Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép trong dạy học môn đạo đức lớp 4

34 518 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 08:24

Đề tài này nhằm nghiên cứu, vận dụng KTDH mảnh ghép để tổ chức cho HS học tập môn Đạo đức lớp 4. Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của Kĩ thuật dạy học mảnh ghép, nội dung chương trình môn Đạo đức lớp 4; Tìm hiểu thực trạng vận dụng Kĩ thuật dạy học mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4; Vận dụng KTDH mảnh ghép để dạy học môn Đạo đức lớp 4. Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp Contents A.PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU V PHẠM VI NGHIÊN CỨU .5 VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .5 B PHẦN NỘI DUNG .6 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUẬT MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CƠ SỞ LÍ LUẬN .6 Khái niệm thuật dạy học .6 Phân biệt thuật dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học thuật dạy học mảnh ghép .7 Chương trình mơn Đạo đức lớp 11 II CƠ SỞ THỰC TIỄN 12 Khái quát trình điều tra 12 Kết điều tra 12 Những thuận lợi khó khăn sử dụng KTDH mảnh ghép dạy học môn Đạo đức 15 Ý nghĩa việc sử dụng phương pháp dạy học thuật dạy học tích cực giảng dạy 16 CHƯƠNG II: SỬ DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 19 I CÁC NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP 19 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu học 19 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 19 Nguyên tắc đảm bảo thông vai trò tự giác, tích cực độc lập học sinh vai trò chủ đạo giáo viên .19 II QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP 20 III THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚPSỬ DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP 21 Bài “Biết bày tỏ ý kiến” ( tiết) 21 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp -2 Bài “Hiếu thảo với ông bà cha mẹ” ( tiết) 24 Bài “Bảo vệ môi trường” 26 C KẾT LUẬN .29 I KẾT LUẬN 29 II KHUYẾN NGHỊ 29 Đối với giáo viên 29 Đối với nhà trường 30 D TÀI LIỆU THAM KHẢO .31 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt PPDH KTDH GV HS Nội dung Phương pháp dạy học thuật dạy học Giáo viên Học sinh Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG THUẬT MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP A.PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cuộc cách mạng khoa học thuật diễn vũ bão giới, Việt Nam khơng nằm ngồi xu Đất nước ta bước vào thời cơng nghiệp hóa, đại hóa, kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi vô mạnh mẽ Một yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi cần có người lao động mới, có trình độ học vấn cao, có lực lĩnh, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội đại Những người lao động nguồn nhân lực quan trọng góp phần to lớn vào phát triển đất nước Giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng việc tạo nguồn nhân lực Để hồn thành sứ mệnh to lớn giáo dục phải đổi tồn diện, từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp, hình thức tổ chức, thuật dạy học Trong xu đó, có vận dụng KTDH tích cực vào trình giảng dạy GV trực tiếp đứng lớp Sự vận dụng KTDH góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS q trình học tập Nhiệm vụ mơn Đạo đức Tiểu học hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học (bao gồm giáo dục ý thức đạo đức; giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức; giáo dục thói quen, hành vi đạo đức) Bên cạnh đó, mơn Đạo đức đóng vai trò quan trọng việc hình thành phẩm chất, lực đạo đức người Để HS tiếp thu tri thức cách chủ động, đòi hỏi GV phải tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú để HS tham gia cách tích cực, từ HS tự chiếm lĩnh kiến thức hình thành rèn luyện cho thân HS phải hoạt động, thể phát triển tư cách tối đa thông qua hoạt động học tập Để hồn thành tốt mục tiêu GV trình tổ chức dạy học phải sử dụng cách linh hoạt, nhịp nhàng KTDH phát huy tính tích cực nhận thức HS như: thuật mảnh ghép, thuật khăn trải bàn, thuật tia chớp, thuật ổ bi, thuật XYZ, thuật lần 3… thuật mảnh ghép KTDH tích cực Khi sử dụng KTDH mảnh ghép HS thực hành chủ động tự tạo kiến thức, thu thập kiến Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp thức, hình thành năng, thái độ cho thân Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn dạy học mơn Đạo đức nói chung, chương trình mơn Đạo đức lớp nói riêng có nhiều nội dung phù hợp với KTDH mảnh ghép, chọn đề tài “Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp 4” để tìm hiểu nghiên cứu khố luận tốt nghiệp II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nhằm nghiên cứu, vận dụng KTDH mảnh ghép để tổ chức cho HS học tập môn Đạo đức lớp Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp III KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu Là q trình dạy học mơn Đạo đức lớp trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu Là việc vận dụng thuật dạy học mảnh ghép để dạy học môn Đạo Đức lớp IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn thuật dạy học mảnh ghép, nội dung chương trình mơn Đạo đức lớp - Tìm hiểu thực trạng vận dụng thuật dạy học mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Vận dụng KTDH mảnh ghép để dạy học môn Đạo đức lớp V PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung giới thiệu giải vấn đề việc sử sử dụng thuật dạy học mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp 4, nhằm đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, sách báo, văn liên quan đến đề tài Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Cách thức sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp giáo vên tiểu học - Phương pháp điều tra: Điều tra, trưng cầu ý kiến giáo viên việc sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Phương pháp đàm thoại, vấn: Trò chuyện trao đổi với giáo viên học sinh việc dạy - học thuật mảnh ghép nhằm tìm hiểu thuận lợi, khó khăn áp dụng dạy - học thuật B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUẬT MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CƠ SỞ LÍ LUẬN Khái niệm thuật dạy học Kỹ thuật dạy học (KTDH): động tác, cách thức hành động của GV HS tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Phân biệt thuật dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học PPDH hình thức, cách thức hành động GV HS nhằm thực mục tiêu DH xác định, phù hợp với nội dung điều kiện DH cụ thể PPDH cụ thể quy định mơ hình hành động GV HS Hình thức tổ chức dạy học biểu bên hoạt động phối hợp GV HS thực theo trình tự chế độ xác định 2.1 Giống PPDH, KTDH, hình thức dạy học cách thức, phương thức, biện pháp, biểu bên hoạt động phối hợp GV HS nhằm đạt mục tiêu việc DH 2.2 Khác Trong hoạt động DH sử dụng nhiều PPDH, KTDH hình thức tổ chức dạy học khác PPDH nội dung hoạt động dạy học, thuật dạy học hình thức dạy học biểu bên ngồi đường, cách thức hoạt động dạy học KTDH cụ thể hóa PPDH hình thức tổ chức dạy học, KTDH đơn vị nhỏ PPDH, KTDH chưa phải PPDH độc lập, mà thành phần PPDH, KTDH áp dụng tình hành động dạy học nhỏ nhằm thực nhiệm vụ cụ thể Ngược lại, PPDH hình thức dạy học sử dụng nhiều tình huống, nhằm thực Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp nhiệm vụ dạy học KTDH khái niệm nhỏ nhất, thực tình hành động Sự phân biệt PPDH, hình thức tổ chức dạy học, KTDH mang tính tương đối thuật dạy học mảnh ghép 3.1.Khái niệm thuật dạy học mảnh ghép Kỹ thuật mảnh ghép thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm giải nhiệm vụ phức hợp, kích thích tham gia tích cực nâng cao vai trò cá nhân q trình hợp tác Các kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt việc phát huy tham gia tích cực HS vào q trình dạy học, kích thích tư duy, sáng tạo cộng tác làm việc HS 3.2.Ưu điểm nhược điểm KTDH mảnh ghép a Ưu điểm KTDH mảnh ghép KTDH tích cực: - Đem lại cho HS hội sử dụng kiến thức mà em lĩnh hội rèn luyện - Cho phép HS diễn đạt ý tưởng, khám phá - Mở rộng suy nghĩ thực hành tư (so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá ) - KTDH mảnh ghép giúp HS rèn luyện phát triển làm việc, giao tiếp, tạo điều kiện cho HS học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội sở hợp tác Thông qua hoạt động học tập hợp tác mà em làm việc với việc mà khơng thể tự làm thời gian định - Làm việc theo nhóm góp phần hình thành phát triển mối quan hệ qua lại HS, đem lại bầu khơng khí đồn kết, giúp đỡ, tin tưởng lẫn học tập - Tổ chức cho HS học tập theo nhóm giúp em nhút nhát, khả diễn đạt có điều kiện rèn luyện, tập dượt em mạnh dạn sợ mắc phải sai lầm - GV có dịp tận dụng kinh nghiệm sáng tạo HS học tập b Nhược điểm KTDH mảnh ghép có nhiều lợi ích nhiên số nhược Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp điểm: - Cơng việc nhóm lúc mang lại kết mong muốn Nếu tổ chức thực kém, sử dụng cách tùy tiện khơng có lựa chọn thích hợp thường dẫn đến kết ngược lại với dự định đạt - Các nhóm chệch hướng thảo luận tác động vài cá nhân cố tình đưa ý kiến, để điều khiển nhóm (“bắt cóc” nhóm, tượng chi phối, tách nhóm); thành viên không lắng nghe ý kiến chấp nhận ý kiến cách miễn cưỡng - Bị hạn chế thời gian: thời lượng tiết tiểu học 40 phút nên tổ chức cho HS thảo luận nhóm tổ chức khơng tốt ảnh hưởng đến tiết học khác - GV khó bao quát hết lớp số lượng HS lớp đơng có nhóm hoạt động tự do, khơng có điều khiển 3.3.Đặc điểm, chất thuật dạy học mảnh ghép a Đặc điểm KTDH mảnh ghép KTDH hợp tác đặt HS vào môi trường học tập tích cực HS tổ chức thành nhóm cách thích hợp, thành viên nhóm khuyến khích thảo luận hợp tác với nhau, giải nhiệm vụ học tập Trong KTDH mảnh ghép, mối quan hệ trò trò lên Thơng qua hợp tác, tìm tòi, nghiên cứu, thảo luận ý kiến cá nhân bộc lộ, điều chỉnh hay bác bỏ Việc tiếp thu kiến thức thành viên nhóm trở thành q trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ GV Qua người học nâng lên trình độ mới, học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm cá nhân lớp b Bản chất Đây KTDH mang tính hợp tác, thể định hướng đổi Bộ giáo dục - “hoạt động hóa HS” Xét mặt hình thức KTDH mảnh ghép hình thức dạy học theo nhóm nhỏ mà HS phải trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hình thành kiến thức, Trong nhóm nhỏ thành viên hoạt động tích cực, khơng thể ỷ lại vào vài thành viên động trội nhóm Hình thức sử dụng mối quan hệ xã hội mang tính tương tác trực tiếp, đa chiều nhiều cấp độ chủ thể HS để tổ chức dạy học Xét mặt nội dung nói lên tính chất quan hệ xã hội học đường, tính tích hợp tính cạnh tranh lành mạnh Mặt đề cập đến Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp việc huy động cộng hưởng ý tưởng nhiều người để tạo nên sức mạnh trí tuệ GV cần khuyến khích tinh thần hợp tác em nhóm nhóm với nhau, làm việc theo nhóm mang tính cộng tác thúc đẩy cơng việc hiệu Trong q trình làm việc em có hội để thể chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm, sáng tạo thân với thành viên nhóm, mang tính cạnh tranh lành mạnh khơng ganh đua 3.4.Quy trình sử dụng thuật mảnh ghép a Vòng 1: Nhóm chun gia Lớp học chia thành nhóm (khoảng từ 3- người) Mỗi nhóm giao nhiệm vụ với nội dung học tập khác Ví dụ: + Nhóm 1: Nhiệm vụ A + Nhóm 2: Nhiệm vụ B + Nhóm 3: Nhiệm vụ C Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu hỏi, chủ đề ghi lại ý kiến Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo thành viên nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao trở thành chun gia lĩnh vực tìm hiểu có khả trình bày lại câu trả lời nhóm vòng b Vòng 2: Nhóm mảnh ghép Hình thành nhóm khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1; 1-2 từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi nhóm mảnh ghép Các câu hỏi câu trả lời vòng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với Khi thành viên nhóm hiểu, tất nội dung vòng nhiệm vụ giao cho nhóm để giải (lưu ý nhiệm vụ phải gắn liền với kiến thức thu vòng 1) Các nhóm thực nhiệm vụ trình bày chia sẻ kết 3.5.Sơ đồ 3.6 Một số lưu ý tổ chức dạy học theo kỹ thuật mảnh ghép: Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Đảm bảo thông tin từ mảnh ghép lại với hiểu tranh toàn cảnh vấn đề sở để giải nhiệm vụ phức hợp vòng - Các chuyên gia vòng có trình độ khác nhau, nên cần xác định yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất chun gia hồn thành nhiệm vụ vòng 1, chuẩn bị cho vòng - Số lượng mảnh ghép không nên lớn để đảm bảo thành viên truyền đạt lại kiến thức cho - Đặc điểm nhiệm vụ vòng nhiệm vụ phức hợp giải sở nắm vững kiến thức có vòng Do cần xác định rõ yếu tố cần thiết kiến thức, năng, thông tin,…cũng yếu tố hỗ trợ cần thiết để giải nhiệm vụ phức hợp - Khoảng thời gian lớp giáo viên giao cho nhóm học sinh chủ đề để nghiên cứu kỹ Ở nhóm học sinh thảo luận tìm nội dung theo yêu cầu giáo viên Phương pháp giúp học sinh rèn luyện tính tự học, tự nghiên cứu tự tin trình bày vấn đề trước đám đông - Khi học sinh chuẩn bị tốt tâm học tập tài liệu nội dung học việc sử dụng kỹ thuật mảnh ghép khâu cuối để học sinh có hội nêu ý kiến tham gia vào nội dung học hay vấn đề mà giáo viên nêu Về phía giáo viên trình sử dụng mảnh ghép phải dành thời gian theo dõi học sinh thảo luận nhóm trình bày kết quả, có người học có điều kiện trao đổi trực tiếp với giáo viên ý thức làm việc cách nghiêm túc 3.7.Thiết kế nhiệm vụ “Các mảnh ghép” - Lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp - Xác định nhiệm vụ phức hợp để giải vòng dựa kết nhiệm vụ khác thực vòng - Xác định yếu tố cần thiết để giải nhiệm vụ phức hợp (kiến thức, năng, thông tin, chiến lược) - Xác định nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (thực vòng 1) Xác định yếu tố hỗ trợ cần thiết để hoàn thành vụ vòng 3.8.Thành viên nhiệm vụ thành viên nhóm Vai trò Nhiệm vụ Trưởng nhóm Phân cơng nhiệm vụ Hậu cần Chuẩn bị đồ dùng tài liệu cần thiết Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp Nguyên tắc đảm bảo thông vai trò tự giác, tích cực độc lập học sinh vai trò chủ đạo giáo viên Trong trình dạy học mơn Đạo đức lớp vận dụng KTDH mảnh ghép tính tự giác thể chỗ: HS ý thức đầy đủ nhiệm vụ để lĩnh hội tri thức, rèn luyện năng, xảo, có ý thức tự kiểm tra, đánh giá tồn q trình học tập Tính tích cực đánh giá việc HS tham gia vào hoạt động thảo luận cách tích cực nghiêm túc có hiệu Tính độc lập nhận thức HS thể chỗ em tự phát vấn đề tự giải chúng, tức lực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động HS trình thảo luận nhằm mang lại vốn kinh nghiệm cho thân HS tự chiếm lĩnh tri thức Ba phẩm chất có liên quan mật thiết với nhau, phẩm chất hình thành phát triển vai trò chủ đạo GV Chính vậy, vận dụng KTDH mảnh ghép để dạy học cho HS, GV cần tiến hành cách rõ ràng, dễ hiểu, khoa học để kích thích hứng thú học tập cho HS, trình HS thảo luận (vòng vòng 2) GV đóng vai trò người cộng tác, hỗ trợ, khơng can thiệp nhiều đến việc đưa kết thảo luận cá nhân nhóm để tạo điều kiện cho ba phẩm chất phát triển II QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP Trên sở nghiên cứu đặc điểm, chất KTDH mảnh ghép, đặc điểm môn Đạo đức lớp 4, chúng tơi đề xuất quy trình dạy học mơn Đạo đức lớp sau: Quy trình gồm bước:  Bước 1: Tổ chức thành lập nhóm chuyên gia - GV chia 3- HS thành nhóm GV sử dụng hình thức thành lập nhóm sau: + Gọi số: GV cho HS nối tiếp điểm số theo chu từ đến đến để thành lập nhóm ( - HS nhóm) + Màu sắc: GV phát cho HS đến mảnh giấy nhỏ có màu sắc khác thành lập nhóm ( 3- HS nhóm) + Biểu tượng: GV phát cho HS đến biểu tượng hình học biểu tượng loại hoa biểu tượng vật để thành lập nhóm ( 3- HS nhóm) - HS tự bầu nhóm trưởng, thư  Bước 2: Đề nhiệm vụ vòng 17 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - GV giao nhiệm vụ cho nhóm, nhóm giao nhiệm vụ với nội dung học tập độc lập với nhau, sau GV hướng dẫn cách tiến hành hoạt động nhóm quy định thời gian thảo luận  Bước 3: Các nhóm thực nhiệm vụ vòng Gồm hoạt động: - Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (Mỗi cá nhân phải làm việc độc lập để giải nhiệm vụ) - Hoạt động 2: Làm việc nhóm (Các cá nhân trao đổi, chia sẻ kết với thành viên nhóm)  Bước 4: Tổ chức thành lập nhóm mảnh ghép - GV hình thành nhóm khoảng từ đến HS, nhóm mảnh ghép gồm HS từ nhóm chun gia vòng 1, HS có số màu sắc biểu tượng thành nhóm  Bước 5: Chia sẻ kết vòng đề nhiệm vụ vòng Gồm hoạt động: - Hoạt động 1: Các thành viên chia sẻ kết vòng Các câu hỏi câu trả lời vòng thành viên nhóm chia sẻ đầy đủ với - Hoạt động 2: Đề nhiệm vụ vòng + Khi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vòng GV giao nhiệm vụ để nhóm giải (lưu ý nhiệm vụ phải gắn liền với kiến thức thu vòng 1) + Sau GV hướng dẫn cách tiến hành hoạt động nhóm, GV quy định thời gian thảo luận  Bước 6: Các nhóm thực nhiệm vụ vòng - Các nhóm thực nhiệm vụ trình bày chia sẻ kết  Bước 7: Báo cáo kết trước lớp - GV gọi HS trình bày kết vòng vòng HS khác nhận xét, GV nhận xét III THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚPSỬ DỤNG THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP Bài “Biết bày tỏ ý kiến” ( tiết) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Mọi trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến trẻ em Nhưng khơng phải em phép bày tỏ ý kiến để đòi hỏi thứ không phù hợp 18 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp  - Thái độ: Ý thức quyền mình, tôn trọng ý kiến bạn tôn trọng ý kiến người người lớn - GDKNS: Biết tôn trọng thể tự tin II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Giáo viên Phiếu tình số 1,2,3,4 Đồ dùng đóng vai HĐTH số Học sinh Thẻ mặt cười, mặt mếu SGK đạo đức lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Nhận xét tình - HS đọc tình SGK Thành lập nhóm chun gia vòng 1: - Thành lập nhóm chun gia, HS bầu nhóm trưởng, thư - GV u cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành nhóm (nhóm chuyên gia) nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh lớp giáo viên điều chỉnh số lượng học sinh nhóm cho phù hợp) cách gọi số từ đến - GV giao nhiệm vụ vòng cho nhóm: *Nhóm 1: Em phân cơng làm việc khơng phù hợp với khả *Nhóm 2: Em bị giáo hiểu lầm phê bình * Nhóm 3: Chủ nhật bố mẹ dự định cho em chơi công viên, em lại muốn xem xiếc *Nhóm 4: Em muốn tham gia hoạt động lớp, trường chưa phân cơng - Câu hỏi: Em làm tình trên? Vì sao? - GV phát phiếu học tập cho nhóm, nhóm nhận phiếu màu khác nhau, loại phiếu màu đánh số từ đến - GV tổ chức cho nhóm thảo luận phút - Từng HS suy nghĩ sau trao đổi chia sẻ kết với thành viên nhóm Thành lập nhóm chun gia vòng 2: - GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm gồm học sinh nhận phiếu số nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, tương tự 19 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - GV đưa nhiệm vụ vòng cho nhóm: Điều xảy em khơng bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến thân em lớp em? - GV hướng dẫn HS thảo luận: thành viên thảo luận phút, sau GV gọi HS trình bày lại nhiệm vụ vòng vòng 2; HS khác nhận xét, bổ sung =>Kết luận: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiên việc có liên quan đến trẻ em  Em làm - Nhận xét hành vi SGK - Gọi HS trả lời tình a,b,c - GV kết luận: Việc làm bạn Dung đúng, bạn biết bày tỏ nguyện vọng, mong muốn Còn việc làm bạn Hồng Khánh khơng  Bày tỏ thái độ - - GV phát thẻ cho học sinh - GV nêu hành vi liên quan đến học, học sinh dùng thẻ để nêu ý kiến - GV kết luận: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến phải biết lắng nghe tôn trọng ý kiến người khác Không phải ý kiến trẻ em đồng ý - HS đọc ghi nhớ B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Trò chơi “ Có – Khơng” - Hãy nhận xét hành vi, việc làm bạn trường hợp BT1 - Tại trẻ em cần bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em? - Em cần thực quyền nào? *Em nói nào? - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm + Yêu cầu nhóm thảo luận ý kiến sau: Trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng vấn đề liên quan đến trẻ em Cách chia sẻ, bày tỏ ý kiến phải rõ ràng tôn trọng người nghe Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác Người lớn cần lắng nghe ý kiến trẻ em Mọi ý muốn trẻ em phải thực + Yêu cầu em thảo luận quyền trách nhiệm em với mơi trường *Trò chơi “ Phỏng vấn” 20 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Hãy bạn vấn lẫn nội dung sau: + Tình hình vệ sinh trường lớp em + Nội dung sinh hoạt lớp + Dự định em hè C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Em bày tỏ ý kiến với bố mẹ, anh chị vấn đề liên quan đến thân III ĐÁNH GIÁ: - HS tự đánh giá việc bày tỏ ý kiến thân đưa tay biết bày tỏ ý kiến việc liên quan đến thân 2.Bài “Hiếu thảo với ông bà cha mẹ” ( tiết) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Biết được: Con cháu phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ sinh thành, ni dạy + Biết thể lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ số việc làm cụ thể sống ngày gia đình + Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao với ông bà, cha mẹ sinh thành, ni dạy - Thái độ: + Có thái độ hành vi kính trọng, yêu thương, hiếu thảo ông bà, cha mẹ + Thể thái độ khơng đồng tình lên án với hành vi bất kính, vơ ơn ơng bà cha mẹ II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN *Giáo viên: - Phiếu tình số 1,2,3,4,5 - Đồ dùng đóng vai HĐTH số *Học sinh - Thẻ mặt cười mặt mếu - SGK đạo đức lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 21 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp Lắng nghe GV kể câu chuyện: “ Phần thưởng” Hãy trả lời câu hỏi sau: - Em có nhận xét việc làm bạn Hưng? - Theo em, bà bạn Hưng cảm thấy trước việc làm Hưng? Thế hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ? Thành lập nhóm chun gia vòng 1: - Thành lập nhóm chuyên gia, HS bầu nhóm trưởng, thư - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành nhóm (nhóm chuyên gia) nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh lớp giáo viên điều chỉnh số lượng học sinh nhóm cho phù hợp) cách gọi số từ đến - GV giao nhiệm vụ vòng cho nhóm: *Nhóm 1: Mẹ mệt, bố làm chưa Sinh vùng vằng, bực bội chẳng có đưa Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật *Nhóm 2: Hơm làm về, mẹ thấy Loan chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn mặt để mẹ rửa cho mát.Loan giúp mẹ nhanh nhảu mang túi vào nhà * Nhóm 3: Bố Hồng vừa làm về, mệt Hồng chạy tận cửa đón hỏi ngay: “Bố có nhớ mua truyện tranh cho khơng?” *Nhóm 4: Ơng nội Hồi thích chơi cảnh Hồi đến nhà bạn mượn sách, thấy ngồi vườn nhà bạn có khóm hoa lạ liền xin bạn nhánh mang cho ơng trồng *Nhóm 5: Sau học nhóm, Nhâm bạn Minh đùa Chợt nghe tiếng bà ngoại ho phòng bên, Nhâm vội chạy sang vuốt ngực cho bà - Câu hỏi: Cách ứng xử bạn tình hay sai? Vì sao? - GV phát phiếu học tập cho nhóm, nhóm nhận phiếu màu khác nhau, loại phiếu màu đánh số từ đến - GV tổ chức cho nhóm thảo luận phút - Từng HS suy nghĩ sau trao đổi chia sẻ kết với thành viên nhóm Thành lập nhóm chun gia vòng 2: - GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm gồm học sinh nhận phiếu số nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, tương tự - GV đưa nhiệm vụ vòng cho nhóm: Thế hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ? - GV hướng dẫn HS thảo luận: thành viên thảo luận phút, sau GV gọi HS trình bày lại nhiệm vụ vòng vòng 2; HS khác nhận 22 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp xét, bổ sung =>Kết luận: Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, ông bà già yếu, ốm đau Em hiếu thảo với ông bà, cha mẹ hay chưa? - Quan sát tranh SGK trang 19 nhận xét việc làm bạn nhỏ tranh Nếu - Quan sát SGK trang 19 nhận xét việc làm bạn nhỏ tranh Nếu em bạn nhỏ em làm gì? Vì sao? B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Đóng vai - Hãy đóng vai theo tình tranh 1, tình tranh - Trình bày trước lớp - HS nhận xét - GV kết luận: 2.Em làm gì? - Hãy kể cho bạn nghe việc em làm thể lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ - GV kết luận: Thầy (cô) mong em làm điều dự định người hiếu thảo 3.Kể chuyện gương hiếu thảo - Cùng bạn kể câu chuyện lòng hiếu thảo - Kết luận: Ơng bà, cha mẹ có cơng sinh thành, nuôi dạy nên người Con cháu phải có bổn phận hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng người thân tìm câu chuyện nói lòng hiếu thảo III ĐÁNH GIÁ: - Em hiếu thảo với ông bà cha mẹ chưa? Hãy kể việc làm hiếu thảo với ông bà, cha mẹ em thực Bài “Bảo vệ môi trường” I MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Hiểu ý nghỉa việc bảo vệ môi trường tác hại việc môi trường bị ô nhiễm - Thái độ: + Có ý thức bảo vệ môi trường 23 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp + Đồng tình, ủng hộ, noi gương người có ý thức giữ gìn, bảo vệ mơi trường + Khơng đồng tình với người khơng có ý thức bảo vệ mơi trường + Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ mơi trường lớp, gia đình cộng đồng nơi sinh sống - Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường: + Có kỹ trình bày ý tưởng bảo vệ môi trường nhà trường + Biết việc cần làm nhà trường để bảo vệ môi trường + Bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trừng biển, hải đảo Đồng tình, ủng hộ hành vi bảo vệ mơi trường vùng biển, hải đảo( Liên hệ) II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: *Giáo viên: - Phiếu tình số 1,2,3,4 *Học sinh - Thẻ mặt cười mặt mếu - SGK đạo đức lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Trao đổi thông tin - Đọc thông tin SGK + Qua thông tin , số liệu nghe được, em có nhận xét mơi trường mà sống? + Theo em, môi trường tình trạng nguyên nhân nào? - Nhận xét câu trả lời HS Bày tỏ ý kiến - GV giao nhiệm vụ cho HS làm tập SGK a Mở xưởng cưa gỗ gần khu chung cư b Trồng gây rừng c Phân loại rác trước xử lí d Giết mổ gia súc gần nguồn nước sinh hoạt đ Làm ruộng bậc thang e Vứt xác súc vật đường g Dọn rác thải đường phố h Khu chuồng trại gia súc để gần nguồn nước ăn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt động 1:Xử lý tình Thành lập nhóm chun gia vòng 1: 24 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Thành lập nhóm chuyên gia, HS bầu nhóm trưởng, thư - GV u cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành nhóm (nhóm chuyên gia) nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh lớp giáo viên điều chỉnh số lượng học sinh nhóm cho phù hợp) cách gọi số từ đến - GV giao nhiệm vụ vòng cho nhóm: *Nhóm 1: Dùng điện, dùng chất nổ để đánh cá, tơm *Nhóm 2: Sử dụng thuốc bảo vệ thúc vật khơng quy định * Nhóm 3: Qúa nhiều ô tô, xe máy chạy thành phố *Nhóm 4: Chất thải nhà máy chưa xử lý cho chạy xuống ao, hồ *Nhóm 5: Lớp em tổ chức thu nhặt phế liệu dọn đường làng - Câu hỏi: Em dự đốn xem điều xảy với mơi trường tình trên? Vì sao? - GV phát phiếu học tập cho nhóm, nhóm nhận phiếu màu khác nhau, loại phiếu màu đánh số từ đến - GV tổ chức cho nhóm thảo luận phút - Từng HS suy nghĩ sau trao đổi chia sẻ kết với thành viên nhóm Thành lập nhóm chun gia vòng 2: - GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm gồm học sinh nhận phiếu số nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, tương tự - GV đưa nhiệm vụ vòng cho nhóm: Ơ nhiễm mơi trường ảnh hưởng đến sống người? - GV hướng dẫn HS thảo luận: thành viên thảo luận phút, sau GV gọi HS trình bày lại nhiệm vụ vòng vòng 2; HS khác nhận xét, bổ sung =>Kết luận: Ơ nhiễm mơi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người Bày tỏ ý kiến - Yêu cầu HS thảo luận, bày tỏ thái độ ý kiến tập 3 Liên hệ thực tế Tình hình mơi trường địa phương em sao? C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân sưu tầm câu chuyện nói bảo vệ môi trường III ĐÁNH GIÁ: 25 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Em tích cực thao gia hoạt động bảo vệ môi trường chưa? Kể việc em làm tham gia hoạt động bảo vệ môi trường C KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu lí luận vấn đề sử dụng KTDH mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp rút kết luận sau: - Vấn đề tích cực hóa học tập học sinh dạy học mơn Đạo đức có tầm quan trọng đặc biệt, việc làm có tác dụng thúc đẩy phát triển trí tuệ cho học sinh, kích thích tư em, nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức Trong số biện pháp dạy học tích cực hóa, KTDH mảnh ghép xem thuật dạy học hiệu quả, nhằm tạo trình tương tác, thu hút, động viên học sinh - Việc sử dụng sử dụng KTDH mảnh ghép dạy học mơn Đạo đức có nhiều tác dụng, nhiên sử dụng khơng nên lạm dụng Để xác định nên sử dụng PPDH KTDH vào nào, tiết học nào, hoạt động nhằm mục đích đòi hỏi người giáo viên phải yêu nghề, có lực chuyên môn vàdành thời gian nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình mơn học Bên cạnh đó, thành cơng tiết dạy phụ thuộc nhiều vào đối tượng học sinh lực tổ chức hoạt động học tập giáo viên 26 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Chúng đưa mộ vài ví dụ minh họa sử dụng KTDH mảnh ghép dạy học mang gợi ý dạy học môn Đạo đức Thực tế, giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện dạy học trường cần bổ sung, kết hợp nhiều phương pháp thuật dạy học khác trình giảng dạy - Trong đề tài chắn nhiều vấn đề chúng tơi chưa đề cập đến thời gian nghiên cứu ngắn lực thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Vì chúng tơi mong nhận đóng góp ý kiến, bổ sung, phê bình thầy giáo bạn để đề tài chúng tơi hồn thiện II KHUYẾN NGHỊ Đối với giáo viên - Giáo viên tổ cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn việc sử dụng phương pháp, thuật dạy học đặc biệt thuật dạy ghọc mảnh ghép dạy học môn Đạo đức nhằm tích cực hóa q trình học tập học sinh - Giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức công tác chuẩn bị lên lớp, cần nghiên cứu dự kiến các phương pháp, thuật dạy học, yêu cầu kịch dạy học lớp - Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu tùy theo số lượng học sinh, điều kiện sở vật chất để lựa chọn phương pháp, thuật dạy học cho phù hợp với đặc điểm lớp học - Trong trình dạy học, giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiêm túc học tập thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị học tập học sinh nhà, phải chuẩn bị phiếu theo dõi trình học tập học sinh làm sở cho trình kiểm tra đánh giá khách quan hơn, tạo động học tập tốt cho học sinh Đối với nhà trường - Nhà trường cần tổ chức thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực - Nhà trường cần trang bị thêm sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho dạy học theo xu hướng phòng chức năng, máy móc, mua phần mềm quyền dạy học tương tác, có sách động viên cho cán bộ, giáo viên thiết kế phương tiện dạy học để phục vụ tốt cho giảng dạy./ 27 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp D TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Giáo dục học Đại cương I, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1997 Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Giáo dục Đại cương II, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1997 Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Đổi phương pháp dạy học Tểu học,Dự án phát triển giáo viên Tiểu học,Nhà xuất Giáo dục, 2005 Đỗ Thị Châu, Tình tâm lí học lứa tuổi tâm lí học phạm, NXB GDHN, 2005 Phan Thị Hạnh Mai (Đồng tác giả), Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học phạm, 2008 Nguyễn Hữu Hợp, Giáo trình Đạo đức phương pháp dạy học môn đạo đức tiểu học, NXB ĐHSP, 2017 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng, Đạo đức học, NXB Giáo dục Hà Nội, 1998 Đỗ Đình Hoan, Một số vấn đề chương trình tiểu học mới, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002 28 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 4, NXB Giáo dục, 2010 10.Lưu Thu Thủy (chủ biên), Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014 11.Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2000 29 Đề tài: Sử dụng thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp 30 ... tiễn Kĩ thuật dạy học mảnh ghép, nội dung chương trình mơn Đạo đức lớp - Tìm hiểu thực trạng vận dụng Kĩ thuật dạy học mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp - Vận dụng KTDH mảnh ghép để dạy học môn Đạo. .. trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Đạo đức giáo viên tiểu học Bảng Mức độ sử dụng phương pháp dạy học môn Đạo đức (đơn vị: %) Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép dạy học môn Đạo đức lớp ... học tập học sinh, góp phần nâng cao kết học tập môn Đạo đức CHƯƠNG II: SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CÁC NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép trong dạy học môn đạo đức lớp 4, Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép trong dạy học môn đạo đức lớp 4, Kỹ thuật dạy học (KTDH): là những động tác, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học., Kĩ thuật dạy học các mảnh ghép, Phân tích kết quả: Từ bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy phần lớn GV chưa hiểu biết sâu sắc về KTDH nói chung và KTDH các mảnh ghép nói riêng, chỉ có 44% GV hiểu đúng, đầy đủ về KTDH mảnh ghép nhưng có tới 56% GV chưa hiểu biết đầy đủ về KTDH các, Ý nghĩa của việc sử dụng các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy, SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC MẢNH GHÉP, *Trò chơi “ Phỏng vấn”, Bài “Bảo vệ môi trường”, D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay