Phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học hóa học

271 12 0
  • Loading ...
1/271 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 14:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHM H NI PHM TH KIM NGN Phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học CHO học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học Hóa học Chun ngành: LL&PPDH mơn Hố học Mã số: 9140111 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: 1.TS CAO THỊ THẶNG PGS.TS LÊ THỊ HỒNG HẢI HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Phạm Thị Kim Ngân LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Hóa học, thầy giáo, giáo Bộ mơn Phương pháp giảng dạy Hóa học, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phòng ban chức nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Tổ Sinh Hóa trường THPT chuyên Chu Văn An, bạn bè, thầy cô giáo, cán nhân viên hội đồng giáo dục nhà trường, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi vật chất, tinh thần thời gian cho tơi q trình thực nghiên cứu Đặc biệt, với lòng thành kính, ngưỡng mộ biết ơn sâu sắc, em xin trân trọng gửi lời tri ân tới TS Cao Thị Thặng, PGS.TS Lê Thị Hồng Hải– người tận tâm, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ em suốt trình thực luận án Con xin cảm ơn bố mẹ hai bên, anh, chị, em gia đình động viên con, chăm sóc ngày phải tập trung cho luận án Em cảm ơn anh, cảm ơn bên em, hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện tốt để em n tâm hồn thành luận án Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Phạm Thị Kim Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TỊI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu việc phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học giới Việt Nam 1.1.1 Trên giới .6 1.1.2 Ở Việt Nam .7 1.2 Năng lực lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 11 1.2.1 Quan điểm lực, lực học sinh Trung học phổ thông 11 1.2.2 Quan điểm lực tìm tòi nghiên cứu khoa học .14 1.3 Một số phương pháp dạy học tích cực sử dụng để phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông 18 1.3.1 Cơ sở khoa học phương pháp dạy học tích cực 18 1.3.2 Phương pháp dạy học dự án 20 1.3.3 Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 22 1.3.4 Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học 25 1.4 Đánh giá lực học sinh Trung học phổ thông 27 1.4.1 Đổi phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá 27 1.4.2 Nguyên tắc đánh giá lực học sinh 28 1.4.3 Một số công cụ đánh giá lực học sinh Trung học phổ thông dạy học hoá học 29 1.5 Thực trạng phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông Việt Nam 30 1.5.1 Chương trình sách giáo khoa hóa học Trung học phổ thông hành với vấn đề phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 30 1.5.3 Điều tra thực trạng việc phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học dạy học hóa học 32 Tiểu kết chương 40 Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TỊI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 41 2.1 Năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh Trung học phổ thông 41 2.1.1 Khái niệm lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh Trung học phổ thông 41 2.1.2 Cấu trúc lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 42 2.1.3 Biểu lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh dạy học hóa học 44 2.2 Thiết kế cơng cụ đánh giá lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 45 2.2.1 Tiêu chí mức độ đánh giá lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 45 2.2.2 Cơ sở khoa học để thiết kế cơng cụ đánh giá lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 47 2.2.3 Thiết kế cơng cụ đánh giá lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 47 2.3 Một số biện pháp phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông dạy học hóa học 56 2.3.1 Biện pháp 1: Vận dụng phương pháp dạy học dự án theo định hướng phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông 57 2.3.2 Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo định hướng phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông .77 2.3.3 Biện pháp 3: Phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh thông qua tổ chức cho học sinh tìm tòi nghiên cứu khoa học 95 Tiểu kết chương 110 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 111 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 111 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 111 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 111 3.2 Chuẩn bị trước thực nghiệm sư phạm 111 3.2.1 Địa bàn thực nghiệm 111 3.2.2 Đối tượng thực nghiệm 112 3.2.3 Giáo viên thực nghiệm 112 3.3 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 113 3.3.1 Thiết kế thực nghiệm 113 3.3.2 Thực nghiệm thăm dò (năm học 2014-2015) 114 3.3.3 Thực nghiệm sư phạm vòng (năm học 2015-2016) 114 3.3.4 Thực nghiệm sư phạm vòng (năm học 2016-2017) 115 3.4 Kết thực nghiệm 117 3.4.1 Xử lí đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 117 3.4.2 Kết thực nghiệm sư phạm 120 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT ĐỌC LÀ Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BTNB Bàn tay nặn bột CHNC Câu hỏi nghiên cứu DA Dự án DHDA Dạy học dự án ĐC Đối chứng ES Giá trị mức độ ảnh hưởng GTNC Giả thuyết nghiên cứu HS Học sinh 10 HT Hiện tượng 11 KHBH Kế hoạch học 12 KHKT Khoa học kỹ thuật 13 KHTN Khoa học tự nhiên 14 KL Kim loại 15 NCKH Nghiên cứu khoa học 16 NL Năng lực 17 NXB Nhà xuất 18 PATN Phương án thực nghiệm 19 PK Phi kim 20 PP Phương pháp 21 PPDH Phương pháp dạy học 22 SGK Sách giáo khoa 23 STT Số thứ tự 24 SV Sinh viên 25 TB Trung bình 26 THPT Trung học phổ thông 27 TN Thực nghiệm 28 TNTT Thực nghiệm tìm tòi 29 TNSP Thực nghiệm sư phạm 30 TT Tìm tòi 31 TTNC Tìm tòi nghiên cứu DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 3.1 Hiểu biết GV vấn đề NL TT NCKH HS THPT 33 Kết điều tra nhận thức GV tiêu chí thuộc NL TT NCKH HS 34 Kết điều tra việc sử dụng số PPDH tích cực 34 Kết điều tra việc tiếp cận nhận định vai trò PP BTNB, PP DHDA, hướng dẫn HS NCKH việc phát triển NL TT NCKH cho HS 35 Kết điều tra việc GV vận dụng PP DHDA theo định hướng phát triển NL TT NCKH cho HS 36 Kết điều tra GV vận dụng PP DHDA theo định hướng phát triển NL TT NCKH cho HS 37 Kết điều tra GV vận dụng quy trình hướng dẫn HS NCKH theo định hướng phát triển NL TT NCKH cho HS 38 Tiêu chí mức độ đánh giá lực tìm tòi nghiên cứu khoa học 45 Bảng kiểm quan sát NL TT NCKH HS 49 Phiếu GV đánh giá NL TT NCKH HS 50 Phiếu HS tự đánh giá NL TT NCKH 50 Phiếu đánh giá sản phẩm dự án 51 Ma trận đề kiểm tra lớp 10 54 Ma trận đề kiểm tra lớp 11 55 So sánh quy trình TT NCKH quy trình DHDA 57 Một số chủ đề nội dung DHDA 64 So sánh quy trình TT NCKH quy trình dạy học BTNB 77 Một số chủ đề TTNC áp dụng PP BTNB 83 So sánh quy trình TT NCKH quy trình NCKH nói chung 95 Một số đề tài NCKH dành cho HS THPT 101 Thống kê thông tin kế hoạch học minh họa 109 Thống kê thông tin trường thực nghiệm 112 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Thống kê thông tin nội dung thực nghiệm 113 Thống kê thông tin thực nghiệm thăm dò 114 Thống kê thơng tin thực nghiệm sư phạm vòng 115 Thống kê thông tin thực nghiệm sư phạm vòng 116 Thí dụ minh họa thiết kế thực nghiệm 117 Tổng hợp kết bảng kiểm quan sát tiêu chí đánh giá NL TT NCKH lớp 10 (vòng 1) 135 Tổng hợp kết bảng kiểm quan sát tiêu chí đánh giá NL TT NCKH lớp 11 (vòng 1) 136 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng kết bảng kiểm quan sát sau vòng TNSP 137 Bảng tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH sau vòng TNSP 138 Bảng tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH sau vòng TNSP 139 Tổng hợp kết GV đánh giá sản phẩm dự án lớp 10TN 140 Tổng hợp kết GV đánh giá sản phẩm dự án lớp 11TN 141 Bảng tổng hợp kết đánh giá sản phẩm tìm tòi nghiên cứu khoa học lớp 10TN 142 Bảng phân bố tần suất kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 1) 143 Bảng phân bố tần suất lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 1) 144 Bảng phân bố tần suất kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 1) 145 Bảng phân bố tần suất lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 1) 146 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng kết điểm kiểm tra sau vòng TNSP 147 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ quy trình thiết kế cơng cụ đánh giá NL TT NCKH 48 Hình 2.2 Sơ đồ phát triển ý tưởng nghiên cứu tiểu chủ đề “Mưa axit” 58 Hình 2.3: Sơ đồ tiến trình dạy học PP DHDA theo định hướng phát triển NL TT NCKH cho HS 61 Hình 2.4: Sơ đồ tư nghiên cứu tìm hiểu ngành cơng nghiệp silicat 71 Hình 2.5 Sơ đồ tư nghiên cứu tìm hiểu xi măng 73 Hình 2.6 Sơ đồ tư nghiên cứu tìm hiểu thủy tinh 74 Hình 2.7 Sơ đồ tư nghiên cứu tìm hiểu đồ gốm 76 Hình 2.8: Sơ đồ tiến trình dạy học PP BTNB theo định hướng phát triển NL TT NCKH cho HS 80 Hình 2.9 Sơ đồ tư kết luận tính chất hóa học HNO3 95 Hình 2.10 Sơ đồ quy trình tổ chức cho học sinh tìm tòi nghiên cứu khoa học 99 Hình 3.1 Biểu đồ tần suất biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 1) 143 Hình 3.2 Đường lũy tích biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 1) 144 Hình 3.3 Biểu đồ tần suất biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 1) 145 Hình 3.4 Đường lũy tích biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 1) 146 86PL THPT Hữu Lũng THPT Thiệu Hóa 11A1 11A2 Tổng điểm quan sát Giá trị TB Độ lệch chuẩn Độ lệch giá trị TB nhóm TN ĐC P T-Test độc lập Mức độ ảnh hưởng ES Nhóm 49 Điểm nhóm Nhóm 46 Nhóm 44 Nhóm 49 Điểm nhóm Nhóm 50 Nhóm 49 Nhóm 49 865 48,056 2,04284 Tổng 11A2 139 Tổng 148 11A4 Nhóm 37 Điểm nhóm Nhóm 36 Nhóm 40 Nhóm 37 Điểm nhóm Nhóm 40 Nhóm 41 Nhóm 38 689 38,278 2,53989 Tổng 113 Tổng 119 9,778 1,81238.10-32 3,849773 Kết cho thấy có khác biệt rõ rệt lớp TN ĐC, cụ thể sau: - Kết TNSP lớp 10 vòng có độ chênh lệch giá trị TB lớp TN ĐC 9,666 p = 1,03143.10-29< 0,05; mức độ ảnh hưởng ES 3,976566 - Kết TNSP lớp 11 vòng có độ chênh lệch giá trị TB lớp TN ĐC 9,778 p = 1,81238.10-32 < 0,05; mức độ ảnh hưởng ES 3,849773 Từ kết thu thấy chênh lệch giá trị TB điểm số lớp ĐC lớp TN vòng khơng có khả xảy ngẫu nhiên Mức độ ảnh hưởng ES > chứng tỏ việc sử dụng biện pháp lớp TN vòng tác động lớn đến việc phát triển NL TT NCKH HS 4.2 PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN Kết thực nghiệm sư phạm vòng 87PL Bảng 3.22 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề , kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 11 14 11,43% 31,43% 40% 17,14% 13 13 5,71% 37,14% 37,14% 20,01% 13 15 8,57% 37,14% 42,86% 11,43% 11 16 5,71% 31,43% 45,71% 17,15% 35 35 35 35 35 35 210 5,71% 2,86% 14 6,67% 12 14 34,29% 40% 20% 12 14 34,29% 40% 22,85% 72 86 38 34,29% 40,95% 18,09% Bảng 3.23 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng Tổng Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Yếu TB Khá Tốt 24 68,57% 17,14% 11,43% 2,86% 24 68,57% 8,57% 14,29% 8,57% 18 51,43% 22,86% 20,00% 5,71% 35 tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Mức độ đánh giá 35 35 88PL Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận 35 Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học 35 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngôn ngữ khoa học 35 Tổng 210 17 13 48,57% 37,14% 8,57% 5,72% 16 8 45,71% 22,86% 22,86% 8,57% 20 57,14% 11,43% 22,86% 8,57% 119 42 35 14 56,67% 20,00% 16,67% 6,66% Bảng 3.24 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tổng Yếu TB Khá Tốt 10 15 11,43% 28,57% 42,86% 17,14% 11 15 8,57% 31,43% 42,86% 17,14% 12 14 5,71% 34,29% 40% 20% 20 2,86% 17,14% 57,14% 22,86% 20 2,86% 22,86% 57,14% 17,14% 10 15 2,86% 28,57% 42,86% 25,71% 12 57 99 42 5,71% 27,14% 47,14% 20,01% 35 35 35 Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận 35 Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học 35 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học 35 Tổng 210 Mức độ đánh giá 89PL Bảng 3.25 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tổng Yếu TB Khá Tốt 15 10 42,86% 28,57% 22,86 5,71% 21 60% 22,86% 17,14% 0,00% 19 54,29% 25,71% 17,14% 2,86% 17 48,57% 20% 22,86% 8,57% 25 71,43% 8,57% 14,29% 5,71% 20 57,14% 14,29% 20% 8,57% 117 42 40 11 55,71% 20% 19,05% 5,24% 35 35 35 Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận 35 Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học 35 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngôn ngữ khoa học 35 Tổng 210 Mức độ đánh giá Kết thực nghiệm sư phạm vòng 2: Bảng 3.26 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Tổng 40 40 Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 10 23 0,00% 25% 57,5% 17,5% 22 0,00% 22,5% 55% 22,5% 90PL Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng 40 40 40 40 240 22 10 0,00% 20% 55% 25% 25 0,00% 15% 62,5% 22,5% 22 55% 24 10 25% 0,00% 20% 0,00% 17,5% 0,00% 48 20% 60% 138 57,5% 22,5% 54 22,5% Bảng 3.27 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 24 60,00% 20,00% 15,00% 5,00% 22 55,00% 22,50% 15,00% 7,50% 23 57,50% 20,00% 17,50% 5,00% 23 10 57,50% 25,00% 12,50% 5,00% 20 50,00% 21 52,50% 133 55,42% 22,50% 20,00% 7,50% 7,50% 22,50% 17,50% 47 41 19 19,58% 17,08% 7,92% 40 40 40 40 40 40 240 91PL Bảng 3.28 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngôn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 24 10 0% 15,00% 60,00% 25,00% 11 20 0% 27,50% 50,00% 22,50% 24 0% 22,50% 60,00% 17,50% 23 10 0% 17,50% 57,50% 25,00% 0% 0% 0% 20 12 40 20,00% 50,00% 30,00% 21 14 12,50% 52,50% 35,00 46 132 62 19,17% 55,00% 25,83% 40 40 40 40 40 40 240 Bảng 3.29 Tổng hợp kết GV đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 25 62,50% 20,00% 12,50% 5,00% 20 12 50,00% 30,00% 17,50% 2,50% 40 40 92PL Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng 40 40 40 40 240 20 50,00% 22,50% 20,00% 7,50% 25 62,50% 12,50% 15,00% 10,00% 24 60,00% 12,50% 20,00% 7,50% 20 50,00% 12,50% 22,50% 15,00% 134 44 43 19 55,83% 18,33% 17,92% 7,92% 4.3 PHIẾU HỎI HỌC SINH Kết thực nghiệm sư phạm vòng 1: Bảng 3.30 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 132 80 20 3,33% 55,00% 33,33% 8,34% 126 85 21 3,33% 52,50% 35,42% 8,75% 14 118 90 18 5,83% 49,17% 37,50% 7,50% 106 100 25 3,75% 44,17% 41,67% 10,41% 10 4,17% 15 6,25% 64 82 34,17% 55 22,92% 619 120 50,00% 120 50,00% 595 28 11,66% 50 20,83% 162 4,44% 42,99% 41,32% 11,25% 240 240 240 240 240 240 1440 93PL Bảng 3.31 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 120 99 20 48,98% 40,41% 8,16% 2,45% 134 64 40 54,69% 26,12% 16,33% 2,86% 123 69 45 50,20% 28,16% 18,37% 3,27% 112 91 32 10 45,71% 37,14% 13,06% 4,07% 131 50 48 16 53,47% 20,41% 19,59% 6,53% 121 57 50 17 49,39% 23,27% 20,41% 6,93% 741 430 235 64 245 245 245 245 245 245 1470 50,41% 29,25% 15,99% 4,35% Bảng 3.32 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 TN vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 127 83 20 2,95% 53,59% 35,02% 8,44% 120 90 21 2,53% 50,63% 37,97% 8,87% 237 237 94PL Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 237 Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận 237 Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học 237 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học 237 Tổng 1422 12 95 90 40 5,06% 40,08% 37,97% 16,89% 103 102 26 2,53% 43,46% 43,04% 10,97% 38 161 30 3,38% 16,03% 67,94% 12,65% 15 13 170 39 6,33% 5,49% 71,73% 16,45% 54 496 696 176 3,80% 34,88% 48,95% 12,37% Bảng 3.33 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 119 95 20 49,58% 39,58% 8,34% 2,5% 134 58 43 55,83% 24,17% 17,92% 2,08% 122 63 48 50,83% 26,25% 20,00% 2,92% 110 77 41 12 45,83% 32,08% 17,09% 5,00% 110 45,83% 115 47,92% 710 49,31% 63 51 16 26,25% 21,25% 6,67% 46 58 21 19,17% 24,16% 8,75% 402 261 67 27,92% 18,13% 4,64% 240 240 240 240 240 240 1440 95PL Kết thực nghiệm sư phạm vòng 2: Bảng 3.34 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 TN vòng Tổng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu 254 Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 254 rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 254 Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận 254 Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học 254 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học 254 Tổng 1524 Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 121 100 30 1,18% 47,64% 39,37% 11,81% 121 98 31 1,57% 47,64% 38,58% 12,21% 91 120 38 1,97% 35,83% 47,24% 14,96% 81 120 50 1,18% 31,89% 47,24% 19,69% 96 121 31 2,36% 37,80% 47,64% 12,20% 72 121 57 1,57% 28,35% 47,64% 22,44% 25 582 680 237 1,64% 38,19% 44,62% 15,55% Bảng 3.35 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 10 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Tổng Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 160 67 20 63,49% 26,59% 7,94% 1,98% 123 80 42 48,81% 31,75% 16,67% 2,77% 252 252 96PL Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng 252 252 252 252 1512 124 75 45 49,21% 29,76% 17,86% 3,17% 115 83 44 10 45,63% 32,94% 17,46% 3,97% 113 44,84% 112 44,44% 747 49,40% 73 48 18 28,97% 19,05% 7,14% 74 48 18 29,37% 19,05% 7,14% 452 247 66 29,89% 16,34% 4,37% Bảng 3.36 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 TN vòng Tổng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Mức độ đánh giá Yếu TB Khá Tốt 115 86 40 0,82% 47,33% 35,39% 16,46% 97 113 30 1,23% 39,92% 46,50% 12,35% 99 100 42 0,82% 40,74% 41,15% 17,29% 98 109 32 1,65% 40,33% 44,86% 13,16% 1,65% 2,06% 20 1,37% 37 162 40 15,23% 66,67% 16,45% 18 170 50 7,40% 69,96% 20,58% 464 740 234 31,82% 50,75% 16,06% 243 243 243 243 243 Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học 243 Tổng 1458 97PL Bảng 3.37 Tổng hợp kết HS tự đánh giá mức độ phát triển NL TT NCKH lớp 11 ĐC vòng STT Tiêu chí Xác định câu hỏi nghiên cứu: thể rõ định hướng tìm tòi nghiên cứu Đề xuất giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, kiểm chứng được, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu Thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu khả thi để kiểm chứng giả thuyết trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Tiến hành phương án thực nghiệm tìm tòi nghiên cứu đề ra, kiểm chứng giả thuyết rút kết luận Viết báo cáo đầy đủ nội dung khoa học Trình bày kết tìm tòi nghiên cứu theo ngơn ngữ khoa học Tổng Mức độ đánh giá Tổng Yếu TB Khá Tốt 121 99 20 48,99% 40,08% 8,10% 2,83% 132 65 44 53,44% 26,32% 17,81% 2,43% 128 62 50 51,82% 25,10% 20,24% 2,84% 120 74 41 12 48,58% 29,96% 16,60% 4,86% 110 44,53% 125 50,61% 736 49,66% 68 27,53% 43 17,41% 411 27,73% 52 21,05% 58 23,48% 265 17,88% 17 6,89% 21 8,50% 70 4,73% 247 247 247 247 247 247 1482 4.4 KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA VÒNG Kết thực nghiệm sư phạm lớp 10 vòng 2: Bảng 3.38 Bảng phân bố tần suất kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 2) Lớp TN ĐC Số HS SL % SL % 0 1,19 2 0,79 1,59 4 1,57 1,57 39 66 15,48 26,19 Điểm Xi 10 45 80 67 3,94 17,71 31,50 26,38 52 58 17 20,63 23,02 6,75 2,78 27 10,63 1,98 10 15 5,91 0,39 X 6,57 4,80 98PL 35 30 25 20 TN 15 ĐC 10 5 10 Hình 3.5 Biểu đồ tần suất biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 2) Kết cho thấy có khác biệt rõ rệt lớp 10 TN lớp 10 ĐC TNSP vòng 2, cụ thể sau: + Biểu đồ phân loại kết điểm kiểm tra cho thấy lớp TN có tỉ lệ điểm Khá, Giỏi cao nhiều so với lớp ĐC + Độ chênh lệch giá trị TB điểm số lớp TN lớp ĐC 2,3452 p = 1,23172-55 < 0,05 Vậy thấy chênh lệch giá trị TB điểm số lớp TN lớp ĐC khơng có khả xảy ngẫu nhiên + Giá trị quy mô ảnh hưởng kiểm tra ES = 1,52137528 > chứng tỏ ảnh hưởng tác động mức lớn + Kết kiểm định Khi bình phương χ2 có p = 2,2546-18 < α = 0,01 Điều chứng tỏ khác phân phối điểm số kiểm tra lớp TN lớp ĐC tác động biện pháp phát triển NL TT NCKH mà ngẫu nhiên Bảng 3.39 Bảng phân bố tần suất lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 2) Điểm TN 0,79 2,36 3,94 7,87 25,59 57,09 83,46 94,09 100 ĐC 1,19 2,78 18,25 44,44 65,08 88,09 94,84 97,62 99,60 100 10 99PL 120 100 80 TN ĐC 60 40 20 10 Hình 3.6 Đường lũy tích biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 10 (vòng 2) Dựa vào đồ thị đường lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 10 vòng cho thấy đường lũy tích lớp TN nằm bên phải, phía đường lũy tích lớp ĐC Qua thấy HS lớp 10 TN có NL TT NCKH tốt so với HS lớp 10 ĐC Kết thực nghiệm sư phạm lớp 11 vòng 2: Bảng 3.40 Bảng phân bố tần suất kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 2) Lớp TN ĐC Số HS SL % SL % 0 1,21 2 0,82 1,61 1,65 41 16,60 4 1,65 58 23,48 Điểm Xi 6 40 2,47 16,46 67 51 27,13 20,64 85 34,98 12 4,86 57 23,46 2,43 30 12,34 2,02 10 15 6,17 0 X 6,61 4,77 35 30 25 20 TN 15 ĐC 10 5 10 Hình 3.7 Biểu đồ tần suất biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 2) Kết cho thấy có khác biệt rõ rệt lớp 11 TN lớp 11 ĐC 100PL TNSP vòng 2, cụ thể sau: + Biểu đồ phân loại kết điểm kiểm tra cho thấy lớp TN có tỉ lệ điểm Khá, Giỏi cao nhiều so với lớp ĐC + Độ chênh lệch giá trị TB điểm số lớp TN lớp ĐC 2,5720 p = 3,74419.10-61 < 0,05 Vậy thấy chênh lệch giá trị TB điểm số lớp TN lớp ĐC khơng có khả xảy ngẫu nhiên + Giá trị quy mô ảnh hưởng kiểm tra ES = 1,87260191 > chứng tỏ ảnh hưởng tác động mức lớn + Kết kiểm định Khi bình phương χ2 có p = 4,34756.10-16 < α = 0,01 Điều chứng tỏ khác phân phối điểm số kiểm tra lớp TN lớp ĐC tác động biện pháp phát triển NL TT NCKH mà ngẫu nhiên Bảng 3.41 Bảng phân bố tần suất lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 2) Điểm TN ĐC 1,21 0,82 2,83 2,47 19,43 4,12 42,91 6,58 70,04 23,05 90,69 58,02 95,55 81,48 97,97 10 93,83 100 100 100 120 100 80 TN ĐC 60 40 20 10 Hình 3.8 Đường lũy tích biểu diễn kết điểm kiểm tra lớp 11 (vòng 2) Dựa vào đồ thị đường lũy tích kết điểm kiểm tra lớp 11 vòng cho thấy đường lũy tích lớp TN nằm bên phải, phía đường lũy tích lớp ĐC Qua thấy HS lớp 11 TN có NL TT NCKH tốt so với HS lớp 11 ĐC ... PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM TÒI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 41 2.1 Năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh Trung học phổ thông. .. hướng phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông .77 2.3.3 Biện pháp 3: Phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học học sinh thơng qua tổ chức cho học sinh tìm tòi. .. việc phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông (35 trang) Chương 2: Một số biện pháp phát triển lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh dạy học hóa học trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học hóa học , Phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay