Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P9

11 491 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 10:25

Dồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi côngTên công trình: Khách sạn Bông Sen Vàng thuộc công ty khách sạn và du lịch Kim Liên trực thuộc Tổng Cục Du Lịch đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 6.5 Tính dầm DE, tầng 2 (phần tử 47+48+49) 500x220 mm- Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -21,849 Tm = -2184900 kgcmMô men cuối dầm M2 = -21,4229Tm = -2142290 kgcmMô men giữa dầm M3 = 8,7989 Tm = 879890 kgcmLực cắt trên gối max Q = 14,5409 T = 145409 kg6.5.1 Tính với mô men đầu dầm M1 = -2184900 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm- Ta có AMR bhAon= = = <02 22184900110 22 450 41. .,- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 41 0 59, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,21849002800 0 59 4529 426.5.2 Tính với mô men cuối dầm M2 = -2142290 kgcmGiống M1 Chọn Fa = 29,4 cm2.- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%29 422 45100% 2 94%6.5.3 Tính với mô men giữa dầm M3 = 879890 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ T- Bề rộng b'c của cánh không đợc vợt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh cùng tham gia chịu lực với sờn. Đối với dầm độc lập, độ vơn của sải cánh Sc đợc xác định nh sau:- S l cmc< = =1616660 110. .đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Mặt khác do hc = 10cm> 0,1.h nên Sc < 6.hc = 60 cm.- Ta chọn Sc = 50cm.- b'c = b + 2.Sc = 22 + 2.50 = 122cm- Xác định Mc Mc = Rn.bc.hc.(ho - 0,5hc) = 110.122.10.(45 - 0,5.10) = 5368000 kgcm > M3 = 879890 kgcm Trục trung hòa đi qua cánh.- Ta cóAMR b hAn c oo= = = <. . . .,' 2 2879890110122 450 032- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 032 0 984, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,8798902800 0 984 457 12- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%7 122 45100% 0 71%6.5.4 Tính cốt đai với lực cắt lớn nhất trên gối Q = 14541kg- Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắtQ ko.Rn.b.ho = 0,35.110.22.45 = 38115 kg. Đảm bảo không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính.- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tôngQ k1.Rk.b.ho = 0,6.8,8.22.45 = 5227,2 kg. Không thoả mãn, vậy phải tính cốt đai.- Chọn cốt đai AI, 6, n=2 có Rađ = 1700kg/cm2 và đ = 0,283cm2- Lực cốt đai phải chịu làđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 qQR b hkg cmdk o= = =22228145418 8 8 22 4567 4. . . . , . ., /- Khoảng cách tính toán của cốt đaiUR nqcmtad dd== =. . ,,,1700 2 0 28367 414 3- Khoảng cách cực đại giữa hai cốt đaiUR b hQcmk omax, . . ., . , . .= = =1 51 5 8 8 22 45145414022- Khoảng cách cấu tạo của cốt đaiDo h = 500 mm nên Uh cmcmct=1316 6730, Chọn U = 12cm.- Tính toán cốt xiênqR nUkg cmdad d== =. . ,, /1700 2 0 2831280 18Q R b h q kgdb k o d= = =8 8 8 8 22 45 80 18 158582 2. . . . . , . . . ,- Ta có Q=14541kg < Qdb không phải đặt cốt xiên.6.6 Tính dầm CD, tầng 3 (phần tử 35) 500x220 mm- Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -15,7747 Tm = -1577470 kgcmMô men cuối dầm M2 = -13,7861 Tm = -1378610 kgcmMô men giữa dầm M3 = 3,5283 Tm = 352830 kgcmLực cắt trên gối max Q = 11,612 T = 116120 kg6.6.1 Tính với mô men đầu dầm M1 = -1577470 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm- Ta có đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 AMR bhAon= = = <02 21577470110 22 450 32. .,- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 32 0 798, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,15774702800 0 798 4515 6826.6.2 Tính với mô men cuối dầm M2 = -1378610 kgcmGiống M1 Chọn Fa = 15,68cm2.- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%15 6822 45100% 1 57%6.6.3 Tính với mô men giữa dầm M3 = 352830 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ T- Bề rộng b'c của cánh không đợc vợt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh cùng tham gia chịu lực với sờn. Đối với dầm độc lập, độ vơn của sải cánh Sc đợc xác định nh sau:- S l cmc< = =1616480 80. .- Mặt khác do hc = 10cm> 0,1.h nên Sc < 6.hc = 60 cm.- Ta chọn Sc = 50cm.- b'c = b + 2.Sc = 22 + 2.50 = 122cm- Xác định Mc Mc = Rn.bc.hc.(ho - 0,5hc) = 110.122.10.(45 - 0,5.10) = 5368000 kgcm > M3 = 352830 kgcm Trục trung hòa đi qua cánh.- Ta cóđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 AMR b hAn c oo= = = <. . . .,' 2 2352830110 122 450 013- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 013 0 993, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,3528302800 0 993 452 822- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%2 8222 45100% 0 28%6.6.4 Tính cốt đai với lực cắt lớn nhất trên gối Q = 11612 kg- Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắtQ ko.Rn.b.ho = 0,35.110.22.45 = 38115 kg. Đảm bảo không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính.- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tôngQ k1.Rk.b.ho = 0,6.8,8.22.45 = 5227,2 kg. Không thoả mãn, vậy phải tính cốt đai.- Chọn cốt đai AI, 6, n=2 có Rađ = 1700kg/cm2 và đ = 0,283cm2- Lực cốt đai phải chịu làqQR b hkg cmdk o= = =22228116128 8 8 22 4542 99. . . . , . ., /- Khoảng cách tính toán của cốt đaiUR nqcmtad dd== =. . ,,,1700 2 0 28342 9922 4- Khoảng cách cực đại giữa hai cốt đaiUR b hQcmk omax, . . ., . , . .,= = =1 51 5 8 8 22 451161250 6422- Khoảng cách cấu tạo của cốt đaiđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 Do h = 500 mm nên Uh cmcmct=1316 6730, Chọn U = Uct = 15cm.- Tính toán cốt xiênqR nUkg cmdad d== =. . ,, /1700 2 0 2831564 14Q R b h q kgdb k o d= = =8 8 8 8 22 45 64 14 141842 2. . . . . , . . . ,- Ta có Q =11612 kg < Qdb không phải đặt cốt xiên.6.7 Tính dầm EG, tầng 2 (phần tử 36) 500x220 mm- Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -13,8222Tm = -1382220 kgcmMô men cuối dầm M2 = -15,4384Tm = -1543840 kgcmMô men giữa dầm M3 = 3,4248Tm = 342480 kgcmLực cắt trên gối max Q = -11,4894 T = -11489,4 kg6.7.1 Tính với mô men cuối dầm M2 = -1543840 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm- Ta có AMR bhAon= = = <02 21543840110 22 450 315. .,- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 315 0 804, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,15438402800 0 804 4515 2426.7.2 Tính với mô men đầu dầm M1 = -1382220 kgcmGiống M2 Chọn Fa = 15,24 cm2.- Hàm lợng cốt thépđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 à à= = = >Fb hao , ,min100%15 2422 45100% 1 5%6.7.3 Tính với mô men giữa dầm M3 = 342480 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ T- Bề rộng b'c của cánh không đợc vợt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh cùng tham gia chịu lực với sờn. Đối với dầm độc lập, độ vơn của sải cánh Sc đợc xác định nh sau:- S l cmc< = =1616480 80. .- Mặt khác do hc = 10cm> 0,1.h nên Sc < 6.hc = 60 cm.- Ta chọn Sc = 50cm.- b'c = b + 2.Sc = 22 + 2.50 = 122cm- Xác định Mc Mc = Rn.bc.hc.(ho - 0,5hc) = 110.122.10.(45 - 0,5.10) = 5368000 kgcm > M3 = 342480 kgcm Trục trung hòa đi qua cánh.- Ta cóAMR b hAn c oo= = = <. . . .,' 2 2342480110 122 450 013- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 013 0 994, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,3424802800 0 994 452 742- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%2 7422 45100% 0 27%6.7.4 Tính cốt đai với lực cắt lớn nhất trên gối Q = 11489,4 kgđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắtQ ko.Rn.b.ho = 0,35.110.22.45 = 38115 kg. Đảm bảo không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính.- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tôngQ k1.Rk.b.ho = 0,6.8,8.22.45 = 5227,2 kg. Không thoả mãn, vậy phải tính cốt đai.- Chọn cốt đai AI, 6, n=2 có Rađ = 1700kg/cm2 và đ = 0,283cm2- Lực cốt đai phải chịu làqQR b hkg cmdk o= = =2222811489 48 8 8 22 4542 09. . .,. , . ., /- Khoảng cách tính toán của cốt đaiUR nqcmtad dd== =. . ,,,1700 2 0 28342 0922 86- Khoảng cách cực đại giữa hai cốt đaiUR b hQcmk omax, . . ., . , . .,,= = =1 51 5 8 8 22 4511489 4511822- Khoảng cách cấu tạo của cốt đaiDo h = 500 mm nên Uh cmcmct=1316 6730, Chọn U = Uct = 15cm.- Tính toán cốt xiênqR nUkg cmdad d== =. . ,, /1700 2 0 2831564 14Q R b h q kgdb k o d= = =8 8 8 8 22 45 64 14 141842 2. . . . . , . . . ,- Ta có Q=11489,4 kg < Qdb không phải đặt cốt xiên.6.8 Tính dầm DE, tầng 3 (phần tử 50+51+52) 500x220 mmđồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -21,6261Tm = -2162610 kgcmMô men cuối dầm M2 = -21,39 Tm = -2139000 kgcmMô men giữa dầm M3 = 8,7131 Tm = 871310 kgcmLực cắt trên gối max Q = 14,4432T = 14443,2kg6.2.1 Tính với mô men đầu dầm M1 = -2162610 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm- Ta có AMR bhAon= = = <02 22162610110 22 450 408. .,- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 408 0 714, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .21626102800 0 714 452426.8.2 Tính với mô men cuối dầm M2= -2139000 kgcmGiống M1 Chọn Fa = 24 cm2.- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao ,min100%2422 45100% 2 4%6.8.3 Tính với mô men giữa dầm M3 = 871310 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ T- Bề rộng b'c của cánh không đợc vợt quá một giới hạn nhất định để đảm bảo cánh cùng tham gia chịu lực với sờn. Đối với dầm độc lập, độ vơn của sải cánh Sc đợc xác định nh sau:- S l cmc< = =1616660 110. .- Mặt khác do hc = 10cm> 0,1.h nên Sc < 6.hc = 60 cm.- Ta chọn Sc = 50cm.đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - b'c = b + 2.Sc = 22 + 2.50 = 122cm- Xác định Mc Mc = Rn.bc.hc.(ho - 0,5hc) = 110.122.10.(45 - 0,5.10) = 5368000 kgcm > M3 = 871310 kgcm Trục trung hòa đi qua cánh.- Ta cóAMR b hAn c oo= = = <. . . .,' 2 2871310110122 450 032- Tính hệ số theo công thức sau = = =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 032 0 983, .( ) , .( . , ) ,A- Diện tích cốt thép FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,8713102800 0 983 457 032- Hàm lợng cốt thépà à= = = >Fb hao , ,min100%7 0322 45100% 0 7%6.8.4 Tính cốt đai với lực cắt lớn nhất trên gối Q = 14443,2 kg- Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắtQ ko.Rn.b.ho = 0,35.110.22.45 = 38115 kg. Đảm bảo không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính.- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tôngQ k1.Rk.b.ho = 0,6.8,8.22.45 = 5227,2 kg. Không thoả mãn, vậy phải tính cốt đai.- Chọn cốt đai AI, 6, n=2 có Rađ = 1700kg/cm2 và đ = 0,283cm2- Lực cốt đai phải chịu làqQR b hkg cmdk o= = =2222814443 28 8 8 22 4566 51. . .,. , . ., /[...]... . . . , - Ta cã Q =11612 kg < Qdb không phải đặt cốt xiên.6.7 TÝnh dÇm EG, tÇng 2 (phÇn tư 36) 500x220 mm - Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -1 3,8222Tm = -1 382220 kgcmMô men cuối dầm M2 = -1 5,4384Tm = -1 543840 kgcmMô men giữa dầm M3 = 3,4248Tm = 342480 kgcmLực cắt trên gối max Q = -1 1,4894 T = -1 1489,4 kg6.7.1 TÝnh víi m« men ci dÇm M2 = -1 543840 kgcm - TiÕt diƯn... = 11,612 T = 116120 kg6.6.1 Tính với mô men đầu dầm M1 = -1 577470 kgcm - Tiết diện tính toán là tiÕt diƯn ch÷ nhËt bxh = 220x500 mm - Chän chiỊu dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm - Ta cã đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 Do h = 500 mm nªn Uh cmcmct≤=1316 6730,→ Chän U = Uct = 15cm. - Tính toán cốt xiênqR nUkg cmdad d== =. .. . ,, /1700 2... 12cm. - Tính toán cốt xiênqR nUkg cmdad d== =. .. . ,, /1700 2 0 2831280 18Q R b h q kgdb k o d= = =8 8 8 8 22 45 80 18 158582 2. . . . . , . . . , - Ta cã Q=14541kg < Qdb → không phải đặt cốt xiên.6.6 Tính dầm CD, tầng 3 (phần tử 35) 500x220 mm - Từ bảng tổ hợp nội lực ta tìm đợcMô men đầu dầm M1 = -1 5,7747 Tm = -1 577470 kgcmMô men cuối dầm M2 = -1 3,7861 Tm = -1 378610.. .đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 qQR b hkg cmdk o= = =22228145418 8 8 22 4567 4. . . . , . ., / - Khoảng cách tính toán của cốt đaiUR nqcmtad dd== =. .. . ,,,1700 2 0 28367 414 3 - Khoảng cách cực đại giữa hai cèt ®aiUR b hQcmk omax, . . ., . , . .= = =1 51 5 8 8 22 45145414022 - Khoảng cách cấu tạo của cốt đaiDo... toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm - Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vËy ho = 45 cm - Ta cã AMR bhAon= = = <02 21543840110 22 450 315. ., - TÝnh hÖ sè γ theo c«ng thøc sauγ = − − = − − =0 5 1 1 2 0 5 1 1 2 0 315 0 804, .( ) , .( . , ) ,A - DiÖn tÝch cèt thÐp FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,γ15438402800 0 804 4515 2426.7.2 Tính với mô men đầu dầm M1 = -1 382220... .( ) , .( . , ) ,A - DiÖn tÝch cèt thÐp FaFMR hcmaa o= = =. . . , .,γ15438402800 0 804 4515 2426.7.2 Tính với mô men đầu dầm M1 = -1 382220 kgcmGiống M2 Chọn Fa = 15,24 cm2. - Hàm lợng cèt thÐp . M1 = -1 577470 kgcm- Tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật bxh = 220x500 mm- Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 5 cm, vậy ho = 45 cm- Ta có đồ án tốt nghiệp. sải cánh Sc đợc xác định nh sau :- S l cmc< = =1616660 110. .- Mặt khác do hc = 10cm> 0,1.h nên Sc < 6.hc = 60 cm .- Ta chọn Sc = 50cm. đồ án tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P9, Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P9, Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay