các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường tại công ty cổ phần bia thanh hóa

80 40 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 13:06

MỞ ĐẦU1.Đặt vấn đềHiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong thời gian ngắn, các ngành công nghiệp sản xuất đã phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh sự phát triển đó lại kéo theo các vấn đề môi trường. Trong quá trình sản xuất phát sinh ra nhiều loại chất thải với khối lượng lớn, đặc biệt nước thải từ khu công nghiệp trong những năm gần đây là rất lớn, tốc độ gia tăng này cao hơn rất nhiều so với tổng nước thải từ các lĩnh vực khác. Do nước thải chứa hàm lượng chất hữu cơ cao nên khi thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, hệ sinh thái đất và khu vực chứa nước thải, ảnh hưởng tới môi trường sống. Chính vì vậy các công ty, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất của mình phải chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Muốn gắn liền hoạt động sản xuất với bảo vệ môi trường, các công ty, doanh nghiệp ngoài việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường còn phải chú trọng tới việc thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường mà nhà nước đề ra.Các thủ tục hành chính đó chính là cơ sở pháp luật vững chắc để doanh nghiệp làm nền tảng cho việc sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như việc thực hiện đánh giá tác động môi trường là điều kiện tiên quyết để thực hiện dự án, hay việc nộp phí bảo vệ môi trường giúp duy trì và chuyển giao hợp lý nguồn lực do định giá các nguồn tài nguyên môi trường, là thành tố quan trọng cho phát triển bền vững. Việc tuân thủ các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường nghiêm túc và đầy đủ sẽ giúp cho các công ty, doanh nghiệp tránh phải chịu các trách nhiệm pháp lý.Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều các công ty, doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều đó đã làm tăng mức độ nghiêm trọng của môi trường do hoạt động sản xuất của các công ty, doanh nghiệp ở nước ta. Đứng trước vấn đề như vậy, thì việc xác định mức độ tuân thủ các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường đối với các công ty, doanh nghiệp là rất cần thiết. Xuất phát từ lý do trên, tôi quyết định thực hiện đề tài: “ Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa”. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1.Cơ sở pháp lý bảo vệ môi trường 1.2 Cở sở thực tiễn tình hình thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam 1.3 Tổng quan Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa .7 1.3.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa .7 1.3.2 Tổ chức nhà máy nhu cầu lao động 10 1.3.3 Công nghệ sản xuất bia 11 1.3.4 Công nghệ xử lý chất thải 13 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 15 2.2.2 Phương pháp danh mục (checklist) 15 2.2.3 Phương pháp khảo sát thực tế 15 2.2.4 Phương pháp vấn bán cấu trúc 16 2.2.6 Phương pháp tổng hợp, viết báo cáo 16 15 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU17 3.1 Danh mục thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 17 3.2 Đánh giá tuân thủ thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa 23 3.2.1 Đánh giá việc tuân thủ thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo pháp lý 23 3.2.2 Hiện trạng tuân thủ thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 23 3.2.3 Đề xuất biện pháp phù hợp để Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa hồn thiện thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 34 3.3 Đánh giá tuân thủ thủ tục lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 36 3.3.1 Đánh giá việc tuân thủ thủ tục lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo pháp lý 36 3.3.2 Quan trắc chất lượng môi trường không khí 36 3.3.3 Quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý 38 3.3.4 Quan trắc chất lượng nước mặt 42 3.3.5 Đề xuất biện pháp phù hợp để Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa hồn thiện thủ tục lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 44 3.4 Đánh giá tuân thủ thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại 45 3.4.1 Đánh giá việc tuân thủ thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại theo pháp lý 45 3.4.2 Hiện trạng quản lý chất thải nguy hại 46 3.4.3 Đề xuất biện pháp phù hợp để Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa hồn thiện thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHXHCN QH CP BTNMT BTC UBND UBTH STNMT NĐ TT TTLT QĐ GP TTg QCVN TCVN TNHH CTNH QLCTNH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Quốc Hội Chính Phủ Bộ Tài ngun Mơi trường Bộ Tài Chính Ủy ban nhân dân Ủy ban Thanh Hóa Sở Tài ngun Mơi trường Nghị định Thông tư Thông tư liên tịch Quyết định Giấy phép Thủ Tướng Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Trách nhiệm hữu hạng Chất thải nguy hại Quản lý chất thải nguy hại DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Danh mục thủ tục hành bảo vệ môi trường liên quan đến Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 17 Bảng 3.2: Kết quan trắc mơi trường khơng khí báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng đầu năm 2015 37 Bảng 3.3: Kết quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý cống xả 39 Bảng 3.4: Kết quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý cống xả trình điều tra 41 Bảng 3.5: Kết quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nguồn nước cung cấp báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng đầu năm 2015 43 Bảng 3.6: Kết quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận trình điều tra 44 Bảng 3.7: Bảng thống kê chất thải nguy hại Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa46 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa Hình 1.2: Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ sản xuất bia11 Hình 1.3: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 13 Hình 1.4: Sơ đồ quy trình xử lý khí thải 14 Hình 3.1: Bột trợ lọc thải 32 Hình 3.2: Khu vực thu gom bùn thải32 Hình 3.3: Vỏ chai giấy nhãn thu gom, phân loại 33 Hình 3.4: Cảnh quan Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa 38 10 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Hiện nhu cầu thị trường, thời gian ngắn, ngành công nghiệp sản xuất phát triển mạnh mẽ Bên cạnh phát triển lại kéo theo vấn đề mơi trường Trong q trình sản xuất phát sinh nhiều loại chất thải với khối lượng lớn, đặc biệt nước thải từ khu công nghiệp năm gần lớn, tốc độ gia tăng cao nhiều so với tổng nước thải từ lĩnh vực khác Do nước thải chứa hàm lượng chất hữu cao nên thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, hệ sinh thái đất khu vực chứa nước thải, ảnh hưởng tới mơi trường sống Chính cơng ty, doanh nghiệp trình hoạt động sản xuất phải trọng, quan tâm đến việc bảo vệ môi trường Muốn gắn liền hoạt động sản xuất với bảo vệ mơi trường, cơng ty, doanh nghiệp ngồi việc áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mơi trường phải trọng tới việc thực đầy đủ thủ tục hành liên quan đến môi trường mà nhà nước đề Các thủ tục hành sở pháp luật vững để doanh nghiệp làm tảng cho việc sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường Chẳng hạn việc thực đánh giá tác động môi trường điều kiện tiên để thực dự án, hay việc nộp phí bảo vệ mơi trường giúp trì chuyển giao hợp lý nguồn lực định giá nguồn tài nguyên môi trường, thành tố quan trọng cho phát triển bền vững Việc tuân thủ thủ tục hành bảo vệ mơi trường nghiêm túc đầy đủ giúp cho công ty, doanh nghiệp tránh phải chịu trách nhiệm pháp lý Tuy nhiên, thực tế nhiều công ty, doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật bảo vệ mơi trường Điều làm tăng mức độ nghiêm trọng môi trường hoạt động sản xuất công ty, doanh nghiệp nước ta Đứng trước vấn đề vậy, việc xác định mức độ tuân thủ thủ tục hành bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường công ty, doanh nghiệp cần thiết Xuất phát từ lý trên, định thực đề tài: “ Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường công ty cổ phần bia Thanh Hóa” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp nâng cao khả thực thi hoàn thiện thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường phù hợp với Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu văn pháp lý liên quan đến bảo vệ mơi trường mà Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa phải tuân thủ - Khảo sát trạng việc thực biện pháp bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa - Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp nâng cao khả thực thi hoàn thiện thủ tục hành liên quan đến bảo vệ mơi trường phù hợp với Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở pháp lý bảo vệ môi trường a, Luật:  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội thông qua ban hành ngày 23 tháng năm 2014 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 - Khoản 1, điều 68, chương VII quy định BVMT sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; - Khoản 1, điều 87, chương IX quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; - Điều 91, chương IX quy định phân loại, thu gom, lưu giữ trước xử lý chất thải nguy hại; - Điều 95, chương IX quy định trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường; - Điều 96, chương IX quy định thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường; - Khoản 2, khoản 3, điều 100, chương IX quy định thu gom, xử lý nước thải; - Điểm c, khoản 1, điều 101, chương IX quy định hệ thống xử lý nước thải; - Khoản 1, điều 102, chương IX quy định quản lý kiểm sốt bụi, khí thải; - Khoản 1, điều 103, chương IX quy định quản lý kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ; - Khoản 3, điều 123, chương XII quy định chương trình quan trắc mơi trường; - Khoản 3, điều 125, chương XII quy định trách nhiệm quan trắc môi trường; - Khoản 1, điều 148, chương XVI quy định phí bảo vệ mơi trường  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Quốc hội thông qua ban hành ngày 21 tháng 06 năm 2012 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 - Điểm c, khoản 1, điều 28, chương III quy định quan trắc, giám sát tài nguyên nước; - Khoản 1, điều 35, chương III quy định bảo vệ nước đất; - Khoản 3, điều 37, chương III quy định xả thải vào nguồn nước; - Điều 38, chương III quy định quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; b, Nghị định:  Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 nghị định Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2015  Nghị định 201/2013/NĐ-CP nghị định Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành số điều luật tài nguyên nước Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 - Khoản 2, khoản 3, điều 20, chương quy định đăng ký cấp phép; - Khoản 1, điều 22, chương quy định gia hạn giấy phép; - Khoản 1, điều 33, chương quy định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  Nghị định 25/2013/NĐ-CP nghị định Chính phủ ngày 29 tháng 03 năm 2013 quy định phí bảo vệ mơi trường nước thải Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 - Điểm a, khoản 2, điều 5, chương II quy định mức thu phí  Nghị định 38/2015/NĐ-CP nghị định Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2015 quy định quản lý chất thải phế liệu Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 06 năm 2015 - Điều 7, chương II quy định trách nhiệm chủ nguồn thải CTNH; - Khoản 1, khoản 2, điều 15, chương III quy định phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt; - Khoản 3, điều 16, chương III quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt; - Khoản 1, điều 29, chương IV quy định phân loại lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường; - Điều 30, chương IV quy định trách nhiệm chủ nguồn thải chất thải công nghiệp thông thường; - Điểm a, khoản 3, điều 37, chương V quy định thu gom, xử lý nước thải; - Điều 38, chương V quy định xả nước thải vào nguồn nước; - Khoản 1, điều 39, chương V quy định quan trắc việc xả nước thải; Hình 4: Báo cáo giám sát mơi trường định kỳ năm 2015 Hình 5: Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại Hình 6,7: Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2015 Hình 8: Khu vực hệ thống xử lý nước thải sản xuất Hình 9: Bể hiếu khí Hình 10: Bể kỵ khí Hình 11: Bể lắng Hình 12: Máy ép bùn Hình 13: Máy điều hành hệ thống xử lý nước thải Hình 14: Máy bơm hệ thống xử lý nước thải Hình 15: Bể gom nước thải sản xuất Hình 16: Hệ thống tách bã bia nước thải Hình 17: Kho lưu trữ chất thải nguy hại Hình 18: Khu vực hệ thống xử lý khí thải Hình 19: Hệ thống xử lý khí thải PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA BỘ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Cơ quan quản lý nhà nước) I Thông tin chung người cung cấp thông tin Họ tên:……………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………………………… II Thông tin sở Tên sở: Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa Địa chỉ: 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa III Đánh giá công tác quản lý môi trường doanh nghiệp Trong trình hoạt động nhà máy phát sinh loại chất thải nào? □ Nước thải sản xuất □ Chất thải rắn thông thường □ Nước thải sinh hoạt □ Chất thải nguy hại □ Bụi Khí thải □ Tiếng ồn □ Chất thải khác………………………………………………………………… Nhà máy có cơng trình bảo vệ mơi trường nào? □ Hệ thống xử lý nước thải □ Hệ thống xử lý khí thải □ Kho lưu giữ CTNH □ Thùng rác □ Cơng trình bảo vệ mơi trường khác…………………………………………… Ông (bà) tra, kiểm tra nhà máy chưa? □ Đã tra, kiểm tra □ Chưa tra, kiểm tra Nếu tiến hành tra, kiểm tra, hình thức đợt tra, kiểm tra mà ơng (bà) tham gia gì? □ Thanh tra theo định kỳ □ Thanh tra đột xuất Khi tiến hành thanh, kiểm tra ông (bà) có tiến hành lấy mẫu đo kiểm thành phần môi trường không? □ Lần lấy □ Khi có nghi ngờ □ Khơng lấy Lần lấy mẫu gần nhất, tiêu phân tích có đạt yêu cầu không? □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu Nhà máy có kết hợp với đơn vị đầy đủ chức để thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại khơng? □ Có □ Khơng Nhà máy có nộp báo cáo quản lý chất thải nguy hại lên quan quản lý khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, tần suất nộp báo cáo nhà máy nào? □ năm/lần □ tháng/lần □ tháng/lần Các vị trí, tiêu báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhà máy có đảm bảo u cầu khơng? □ Đảm bảo u cầu □ Vị trí giám chưa theo thủ tục môi trường phê duyệt □ Chỉ tiêu giám sát chưa theo thủ tục môi trường phê duyệt □ Đơn vị lấy mẫu, phân tích khơng có đủ chức Nhà máy có gửi báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên quan quản lý nhà nước khơng? □ Có □ Khơng Nếu thực hiện, tần suất gửi báo cáo bao nhiêu? □ tháng/lần □ tháng/lần □ năm/lần Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cung cấp thông tin BỘ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Cán phụ trách môi trường nhà máy) I Những thông tin chung người cung cấp thông tin Họ tên:……………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………………………… II Thông tin công tác bảo vệ môi trường sở Các cơng trình bảo vệ mơi trường thực tế nhà máy có cơng trình nào? STT Tên cơng trình, thiết bị Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống xử lý khí thải Thùng đựng rác thải sinh hoạt Khu vực thu gom chất thải rắn sản xuất Kho lưu trữ chất thải nguy hại Có Khơng Trong trình hoạt động nhà máy phát sinh loại nước thải nào? □ Nước thải sản xuất □ Nước thải sinh hoạt □ Nước làm mát thiết bị □ Nước thải khác……………………………………… Nhà máy có sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải không? □ Có □ Khơng Nếu có loại chế phẩm sinh học sử dụng gì:…………………………… ……………………………………………………………………………………… Số lượng cán bộ, công nhân phận phụ trách môi trường nhà máy người? Theo anh (chị) khó khăn nhà máy để hồn thiện thủ tục hành mơi trường gì? □ Sự quản lý chồng chéo quan quản lý nhà nước □ Tình hình cập nhập thơng tin quy định văn pháp luật □ Nguồn kinh phí nhà máy Trong năm 2015 vừa qua nhà máy anh (chị) có bị tra, kiểm tra mơi trường khơng? □ Có □ Khơng Nếu có đoàn kiểm tra từ đơn vị nào? □ Tổng Cục môi trường □ Sở Tài nguyên Môi trường □ Cảnh sát môi trường □ Đơn vị khác Nhà máy có phải khắc phục vấn đề sau bị tra, kiểm tra mơi trường khơng? □ Có □ Không Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cung cấp thơng tin BỘ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ CƠNG TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG (Cơng nhân làm việc nhà máy) I Những thông tin chung người cung cấp thông tin Họ tên:……………………………………………………………………… Bộ phận:………………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………………………… II Thông tin điều tra A – THÔNG TIN CHUNG 1.Một ngày nhà máy làm việc ca □ ca □ ca □ ca □ Số ca khác……………………………………………… Đánh dấu “X” vào ô phương án mà anh/chị lựa chọn: Thỉnh Vấn đề môi trường Không thoản g Thườn g xuyên Anh (chị) có tham gia lớp tập huấn mơi trường khơng? Anh (chị) có cảm thấy bụi q trình làm việc khơng? Anh (chị) có thấy ồn q trình làm việc khơng? Nhà máy có bố trí dọn vệ sinh sau ca sản xuất không? Theo anh (chị) nguồn phát sinh tiếng ồn nhà máy từ đâu? □ Hoạt động ô tô vào nhà máy □ Hoạt động máy móc, thiết bị □ Nguồn phát sinh khác…………………………………………………… Anh (chị) thường bỏ rác đâu? □ Thùng rác □ Khu vực xung quanh 5.Bữa ăn anh (chị) nhà máy? □ Ăn nhà ăn nhà máy □ Mang đồ ăn đến nhà máy □ Ăn bên ngồi Khi có bóng đèn huỳnh quang cháy, hỏng anh (chị) có hướng dẫn cách xử lý khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, cách xử lý anh (chị) gì? □ Thông báo cho cán phụ trách □ Tự động thay thải bỏ □ Khơng làm Khi có găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ thải anh (chị) làm cách nào? □ Bỏ vào nơi quy định □ Bỏ chung vào thùng rác thải sinh hoạt □ Xả ngồi mơi trường B – THƠNG TIN TẠI BỘ PHẬN MÔI TRƯỜNG Đánh dấu “X” vào ô phương án mà anh/chị lựa chọn: Nội dung câu hỏi Không Thỉnh Thườn thoản g xuyên g Anh (chị) thường vận hành hệ thống xử lý nước thải không? Anh (chị) thường vận hành hệ thống xử lý khí thải thải khơng? Anh (chị) có bổ sung hóa chất trình vận hành hệ thống xử lý nước thải khơng? Anh (chị) có thường xun qt dọn, thu gom chất thải rắn xung quanh nhà máy không? Hằng ngày có cơng ty mơi trường đến thu gom chất thải sinh hoạt không? Sau vận hành anh (chị) có ghi lại vào sổ nhật ký vận hành theo quy định? □ Có □ Khơng □ Khơng thường xuyên 10 Anh (chị) tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại nào? □ Thu gom trước, phân loại sau □ Phân loại trước, thu gom sau □ Không thực 11 Chất thải nguy hại lưu trữ gì? □ Thùng chuyên dụng □ Bao bì □ Bỏ vào thùng rác sinh hoạt Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cung cấp thông tin ... thực thủ tục hành bảo vệ mơi trường Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa Bảng 3.1: Danh mục thủ tục hành bảo vệ mơi trường liên quan đến Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa Thủ tục hành STT liên quan đến doanh... Danh mục thủ tục hành liên quan đến bảo vệ mơi trường Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa Căn vào tài liệu thu thập Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa văn pháp luật môi trường liên quan đến Công ty Dưới... thiện thủ tục hành liên quan đến bảo vệ môi trường phù hợp với Cơng ty cổ phần Bia Thanh Hóa Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu văn pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường mà Công ty cổ phần Bia Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường tại công ty cổ phần bia thanh hóa, các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường tại công ty cổ phần bia thanh hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay