Môn phương pháp nghiên cứu giảng dạy nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở

21 42 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 14:15

A.PHẦN MỞ ĐẦUI. Mục đích yêu cầu1.Về kiến thức:Giúp học viên hiểu một số vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cơ sở và các nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở.2.Về kỹ năngNắm vững kiến thức bài học từ đó có khả năng nhận biết sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cơ sở và các nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. Nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở của bản thân, và có khả năng xử lý các tình huống trong thực tiễn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy ở cơ sở3.Về thái độ:Học viên có ý thức coi trọng môn học, tích cực, chủ động học tập để có nhận thức đúng vận dụng vào thực tiễn hiệu quả nhất từ đó coi trọng và dành sự quan tâm đối với công tác văn phòng cấp ủy và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy tại đơn vị mình công tác .II. Điều kiện tiên quyết và đối tượng áp dụng1.Điều kiện tiên quyết: bài này nối tiếp bài “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”2.Đối tượng áp dụng: học viên lớp trung cấp lí luận chính trị hành chínhIII. Các phương pháp sử dụng trong bài giảngBài giảng kết hợp sử dụng các phương pháp giảng dạy: Các phương pháp giảng dạy truyền thống: Thuyết trình, đối thoại, đàm thoại… Các phương pháp dạy học mới: Thảo luận nhóm, trực quan, nêu vấn đề… A PHẦN MỞ ĐẦU I Mục đích- yêu cầu Về kiến thức: Giúp học viên hiểu số vấn đề vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy sở Về kỹ Nắm vững kiến thức học từ khả nhận biết sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy sở Nâng cao nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy sở thân, khả xử lý tình thực tiễn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy sở Về thái độ: Học viên ý thức coi trọng mơn học, tích cực, chủ động học tập để nhận thức vận dụng vào thực tiễn hiệu từ coi trọng dành quan tâm cơng tác văn phòng cấp ủy nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy đơn vị công tác II Điều kiện tiên đối tượng áp dụng Điều kiện tiên quyết: nối tiếp “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” Đối tượng áp dụng: học viên lớp trung cấp lí luận trị - hành III Các phương pháp sử dụng giảng Bài giảng kết hợp sử dụng phương pháp giảng dạy: - Các phương pháp giảng dạy truyền thống: Thuyết trình, đối thoại, đàm thoại… - Các phương pháp dạy học mới: Thảo luận nhóm, trực quan, nêu vấn đề… IV Tài liệu tham khảo Tài liệu bắt buộc: giáo trình “Nghiệp vụ cơng tác Đảng sở” ,năm 2014 Tài liệu tham khảo: - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI - Sổ nghị sinh hoạt chi bộ, đảng - Sổ ghi chép nghị chi bộ, đảng - Sách quản trị hành văn phòng - Giáo trình nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy - Hướng dẫn số 11 – HD/VPTW văn phòng trung ương B KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Mở đầu Trực quan Máy chiếu, kết hợp micro, bảng thuyết trình phấn I CƠNG TÁC VĂN PHỊNG CẤP ỦY SỞ Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN (phút) 32 1.1 Vị trí, vai trò 1.2 sở 1.3 Chức văn phòng cấp ủy Nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở Nội dung cơng tác văn phòng cấp ủy sở 2.1 Nội dung nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy 2.2 Nội dung nhiệm vụ giúp việc cấp ủy Thuyết trình kết hợp vấn Thuyết trình Phỏng vấn kết hợp phân tích Micro, máy chiếu, bảng phấn 10 Máy chiếu, micro Máy chiếu, micro 12 10 23 Thuyết trình Thuyết trình Thuyết trình Máy chiếu, mico Máy chiếu, mico Máy chiếu, mico Phỏng vấn kết hợp thuyết trình Thuyết trình Máy chiếu, 15 micro, bảng phấn Máy chiếu, 10 micro, bảng phấn Máy chiếu, 15 micro 10 Các phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở II NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC VĂN PHỊNG CẤP ỦY SỞ Xây dựng chương trình cơng tác Phỏng vấn Máy chiếu, 20 cấp ủy kết hợp micro, bảng thuyết trình phấn Cơng tác phục vụ hội nghị 40 2.1 Giúp cấp ủy chuản bị hội nghị 2.2 Trong hội nghị 2.3 Sau hội nghị Thảo luận nhóm thuyết trình Ghi biên hội nghị cấp ủy 3.1 biên chi tiết 3.2 Thuyết trình Thuyết trình Biên kết luận Máy chiếu, micro Máy chiếu, micro 25 15 10 Công tác thông tin 40 4.1 loại thông tin phục vụ cấp ủy sở 4.2 Thu thập thông tin 4.3 Xử lý thông tin Công tác văn thư lưu trữ Công tác lưu trữ Công tác thư từ, tiếp dân Máy chiếu, micro 15 Máy chiếu, micro Micro, máy chiếu 10 15 18 5.1 Công tác văn thư 5.2 Phỏng vấn kết hợp thuyết trình Thuyết trình Phỏng vấn kết hợp phân tích Câu hỏi củng cố Kết luận giảng Câu hỏi ơn tập Thuyết trình Thuyết trình Thuyết trình Phỏng vấn Máy chiếu, micro Micro, máy chiếu Micro, máy chiếu micro 10 Chốt kiến thức Nêu câu hỏi micro Máy chiếu 10 10 C NỘI DUNG CHI TIẾT Mở đầu giảng Xin chào lớp hôm tiếp tục đồng chí tìm hiểu chun đề Trước vào chuyên đề mời đồng chí xem số hình ảnh văn phòng cấp ủy Vậy tơi lại cho đồng chí xem hình ảnh văn phòng cấp ủy? nói đóng góp phần khơng nhỏ vào thành cơng công tác lãnh đạo cấp ủy phải kể đến vai trò to lớn văn phòng cấp ủy , người ví văn phòng cấp ủy “ óc thứ hai” cấp ủy tương tự văn phòng cấp ủy sở “bộ óc thứ hai” cấp ủy sở vai trò to lớn hoạt động lãnh, đạo cấp ủy sở để đồng chí giải thích văn phòng cấp ủy lại vai trò to lớn ví sau tơi đồng chí tìm hiểu chun đề: “ Cơng tác văn phòng cấp ủy sở nghiệp vụ cơng tác văn phòng cấp ủy” Hi vọng qua tơi giúp đồng chí kiến thức hữu ích hỗ trợ đắc lực cho cơng việc anh/chị đã, đang, làm Nội dung giảng PHẦN HỌC VIÊN GHI PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN I CƠNG TÁC VĂN PHỊNG CẤP ỦY SỞ Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở 1.1 Vị trí, vai trò Vị trí: Văn phòng cấp ủy sở Hỏi: đồng chí cho tơi biết vị trí phận tổ chức máy vai trò văn phòng cấp ủy quan tham mưu, giúp việc cấp ủy sở ? sở - Vai trò: văn phòng cấp ủy sở tổ chức để giúp cấp ủy thực nhiệm vụ cơng tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy sở tổ chức, điều hành cơng việc lãnh đạo hàng ngày Khi nhìn vào cách tổ chức, chất lượng đội ngũ cán hoạt động văn phòng cấp ủy sở ta khẳng định chất lượng hoạt động cấp ủy sở 1.2 Chức văn phòng cấp ủy sở Chức tham mưu văn phòng cấp ủy sở tham mưu tổ chức hoạt động cấp ủy sở chức tham mưu thể nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở giúp cấp ủy xây dựng tổ chức làm việc theo chương trình cơng tác, quy chế hoạt động; giúp cấp ủy xây dựng văn bản; thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; kiến nghị xử lý vấn đề thuộc chức lãnh đạo cấp ủy sở… Chức phục vụ văn phòng cấp ủy sở phục vụ hoạt động cấp ủy sở như: phục vụ hội nghị, trao đổi làm việc cấp ủy với tập thể, cá nhân khác liên quan đến hoạt động lãnh đạo cấp ủy; giúp cấp ủy chuẩn bị tài liệu, phương tiện đảm bảo làm việc cấp ủy; làm công tác đảng vụ theo yêu cầu cấp ủy; làm công tác hậu cần phục vụ hoạt động cấp ủy… thể dễ dàng nhìn hai chức văn phòng cấp ủy nói chung văn phòng cấp ủy sở nói riêng chức tham mưu chức phục vụ Hai chức văn phòng cấp ủy sở đan xen, quan hệ mật thiết với Tham mưu để phục vụ, phục vụ tham mưu Để đổi phương thức hoạt động, xây dựng phong cách làm việc khoa học không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng cấp ủy sở, đảm bảo cho văn phòng cấp ủy sở thực hai chức tham mưu phục vụ, khắc phục tình trạng biến văn phòng cấp ủy sở thành phần túy giúp việc đơn giản cho thường trực cấp ủy Xây dựng văn phòng cấp ủy mạnh, phát huy tốt chức nói yếu tố quan trọng để giúp cấp ủy đảng đổi phương thức lãnh đạo nề lối làm việc, nâng cao hiệu công tác lãnh đạo cấp ủy bảo đảm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng 1.3 Nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở Bao gồm: Hỏi: đồng chí giúp liệt kê Thường trực để giúp cấp ủy tiếp nhiệm vụ văn phòng cấp ủy đón khách, đảng viên nhân dân đến sở? liên hệ công tác, giải yêu cầu liên quan đến cấp ủy Giúp cấp ủy lập thực chương trình cơng tác tuần, thang, q, năm, tồn khóa… Giúp cấp ủy nắm tình hình chuẩn bị báo cáo định kỳ Giúp thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị cấp ủy, làm việc; làm thư ký ghi biên hội nghị cấp ủy Làm công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ tài liệu, công văn – đến để trình cấp ủy xử lý kịp thời, xác; quản lý sử dụng dấu… Giúp cấp ủy thu – nộp đảng phí theo quy định; làm thủ quỹ cấp ủy; quản lý tài sản trụ sở cấp ủy Ngồi giúp cấp ủy xử lý yêu cầu đột xuất công tác lãnh đạo cấp ủy ln công việc phát sinh mà cấp ủy chưa thể dự kiến trước xử lý lúc phận văn phòng thay mặt, giúp cấp ủy xử lý yêu cầu vd: tham gia hội nghị cấp trên, cấp dưới, khai mạc hội nghị, chủ trì hội nghị, kiểm tra vấn đề phát sinh địa phương… Nội dung công tác văn phòng cấp ủy sở 2.1 Nội dung nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy - tham mưu tổ chức hoạt động cấp ủy sở - giúp cấp ủy xây dựng tổ chức làm việc theo chương trình cơng tác,quy chế hoạt động - giúp cấp ủy xây dựng văn - thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo - kiến nghị xử lý vấn đề thuộc chức lãnh đạo cấp ủy sở Nội dung cơng tác văn phòng cấp ủy sở hiểu đơn giản tất công việc tạo nên hoạt động văn phòng cấp ủy sở trước hết nội dung nhiệm vụ tham mưu Là óc thứ hai cấp ủy, văn phòng cấp ủy sở phải dựa tình hình hoạt động thực tế tổ chức mình, cấp ủy đưa ý kiến đóng góp hữu ích góp phần vào công tác lãnh, đạo cấp ủy 2.2 Nội dung nhiệm vụ giúp việc cấp ủy - phục vụ hội nghị, trao đổi làm việc cấp ủy cá nhân, tập thể khác liên quan đến hoạt động lãnh đạo cấp ủy - giúp cấp ủy chuẩn bị tài liệu, phương tiện bảo đảm làm việc cấp ủy - làm công tác đảng vụ theo yêu cầu cấp ủy - Làm công tác hậu cần phục vụ hoạt động cấp ủy Các phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở Sự phối hợp văn phòng cấp ủy với ban đảng cấp ủy cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Sự phối hợp văn phòng cấp ủy với cấp ủy viên Sự phối hợp văn phòng cấp ủy với tổ chức quyền, chun mơn, đồn thể Nội dung nhiệm vụ giúp việc văn phòng cấp ủy nói chung , văn phòng cấp ủy sở nói riêng đa dạng Vd: Mua sắm trang thiết bị quan ( bàn, ghế, sổ, giấy, trà, nước ), in báo cáo, tài liệu họp, ghi biên họp hay việc thu đảng phí hàng tháng… Hiểu cách đơn giản phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở tất cách thức mà văn phòng cấp ủy sở tiến hành nhằm thực cơng tác văn phòng Quan hệ văn phòng cấp ủy sở với văn phòng cấp ủy cấp sở Vd: để xây dựng lịch cơng tác tuần cấp ủy văn phòng phải liên hệ, phối hợp với cấp ủy viên để biết họ thực cơng việc vào thời điểm nào, vấn đề phát sinh cá nhân hay khơng, hay văn phòng phải liên hệ với văn phòng cấp để biết tuần cấp ủy phải giải nhiệm vụ từ xây dựng lịch cơng tác tuần hợp lý khoa học II NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC VĂN PHỊNG CẤP ỦY SỞ Xây dựng chương trình cơng tác cấp ủy Chương trình cơng tác cấp ủy Hỏi: đồng chí cho tơi biết chương dự kiến khoạt động cấp ủy trình cơng tác cấp ủy gì? dự kiến hoạt động cấp ủy theo trình tự , theo thời gian định nhằm tổ chức hoạt động cấp ủy cách chủ động, định hướng, bước cụ thể hóa việc thực mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo cấp ủy tổ chức sở đảng nhiều loại chương trình cơng tác cấp ủy đưa số chương trình cơng tác bản: chương trình tồn khóa ban chấp hành, chương trình cơng tác năm, chương trình cơng tác tháng, lịch cơng tác tuần Chương trình tồn khóa ban chấp hành Chương trình cơng tác tồn khóa Hỏi: đồng chí hiểu xác định hoạt động chương trình tồn khóa? ban chấp hành nhằm thực phương hướng, mục tiêu, giải pháp đại hội đề ra; dự kiến vấn đề quan trọng kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nội đảng, củng cố hệ thống trị mà ban chấp hành cần thảo luận, đưa định lãnh đạo Sau đại hội chi bộ, đảng sở sở nghị thông qua, văn phòng cấp ủy sở cần giúp cấp ủy xây dựng dự thảo chương trình cơng tác tồn khóa thể lãnh đạo ban chấp hành suốt nhiệm kỳ - Chương trình cơng tác năm Bao gồm hai loại: + chương trình cơng tác năm ban chấp hành Trọng tâm chương trình cơng tác năm ban chấp hành xác định vấn đề đem bàn định kỳ họp ban chấp hành hàng tháng Do ban chấp hành thơng qua + chương trình cơng tác ban thường vụ trọng tâm chương trình cơng tác năm ban thường vụ ấn định vấn đề mà ban thường vụ phải thực năm Các công việc xếp theo tháng ấn định rõ ủy viên thường vụ chuẩn bị nội dung - Chương trình cơng tác tháng Trọng tâm chương trình cơng tác năm ban thường vụ ấn định họp ban thường vụ, Ban chấp hành, làm việc khác tháng, phải dự kiến ghi rõ số công việc quan trọng mà thường trực cấp ủy phải giải - Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần cấp ủy sở thể rõ, đầy đủ hoạt động Căn chủ yếu để xây dựng chương trình cơng tác năm chương trình cơng tác tồn khóa, nghị ban chấp hành nhiệm vụ công tác năm, phân công công tác ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy Lịch công tác tuần cấp ủy cần xây dựng cách cụ thể rõ ràng Để xây dựng lịch công tác tốt văn 10 cấp ủy, họp ban chấp hành, họp ban thường vụ, hội ý thường trực, giao ban, lịch làm việc, cơng tác đồng chí bí thư phó bí thư thường trực đồng chí thường trực cấp ủy… Cơng tác phục vụ hội nghị 2.1 Giúp cấp ủy chuản bị hội nghị Phục vụ hội nghị cấp ủy nhiệm vụ quan trọng hàng đầu văn phòng cấp ủy nhiều loại hội nghị cấp ủy: hội nghị ban chấp hành, hội nghị ban thường vụ, họp giao ban… Công việc công tác phục vụ hội nghị cấp ủy giúp cấp ủy chuẩn bị hội nghị, bao gồm việc: Giúp cấp ủy xác định nội dung, chuẩn bị tài liệu cho hội nghị phòng cấp ủy sở cần phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân đồn thể Giúp cấp ủy chuẩn bị chương trình hội nghị, thông báo thành phần hội nghị Trước hội nghị diễn văn phòng cấp ủy cần giúp cấp ủy xếp nội dung hội nghị theo trình tự thời gian hợp lý khoa học phải ấn định người thực hiện, bên cạnh cần thông báo cho thành phần tham dự thời gian, địa điểm thông tin cần thiết Tùy theo phạm vi hội nghị, văn phòng cấp ủy sở chương trình cụ Chuẩn bị điều kiện vật chất cho hội nghị Hỏi: đồng chí cho tơi biết loại hội nghị cấp ủy nào? + Từ việc phục vụ hoạt động hàng ngày cấp ủy, nắm bắt tình hình hoạt động đảng nên văn phòng cấp ủy điều kiện cần kiến nghị với cấp ủy nội dung hội nghị, giúp cấp ủy xác định nội dung cho hội nghị cấp ủy + trước hội nghị bắt đầu văn phòng giúp cấp ủy chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết, vd: báo cáo, tở trình, dự thảo nghị quyết, định, tài liệu tham khảo 11 thể việc chuẩn bị điều kiện vật chất cho hội nghị Vd: lựa chon phòng họp, xếp chỗ ngồi, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng… 2.2 Trong hội nghị Trước khai mạc hội nghị, văn phòng giúp thường trực cấp ủy kiểm tra, hồn tất cơng tác chuẩn bị hội nghị phải hoàn tất văn về: Chương trình chi tiết hội nghị Phân cơng tiến hành( hội nghị lớn) Những quy định yêu cầu cần thiết( có) Nắm số lượng thành viên dự hội nghị để báo cáo Chuẩn bị khai mạc u cầu Bên cạnh trách nhiệm đón hướng dẫn đại biểu mời tham dự hội nghị vào phòng họp, tổ chức ghi biên bản, ghi âm, ghi hình, lập hồ hội nghị yêu cầu 2.3 Sau hội nghị Sau hội nghị văn phòng cấp ủy sở cần làm việc chủ yếu sau: Giúp cấp ủy văn hóa định hội nghị Văn hóa định hội nghị tức đưa tất định đưa hội nghị vào văn làm để triển khai, thực định Các định hội nghị cấp ủy sở tùy theo nội dung, tính chất hội nghị, vấn đề thảo luận, định văn hóa hình thức thể loại như: + nghị + thị + định + thơng báo … 12 Hồn chỉnh biên bản, lập hồ Sau kết thúc hội nghị, văn phòng lưu trữ hồ hội nghị phải hoàn tất loại biên hội nghị hồ hội nghị Và văn phòng phận lưu trữ loại biên bản, hồ làm để triển khai thực định hội nghị làm tư liệu cần Hỏi: đồng chí thảo luận theo bàn phút cho biết hồ hội nghị cấp ủy hoàn chỉnh bao gồm Một hồ hội nghị cấp ủy hoàn chỉnh văn nào? bao gồm: giấy mời, thành phần hội nghị, chương trình hội nghị, tài liệu sử dụng hội nghị( có), biên chi tiết, biên kết luận, nhật ký hội nghị (nếu có),bản tổng hợp ý kiến thảo luận(nếu có), nghị hội nghị, băng ghi âm, ghi hình (nếu có)… Giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch Công việc quan trọng thiếu triển khai thực định sau hội nghị kết thúc việc phải hội nghị định hội nghị triển khai vào sống tạo chuyển biến tích cực sau hội nghị văn phòng cấp ủy sở phải bắt tay vào việc lên kế hoạch để triển khai định hội nghị đồng thời trách nhiệm giúp cấp ủy theo dõi, đơn đốc việc thực định vấn đề phát sinh phải thơng tin phản hồi kịp thời Ghi biên hội nghị cấp ủy Biên hội nghị nghị cấp ủy văn ghi chép diễn biến, ý kiến phát biểu ý kiến kết luận hội nghị cấp ủy hai loại biên bản: + biên chi tiết + biên tổng kết Các hội nghị cấp ủy phải ghi biên Biên hội nghị để soạn 13 thảo định, nghị liên quan, sở để đạo thực định cấp ủy, tài liệu lịch sử để tổng kết, đánh giá hoạt động cấp ủy Biên chi tiết Biên chi tiết ghi đầy đủ chi tiết liên quan đến diễn biến hội nghị Bố cục chung biên chi tiết gồm phần: Phần thứ nhất: tên tổ chức sở đảng, tiêu đề, trích yếu hội nghị, thời gian, địa điểm, thành phần hội nghị chi tiết khác 3.1 - Phần thứ hai: diễn biến hội nghị Vd: Phần thứ - tên tổ chức sở đảng: ĐẢNG ỦY XÃ NOONG HẸT - tiêu đề: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phần hai cần ghi rõ vấn đề: + nội dung khái quát báo cáo, tên chức vụ người viết báo cáo, tài liệu, tư liệu tham khảo kèm + nội dug mà chủ tọa hội nghị đề nghị tập trung thảo luận + ý kiến phát biểu người + ý kiến tổng kết hặc kết luận chủ tọa hội nghị + vấn đề hội nghị định, nghị hội nghị thông qua Phần thứ ba: ngày, bế mạc thủ tục khác( có) Xác nhận biên hội nghị Chữ ký thư ký ghi biên hội nghị; chữ ký chủ tọa hội nghị đóng dấu 3.2 Biên kết luận Phần đầu : ghi khái quát hội nghị cấp ủy như: ngày, tháng, năm, địa điểm, thành phần, nội dung hội nghị Phần trọng tâm: chủ yếu ghi rõ kết luận hay định hội nghị 14 Phần Cuối : biên phải chữ ký thư ký ghi biên bản, chủ tọa đóng dấu Biên kết luận kết cấu ba phần nhiên nội dung biên kết luận phải ngắn gọn xúc tích, tóm lược ý chính, Sau hội nghị phải đưa biên chi tiết biên kết luận vào hồ hội nghị cấp ủy Công tác thông tin Cấp ủy sở với tư cách quan lãnh đạo phải hệ thống thông tin tổ chức khoa học nhằm cung cấp kịp thời, xác thơng tin thuộc tất lĩnh vực để giúp cấp ủy bàn bạc đưa định Việc đáp ứng yêu cầu thông tin cấp ủy sở nhiều tổ chức làm từ nhiều nguồn cung cấp, văn phòng cấp ủy sở trách nhiệm trực tiếp thu thập, xử lý, bảo đảm thông tin đến cấp ủy Hỏi: đồng chí cho biết thơng tin gì? Thơng tin tất mang lại hiểu biết cho người Con người ln nhu cầu thu thập tin tức nhiều cách khác nhau: đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, giao tiếp với người khác Thơng tin giúp làm tăng hiểu biết người, nguồn gốc nhận thức hoạt động lãnh đạo quản lí thông tin sở định 4.1 loại thơng tin phục vụ cấp ủy sở thể phân thông tin phục vụ cấp ủy sở thành ba loại thông tin bản: Thông tin để định chủ Là thông tin giúp cấp ủy nghiên trương, biện pháp lớn cứu, thảo luận định chủ trương đặt nghị đại hội, nghị hội nghị ban chấp hành, chương trình cơng tác nhiệm kỳ, hàng năm cấp ủy Thông tin kiểm tra việc thực định cấp ủy Đó ý kiến phản hồi cán bộ, đảng viên, tổ chức, đồn thể quần chúng, hay phát hiện, kiến nghị văn phòng…về q trình triển khai, thực định cấp ủy.(mặt làm được, tích cực hay hạn 15 chế tồn định q trình thực hiên định) Thơng tin phục vụ thường trực cấp ủy đạo, giải công việc hàng ngày 4.2 Thu thập thông tin Từ cấp ủy cấp trên: văn lãnh đạo, đạo, tài liệu tham khảo Từ cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới: văn báo cáo, xin ý kiến Từ quan nhà nước cấp Từ tổ chức hệ thống trị sở, tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn Từ ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân Từ phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, internet,… 4.3 Xử lý thơng tin Xử lí thơng tin q trình kiểm tra, chọn lọc, tổng hợp thơng tin theo mục đích, u cầu xác định Xử lý thơng tin công việc bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin Xử lí thơng tin bao gồm công việc: Kiểm tra mức độ tin cậy thơng tin nhận Tổng hợp, tóm lược tin kiến nghị giải Xác định đối tượng hình thức truyền tin Là thơng tin, ý kiến, phản hồi cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồn thể trị - xã hội…liên quan đến công tác lãnh đạo hàng ngày cấp ủy Thơng tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, đa dạng phong phú, điều giúp cho cấp ủy nhìn tồn diện, đầy đủ xác vấn đề để đưa định đắn Hỏi: đồng chí hiểu xử lý thơng tin? Việc xử lí thơng tin sức ảnh hưởng lớn hoạt động lãnh đạo quản lí cấp ủy thơng tin đưa tới cấp ủy 16 xác, tổng hợp cách khoa học đồng thời truyền đối tượng hình thức định đắn tác dụng ngược lại việc ban hành định cấp ủy gặp khó khăn trí mắc phải sai lầm Công tác văn thư lưu trữ 5.1 công tác văn thư Bao gồm nội dung: Xây dựng văn bản: thảo văn bản, duyệt thảo, nhân bản, ký văn Tổ chức việc tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao theo dõi giải công văn đến Tổ chức phát hành công văn đi: bảo đảm thể thức văn bản; đăng ký, trình ký, đóng dấu, gửi công văn đi; thu hồi tài liệu quy định phải thu hồi Tổ chức công tác lập hồ lưu trữ hồ Bảo quản sử dụng dấu cấp ủy Công tác văn thư quan Đảng, tổ chức Đảng tổ chức trị-xã hội bao gồm tồn công việc soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý sử dụng dấu, quản lý văn tài liệu khác hình thành trình hoạt động quan, tổ chức Đảng tổ chức trị-xã hội Trong q trình thực nội dung công tác văn thư quan, tổ chức đảng phải đảm bảo yêu cầu đây: a Nhanh chóng yêu cầu cơng tác văn thư Q trình giải cơng việc quan, tổ chức đảng, tổ chức trị-xã hội phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng văn tổ chức quản lý, giải văn Khi thực yêu cầu phải xem xét mức độ quan trọng, mức độ khẩn văn để xây dựng ban hành văn nhanh chóng, chuyển văn kịp thời, người, phận chịu trách nhiệm giải quyết, khơng để sót việc, chậm việc phải quy định rõ thời hạn giải 17 đơn giản hóa thủ tục giải văn b Chính xác - Về nội dung: nội dung văn phải đáp ứng yêu cầu giải công việc không trái với văn quy phạm pháp luật Nhà nước, quy định Đảng, dẫn chứng phải trung thực, số liệu phải đầy đủ, chứng phải rõ ràng Văn ban hành phải thể loại, xác thẩm quyền ban hành, đầy đủ thành phần thể thức Đảng quy định - Về nghiệp vụ văn thư: thực chế độ công tác văn thư khâu nghiệp vụ cụ thể đánh máy văn bản, đăng ký, chuyển giao quản lý văn c Bí mật yêu cầu quản lý công tác văn thư, biểu tập trung mang tính trị công tác văn thư Trong nội dung văn đến, văn quan, tổ chức đảng, nhiều vấn đề thuộc phạm vi bí mật Đảng Nhà nước Để bảo đảm yêu cầu cần thực văn đạo Đảng, Nhà nước bảo vệ bí mật nhà nước, việc sử dụng mạng máy tính, bố trí phòng làm việc, lựa chọn cán văn thư tiêu chuẩn, d Hiện đại: Việc thực công tác văn thư gắn liền với việc sử dụng phương tiện kỹ thuật văn phòng đại Hiện đại hóa cơng tác văn thư tiền đề nhằm nâng cao suất, chất lượng công tác ngày trở thành nhu cầu cấp bách quan, tổ chức đảng, tổ chức trị-xã hội Tuy nhiên, q trình 18 đại hóa cơng tác văn thư phải tiến hành bước, phù hợp với tổ chức, trình độ cán điều kiện quan, tổ chức Nói đến đại hóa cơng tác văn thư nói đến việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác văn thư sử dụng trang thiết bị văn phòng đại 5.2 Cơng tác lưu trữ Cơng tác lư trữ bao gồm công việc sau: Thu thập, bổ sung đầy đủ công văn, tài liệu từ công tác văn thư sau kết thúc năm Phân loại, hệ thống hóa tài liệu để lưu trữ hủy bỏ sau đại hội nhiệm kỳ Bảo quản an toàn, chu đáo, khoa học hồ sơ, tài liệu cần lưu trữ Phục vụ kịp thời yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ Công tác thư từ, tiếp dân Công tác bao gồm việc: Tiếp đón cán bộ, đảng viên nhân dân đến trụ sở đảng phản ánh, kiến nghị , khiếu nại, tổ cáo tổ chức để đồng chí lãnh đạo tiếp dân Tiếp nhận đơn thư gửi đến cấp ủy Giúp cấp ủy theo dõi,đơn đốc, việc giải đơn thư Tổng hợp tình hình thư từ, tiếp dân cấp ủy Cơng tác lưu trữ tất cơng việc liên quan tới tổ chức quản lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ yêu cầu xã hội Công tác thư từ, tiếp dân trách nhiêm cao tổ chức Đảng nói chung, tổ chức sở Đảng nói riêng Cơng tác nhằm mục đích tiếp nhận thơng tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối Đảng, hoạt động lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Giúp tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo nhằm tăng cường mối liên hệ tổ chức sở đảng với nhân dân, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời khuyết điểm, vi phạm, làm cho cấp ủy tổ chức đảng vững mạnh hơn, góp phần nâng cao lực sức chiến đấu tổ chức củng cố, tăng cường niềm tin nhân dân với Đảng Đây cụ thể 19 hoá quyền dân chủ nhân dân, cụ thể hoá phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" D CÂU HỎI CỦNG CỐ Sau thời gian tìm hiểu anh/chị nhớ: Vị trí, vai trò văn phòng cấp ủy sở? Chức văn phòng cấp ủy sở? Những nghiệp vụ văn phòng cấp ủy sở KẾT LUẬN BÀI GIẢNG Qua thời gian, tơi anh/chị tìm hiểu cách chun đề: “Cơng tác văn phòng cấp ủy sở nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy”, nhìn tổng quát đầy đủ văn phòng cấp ủy sở nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy Hi vọng anh/chị tích cực vận dụng kiến thức chuyên đề vào thực tiễn nghề nghiệp hay tương lai CÂU HỎI ƠN TẬP Trình bày vị trí, vai trò văn phòng cấp ủy sở Trình bày chức văn phòng cấp ủy sở Phân tích phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở Phân tích nội dung cơng tác văn phòng cấp ủy sở 20 Trình bày cơng việc văn phòng cấp ủy sở phải làm để phục vụ hội nghị cấp ủy Phân tích cơng tác thơng tin phục vụ cấp ủy 21 ... giản phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở tất cách thức mà văn phòng cấp ủy sở tiến hành nhằm thực công tác văn phòng Quan hệ văn phòng cấp ủy sở với văn phòng cấp ủy cấp sở Vd:... ủy sở Trình bày chức văn phòng cấp ủy sở Phân tích phương thức tiến hành cơng tác văn phòng cấp ủy sở Phân tích nội dung cơng tác văn phòng cấp ủy sở 20 Trình bày cơng việc văn phòng cấp ủy sở. .. lượng hoạt động cấp ủy sở 1.2 Chức văn phòng cấp ủy sở Chức tham mưu văn phòng cấp ủy sở tham mưu tổ chức hoạt động cấp ủy sở chức tham mưu thể nhiệm vụ văn phòng cấp ủy sở giúp cấp ủy xây dựng tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn phương pháp nghiên cứu giảng dạy nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, Môn phương pháp nghiên cứu giảng dạy nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay