Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

20 358 5
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:06

ài liệu gồm 20 trang được biên soạn bởi thầy Trần Duy Thúc phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.1. Bài toán 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x) hay y = f(x).+ Vấn đề 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f(x), hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).2. Bài toán 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ bảng biến thiên.+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x). Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 I Dạng Tìm khoảng đơn điệu hàm số  C  : y  f  x  Bài tốn Tìm khoảng đơn điệu hàm số từ biểu thức hàm số y  f  x  hay y  f '  x  Vấn đề Tìm khoảng đơn điệu hàm số từ biểu thức hàm số y  f  x  Tự luận B1: Tìm tập xác định hàm số B2: Tìm điểm y’ khơng xác định(nếu có) nghiệm pt y  f '  x  (nếu có) B3: Lập bảng biến thiên Từ kết luận khoảng đơn điệu hàm số Ghi nhớ 1) f '  x   0, x   a; b   hàm số đồng biến khẳng (a;b) 2) f '  x   0, x   a; b   hàm số nghịch biến khẳng (a;b) Trắc nghiệm Có thể làm gọn sau Cách B1: Tìm tập xác định hàm số B2: Xét dấu y’ chọn đáp án Cách Giải bất phương f '  x   hay f '  x   Bài tập rèn luyện Câu (Đề Minh Họa lần 1-BGD & ĐT-2017) Hỏi hàm số y  x  nghịch biến khoảng nào?  1  A  ;    B  0;    1  C  ;     D  ;  Câu (Đề Minh Họa lần 2-BGD & ĐT-2017) Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề đúng? 1  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  3  1  C Hàm số đồng biến khoảng  ;1  3   1 B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số nghịch biến khoảng 1;   Câu (Đề Minh Họa lần 3-BGD & ĐT-2017) Cho hàm số y  x 2 Mệnh đề đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ;   D Hàm số nghịch biến khoảng  1;   Câu (Đề Minh Họa lần 3-BGD & ĐT-2017) Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  3x  3x  B y  x  5x  C y  x  3x D y  x 2 x 1 Câu (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 101) Cho hàm số y  x3  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;  nghịch biến khoảng  0;   B Hàm nghịch biến khoảng  ;   C Hàm đồng biến khoảng  ;   D Hàm số nghịch biến khoảng  ;  đồng biến khoảng  0;   Câu (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 101) Hàm số y  A  0;   B  1;1 2 x 1 nghịch biến khoảng đây? C  ;   D  ;  Câu (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 102) Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x 1 x 3 B y  x3  x C y  x 1 x 2 D y   x  3x Câu (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 102) Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  0;2  B Hàm số nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số đồng biến khoảng  0;2  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;  Câu (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  1, x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;   Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 10 (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm số y  x  x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  C Hàm số đồng biến khoảng  1;1 B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  D Hàm số đồng biến khoảng  1;1 Câu 11 (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;2  B Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số đồng biến khoảng  ;2  Câu 12 (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104) Cho hàm số y  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng  0;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   Câu 13 Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng đây? A  ;2  B  2;   C  0;2  D  ;  Câu 14 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x  24 A  ;  B  0;   ;  C  2;   D  ;   4;   Câu 15 Cho hàm số y  x  x  3x  Khẳng định sau nói tính đơn điệu hàm số A Hàm số đồng biến khoảng 1;3  B Hàm số đồng biến khoảng  ;1   3;   C Hàm số nghịch biến khoảng 1;3  Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 D Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  3;   Câu 16 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng A  ; 1  1;  Câu 17 Hàm số y  x  x  2m  ( m tham số thực) đồng biến khoảng A  ; 2   2;  Câu 18 Hàm số y  C  ;   0;1 D  1;  1;   B  1;   0;1 B  2;   0;2  C  ;   0;2  D  2;   2;   x  8x  đồng biến khoảng A  ; 4   4;  B  4;   0;  C  4;   4;   D  ; 2   2;  Câu 19 Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng sau đây? 1  A  ;1 2  Câu 20 Hàm số y   1 B  0;   2 x2  2x đồng biến khoảng x 1 A  ;1  1;   Câu 21 Hàm số y  D 1;   C  ;  B  ;1 1;   C R \ 1 D  ;    x2  x  đồng biến khoảng khoảng sau đây? x 1 A  0;1 B  0;1  1;2  C  ;1 D  ;1 ,  2;   Câu 22 Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng sau ? A  ; 2   0;2  B  ;   2;   C  2;   2;   D  2;    ; 2  Câu 23 Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng đây? A  0;   B  ;  C  1;   D  ;1 Câu 24 Tìm khoảng(các khoảng) nghịch biến hàm số y   x  x  x  ?  1  A  ;  1;      1  B  ;     Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89  1  C  ;      D   ;1   Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 x2  4x  Câu 25 Hàm số y  đồng biến khoảng sau đây? 1 x A  0;1 1;2  B  ;   2;   D  0;1  1;2  C  ;  1;2  x2  x  Câu 26 Hàm số y  đồng biến khoảng(các khoảng) sau đây? x 1 B  ;   A  2;1 C  ; 1  1;   Câu 27 Trên khoảng nghịch biến hàm số y  A x  3x  có chứa số nguyên âm? 2 x B C Câu 28 Tìm khoảng(các khoảng) đồng biến hàm số y  A  ;1 Câu 29 Hàm số y  D  ;   \ 1 D x2  x  ? x 1 C  ; 1  1;   B  ; 1   1;   D R x2 đồng biến khoảng(các khoảng) đây? 1 x A  0;2  B  0;1 1;2  C  ;   2;   D  ;1  2;   Câu 30 Hàm số y  x3  3x  đồng biến khoảng sau ? A  0;    0;1 C 1;    ;  B  0;1  ;  D  0;   Câu 31 Cho hàm số y  x  3x  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến  ;   6;   B Hàm số nghịch biến khoảng  0;6  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;2  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;   2;   Câu 32 Hàm số sau đồng biến R? A y  x3  x  B y  x 2019  x 2021  C y   x3  x  D y  x 2018  x 2020  Câu 33 Hàm số sau đồng biến tập xác định A y  x 1 x 3 B y  x  C y  x3  x D y  x2  Câu 34 Hàm số sau khơng có khoảng nghịch biến? Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 A y  sin2 x  B y  tan x  x C y  cot x D y  cos x  Câu 35 Hàm số sau nghịch biến tập xác định A y  sin x B y  sin x  x C y  sin x  cos x D y  cos2 x Câu 36 Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng sau ? A  0;   C  ;   B  ;  D  1;   Câu 37 Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng  1 A  ;   2    B   ;     C  ;      1 D   ;    ;   2    Câu 38 Hàm số y  x  x  x  đồng biến khoảng A 1;3  B  ; 1  3;   C  ;  1;   D  ;    3 C  1;   2 3  D  ;  2  Câu 39 Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng A  ;1 B  2;   Câu 40 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng A 1;3  B 1;   C  ;3 D  3;   C  1;2  D  1;   C  0;   D  ;1 Câu 41 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng A 1;   B  ;1 Câu 42 Hàm số y  x  x   x đồng biến khoảng A  0;1 B 1;   Câu 43 Hàm số y  3x  x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số nghịch biến khoảng  2;3  B Hàm số đồng biến khoảng  0;2  C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  ,  2;3  D Hàm số đồng biến khoảng  ;  ,  2;3  Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 44 Hàm số y  x  x  x  đồng biến khoảng A  ; 2  C  ;   B  2;   D  ;1 Câu 45 Biết hàm số y  x    x nghịch biến tập K Hỏi tập K chứa số nguyên A B C D Câu 46 Trong hàm số sau Hàm số sau có khoảng đơn điệu khác so với hàm số lại? A y  x 1 x2 B y  3x  2 x C y  x 5 x2 D y  2x  2 x Câu 47 Cho hàm số sau: (1) y  (4) y  201x  211 ; x2 x2  2x  2019 x  (2) y  2x  ; x  1222 (3) y  (5) y  ;  2x  ; x 1  1119  1117 x  2023x Trong hàm số trên, có hàm số đồng biến tập xác định nó? A B C D Câu 48 Cho hàm số sau (1) y  3x  1111 ; x2 (4) y  x  x  ; (2) y  200 x  ; x  2016 (3) y  x  ; (5) y  x  x  ; (6) y   x  x  Có hàm số khơng có khoảng đồng biến hàm số trên? A B C D Câu 49 Cho hàm số sau: (1) y  x  ; (2) y  2016 x  ; (3) y  x x  ; (5) y  x x  ; (4) y  x  x ; (6) y  x  3x Trong hàm sốhàm số đồng biến R? A B C D Câu 50 Cho hàm số sau: (1) y  3x  ; (3) y  x 2017  2018x ; (5) y   x  2020 ; (2) y  sin x  x ; (4) y  x  2100 ; (6) y     x3  x ; Trong hàm sốhàm số ln đồng biến tập xác định chúng? Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 A B C D Câu 51 Cho hàm số sau: (1) y  2x 1 ; x2 (2) y  2x2  ; x2 (3) y  x  10 x ; (4) y  2999 x  10 x Trong hàm sốhàm số có khoảng đơn điệu chứa hữu hạn số nguyên? A B C D Câu 52 Cho hàm số sau: (1) y  x 2 ; x 1 (4) y  x  3x  ; (2) y  x2 ; x5 (3) y  x  3x ; (5) y   x  x ; (6) y  1999 x  2019 x Có hàm số đồng biến tập xác định hàm số trên? A B.4 C.3 D.2 Vấn đề Cho biểu thức f '  x  , hỏi khoảng đơn điệu hàm số y  f  u  x   v  x    Câu 53 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x x  , x  Hỏi hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  1;  B 1;   D  0;1 C  1;    Câu 54 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x 2019 x 2020  , x  Hỏi hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  0;1 D  1;   C  1;1 B  ;    Câu 55 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x   x  , x  Hỏi hàm số g  x   f  x   2019 nghịch biến khoảng đây? A  2;   B  2;   C  ; 2    Câu 56 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x     x  x   x, x  D 1;   Hỏi hàm số g  x   f  x   x  đồng biến khoảng đây? A  ;1 B  3;   Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 C  1;  D 1;2  Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019   Đặt g  x   f  x   x3  , Câu 57 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  3  x  3x , x  khẳng định sau đúng? A g    g 1 B g  3  g   D g  3  g  3 C g  2   g  3 Câu 58 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  2019, x  Đặt g  x   f  x   2019 x , khẳng định sau đúng? A g    g 1 D g  3  g   C g    g   B g    g 1 Câu 59 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  12 x  2, x  Tìm tất tham số thực m để hàm số g  x   f  x   mx 1 đồng biến khoảng 1;  A m  14 B m  14 Câu 60 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    C m  10 x 1 x 1 , x  D m  10 Tìm tất tham số thực m để hàmsố g  x   f  x   m  x  nghịch biến khoảng  1;  ? A m  2 C m  B m  Câu 61 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x2   20;20  để hàm số g  x   f  x   mx  A 20 , x  Có số nguyên m thuộc khoảng nghịch biến B 19 D m   ? C 17 D 18 Câu 62 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   cos2 x  2sin x  2, x  Có số nguyên m thuộc khoảng  20;20  để hàm số g  x   f  x   m2 x  nghịch biến A 33 B 34 C 35 Câu 63 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  , x  x ? D 36 \ 0 Có số nguyên dương m để hàm số g  x   f  x    m  1 x  2019 đồng biến khoảng  2;   ? A B Câu 64 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   C x 3 x2  , x  D Có số nguyên m thuộc khoảng  20;20  để hàm số g  x   f  x   2mx  nghịch biến Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 ? Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 A 18 B 19 C 16 Câu 65 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x, x  D 17 Hỏi hàm số g  x   f  x  1  x  đồng biến khoảng đây? A  ;1 B  2;  D  1;  C  4;     Câu 66 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1 , x  Hỏi hàm số g  x   f x  nghịch biến khoảng đây? A  1;1 B  2;  D  3;   C  2;3  Câu 67 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  1, x  Hỏi hàm số g  x   f  x  1  x  nghịch biến khoảng đây? A  3; 2  B  2; 1 Câu 68 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   D  2;   C  1;2  x2  , x  x 1 \ 1 Có số nguyên dương m để hàm số g  x   f  x    m  3 x  đồng biến khoảng 2;  ? A B C 10 D 11 Câu 69 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x3  3x  18x, x   Tìm tất tham số m để hàmsố g  x   f  x   m2  x  đồng biến khoảng  2;  ? A 2  m  B m  C 2  m  Câu 70 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  , x  x D m  \ 0 Có số nguyên dương m để hàm số g  x   f  x   mx  đồng biến khoảng  0;   ? A m  B m  Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 C m  3 D 2  m  10 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 10 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Bài tốn Tìm khoảng đơn điệu hàm số từ bảng biến thiên Vấn đề Cho bảng biến thiên hàm số y  f  x  Hỏi khoảng đơn điệu hàm số y  f  x  Phần đơn giản Khi có biến thiên việc kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số thơi Câu 71 (Đề tham khảo-BGD & ĐT-2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  2;  B  ; 2  C  0;2  D  0;   Câu 72 (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 101) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  0;1 B  ;  C 1;   D  1;  Câu 73 (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 102) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  1;   B 1;   Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 C  1;1 D  ;1 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 11 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 74 (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 103) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? B 1;   A  1;  C  ;1 D  0;1 Câu 75 (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A  2;   B  2;3  Câu 76 Hàm số y  f  x  xác định C  3;   D  ; 2  có bảng biến thiên hình vẽ sau x ∞ + y' +∞ 0 + +∞ y -5 ∞ 27 Hỏi hàm số nghịch biến khoảng sau đây? Câu 77 Hàm số y  f  x  xác định x  4 C  0;   3  5  B  ;1   27  A  ;1 ∞ y' \ 0 có bảng biến thiên sau -1 + +∞ ∞ +∞ -4 y 4  D  ;   3  + +∞ ∞ Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 12 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Hỏi hàm số đồng biến khoảng (các khoảng) đây? A  ; 1   2;   C  1;    0;2  B  ; 1 ,  2;   D  ; 4  ,  2;   Câu 78 Hàm số y  f  x  liên tục x ∞ \ 1; 0 có bảng biến thiên sau -1 y' + +∞ +∞ y +∞ + +∞ +∞ ∞ ∞ Hỏi hàm số đồng biến khoảng (các khoảng) đây? A  ; 1   0;   C  ; 1 ,  4;   B  ;   D  ;   \ 1; 0 Câu 79 Hàm số y  f  x  xác định x \ 1 có bảng biến thiên sau ∞ y' +∞ + + +∞ y 2 ∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;1  1;   B Hàm số đồng biến khoảng  ;2    2;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 1;   D Hàm số đồng biến \ 1 Câu 80 Hàm số y  f  x  xác định x \ 2 có bảng biến thiên sau +∞ -2 ∞ y' y -2 +∞ ∞ -2 Khẳng định sau khẳng định đúng? Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 13 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 A Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  ,  2;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ;   \ 2 C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  ,  2;   D Hàm số nghịch biến Câu 81 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên sau x ∞ + y' -2 0 +∞ + y -4 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 1;  ,  4;2  B Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  ,  2;   C Hàm số nghịch biến khoảng  4;  D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  ,  4;2  Câu 82 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' y -1 + + -1 +∞ +∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;1 , 1;3  B Hàm số đồng biến khoảng  1;2  ,  2;5 C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 ,  4;5  D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 ,  3;   Câu 83 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 14 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 x ∞ y' y + +∞ +∞ ∞ -2 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  ,  2;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;    2;   D Hàm số nghịch biến khoảng  0;  Câu 84 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' y -1 +∞ + 0 +∞ + +∞ -2 -3 -3 Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng  1;  , 1;   B Hàm số nghịch biến khoảng  3;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 D Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 Câu 85 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x +∞ ∞ y' y +∞ ∞ Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đồng biến  ;3 ,  3;   C Hàm số nghịch biến  ;1 , 1;   B Hàm số nghịch biến  ;3 ,  3;   D Hàm số nghịch biến Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 \ 3 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 15 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 86 Hàm số y  f  x  liên tục đoạn 2;  có bảng biến thiên sau x y' + y 2 Hàm số đồng biến khoảng ? B  2;  A 1;3  C  3;  D  2;3  Câu 87 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ -1 y' y 0 0 + +∞ +∞ + +∞ 1 Khẳng định sau khẳng định sai? A f  x   1, x  1 B f    f   2 C f 1  f   D f  1  f  2  Câu 88 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ -2 y' y + +∞ 0 +∞ + +∞ 0 Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số nghịch biến  ; 2   0;2  B Hàm số đồng biến  2;   2;   C f  x   0, x  D Hàm số đồng biến  0;3   0;   Câu 89 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ + y' -1 0 ∞ Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 + +∞ y +∞ -2 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 16 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Khẳng định sau khẳng định sai? A f  x   2, x  B f  2   f  1 C f  3  f    1 D f     2  2 Câu 90 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ -3 y' y + +∞ 0 +∞ + +∞ -3 -3 Khẳng định khẳng định sai? A Hàm số nghịch biến  ; 3  0;3  C f  x   3, x  B Hàm số đồng biến  3;   D f     Câu 91 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ + y' 0 +∞ + +∞ y ∞ Khẳng định khẳng định sai? 16 A  f    B f  3  f  2  C f    D f    f  3 Câu 92 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' y + +∞ +∞ -1 -1 ∞ Khẳng định khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến  ;  C f  x   1, x  B Hàm số đồng biến  1;3  D f 1  f    Câu 93 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 17 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 x ∞ y' y +∞ -1 + +∞ ∞ -1 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến  1;   C Hàm số nghịch biến  ;3 B Hàm số đồng biến  1;  D Hàm số đồng biến  1;3  Câu 94 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' -2 -3 + 0 + +∞ -6 y +∞ -1 +∞ -2 ∞ ∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến  3; 1 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 6   2;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 3  1;   D Hàm số nghịch biến khoảng  3; 1 \ 2 Câu 95 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' -3 -5 + 0 + +∞ -9 y +∞ -1 +∞ -1 ∞ ∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A f  x   9, x  \ 3 B f    f 1 C f  2   f  1 D f  4   f  5 Câu 96 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 18 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 x ∞ + y' 0 +∞ + +∞ y ∞ Khẳng định sau khẳng định đúng?   A Với số thực a, b  0;2 mà a  b  f  a   f  b    B Với số thực a, b  0;2 mà a  b  f  a   f  b      C Với số thực a, b  2;  mà a  b  f  a   f  b  D Với số thực a, b  ;0 mà a  b  f  a   f  b  Câu 97 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ -1 -2 y' + 0 + +∞ -2 y +∞ +∞ -2 ∞ ∞ Khẳng định sau khẳng định đúng?    A Với số thực a, b  2;2 \ 1 mà a  b  f  a   f  b    B Với số thực a, b  1;2 mà a  b  f  a   f  b        C Với số thực a, b  ; 2  0;  mà a  b  f  a   f  b  D Với số thực a, b  2; 1 mà a  b  f  a   f  b  Câu 98 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' -2 -3 + 0 + +∞ -6 y +∞ -1 +∞ ∞ ∞ Khẳng định sau khẳng định sai?   2 A Với số thực a, b  3; 2 mà a  b   f  a    f  b  Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 19 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019   2 B Với số thực a, b  ; 3 mà a  b   f  a    f  b    2 C Với số thực a, b  1;2 mà a  b   f  a    f  b    2 D Với số thực a, b  2; 1 mà a  b   f  a    f  b  Câu 99 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ + y' 0 +∞ + +∞ y ∞ -1 Khẳng định sau khẳng định sai?     f  x       f  x   A Với số thực x  1;2 B Với số thực x  2;3    f  x   1   C Với số thực x  2;3 D Với số thực x  2; 3  f x  Câu 100 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x ∞ y' y +∞ + 0 + +∞ -2 +∞ -2 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến  1;   C Hàm số đồng biến  2;   B Hàm số nghịch biến  0;1 D Hàm số đồng biến  2;  Vấn đề Cho bảng biến thiên hàm số y  f  x  Hỏi khoảng đơn điệu hàm số   y  f u x  vx Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! 20 ... 10 Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Bài tốn Tìm khoảng đơn điệu hàm số từ bảng biến thiên Vấn đề Cho bảng biến thiên hàm số y  f  x  Hỏi khoảng đơn điệu. .. Ths Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 Câu 10 (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm số y... Trần Duy Thúc SĐT: 0979.60.70.89 Nơi có ý chí, nơi có đường ! Phân dạng Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần Tính đơn điệu hàm số - 2019 D Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  3;   Câu 16 Hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc, Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay