Ôn thi THPTQG môn sinh học phần ứng dụng di truyền và di truyền người, tuyển chọn đề thi đh các năm theo chủ đề

25 36 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 23:06

CHỦ ĐỀ 5- ỨNG DỤNG TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG Họ tên……………………………………………………………………………………………………………… Lớp………………………………………… Tạo giống Tạo dòng thuần-> Cho lai dòng chủng khác nhau, chọn lọc-> Tự thụ phấn qua nhiều hệ Tạo giống có ưu lai Tạo dòng thuần-> Cho lai dòng chủng khác Tạo Tạo giống giống dựa dựa trên nguồn nguồn BDTH BDTH Sử dụng tác nhân vật lý Tạo Tạo giống giống dựa dựa trên nguồn BDTH BDTH nguồn Sử dụng tác nhân hóa học Sốc nhiệt Nuôi cấy hạt phấn Hạt phấn (n) -> Cây 2n Nuôi cấy mô tế bào TB 2n -> Cây 2n Chọn lọc dòng TBXM có nguồn biến dị TB 2n -> TB ĐB -> Cây ĐB Lai TB (dung hợp TB trần) TB 2nA x TB 2nB -> Cây lai 4nAB CNTB thực vật CD 3- ỨNG DỤNG DTH Công Công nghệ nghệ tế tế bào bào Cấy truyền phơi CNTB động vật Nhân vơ tính CN tạo ADN tái tổ hợp Bước 2- Chuyển ADN TTH vào TB nhân Bước 3- Phân lập dòng Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 Dung hợp nhiều phôi -> Phôi lai Tách phôi Tách phôi thành nhiều phôi Biến đổi phôi Tạo nhiều phôi khác từ phôi ban đầu Cừu Doli Bước 1- Tạo ADN tái tổ hợp Công Công nghệ nghệ gen gen Nhập phôi 5.0 CHỦ ĐỀ 5- ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 1- Tạo giống dựa nguồn BDTH; 2- Tạo giống phương pháp gây ĐB; 3- Tạo giống cong nghệ tế bào 4- Tạo giống công nghệ gen; 5- Tổng hợp Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 5.1.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 NỘI DUNG – TẠO GIỐNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP Câu 11: ĐH: 2010 Mã đề thi 381) Phát biểu sau nói ưu lai? A Ưu lai biểu đời F1 sau tăng dần đời B Ưu lai biểu lai phép lai hai dòng chủng C Các lai F1 có ưu lai cao thường sử dụng làm giống chúng có kiểu hình giống D Trong tổ hợp lai, phép lai thuận khơng cho ưu lai phép lai nghịch lại cho ưu lai ngược lại Câu 52: ĐH: 2010 Mã đề thi 381) Phương pháp tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn dựa nguồn biến dị tổ hợp gồm bước sau: (1) Cho cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn giao phối cận huyết qua số hệ để tạo giống chủng có kiểu gen mong muốn (2) Lai dòng chủng khác để chọn tổ hợp gen mong muốn (3) Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Trình tự bước là: A (1) → (2) → (3) B (2) → (3) → (1) C (3) → (1) → (2) D (3) → (2) → (1) Câu 42: ĐH 2012 Mã đề thi 279) Khi nói ưu lai, phát biểu sau không đúng? A Người ta tạo lai khác dòng có ưu lai cao để sử dụng cho việc nhân giống B Để tạo lai có ưu lai cao số đặc tính đó, người ta thường bắt đầu cách tạo dòng chủng khác C Trong số trường hợp, lai hai dòng định thu lai khơng có ưu lai, cho lai lai với dòng thứ ba đời lại có ưu lai D Một giả thuyết để giải thích sở di truyền ưu lai nhiều người thừa nhận giả thuyết siêu trội Câu 12: THPTQG 2015) Khi nói ưu lai, phát biểu sau đúng? A Ưu lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có kiểu gen lai B Ưu lai biểu cao đời F1 phép lai khác dòng C Ưu lai trì củng cố phương pháp tự thụ phấn giao phối gần D Ưu lai xuất phép lai dòng chủng có kiểu gen giống Câu 1: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều hệ Nếu cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác số dòng tối đa ba cặp gen tạo A B C D Câu 38: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Trong trường hợp gen trội có lợi, phép lai tạo F1 có ưu lai cao là: A aabbdd × AAbbDD B aaBBdd × aabbDD C AABbdd × AAbbdd D aabbDD × AABBdd Câu 42: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Các giống trồng chủng A tạo phương pháp tự thụ phấn qua nhiều đời B có tất cặp gen trạng thái dị hợp tử C có suất cao ổn định D tạo phương pháp lai khác thứ qua vài hệ Câu 49: ĐH: 2010 Mã đề thi 381) Để tạo giống chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống ban đầu có kiểu gen AABBdd aabbDD, người ta tiến hành: Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 A Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD B Lai hai giống ban đầu với tạo F1 chọn có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD C Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (A-bbD-) dùng phương pháp tế bào học để xác định có kiểu gen AAbbDD D Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 lai trở lại với có kiểu gen AABBdd tạo F2 Các có kiểu hình (A-bbD-) thu F2 giống có kiểu gen AAbbDD 5.1 10 5.1 5.2.0 11 5.2 12 5.2 13 5.2 5.3.0 14 5.3 15 5.3 Câu 19(TN2009 – MĐ159): Khi lai hai dòng chủng có kiểu gen khác thu lai có suất, sức chống chịu, khả sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với dạng bố mẹ Hiện tượng gọi A thoái hoá giống B đột biến C di truyền nhân D ưu lai Câu 7(TN2014- MĐ 918): Phương pháp sau không sử dụng để tạo ưu lai? A Lai khác dòng kép B Lai khác dòng đơn C Lai phân tích D Lai thuận nghịch NỘI DUNG – TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN Câu 38: ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp β - carôten hạt (4) Tạo giống dưa hấu đa bội Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến A (2) (4) B (1) (3) C (3) (4) D (1) (2) Câu 8: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường dùng để tạo biến dị tổ hợp A gây đột biến sốc nhiệt B chiếu xạ tia X C lai hữu tính D gây đột biến cônsixin Câu 3(TN201-MĐ381): Trong công tác giống, hướng tạo giống trồng tự đa bội lẻ thường áp dụng loại sau đây? A Điều, đậu tương B Cà phê, ngô C Nho, dưa hấu D Lúa, lạc NỘI DUNG 3– TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO Câu 36: ĐH: 2010 Mã đề thi 381) Thành tựu sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt B Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen C Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa D Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt Câu 15 : ĐH 2014 – Mã đề 538) Để tạo giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Lai tế bào xơma khác lồi B Công nghệ gen Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 16 5.3 17 5.3 18 5.3 19 5.3 20 5.3 21 5.3 22 5.3 23 5.3 C Lai khác dòng D Ni cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa Câu 10: THPTQG 2015) Công nghệ tế bào đạt thành tựu sau đây? A Tạo giống lúa có khả tổng hợp β-carôten hạt B Tạo giống dâu tằm tam bội có suất cao C Tạo chủng vi khuẩn E coli có khả sản xuất insulin người D Tạo cừu Đôly Câu 26: THPTQG 2014) Phương pháp sau tạo giống trồng mang đặc điểm hai loài? A Gây đột biến nhân tạo kết hợp với chọn lọc B Dung hợp tế bào trần khác lồi C Ni cấy hạt phấn D Ni cấy mô, tế bào Câu 42: ĐH: 2009 Mã đề thi 297) Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta ni cấy mẩu mơ thể thực vật sau cho chúng tái sinh thành Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác tạo nhiều vật quý Đặc điểm chung hai phương pháp A tạo cá thể có kiểu gen chủng B tạo cá thể có kiểu gen đồng C thao tác vật liệu di truyền ADN nhiễm sắc thể D cá thể tạo đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu 56: ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Trong tạo giống công nghệ tế bào, người ta tạo giống trồng mang đặc điểm hai loài khác nhờ phương pháp A dung hợp tế bào trần B nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo C chọn dòng tế bào xơma có biến dị D ni cấy hạt phấn Câu 51: ĐH 2012 Mã đề thi 279) Người ta tiến hành nuôi hạt phấn có kiểu gen AabbDDEeGg thành dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa để tạo dòng chủng Theo lí thuyết, q trình tạo tối đa dòng có kiểu gen khác nhau? A 32 B C 16 D Câu 44: ĐH 2013 -Mã đề thi 196) Khi nói nuôi cấy mô tế bào thực vật, phát biểu sau không đúng? A Phương pháp nuôi cấy mơ tiết kiệm diện tích nhân giống B Phương pháp nuôi cấy mô sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp C Phương pháp nuôi cấy mơ tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn D Phương pháp nuôi cấy mơ bảo tồn số nguồn gen quý có nguy tuyệt chủng Câu 9: ĐH 2014 – Mã đề 538) Một ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô thực vật A tạo có ưu lai cao hẳn so với ban đầu B nhân nhanh giống trồng quý hiếm, tạo đồng kiểu gen C tạo dòng chủng có kiểu gen khác D tạo giống trồng có kiểu gen hồn tồn khác với ban đầu Câu 38: THPTQG 2015) Giả sử có hai khác lồi có kiểu gen AaBB DDEe Người ta sử dụng công nghệ tế bào để tạo từ hai Theo lí thuyết, phát biểu sau con, có phát biểu đúng? (1) Các tạo nuôi cấy tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AaBB DDEe (2) Nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ sau lưỡng bội hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác (3) Các tạo nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa có kiểu gen AABB, aaBB DDEE, DDee (4) Cây tạo lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp tế bào trần) hai với có kiểu gen AaBBDDEe Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 24 5.3 25 5.3 26 5.3 A B C D Câu 15: THPTQG 2016) Giả sử ăn lồi thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu chiết cành từ đem trồng, người ta thu có kiểu gen AaBb B Nếu gieo hạt thu có kiểu gen đồng hợp tử trội gen C Nếu đem nuôi cấy hạt phấn gây lưỡng bội hóa thu có kiểu gen AaBB D Các tạo từ phương pháp ni cấy mơ có đặc tính di truyền giống giống với mẹ Câu 38(TN2011- MĐ 146): Để giúp nhân nhanh giống trồng quý từ ban đầu có kiểu gen quý tạo nên quần thể trồng đồng kiểu gen, người ta sử dụng A phương pháp gây đột biến B công nghệ gen C phương pháp lai xa đa bội hóa D công nghệ tế bào Câu 25(TN201-MĐ381): Sử dụng phương pháp sau tạo giống mang đặc điểm hai loài mà cách tạo giống thông thường tạo được? A Nuôi cấy hạt phấn B Dung hợp tế bào trần C Gây đột biến nhân tạo D Nhân vơ tính Câu 45 (CD2013): Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm 27 5.3 (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (1) → (3) → (4) → (2) C (2) → (3) → (4) → (2) Câu 113 (THPTQG2017-MĐ203) Bằng kĩ thuật chia cắt phơi, người ta tách phơi bò có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung bò khác nhau, sinh bò Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A bò trưởng thành có khả giao phối với tạo đời B bò có nhiễm sắc thể giống C Trong điều kiện sống, bò thường có tốc độ sinh trưởng giống D bò khơng nhận gen từ bò cấy phôi 28 29 B (3) → (4) → (2) → (1) D (1) → (4) → (3) → (2) 5.4.0 5.4 NỘI DUNG 4– TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN Câu 19: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Plasmit sử dụng kĩ thuật di truyền A phân tử ADN mạch thẳng B vật chất di truyền chủ yếu tế bào nhân sơ tế bào thực vật Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 30 5.4 31 5.4 32 5.4 33 5.4 34 5.4 35 5.4 36 5.4 C phân tử ARN mạch kép, dạng vòng D có khả nhân đơi độc lập với ADN nhiễm sắc thể tế bào vi khuẩn Câu 57: ĐH: 2009 Mã đề thi 297) Trong tạo giống thực vật công nghệ gen, để đưa gen vào tế bào thực vật có thành xenlulơzơ, phương pháp không sử dụng A chuyển gen súng bắn gen B chuyển gen thực khuẩn thể C chuyển gen trực tiếp qua ống phấn D chuyển gen plasmit Câu 34: ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Cho số thao tác quy trình chuyển gen tạo chủng vi khuẩn có khả tổng hợp insulin người sau: (1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn tách gen mã hoá insulin từ tế bào người (2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin người (3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin người vào tế bào vi khuẩn (4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hố insulin người Trình tự thao tác A (1) → (2) → (3) → (4) B (2) → (4) → (3) → (1) C (2) → (1) → (3) → (4) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 46: ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau đây? A Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen B Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen C Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen D Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ lai hữu tính Câu 7: ĐH 2008- Mã đề thi 379) ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo kĩ thuật di truyền đưa vào tế bào E coli nhằm A ức chế hoạt động hệ gen tế bào E coli B làm bất hoạt enzim cần cho nhân đôi ADN E coli C tạo điều kiện cho gen ghép biểu D làm cho ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN vi khuẩn Câu 11: ĐH: 2009 Mã đề thi 297) Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh Để xác định dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi dòng vi khuẩn mơi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn A sinh trưởng phát triển bình thường B tồn thời gian không sinh trưởng phát triển C sinh trưởng phát triển bình thường thêm vào mơi trường loại thuốc kháng sinh khác D bị tiêu diệt hoàn toàn Câu 26: ĐH: 2009 Mã đề thi 297) Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn khơng có plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Ở vùng nhân vi khuẩn có phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết đột biến biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống kí sinh, hoại sinh tự dưỡng Những thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là: A (2), (4) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (4) Câu 10: ĐH 2012 Mã đề thi 279) Khi nói vai trò thể truyền plasmit kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu sau Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 37 38 5.4 đúng? A Nếu khơng truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận B Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn vào ADN vùng nhân tế bào nhận C Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận D Nếu khơng truyền plasmit tế bào nhận khơng phân chia Câu 28(TN2009 – MĐ159): Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin người vào vi khuẩn E coli, người ta sử dụng thể truyền A tế bào thực vật B plasmit C tế bào động vật D nấm 5.4 Câu 35(TN2009 – MĐ159):Giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt tạo nhờ ứng dụng A phương pháp cấy truyền phôi B phương pháp lai xa đa bội hố C phương pháp nhân vơ tính D cơng nghệ gen 39 5.4 40 5.4 41 5.4 42 5.4 43 5.4 44 5.4 45 5.4 46 5.4 Câu 9(TN2011- MĐ 146): Trong kĩ thuật chuyển gen, nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để A giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt thể truyền B dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt D nhận biết tế bào nhận ADN tái tổ hợp Câu 24(TN2011- MĐ 146): Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền A restrictaza B ARN pôlimeraza C ADN pôlimeraza D ligaza Câu 45(TN2011- MĐ 146): Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin người tạo nhờ A dung hợp tế bào trần B gây đột biến nhân tạo C công nghệ gen D nhân vơ tính Câu 18(TN201-MĐ381): Để tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt giúp vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị hỏng, cần áp dụng phương pháp sau đây? A Lai hữu tính B Gây đột biến nhân tạo C Công nghệ gen D Công nghệ tế bào Câu 41(TN201-MĐ381): Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, để tạo đầu dính phù hợp gen cần chuyển thể truyền, người ta sử dụng loại enzim cắt giới hạn có tên A ARN pôlimeraza B restrictaza C ADN pôlimeraza D ligaza Câu 35(TN2014- MĐ 918): Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta sử dụng hai loại thể truyền A plasmit virut B plasmit nấm men C nhiễm sắc thể nhân tạo virut D nhiễm sắc thể nhân tạo plasmit Câu 22(TN201-MĐ381): Trong tương lai, số gen đột biến gây bệnh thể người thay gen lành nhờ ứng dụng phương pháp sau đây? A Gây đột biến tác nhân vật lí B Liệu pháp gen C Gây đột biến tác nhân hoá học D Công nghệ tế bào Câu 45 (CD2014): Kĩ thuật chuyển gen gồm bước: (1) Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 (2) Sử dụng enzim nối để gắn gen tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp (3) Cắt ADN tế bào cho ADN thể truyền loại enzim cắt (4) Tách thể truyền gen cần chuyển khỏi tế bào (5) Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Thứ tự bước là: A (3) → (2) → (4) → (5) → (1) C (3) → (2) → (4) → (1) → (5) 5.5.0 B (4) → (3) → (2) → (5) → (1) D (1) → (4) → (3) → (5) → (2) NỘI DUNG 5– PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC 5.6.0 NỘI DUNG 6– TỔNG HỢP 47 5.6 48 5.6 49 5.6 50 5.6 51 5.6 Câu 16: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Trong chọn giống, để loại bỏ gen có hại khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến A lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể B đoạn nhỏ nhiễm sắc thể C lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể D đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 30: ĐH 2008- Mã đề thi 379) Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường (3) Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền là: A (1), (3) B (3), (4) C (1), (2) Câu 12: ĐH: 2009 Mã đề thi 297) Cho phương pháp sau: (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác lồi (3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F1 (4) Ni cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hố dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: D (1), (4) A (1), (3) B (2), (3) C (1), (4) D (1), (2) Câu 56: ĐH 2013 -Mã đề thi 196) Trong công tác giống, người ta dựa vào đồ di truyền để A rút ngắn thời gian chọn đơi giao phối, rút ngắn thời gian tạo giống B xác định thành phần trật tự xếp nuclêôtit gen C xác định độ chủng giống nghiên cứu D xác định mối quan hệ trội, lặn gen nhiễm sắc thể Câu 20: ĐH 2014 – Mã đề 538) Trong phương pháp tạo giống sau đây, có phương pháp tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (2) Nuôi cấy hạt phấn (3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen A B Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 C D 10 CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 11 Cơ chế phát sinh biểu số bệnh, tật, hội chứng người Lưu ý: - Gen NST thường quy định tính trạng có nam nữ - Gen X, khơng có Y quy định tính trạng nam nữ, nhiên tỉ lệ nam nhiều nữ - Gen Y, khơng có X tính trạng có nam Cách xác định tính chất di truyền tính trạng TH1 TH2 Tính trạng gái (tơ màu đen): Gen lăn/ NST thường Tính trạng Cơ chế phát sinh Bệnh bạch tạng Đột biến gen lặn NST thường Bệnh phenylketonieu Đột biến gen lặn NST thường Tính trạng trai: Gen lăn TH3 Tính trạng gái: Do gen NST thường (nếu TT gái TT lặn) Cơ chế biểu Đột biến gen Một thuật ngữ dùng chung cho chứng bẩm sinh rối loạn trình sinh tổng hợp sắc tố melanin, làm cho da, tóc mắt người bệnh có màu nhạt Da người bị bạch tạng dễ bị bỏng nắng, dễ bị ung thư da Ngồi ra, bạch tạng gây rối loạn thị giác, giảmthị lực sợ ánh sáng bệnh đột biến gen mã hố enzim chuyển hố pheninalanin >tirozin.Pheninalanin khơng chuyển hoá nên ứ đọng máu >não làm đầu độc tế bào thần kinh >bệnh nhân điên dại, trí Phenylalanine hydrogenaza Phenylalanin Tyrosinaza Tyrosin (vắng mặt) Phenylketo niệu Khơng phân biến mùi PTC Bệnh máu khó đông Đột biến gen lặn NST thường Đột biến gen lặn NST giới tính Bệnh mù màu Đột biến gen lặn (vắng mặt) Bạch tạng Không phân biến mùi PTC Dihydroxy phenylalanin Melanin (Sắc tố) Bệnh máu khó đơng (Hemophilia) bệnh rối loạn chảy máu thiếu yếu tố cần thiết để làm đông máu Bệnh làm chảy máu vị trí thể, chí não, nguy hiểm tới tính mạng Người bệnh có thân hình gầy gò, da nhợt nhạt, tay, chân bị co rút biến dạng Rối loạn sắc giác hay loạn sắc giác, thường gọi mù màu, bệnh mắt làm cho người ta không Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 12 NST giới tính Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm Đột biến gen trội dạng thay cặp TA = AT vị trí số tlàm thay aa phân tử Hb Tâm thần phân liệt Đột biến gen nhiều gen chi phối, gen tương tác với nha, gen ĐB có vai trò định, số gen khác có tác động nhỏ Cơ chế phát sinh bệnh ung thư phân biệt số màu sắc Mắt bình thường nhận biết bảy màu sắc (hay ba chế màu bản) Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm nhận yếu tố di truyền tạo Hemoglobin bất thường (HbS) gây bệnh thiếu máu hồng cầu liềm cha mẹ Hemoglobin bất thường dạng S thay A thành T ba mã hóa thứ ADN quy định tổng hợp protein Beta hemoglobin dẫn đến ba mã hóa axit amin glutamic thành axit amin valin làm biến đổi HbA thành HbS Tâm thần phân liệt rối loạn tâm thần đặc trưng suy giảm trình suy nghĩ thiếu hụt đáp ứng cảm xúc điển hình Các triệu chứng điển hình thường gặp bao gồm ảo giác mặt thính giác, hoang tưởng hay nhìn thấy thứ khơng tồn tại, nói vả nghĩ điều vô nghĩa Bệnh gây rối loạn chức xã hội ảnh hưởng lớn đến công việc Bệnh hay gặp người trẻ trưởng thành với tỉ lệ ước tính tồn cầu khoảng 0.3–0.7% B (Gen kiểm sốt khối u-gen trội) Đột biến lặn b (Mất khả kiểm soát khối U-Gen lặn) Dot bien troi Phat sinh a  → A  → KhoiU (gen tiền ung thư-gen lặn) (gen ung thư-gen trội) Đột biến cấu trúc NST Hội chứng mèo kêu (criduchat) Mất đoạn NST số Bên cạnh tiếng khóc đơn điệu yếu ớt âm vực cao giống tiếng mèo kêu, dấu hiệu khác giúp bạn nhận diện hội chứng bao gồm: Đầu cằm nhỏ, mặt tròn, mắt cách xa nhau,sống mũi thấp, mí mắt có nếp hình rẽ quạt… - Nhẹ cân sinh, thường tăng trưởng chậm Khó cho ăn gặp vấn đề với việc nuốt bú trào ngược thực quản Tình trạng thường kéo dài khoảng vài năm đầu đời Bệnh ung thư máu Mất đoạn NST 21 Ung thư bạch cầu thường gọi với tên khác ung thư máu, loại ung thư ác tính Căn bệnh tượng bạch cầu trong thể người tăng đột biến Bạch cầu thể vốn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ thể khi, loại tế bào bị tăng số lượng cách đột biến làm chúng thiếu "thức ăn" có tượng ăn hồng cầu Hồng cầu bị phá hủy dần dần, Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 13 Hội chứng Patau NST 13 (2n + 1) HC Etuốt HC Đao NST 18 (2n + 1) NST 21 (2n + 1) HC Tocno (OX) NST 23 (2n - 1) HC Claipenter XXY HC 3X (siêu nữ) XXX NST 23 (2n + 1): 6.0 6.1 6.1 NST 23 (2n + 1): người bệnh có dấu hiệu bị thiếu máu dẫn đến chết Đây bệnh ung thư không tạo u Đột biến số lượng NST Hầu hết bé mắc hội chứng Patau sống vài ngày (ít 20 ngày) sau chào đời Một số bé sống tháng số nhỏ vượt qua năm Những bé sống sót bị khuyết tật lớn học tập có vấn đề nghiêm trọng sức khỏe.Đầu nhỏ, sứt môi tới 75%, tai thấp biến dạng Trán bé, khe mắt hẹp, cẳng tay gập vào cánh tay Người ngu đần, thể phát triển khơng bình thường, cổ ngắn, gáy rộng dẹt, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn, khơng có thiếu NST số 45 XO thiếu NST X/Y Triệu chứng: Bệnh biểu phụ nữ như: Nữ lùn, cổ ngắn, vú không phát triển, âm đạohẹp, hẹp, khơng có kinh nguyệt, trí nhớ Mang NST 47 có thêm NST X: XXY Triệu chứng: Nam người cao, chân tay dài, mù màu, ngu đần, tinh hồn nhỏ Mang NST 47 có thêm NST X: XXX Triệu chứng: Nữ vô sinh, rối loạn kinh nguyệt, buồng trứng không phát triển, si đần CHỦ ĐỀ 5- DI TRUYỀN Y HỌC TƯ VẤN (DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI) Câu Bệnh phêninkêtô niệu A đột biến trội nằm NST thường gây B thể người bệnh khơng có enzim chuyển hóa tirơzin thành phêninalanin C áp dụng chế độ ăn có pheninalanin từ nhỏ hạn chế bệnh đời có gen bệnh D gen đột biến lặn nằm NST giới tính gây Câu 36(CĐ2008- MĐ 524): Có thể sử dụng phương pháp sau để nghiên cứu quy luật di truyền người tiến hành phép lai theo ý muốn? A Phương pháp nghiên cứu tế bào B Phương pháp nghiên cứu tế bào kết hợp với nghiên cứu trẻ đồng sinh C Phương pháp nghiên cứu phả hệ D Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 2(CĐ 2009-MĐ 297): Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể người, ta thấy người có nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY XXXY 6.1 nam, người có nhiễm sắc thể giới tính XX, XO XXX nữ Có thể rút kết luận A có mặt nhiễm sắc thể giới tính X định giới tính nữ B biểu giới tính phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X C nhiễm sắc thể Y khơng mang gen quy định tính trạng giới tính D gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 14 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 10 6.1 Câu 13(CĐ 2009-MĐ 297): Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lơng vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ là: A (1), (2), (5) B (2), (3), (4), (6) C (1), (2), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 47(CĐ 2010 –MĐ 251): Khi nói bệnh ung thư người, phát biểu sau đúng? A Trong hệ gen người, gen tiền ung thư gen có hại B Bệnh ung thư thường liên quan đến đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể C Những gen ung thư xuất tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính D Sự tăng sinh tế bào sinh dưỡng ln dẫn đến hình thành khối u ác tính Câu 48(CĐ 2011-MĐ 496): Cho số bệnh hội chứng di truyền người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Hội chứng Đao (3) Hội chứng Tơcnơ (4) Bệnh máu khó đơng Những bệnh hội chứng đột biến gen A (3) (4) B (2) (3) C (1) (2) D (1) (4) Câu 51(CĐ 2011-MĐ 496): Cho tật hội chứng di truyền sau người: (1) Tật dính ngón tay (2) Hội chứng Đao (3) Hội chứng Claiphentơ (4) Hội chứng Etuôt Các tật hội chứng di truyền đột biến xảy nhiễm sắc thể giới tính A (3) (4) B (2) (4) C (2) (3) D (1) (3) Câu Ở người, bệnh hội chứng sau xuất chủ yếu nam giới mà gặp nữ giới ? 1.bệnh mù màu 2.bệnh máu khó đơng 3.bệnh teo 4.hội chứng đao 5.hội chứng Claiphentơ 6.bệnh bạch tạng A 3, 4, 5, B 1, C 1, 2, D 1, 2, 4, Câu Đối với y học, di truyền học có vai trò A tìm hiểu nguyên nhân, phòng ngừa điều trị phần cho số bệnh, tật di truyền bẩm sinh người B giúp y học tìm hiểu ngun nhân chẩn đốn dự phòng cho số bệnh di truyền số dị tật bẩm sinh người C giúp y học tìm hiểu ngun nhân chẩn đốn cho số bệnh di truyền số bệnh tất bẩm sinh người D giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chế số bệnh di truyền gia đình mang đột biến Câu 4: Bằng phương pháp tế bào học người ta phát tật, bệnh, hội chứng di truyền người? Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 15 (1) Hội chứng Tơcnơ (2) Hội chứng AIDS (3) Bệnh máu khó đơng (4) Bệnh bạch tạng (5) Hội chứng Claiphenter Phương án A (1), (5), (6), (7) B (1), (3), (5), (7), (8), (10) 11 12 13 6.1 6.1 6.1 (6) Hội chứng Đao (7) Bệnh ung thư máu (8) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (9) Tật có túm lông vành tai (10)Bệnh phenylketo niệu C (1), (5), (6), (9), (10) D (2), (3), (4), (7), (8) Câu 5: Phát biểu khơng nói bệnh di truyền phân tử? A Bệnh di truyền phân tử bệnh di truyền nghiên cứu chế gây bệnh mức phân tử B Thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen, thuộc bệnh di truyền phân tử C Tất bệnh lí đột biến, gọi bệnh di truyền phân tử D Phần lớn bệnh di truyền phân tử đột biến gen gây nên Câu 8: Ý nghĩa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh : A Phân biệt trẻ đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng B Biết tính trạng lồi người chủ yếu kiểu gen, tính trạng chủ yếu mơi trường định C Xem xét đặc điểm tâm lí, sinh lí lồi người D Nghiên cứu kiểu gen trẻ đồng sinh trứng trẻ đồng sinh khác trứng Câu 89 (THPTQG2017-MĐ203) Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Bệnh máu khó đơng B Hội chứng AIDS C Hội chứng Đao D Bệnh bạch tạng Câu 37(TN2014- MĐ 918): Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người gen có hai alen quy định 14 6.2 Ghi : : Nữ bình thường : Nữ bị bệnh : Nam bình thường Cho biết khơng xảy đột biến, kết luận sau đúng? A Alen gây bệnh nằm nhiễm sắc thể giới tính X B Alen gây bệnh alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường C Alen gây bệnh alen trội nằm nhiễm sắc thể thường D Alen gây bệnh nằm nhiễm sắc thể giới tính Y 15 6.2 Câu 28(CĐ 2009-MĐ 297): Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường Giả sử quần thể người, 100 người da bình thường có người mang gen bạch tạng Một cặp vợ chồng có da Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ơn thi THPT QG 2018 16 bình thường, xác suất sinh bị bạch tạng họ A 0,25% B 0,025% 16 6.2 C 0,0125% D 0,0025% Câu 20(CĐ 2011-MĐ 496): Trong trình phát sinh trứng người mẹ, cặp nhiễm sắc thể số 21 nhân đôi không phân li tạo tế bào trứng thừa nhiễm sắc thể số 21 cặp nhiễm sắc thể khác nhân đơi phân li bình thường Quá trình phát sinh giao tử người bố diễn bình thường Trong trường hợp trên, cặp vợ chồng sinh con, xác suất để đứa mắc hội chứng Đao A 100% B 50% C 25% D 12,5% Câu 36(CD 2012): Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III.13 phả hệ 17 6.2 A B C D Câu 30(CD- 2013): Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người hai alen gen quy định 18 6.2 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng bị bệnh cặp vợ chồng III13 – III14 A 1/6 B 1/4 C 1/8 D 1/9 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 17 19 6.2 Câu 10: Khảo sát di truyền bệnh (viết tắt H) người qua hệ sau: Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 18 4 1 2 Nam bình thường Nam bị bệnh Nữ bình thường Nữ bị bệnh III II I Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 19 20 6.2 Câu 11: Bệnh bạch tạng người alen lặn NST thường qui định, alen trội tương ứng quy định người bình thường Một cặp vợ chồng bình thường sinh đứa đầu lòng bị bạch tạng.Về mặt lý thuyết, tính xác suất để họ sinh người có trai lẫn gái có người khơng bị bệnh A 63/64 B 189/256 C 9/512 D 63/512 Câu 12: Cho sơ đồ phả hệ sau 21 Quy ước : : nam bình thường : nam bị bệnh : nữ bình thường : nữ bị bệnh 6.2 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh A B C D Câu 15: Cho sơ đồ phả hệ sau: 22 6.2 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III sơ đồ phả hệ sinh đầu lòng bị mắc bệnh A 1/12 B 1/8 C 1/6 D 1/16 23 6.2 Câu 17: (ĐH 2012) : Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 20 Biết không xảy đột biến bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ III bị bệnh 18 A 32 B C D Câu 18: (CĐ 2011) Cho sơ đồ phả hệ sau: 24 6.2 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng (8) vả (9) phả hệ sinh đứa gái mắc bệnh bao nhiêu? A 1/9 B 2/3 C 1/18 D 7/8 25 6.2 Câu 19: (CĐ 2012) Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh Biết đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 - III.13 phả hệ Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 21 A 7/8 B 8/9 C.5/6 D 3/8 Câu 20: (CĐ 2013) : Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người hai alen gen quy định 26 6.2 Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng bị bệnh cặp vợ chồng III13 III14 A 1/6 B 1/4 C 1/8 D 1/9 Câu 21: (ĐH 2010): Cho sơ đồ phả hệ sau 27 6.2 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh A 28 6.2 B C D (ĐH 2009) Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 22 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh nhân hai gen quy định Biết không xảy đột biến tất hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh là: A 1/12 B 1/9 C 1/6 D 1/8 10 (ĐH 2010): Cho sơ đồ phả hệ sau Quy ước : 29 : nam bình thường : nam bị bệnh : nữ bình thường : nữ bị bệnh 6.2 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh 30 6.2 A B C D Câu 40(MH L1-2017) Cho phả hệ di truyền bệnh người alen gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Phân tích phả hệ trên, có suy luận sau đúng? (1) Bệnh alen trội nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 23 (2) Có thể xác định xác tối đa kiểu gen 10 người phả hệ (3) Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 (4) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ I III có kiểu gen giống A B C D Câu 40(TN L2- 2017) Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người hai alen gen quy định: I II 56 III 31 6.2 12 10 13 ? 14 11 Quy ước: : Nữ không bị bệnh : Nam không bị bệnh : Nữ bị bệnh M : Nam bị bệnh M 15 Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Có phát biểu sau phả hệ trên? I Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định II Có thể có tối đa 12 người phả hệ có kiểu gen giống III Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M cặp vợ chồng II - II8 1/4 IV Xác suất sinh đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III13 - III14 5/12 A 32 6.2 B C D (THPTQG2017-MĐ203) A Người sô 4, sô sơ chăc chăn có kiêu gen giơng Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 24 B Xác định xác kiểu gen 10 người phả hệ C Xác suất sinh thứ gái chi bị bệnh p cặp 13 - 14 1/12 D Xác suất người số mang kiểu gen dị hợp tử cặp gen 2/3 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 25 ... bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: D (1), (4) A (1), (3) B (2), (3) C (1), (4) D (1), (2) Câu 56: ĐH 2013 -Mã đề thi 196) Trong công tác giống, người ta dựa vào đồ di truyền. ..5.0 CHỦ ĐỀ 5- ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 1- Tạo giống dựa nguồn BDTH; 2- Tạo giống phương pháp gây ĐB; 3- Tạo giống cong nghệ tế bào 4- Tạo giống công nghệ gen; 5- Tổng... ôn thi THPT QG 2018 C D 10 CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn; Tài liệu ôn thi THPT QG 2018 11 Cơ chế phát sinh biểu số bệnh, tật, hội chứng người Lưu ý: - Gen NST
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi THPTQG môn sinh học phần ứng dụng di truyền và di truyền người, tuyển chọn đề thi đh các năm theo chủ đề, Ôn thi THPTQG môn sinh học phần ứng dụng di truyền và di truyền người, tuyển chọn đề thi đh các năm theo chủ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay