều kích từ độc lËp, tèt nh Êt chóng ta thao t¸c theo thø tù nh sau: a Tríc tiªn cÊp ngn cho cn dây kích từ sau cấp nguồn cho cuộn dây phần ứng động b Đồng thời cấp nguồn cho cuộn kích từ phần ứng c Cấp nguồn cho cuộn dây phần ứng sau cấp nguồn cho cuộn d ây kích từ d Không có đáp án Phơng trình đặc tính ®éng c¬ ®iƯn mét chiỊu kÝch tõ nèi tiÕp cã d¹ng nh sau: a ω = Uu (Kφ ) Kφ b ω = U u KKkt M c ω = Uu + Kφ d ω = − Uu KKkt M KKkt Ru Ru M + Ru + Rkt M ( K φ )2 R + − uR kt KK kt Phơng trình đặc tính động ®iƯn mét chiỊu kÝch tõ ®éc lËp cã d¹ng nh sau: Ru M a ω = − U u (Kφ )2 Kφ b ω = Uu Kφ (Kφ )2 + Ru + Rkt M Ru M c ω = + U u ( K φ )2 Kφ d ω − Ru + Rkt (Kφ )2 M = Uu Kφ Phơng trình đặc tính động điện chiỊu kÝch tõ song song cã d¹ng nh sau: a ω − = Uu Ru (Kφ ) M Kφ b ω + Ru + Rkt (Kφ )2 M = Uu Kφ c ω + = U Ru (K φ ) M u Kφ d ω − Ru + Rkt ( K φ )2 M = Uu Kφ Phơng trình đặc tính điện động điện mét chiỊu kÝch tõ nèi tiÕp cã d¹ng nh sau: a ω − = Uu Ru ( K φ )2 Kφ b ω Uu + R u KKkt + = Iu Uu R k t KKkt K c ωI K u k t = + R k t K K k t M Kφ + Ru (Kφ ) ®iƯn động điện chiều kích từ độc lập có dạng nh sau: M Phơng trình đặc tính điện động điện chiều kích từ song song cã d¹ng nh sau: + Ru + Rkt (Kφ )2 M R I Kφ Kφ R I Kφ Kφ a ω − Ru + Rkt (Kφ ) uI = Uu Kφ + − Kφ Kφ − Ru + Rkt (Kφ ) uI P h ¬ n g t r ì n h đ ặ c t í n h c ¬ − + b ω = c ω = Uu R Kφ Uu Kφ R Kφ Kφ I I d ω = + Ru + Rkt uI Uu (K φ ) Kφ Khi ®iỊu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iƯn mét chiỊu kÝch tõ song song, dùng ph ơng pháp nối thêm điện trở phụ vào phần ứng làm thay đổi dòng điện kích từ Nh ng phơng pháp tốt là: a Nối thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng b Làm thay đổi trị số dòng điện kích từ c Kết hợp hai phơng pháp d Không có phơng án Khi thay đổi chiều quay ®éng c¬ mét chiỊu ng êi ta cã thĨ thay đổi chiều dòng điện kích từ đổi chiều dòng điện phần ứng Nh ng phơng pháp tốt là: b Đổi chiều dòng điện kích từ c Đổi chiề u dòng điện phần ứng c.Kế t hợp hai phơng pháp d.Kh ông có phơng án đún g 10.Đới với Động điện chiều kích từ nối tiếp a Có thể vận hành không tải b Không thể vận hành không tải 11 Mắc thêm vào mạch phần ứng động điện mét chiỊu kÝch tõ ®éc lËp mét ®iƯn trë phơ có giá trị lần điện trở phần ứng dòng điện phần ứng khởi động tăng lần a b d 12 M ắ c t h ê m v o m c h p h Ç n ø n g c đ a đ ộ n g c đ i ệ n m ét chiỊu kÝch tõ ®éc lËp mét ®iƯn trở phụ có giá trị lần điện trở phần ứng dòng điện phần ứng khởi động giảm lần a c b d c 5 13 Mắc thêm vào mạch phần ứng động điện chiều kích từ độc lập điện trở phụ có giá trị lần điện trở phần ứng dòng điện phần ứng khởi động tăng lần a b c d 14 Giảm điện áp đặt vào phần ứng động điện chiều kích từ song song lần so với giá trị định mức mô men khởi động giảm lần a b d 1 c 3 15 Giảm điện áp đặt vào phần ứng động ®iƯn mét chiỊu kÝch tõ song song ®i lÇn so với giá trị định mức mô men khởi động giảm lần a b c d 16 Giảm điện áp đặt vào phần ứng động điện chiều kích từ song song 20 lần so với giá trị định mức mô men khởi động lăng lên lần a 20 b c 1 20 20 d 20 17 Giảm điện áp đặt vào phần ứng động ®iƯn mét chiỊu kÝch tõ song song ®i 25 lÇn so với giá trị định mức mô men khởi động giảm lần a 25 b c d 25 18 Hãm động kích từ độc lập động điện chiều kích từ độc lậ p xảy khi: a Động quay, cắt phần ứng phần kích từ khỏi nguồn chiều đóng vào điện trở hãm b Động quay, cắt phần ứng khỏi l ới điện chiều khép kín mạch qua điện trở hãm, kích từ giữ nguyên nh c.Động quay, đóng vào phần ứng điện trở phụ đủ lớn d Không có đáp án 19 Hãm ngợc động điện chiều kích từ độc lập xảy khi: a Động quay, đóng vào phần ứng điện trở phụ đủ lớn b Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần ứng, kích từ giữ nguyên nh c Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần kích từ, phần ứng giữ nguyên nh d Cả đáp án 20 Hãm ngợc động điện chiều kích từ song song xảy khi: a Động quay, đóng vào phần ứng điện trở phụ đủ lớn b Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần ứng, kích từ giữ nguyên nh c Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần kích từ, phần ứng giữ nguyên nh d Cả đáp án 21 Hãm tái sinh động điện chiều xảy khi: a Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần ứng, kích từ giữ nguyên nh b Động quay, đảo chiều điện áp cấp vào phần kích từ, phần ứng giữ nguyên nh c Tốc độ quay động lớn tốc độ không tải lý tởng d Không có đáp án 22 Tại xe điện chở khách thành phố lại thờng dùng động điện chiều kích từ nối tiếp? a Tính điều chỉnh tốc độ tốt b Mômen khởi động lớn c Đặc tính mềm mại, tránh đợc tì nh trạng tải d Cả ba lý 23 Khi mắc thêm điện trở phụ vào mạch kích từ động điện chiều kích từ độc lập thì: a Tốc độ không tải lý tởng không thay đổi b Dòng điện khởi động không thay đổi c Mômen khởi động không thay đổi d Cả ba thông số không thay đổi 24 Khi mắc thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng động điện chiều kích từ độc lập thì: a Dòng điện khởi động không thay đổi b Mômen khởi động không thay đổi c Tốc độ không tải lý tởng không thay đổi d Cả ba thông số không thay đổi 25 Khi giảm điện áp đặt vào mạch kích từ động điện chiều kích từ độc lập thì: a Tốc độ không tải lý tởng không thay đổi b Mômen khởi động không thay đổi c Dòng điện khởi động không thay đổi d Cả ba thông số không thay đổi 26 Khi giảm điện áp đặt vào mạch phần ứng động điện chiều kích từ độc lập thì: a Dòng điện khởi động không thay đổi b Mômen khởi động không thay đổi c Tốc độ không tải lý tởng không thay đổi d Cả ba thông số thay đổi Chơng cấu Điện từ (9 câu) Cơ cấu điện từ chiều có: a Mạch từ đợc làm thép khối, cuộn dây to ngắn b.Mạch từ đợc làm thép lá, cuộn dây to ngắn c.Mạch từ đợc làm thép khối, cuộn dây nhỏ cao d.Mạch từ đợc làm thép lá, cuộn dây nhỏ ngắn Cơ cấu điện từ xoay chiều có: a Mạch từ đợc làm thép khối, cuộn dây to ngắn b.Mạch từ đợc làm thép lá, cuộn dây to ngắn c.Mạch từ đợc làm thép khối, cuộn dây nhỏ cao d.Mạch từ đợc làm thép lá, cuộn dây nhỏ ngắn 3.Cơ cấu điện từ chiều cấu điện từ có: a Nguồn cung cấp cho cn hót lµ ngn xoay chiỊu b Ngn cung cấp cho cuộn hút nguồn áp c Nguồn cung cấp cho cuộn hút nguồn dòng d Nguồn cung cấp cho cuộn hút nguồn chi ều 4.Cơ cấu điện từ xoay chiều cấu điện từ cã: a Ngn cung cÊp cho cn hót lµ ngn xoay chiỊu b Ngn cung cÊp cho cn hót lµ ngn mét chiỊu c Ngn cung cÊp cho cn hót nguồn dòng d Nguồn cung cấp cho cuộn hút nguồn áp 5.Cơ cấu điện từ mắc nối tiếp cấu điện từ có: a Cuộn dây đợc cấp nguồn dòng b Cuộn dây đợc cấp nguồn áp c Cả hai đáp án d Không có đáp án 6.Cơ cấu điện từ mắc song song cấu điện từ có: a Cuộn dây đợc cấp nguồn dòng b Cuộn dây đợc cấp nguồn áp c Cả hai đáp án d Không có đáp án Khi tính toán cấu điện từ, cần tính toán thông số sau đây: a Chiều dài tiết diện mạch từ b Chiều dài tiết diện dây dẫn c Loại vật liêu làm mạch từ dây dẫn d Tất thông số Cơ cấu điện từ chiều mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp đợc không? a Có thể b Không thể 9 Cơ cấu điện từ nối tiếp mắc song song với lới điện đợc không? a Kông thể b Có thể Chơng khí cụ điện bảo vệ (17 câu) 1.Để bảo vệ cố tải dài hạn, thờng dùng: a Cầu chì b.Cầu dao c.Rơle nhiệt d.Rơle dòng điện cực đại 2.Để bảo vệ cố ngắn mạch, ng ời ta không dùng thiết bị ? a Cầu chì b áptômát c Rơle dòng điện cực đại d Cả thiết bị Khi tính chọn cầu chì phải dựa vào thông số ? a Trị số dòng điện định mức dây chảy b.Trị số dòng điện nóng chảy dây chảy c.Cả hai đáp án d.Không có đáp án Khi tính chọn rơle nhiệt phải dựa vào thông số ? a Dòng điện định mức qua sợi đốt b Dòng điện tác động sợi đốt c Cả hai đáp án d Không có đáp án Bản chất cố ngắn mạch: a Dòng điện tăng đột ngột b Dòng điện đợc khép kín nhng không qua tải c Cả hai đáp án d Không có đáp án Bản chất cố tải dài hạn: a Dòng điện thực tế mạch khoảng (1.2 ữ1.4) Iđm nhng trì khoảng thời gian dài đủ để làm h hỏng thiết bị điện b Dòng điện thực tế mạch khoảng (2.0 ữ2.5) Iđm nhng trì khoảng thời gian dài đủ để làm h hỏng thiết bị điện c Dòng điện tăng đột ngột d Không có đáp án Bản chất cố tải ngắn hạn: a Dòng điện thực tế mạch khoảng (1.2 ữ1.4) Iđm nhng trì khoảng thời gian ngắn b Dòng điện thực tế m ạch khoảng (2.0 ữ2.5) Iđm trì khoảng thời gian ngắn nhng đủ để làm h hỏng thiết bị điện c Dòng điện tăng đột ngột d Không có đáp án Cầu chì bảo vệ đợc cố dới đây: Ngắn mạch Quá tải dài hạn Quá tải ngắn hạn Không có đáp án Để bảo vệ cố tải ngắn hạn, th ờng dùng: a Cầu chì b.áptômát c.Rơle nhiệt d.Rơle dòng điện cực đại 10 Khi tính chọn áptômát phải dựa vào thông số nào? a b c d a Dòng điện định mức qua tiếp điểm b Dòng điện tác động áptômát c Điện áp định mức đặt tiếp điểm d Cả thông số 11 áptômát khí cụ điện a điều khiển từ xa b bảo vệ c điều khiển tay d Cả đáp án 12 Để bảo vệ động điện ba pha khỏi cố ngắn mạch phải cần: a cầu chì b cầu chì c Aptomat 1pha 2cực d Aptomat 3pha 3cực 13 Để bảo vệ động điện chiều kích từ độc lập khỏi cố ngắn mạch, cần dùng: a cầu chì, cầu chì bảo vệ mạch phần ứng cầu chì lại bảo vệ mạch kích từ b Aptomát bảo vệ phần ứng c Aptomát bảo vệ phần kích từ d Ap tômát: Ap tômát bảo vệ kích từ Ap tômát lại bảo vệ phần ứng 14 Để bảo vệ động điện chiều khỏi cố tải dài hạn cần dùng: a 1Rơle nhiệt có sợi đốt b 2Rơle nhiệt có sợi đốt c Rơle nhiệt có sợi đốt d Cả ba đáp án 15 Để bảo vệ động điện không đồng ba pha khỏi cố tải dài hạn cần dùng: a 1Rơle nhiệt có sợi đốt b 2Rơle nhiệt có sợi đốt c Rơle nhiệt có sợi đốt d Cả ba đáp án 16 Có Rơle nhiệt sợi đố t, có dòng định mức qua sợi đốt 4,5A Hỏi dùng để bảo vệ tốt cho phụ tải Động KĐB ba pha rôto dây quấn (với U 1đm =380V) sau đây: a có Pđm=1,6KW, đm=89%, cosđm=0,85 b có Pđm=16KW, đm=85%, cosđm=0,95 c có Pđm=0,16KW, đm=95%, cosđm=0,85 d Không có đáp án đáp án 17 Một cầu chì có dòng điện định mức dây chảy đồng 15 A, hỏi bảo vệ tốt cho phụ tải có dòng định mức sau đây: a 12A b 10A c 8A d Không có đáp án ba đáp án Chơng khí cụ điện điều khiển từ xa (25 câu) Cuộn hút rơle xoay chiều mắc vào nguồn chiều có trị số điện ¸p nÕu: a M¾c nèi tiÕp cn hót víi mét ®iƯn trë ®đ lín b M¾c song song cn hót với điện trở đủ lớn c Cả hai đáp án d Không có đáp án Cuộn hút công tắc tơ xoay chiều mắc vào nguồn chiều có trị số điện ¸p nÕu: i M¾c nèi tiÕp cn hót víi mét ®iƯn trë ®đ lín ii M¾c song song cn hót với điện trở đủ lớn c.Cả hai đáp án d.Không có đáp án Cuộn hút công tắc tơ chiều mắc vào nguồn xoay chiều có trị số điện áp a Sai b.Đúng Cuộn hút rơle chiều mắc vào nguồn xoay chiều có trị số điện áp a.Sai b.Đúng Tiếp điểm Rơle chiều đóng ngắt đợc dòng điện xoay chiều, thông số ghi nhãn thoả mãn a.Đúng b.Sai Tiếp điểm công tắc tơ chiều đóng ngắt đ ợc dòng điện xoay chiều, thông số ghi nhãn thoả mãn a.Đúng b.Sai Tiếp điểm Rơle xoay chiều đóng ngắt đ ợc dòng điện chiều, thông số ghi nhãn thoả mãn a.Đúng b.Sai Tiếp điểm công tắc tơ xoay chiều đóng ngắt đ ợc dòng điện chiều, thông số ghi nhãn thoả mãn a.Đún g b.Sai 9.Khi tính chọn rơle, phải dựa vào thông số ? a Trị số điện áp đặt vào cuộn hút trị số điện áp mà tiếp điểm chịu đợc mở b Trị số dòng điện qua tiếp điểm c Số lợng tiếp điểm d Cả đáp án 10 Trong hệ thống điều khiển, Rơle trung gian thiếu tiếp điểm, có thể: a Mắc thêm công tắc tơ song song với Rơle trung gian b Mắc thêm Rơle trung gian chủng loại song song với Rơle trung gian c Cả hai Đáp án d Không có đáp án 11 Trong hệ thống điều khiển, Công tắc tơ thiếu tiếp điểm chính, có thể: a Mắc thêm công tắc tơ chủng loại song song với công tắc tơ b Mắc thêm Rơle trung gian song song với Công tăc tơ c Cả hai Đáp án d Không có đáp án 12 Trong hệ thống điều khiển, Công tắc tơ thiếu tiếp điểm phụ, phơng pháp tốt là: a Mắc thêm công tắc tơ chủng loại song song với công tắc tơ b Mắc thêm Rơle trung gian song song với Công tăc tơ c Cả hai Đáp án d Không có đáp án 13 Về nguyên lý mắc nối tiếp hai cuộn hút hai Rơle có điện áp định mức 110VAC vào nguồn điện 220VAC đợc kh«ng? a Cã thĨ b Kh«ng thĨ 14 VỊ cÊu tạo, Rơle trung gian công tắc tơ khác điểm nào? a Hệ thống tiếp điểm b Hệ thống dập hồ quang c Không có đáp án d Cả hai điểm 15.Về cấu tạo, Rơle trung gian Rơle thời gian khác điểm nào? a Hệ thống tiếp ®iĨm b HƯ thèng dËp hå quang c Bé phËn trễ thời gian d Không có đáp án 16.Khi tính chọn công tắc tơ, phải dựa vào thông số ? a Trị số điện áp đặt vào cuộn hút trị số điện áp mà tiếp điểm chịu đợc mở b Trị số dòng điện qua tiếp điểm c Số lợng tiếp điểm d.Cả đáp án 17.Về cấu tạo, khởi động từ đơn khác khởi động từ kép điểm: a Số lợng công tắc tơ xoay chiều b Hệ thống dập hồ quang c Cả hai đáp án d Không có đáp án đáp án 18 Về cấu tạo, khởi động từ đơn giống khởi động từ kép điểm: a Đều có Rơle nhiệt b Đều có công tắc tơ xoay chiều c Cả hai đáp án d Không có đáp án đáp án 19.Về cấu tạo, Rơle trung gian công tắc tơ giống điểm: a Có mạch từ b Có cuộn hút c Có hệ thống tiếp điểm d Cả ba điểm 20.Về cấu tạo, Rơle trung gian Rơle thời gian giống điểm: a Có mạch từ b Cã cn hót c Cã hƯ thèng tiÕp ®iĨm d Cả ba điểm 21.Về cấu tạo, Rơle chiều có phận sau: a Mạch từ b Cuộn hút c Hệ thống tiếp điểm d Cả ba phận 22 Về cấu tạo, phận gống Rơle chiều, Rơle xoay chiều có thêm bé phËn sau: a buång dËp hå quang b Vßng ngắn mạch (vòng chống rung) c Bộ phận tạo trễ thời gian d Cả ba phận 23.Một Công tắc tơ thiếu tiếp điểm phụ khắc phục cách nào? a mắc song song cuộn hút công tắc tơ với Công tắc tơ khác có chủng loại, lấy tiếp điểm công tắc tơ thay cho tiếp điểm thiếu b mắc song song cuộn hút công tắc tơ ®ã víi mét R¬le trung gian, lÊy tiÕp ®iĨm cđa Rơle trung để thay tiếp điểm thiếu c Cả hai cách d Cả hai cách a, b sai 24.Một Công tắc tơ thiếu tiếp điểm khắc phục cách nào? a mắc song song cuộn hút công tắc tơ với Công tắc tơ khác có chủng loại, lấy tiếp điểm công tắc tơ thay cho tiếp điểm thiếu b mắc song song cuộn hút công tắc tơ với Rơle trung gian, lấy tiếp điểm Rơle trung để thay tiếp điểm thiếu c Cả hai cách d Cả hai cách a, b sai 25 Tiếp điểm Rơle trung gian thay cho tiếp điểm công tắc tơ khi: a Tiếp điểm công tắc tơ tiếp điểm b Tiếp điểm công tắc tơ tiếp điểm phụ c Cả hai trờng hợp d Cả hai trờng hợp a, b sai ... chiều kích từ song song 20 lần so với giá trị định mức mô men khởi động lăng lên lần a 20 b c 1 20 20 d 20 17 Giảm điện áp đặt vào phần ứng động điện chiều kích từ song song 25 lần so với giá trị... chiều cấu điện tõ cã: a Ngn cung cÊp cho cn hót lµ ngn xoay chiỊu b Ngn cung cÊp cho cn hót nguồn áp c Nguồn cung cấp cho cu n hút nguồn dòng d Nguồn cung cấp cho cu n hút nguồn chi ều 4.Cơ cấu... cấu điện từ có: a Nguồn cung cÊp cho cn hót lµ ngn xoay chiỊu b Ngn cung cÊp cho cn hót lµ ngn mét chiỊu c Nguồn cung cấp cho cu n hút nguồn dòng d Nguồn cung cấp cho cu n hút nguồn áp 5.Cơ cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi trac nghiem may dien khi cu dien 2, De thi trac nghiem may dien khi cu dien 2, d. Không có đáp án đúng., b. Trị số dòng điện đi qua tiếp điểm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay