Tìm hiểu công nghệ LinQ và ứng dụng minh họa

63 73 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 12:13

Công nghệ. NET là một trong những lĩnh vực môn nghiên cứu lập trình máy tính, Qua môn học này, sẽ giúp chúng em hiểu được kiến trúc, phạm vi ứng dụng đặc trưng của công nghệ NET. Hiểu được tính năng , ưu nhược của các công nghệ hiện đại trong.NET phiên bản mới như WPF, LINQ, Silver light. Từ cái nhìn tổng quan nay, sẽ giúp sinh viên định hướng ứng dụng công nghệ mình thích vào trong lập trình, mục tiên nâng cao trình độ lập trình, tạo ra những ứng dụng mang tính thực thi. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN     Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh LỜI NĨI ĐẦU C ơng nghệ NET lĩnh vực mơn nghiên cứu lập trình máy tính, Qua môn học này, giúp chúng em hiểu kiến trúc, phạm vi ứng dụng đặc trưng công nghệ NET Hiểu tính , ưu nhược công nghệ đại trong.NET phiên WPF, LINQ, Silver light Từ nhìn tổng quan nay, giúp sinh viên định hướng ứng dụng cơng nghệ thích vào lập trình, mục tiên nâng cao trình độ lập trình, tạo ứng dụng mang tính thực thi Chính vậy, chúng em chọn đề tài “ Tìm hiểu LINQ” Các thành viên nhóm cố gắng học, tìm tài liệu, lắng nghe bảo tận tình thầy buổi học Do hiểu biết kiến thức chưa sâu mơn, chắn đề tài nhóm nhiều thiết sót Vì vậy, mong thầy xem xét lượng thứ, đóng góp ý kiến để chúng em ý thức rút kinh nghiệm cho đề tài sau Cuối cùng, chúng em chân thành cám ơn thầy tạo hội cho nhóm thực đề tài MỤC LỤC PHẦN : TÌM HIỂU VỀ LINQ I LINQ Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Khái niệm Mơ hình kiến trúc LINQ: Cú pháp truy vấn( Query Syntax) cú pháp phương thức( Method Syntax) .6 Cấu trúc biểu thức truy vấn: II LINQ TO SQL III Mơ hình hóa CSDL dùng LINQ TO SQL IV Truy vấn LINQ TO SQL Tìm hiểu lớp DataContext 10 Form Quản Lý Nhân Viên minh họa cho thêm, xóa, sửa .10 Lựa chọn( Select) .12 Cách chèn hàng vào CSDL( LINQ TO SQL) 13 Cách cập nhật hàng CSDL( LINQ TO SQL) 14 Cách xóa hàng CSDL( LINQ TO SQL) .15 Từ khóa Var 16 Filtering(Lọc) 16 Ordering(Thứ tự) 17 10 Grouping(Gom nhóm) 17 11 Kết hợp nhiều yếu tố đầu vào 18 12 Lựa chọn tập hợp phần tử nguồn 20 13 Biểu thức Lambda 21 14 Giới thiệu định danh cách sử dụng Let 21 15 Chuyển đổi mệnh đề Select 22 16 Từ khóa Join 22 Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh V Cách kết nối sở liệu (LINQ to SQL) Cách tạo sở liệu (LINQ to SQL) 25 Cách xóa CSDL: 25 VI LINQ to DataSet VII Lấy liệu dùng Stored Procedure Các bước ánh xạ gọi SPROC dùng LINQ to SQL .29 Cách ánh xạ SPROC vào DataContext LINQ 29 Cách gọi SPROC tạo: .31 Cách sử dụng SPROC để thực Insert/Update/Delete: .32 Ví dụ Thêm Order cách dùng SPROC: .32 I II III IV V VI VII PHẦN : ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Bài toán quản lý thư viện 37 Phát thực thể - Sơ đồ Use Case 38 Một số quy trình 41 Tạo sở liệu (PDM) 43 Thiết kế menu 44 Thiết kế hình 46 Cài đặt 47 VIII Minh họa linq với From cụ thể .50 IX Hướng dẫn demo chương trình 57 PHẦN : ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT I Ưu điểm 60 II Khuyết điểm 60 III Hướng phát triển tương lai 60 Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Kết luận – Tài liệu tham khảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh PHẦN : TÌM HIỂU VỀ LINQ I LINQ Khái niệm LINQ tính C # NET Visual Basic tích hợp vào ngơn ngữ khả truy vấn liệu Trong hệ thống sở liệu quan hệ, liệu tổ chức vào bảng bình thường hóa độc đáo, truy cập với ngôn ngữ truy vấn đơn giản mạnh mẽ SQL Trong chương trình, trái ngược với sở liệu, nhiên, liệu lưu trữ đối tượng lớp cấu trúc mà tất khác Kết là, có khơng có ngơn ngữ truy vấn chung để lấy liệu từ cấu trúc liệu Phương pháp lấy liệu từ đối tượng luôn tùy chỉnh thiết kế phần chương trình Với đời LINQ C # 3.0, nhiên, khả để truy vấn sưu tập đối tượng thêm vào ngôn ngữ Sau đặc điểm quan trọng LINQ: • LINQ viết tắt Language Integrated Query • LINQ mở rộng NET Framework cho phép bạn truy vấn sưu tập liệu cách tương tự truy vấn sở liệu • C # 3.0 bao gồm phần mở rộng tích hợp LINQ vào ngôn ngữ, cho phép bạn truy vấn liệu từ sở liệu, sưu tập đối tượng chương trình, tài liệu XML Đoạn lệnh sau cho thấy ví dụ đơn giản việc sử dụng LINQ Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Công nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Mơ hình kiến trúc LINQ Cú pháp truy vấn( Query Syntax) cú pháp phương thức( Method Syntax) Có hai hình thức cú pháp, bạn sử dụng viết truy vấn LINQ cú pháp truy vấn cú pháp phương thức • Cú pháp truy vấn hình thức khai báo trơng giống câu lệnh SQL Nó viết hình thức biểu thức truy vấn • Cú pháp phương thức hình thức bắt buộc, sử dụng lời gọi phương thức tiêu chuẩn Bạn kết hợp hai hình thức truy vấn đơn Microsoft khuyến cáo sử dụng cú pháp truy vấn dễ đọc hơn, rõ ràng nêu rõ ý định truy vấn bạn, dễ xảy lỗi Đây ví dụ cú pháp việc kết hợp cú pháp: Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Công nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Cấu trúc biểu thức truy vấn Ví dụ: Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh II LINQ to SQL LINQ to SQL phiên thực hóa O/RM (object relational mapping) có bên NET Framework “Orcas” (nay NET 3.5), cho phép bạn mơ hình hóa sở liệu dùng lớp NET Sau bạn truy vấn sở liệu (CSDL) dùng LINQ, cập nhật/thêm/xóa liệu từ Giống sở liệu SQL, LINQ To SQL có hỗ trợ transactions, views, and stored procedures III Mơ hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL Ví dụ dùng CSDL QL_BANHANG hình Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Visual Studio “Orcas” tích hợp thêm trình thiết kế LINQ to SQL công cụ dễ dàng cho việc mô hình hóa cách trực quan CSDL dùng LINQ to SQL.Bằng cách dùng trình thiết kế LINQ to SQL, tơi dễ dàng tạo mơ hình cho CSDL QLBANHANG giống Sau kết nối với CSDL, bạn click phải chuột vào Project vidu, chọn Add Items Khi đó, trình thiết kế LINQ cho bạn Bạn việc kéo tables tương ứng thả vào hình design Relationship tạo cho bạn Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 10 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 49 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh VII Cài đặt Hệ điều hành Win XP / Win Chương trình viết bằng: Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 50 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh o Ngôn ngữ C# Visual Studio 2008 o Hệ sở liệu SQL Server 2005 o Các báo cáo Crystal Report 8.5 o Thiết kế giao diện hỗ trợ lớp  DevComponents.DotNetBar2.dll  IrisSkin2.dll Chương trình viết theo linq to sql VIII Minh họa linq ứng dụng quản lý thư viện from người dùng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Luân 51 Công nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Dữ liệu Thiết kế From sau Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 52 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Code chương trình sau ( xem chi tiết chương trình ) Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 53 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hoàng Luân 54 Công nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 55 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 56 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hoàng Luân 57 Công nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh IX Hướng dẫn demo chương trình - Giải nén vào thư mục vào ổ đĩa E hình bên dưới: - Bước : Đọc phần hướng dẫn trước - Bước : Cài DotnetBar vào máy tính đầu tiên, thiếu khơng chạy được, lưu ý chèn thư viện, Reference vào hình, tất nằm Thư mục Bin\ Debug Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 58 Công nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Bước 3: Mở SQL Sever 2005 phục hồi CSDL file QLTV.mdf Bước : Mở project Quan ly thu vien VS 2008 , kết nối đến SQL Server 2005 Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 59 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Kiểm tra lại Reference cần thiết để chạy chương trình - Để chạy với quyền quản trị username password “admin -admin” Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 60 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I Ưu điểm o Xây dựng hệ thống “ Quản lý thư viện” hoàn chỉnh o Đáp ứng số chức yêu cầu o Thiết kế giao diện tốt II Khuyết điểm o Một số chức chương trình chưa cài đặt o Kỹ thuật lập trình yếu, nên code chương trình chưa thật tối ưu mong muốn o Một số hình giao diện chưa tốt o Thiết kế Báo cáo sơ sài III Hướng phát triển tương lai o Cải thiện bổ sung số chức cho chương trình o Tiếp tục học tập nghiên cứu ngơn ngữ lập trình để hồn thiện hệ thống o Định hướng hệ thống ứng dụng thực tiễn Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Ln 61 Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh KẾT LUẬN o Với kiến thức tảng học nổ lực mình, nhóm em hồn thành đề tài “Quản lý thư viện” o Mặt dù cố gắng đầu tư nhiều thời gian có hạn nên đề tài nhiều hạn chế chương trình chưa tối ưu, đồng thời kinh nghiệm lập trình chưa tốt nên giao diện có nhiều điểm chưa phù hợp cách phân bố màu sắc hình ảnh o Chúng em xin nhận đóng góp q báo thầy bạn để chương trình ngày hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Lập Trình WinFrom - Thầy Trần Phước Tuấn Bài Giảng Windows Forms – Ths Nguyễn Đặng Kim Khánh LINQ to SQL Tutorial – Đào Hải Nam LINQ for Visual C# 2005 - Fabio Claudio Ferracchiati Professinal LINQ – Scott Klein Slide giảng Công Nghệ Phần Mềm - Thầy Lương Trần Hy Hiến Một số báo cáo đề tài “ Quản lý thư viện” Một số chương trình Demo tham khảo Video hướng dẫn học lập trình C# 10 Một số tài liệu tham khảo khác mạng 11 Từ khóa tìm tài liệu : “ lập trình Win From C#, đề tài quản lý thư viện, mơ hình linq….” Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hồng Luân 62 Công nghệ LINQ Ứng dụng Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam Mai Chính Hữu GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Nguyễn Ngọc Lộc Mai Hoàng Luân 63 ... nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh V Cách kết nối sở liệu (LINQ to SQL) Cách tạo sở liệu (LINQ to SQL) 25 Cách xóa CSDL: 25 VI LINQ to DataSet VII Lấy liệu dùng Stored... Cơng nghệ LINQ Ứng dụng GVHD: ThS Nguyễn Đặng Kim Khánh Các bước ánh xạ gọi SPROC dùng LINQ to SQL Trong phần 2, tơi nói cách dùng LINQ to SQL designer để tạo mô hình liệu LINQ to SQL đây: Ở... Method Syntax) .6 Cấu trúc biểu thức truy vấn: II LINQ TO SQL III Mơ hình hóa CSDL dùng LINQ TO SQL IV Truy vấn LINQ TO SQL Tìm hiểu lớp DataContext 10 Form Quản Lý Nhân Viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ LinQ và ứng dụng minh họa, Tìm hiểu công nghệ LinQ và ứng dụng minh họa, Ví dụ dùng CSDL QL_BANHANG như hình dưới., Form Quản Lý Nhân Viên và minh họa cho việc thêm, xóa ,sửa Nhân Viên., Cách xóa hàng trong cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL), Cách tạo cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL), Ví dụ Thêm một Order bằng cách dùng SPROC, II. Phát hiện thực thể - Sơ đồ Use Case, IV. Thiết kế dữ liệu, VI. Thiết kế màn hình – Một số hình ảnh phần mềm, VIII. Minh họa linq trong ứng dụng quản lý thư viện from người dùng, IX. Hướng dẫn demo chương trình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay