Tóm tắt kiến thức trọng tâm môn sinh 12 thi THPTQG 2019, ngắn gọn, cập nhật đầy đủ tất tần tật

76 51 2
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 22:24

MÃ SKKN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN - - TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM SINH HỌC 12 Họ tên giáo viên: NGUYỂN VIẾT TRUNG Họ tên học sinh: ………………………………….Lớp:…… “Trên đường thành cơng khơng có bước chân người lười biếng” Năm học 2017 - 2018 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Số câu hỏi: MA TRẬN ĐỀ THI THPTQG Số điểm/ 40 câu: 0.25 Mức độ nhận thức TT chủ đề Chủ đề (Đơn vị kiến thức) Chuyển hóa VC NL thực vật Chuyển hóa VC NL động vật Cơ chế di truyền biến dị Tính quy luật DT Di truyền học quần thể Ứng dụng di truyền học Biết Sinh thái học Tổng % Vận dụng Số câ u Điể m Số câu Điểm Số câ u Điể m 0.5 0.25 0.25 0.25 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0 0.25 0.75 2.75 50.0 0 0.5 0.5 Di truyền học người Tiến hóa Hiểu 11 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” 11 Vận dụng cao Số câ Điể u m Tổng Số câ u Điể m 1 0.5 0.5 10 2.5 0.25 0 0.5 2.5 50.0 0.25 0.25 0 0.75 0 0.25 0.75 1.75 40 10 100.0 Trang 2/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 CHỦ ĐỀ 1: CHỦ ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ  Sơ đồ loại biến dị “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 3/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 4/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 5/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 6/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 7/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 8/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 I Bảng tóm tắt kiến thức vật chất chế di truyền Đặc điểm phân biệt Thành phần hóa học Tên đơn phân ADN ARN PROTEIN NST C, H, O, N, P C, H, O, N, P C, H, O, N, (S) Nucleôtit (A, T, G, X) Nucleôtit (A, U, G, X) Axit amin Cấu tạo đơn phân - Đường C5H10O4 - Axit phốt ric: H3PO4 - loại A, T, G, X - Đường C5H10O5 - Axit phốt ric: H3PO4 - loại A, U, G, X - Nhóm amin (-NH2) - Nhóm cacboxyl (-COOH) - Gốc R Cấu trúc Gồm mạch poli nu- Gồm mạch poli nu- Chức Là VCDT cấp độ phân tử có CN mang, bảo quản, truyền đạt TTDT Bản gen, chứa TTDT trực tiếp quy định cấu trúc chuỗi polipeptit bậc cấu trúc ( bậc 1,2 chưa thực chức năng; bậc 3,4 thực chức năng) Tham gia nhiều chức khác nhau, tương tác với mơi trường quy định tính trạng Cơ chế DT - Truyền TTDT từ ADN mẹ sang ADN - Truyền đạt TTDT từ mạch gốc gen sang mARN TTDT (trình tự nu mARN) quy định trình tự aa chuỗi polipeptit Sự đột biến Đột biến gen (ĐB điểm) - Mất cặp nu - Thêm cặp nu - Thay cặp nu ĐBG -> thay đổi trình tự ba mã mARN ĐBG -> thay đổi trình tự ba mã mARN-> thay đổi trình tự aa chuỗi polipeptit PHIÊN MÃ DỊCH MÃ Tên gọi trình tạo phân tử phân vị trí biệt TB Khn hình mẫu thành phân tử Enzim Nguyên liệu Nguyên tắc Chiều tổng hợp Diễn biến NHÂN ĐÔI ADN Trong nhân TB (ở SVNT) mạch ADN mẹ loại - Gyraza: Tháo xoắn sơ cấp - Helicaza: Tháo xoắn thứ cấp đông thời cắt đứt LK hidro - ARN pol (primaza): Tổng hợp đoạn mồi - ADN pol: kéo dài mạch - Ligaza: Nối đoạn Okazaki Các nu- : A, T, G, X - NTBS: A-T; G-X - NT bán bảo tồn - NT chiều: 5` -> 3` -NT gián đoạn (chỉ với chạc tái bản) 5`-> 3`(trên mạch khuôn ADN mẹ `) - Diễn hai mạch ADN - Trên mạch 3`-5` mạch tổng hợp liên tục, ADN + Protein Histon Nucleôxôm Trong nhân TB (ở SVNT) Mạch gốc gen (3`- 5`) ARN pol Tế bào chất Các nu-: A, U, G, X Các axit amin NTBS: A-U; G-X NTBS: A-U; G-X 5`-> (trên mạch gốc 3` -5` gen) Diễn mạch gốc, vùng mã hóa gen cấu trúc 5`-> 3` (chiều ribôxôm trượt mARN) Diễn ribôxôm ribôxôm tiếp xúc trượt mARN “Trên bước đường thành công , dấu chân người lười biếng” mARN Nhiều loại khác đoạn ADN khoảng 146 cặp nu + phân tử protein Histon Cấu trúc hiển vi cấu trúc siêu hiển vi Là VCDT cấp độ TB có CN mang, bảo quản, truyền đạt TTDT TTDT truyền đạt qua hệ TB nhờ nhân đôi NST - ĐB cấu trúc (mắt, lặp, đảo, chuyển đoạn NST) - ĐB số lượng (thể lệch bội, thể đa bội) NHÂN ĐƠI NST - Sự nhân đơi NST thực chất ADN nhân đôi -> NST nhân đơi - NST nhân đơi vào kì trung gian phân ly vào kì sau phân bào sở taọ NST Trang 9/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Kết Tổng quát Ý nghĩa mạch 5`-3` mạch tổng hợp gián đoạn theo đoạn ngắn (đoạn Okazaki) ADN mẹ -> ADN a.2x (với a số ADN mẹ; x số lần nhân đôi; k số lần phiên mã; R số ri bô xôm trượt mARN) Truyền đạt TTDT từ ADN mẹ sang ADN gen -> ARN mARN ribôxôm trượt qua -> chuỗi pôlypeptit a.2x.k a.2x.k R Truyền đạt TTDT từ mạch gốc gen sang mARN; tạo tARN rARN tham gia tổng hợp protein TTDT giả mã thành trình tự aa chuỗi polipeptit, tạo protein thực chức thể Mối quan hệ nhân đôi, phiên mã, dịch mã Lưu ý: Một số công thức liên quan nhân đôi ADN * Tổng số ADN = a x 2x * Số mạch đơn ADN = a 2.2x * Số mạch đơn ADN cũ: 2a * Số ADN chứa mạch hoàn toàn = a(2x – 2) * Số mạch đơn ADN tổng hợp: a(2.2x - 2) = 2a(2x - 1) Trong đó: - a: Số ADN thực nhân đôi - x: Số lần nhân đôi I.1 ADN (vật chất di truyền cấp độ phân tử) “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 10/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 PHẦN BẢY: SINH THÁI “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 62/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 I TĨM LƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: *Mơi trường: Môi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh sinh Mơi vật trườ - Có loại mơi trường sống chủ yếu:+ Môi trường nước ng + Môi trường mặt đất, khơng khí + Mơi trường đất NTS + Môi trường sinh vật T * Nhân tố sinh thái : Nhân tố sinh thái yếu tố mơi trường tác động tới sinh vật Có nhóm nhân tố sinh thái - Nhân tố vô sinh: + Khí hậu gồm : nhiệt độ, ánh sáng, gió… + Nước : Nước ngọt, mặn, lợ… + Địa hình : Thổ nhưỡng, độ cao, loại đất… - Nhân tố hữu sinh : + Nhân tố sinh vật : Các vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật + Nhân tố người: Tác động tích cực : cải tạo, ni dưỡng, lai ghép… Tác động tiêu cực : Săn bắn, đốt phá… * Sự thích nghi sinh vật với mơi trường: Thích nghi sinh vật với ánh sáng Căn vào ánh sáng chia TV thành ưa sáng, ưa bóng; chia động vật thành Đv hoạt động ban ngày, ĐV hoạt động ban đêm a Thích nghi thực vật Đặc điểm so sánh CÂY ƯA SÁNG CÂY ƯA BÓNG Nơi mọc Sống nơi quang đãng Sống bóng râm, tán khác, nhà… Đặc điểm hình thái - Tán rộng, phiến dày, mọc- Tán rộng vừa phải, phiến - Lá nghiêng so với mặt đất mỏng, nằm ngang so với mặt đất - Số lượng cành - Thân - Phân cành nhiều - Thấp “Trên bước đường thành công , dấu chân người lười biếng” - Ít - Chiều cao bị hạn chế vật cản Trang 63/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Cấu tạo Đặc điểm sinh lý - Quang hợp - Hơ hấp - Thốt nước - Lá màu xanh nhạt - Lá màu xanh đậm - Lá có tầng cu tin dày, mơ giậu phát triển - Lá có mơ giậu phát triển - Cường độ QH cao điều kiện ánh- Có khả QH đk ánh sáng mạnh sáng yếu,QH yếu đk ánh sáng mạnh - Cao - Yếu - Điều tiết thoát nước linh hoạt: THN- Điều tiết THN kém: THN tăng tăng cao ánh sáng mạnh, THN giảmcao đk ánh sáng mạnh, khi thiếu nước thiếu nước dễ bị héo b Thích nghi động vật Động vật ưa sáng - Thường hoạt động vào ban ngày - Có quan tiếp nhận ánh sáng, từ tế bào cảm quang đơn giản (ở ĐV bậc thấp) đến quan thị giác phát triển (ở lồi có mức tiến hố cao trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) - Chúng thường có màu sắc, chí sặc sỡ - Ví dụ: ong, bướm ngày, chim (chích chòe, chèo bẻo, chim sâu, cơng, phượng), thú (hươu, nai),… Thích nghi SV với nhiệt độ Động vật ưa tối - Thường hoạt động vào ban đêm, sống hang động, đất hay đáy biển sâu - Cơ quan thị giác thường phát triển tinh (mắt hổ, mèo, cú) phát triển quan khác quan xúc giác (VD: quan phát siêu âm dơi) - Màu sắc thân chúng thường có màu tối, xỉn đen hồ lẫn với đêm - Ví dụ: Dơi, cú mèo, giun đất, cá trê, cá trạch, … + Thực vật ưa nóng (vùng nhiệt đới): - Động vật vùng lạnh: lơng dày, dài, kích thước lớn, có tập bề mặt có tầng cuticun dày để hạn tính ngủ đơng chế nước nhiệt độ cao “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 64/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 + Thực vật ưa lạnh (vùng ôn đới): rụng mùa đông giảm diện tích tiếp xúc khơng khí lạnh giảm nước Chồi có vảy mỏng bao bọc, thân rễ có lớp bần dày cách nhiệt - Động vật vùng nóng: lơng ngắn, thưa, kích thước nhỏ hơn, có tập tính ngủ hè * Ảnh hưởng nhiệt độ tới sinh vật chia thành nhóm: + Động vật biến nhiệt: Nhiệt độ thể biến đổi theo nhiệt độ môi trường + Động vật nhiệt: Nhiệt độ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường Lưu ý: Quy tắc Becman quy tắc Anlen => ĐV sống nơi nhiệt độ thấp có S/V giảm, góp phần hạn chế tỏa nhiệt a Quy tắc kích thước thể (quy tắc Becman) - Động vật nhiệt sống vùng có khí hậu lạnh có kích thước thể lớn so với động vật loài sống vùng nhiệt đới ấm áp Đồng thời, chúng có lớp mỡ dày nên khả chống rét tốt Ví dụ: voi, gấu sống vùng lạnh kích thước to voi, gấu vùng nhiệt đới b Quy tắc phận tai, đuôi, chi thể (quy tắc Anlen) - Động vật nhiệt sống vùng ôn đới có tai, đi, chi bé tai, đi, chi loài động vật tương tự sống vùng nóng Ví dụ: tai thỏ vùng ơn đới nhỏ tai đuôi thỏ nhiệt đới * Giới hạn sinh thái : Là khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển * Ổ sinh thái : - Là không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển lâu dài - Ở sinh thái có thề giao không giao Sự trùng lặp ổ sinh thái nguyên nhân gây cạnh tranh, phần giao lớn cạnh tranh kốc liệt - Các loài nguồn gốc sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn có xu hướng phân li ổ sinh thái để tránh cạnh tranh “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 65/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Quầ n thể sinh vật * Nơi ở: Nơi cư trú loài * Quần thể sinh vật * Đặc trưng: “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 66/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 * Biến động : “Trên bước đường thành công , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 67/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Quầ n xã sinh vật * Quần xã : tập hợp quần thể thuộc nhiều lồi khác sống khoảng khơng gian thời gian xác định * Đặc trưng quần xã “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 68/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 * Các mối quan hệ sinh thái quần Mối quan hệ Hỗ trợ Cộng sinh Hội sinh Đặc điểm Ví dụ Hợp tác chặt chẽ hay nhiều Nấm, vi khuẩn tảo đơn bào cộng loài tất loài tham gia cộng sinh địa y ; vi khuẩn lam cộng sinh có lợi sinh nốt sần rễ họ Đậu ; trùng roi sống ruột mối ; vi khuẩn lam với san hơ Hợp tác hay nhiều lồi, lồi có lợi, lồi “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Hội sinh phong lan sống bám thân gỗ; cá ép sống bám Trang 69/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 khơng có lợi chẳng có hại cá lớn Hợp tác Đối Cạnh tranh kháng Hợp tác hay nhiều loài Hợp tác chim sáo trâu rừng ; tất loài tham gia hợp tác chim mỏ đỏ linh dương ; lươn biển có lợi Khác với cộng sinh, quan hệ cá nhỏ hợp tác quan hệ chặt chẽ thiết phải có lồi Các lồi tranh giành nguồn sống Cạnh tranh giành ánh sáng, nước thức ăn, chỗ mối quan muối khoáng thực vật ; cạnh tranh hệ này, loài bị ảnh hưởng cú chồn rừng, chúng bất lợi, nhiên có lồi hoạt động vào ban đêm bắt thắng loài khác bị hại chuột làm thức ăn bị hại Sinh vật Một loài sử dụng loài khác làm ăn sinh vật thức ăn, bao gồm : quan hệ khác động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt (vật - mồi) thực vật bắt sâu bọ Kí sinh Hươu, nai ăn cỏ ; hổ, báo ăn thịt hươu, nai; sói ăn thịt thỏ; nắp ấm bắt ruồi Một loài sống nhờ thể Cây tầm gửi (sinh vật nửa kí sinh) kí lồi khác, lấy chất nuôi sống sinh thân gỗ (sinh vật chủ) ; thể từ lồi Sinh vật “kí sinh hồn giun kí sinh thể người tồn” khơng có khả tự dưỡng, sinh vật “nửa kí sinh” vừa lấy chất ni sống từ sinh vật chủ, vừa có khả tự dưỡng Ức chế - cảm Một lồi sinh vật q trình Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm mhiễm sống vơ tình gây hại cho lồi chim ăn cá, tơm bị độc đó, ; sinh vật khác tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh * Quan hệ dinh dưỡng QXSV - Chuỗi thức ăn: Một chuỗi thức ăn gồm nhiều lồi có quan hệ dinh dưỡng với lồi mắt xích chuỗi - Lưới thức ăn: Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung * Diễn sinh thái cân quần xã - Diễn sinh thái : Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường - Các loại diển : + DT nguyên sinh: Môi trường trống trơn -> QX tiên phong -> QX trung gian -> QX ổn định + DT thứ sinh: Quần xã SV -> QX trung gian -> QX ổn định không ổn định - Ỳ nghĩa : “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 70/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Hệ sinh thái *Hệ sinh thái : Bao gồm QXSV + Sinh cảnh * Cấu trúc hệ sinh thái : phần - Thành phần vô sinh : - Thành phần hữu sinh : SVSX – SVTT – SVPH * Kiểu hệ sinh thái : Tự nhiên – nhân tạo SƠ ĐỒ HỆ SINH THÁI Sự chuy ển hóa vật chất tron g hệ sinh thái * Chuyển hóa vật chất hệ sinh thái : - Chuỗi thức ăn lưới thức ăn  Chuỗi thức ăn : Là dãy nhiều lồi sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với Mỗi lồi mắt xích, vừa sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ Có loại chuỗi thức ăn: + Chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất: Cây ngô -> sâu ăn ngô -> ếch -> rắn hổ mang -> diều hâu -> SV phân hủy + Chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật phân giải chất hữu cơ: Lá mục mối -> gà -> đại bàng -> SV phân hủy  Lưới thức ăn : Bao gồm chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung - Bậc dinh dưỡng - Tháp sinh thái - Chu trình sinh địa hóa : chu trình cacbon – nitơ – nước- phốt “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 71/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT Chu trình nước: Chu trình cacbon “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 72/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Chu trình nitơ: Chu trình phốt pho: “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 73/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 * Dòng lượng hệ sinh thái : - Càng lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm - Trong hệ sinh thái lượng truyền chiều từ SVSX qua bậc dinh dưỡng, tới mơi trường, vật chất trao đổi qua chu trình dinh dưỡng Ghi chú: PG: Sản lượng SV sơ cấp thô; PN: Sản lượng SV sơ cấp tinh; R: Hô hấp SV; NU lượng không đuọc sử dụng; NA: lượng khơng đồng hóa; C1,2: lượng chứa mô đông vật cấp Sinh quyể n * Sinh : Toàn sinh vật sồng lớp đất , nước , khơng khí “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 74/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Sinh thái học việc n lí bảo vệ nguồ n lợi thiên nhiê n, bảo vệ môi trườ ng Bài tập * Biện pháp quản lí – bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên , môi trường “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 75/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Một số khu sinh học (Biome) CÁC KHÍ HẬU BIOME VÀ ĐẤT ĐAI Rất khơ, ngày nóng, Hoang đêm lạnh, lượng mưa mạc thấp 25cm, đất mỏng xốp Đồng cỏ thảo nguyên (savan) Mưa theo mùa, lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 25150cm, thường bị cháy, đất giàu tầng màu dày Không chia thành mùa, nhiệt độ trung bình Rừng năm khoảng 28oC, mưa mưa thường xuyên nhiệt đới lượng mưa cao, trung bình năm 250cm, đất mỏng nghèo muối dinh dương Rừng ơn đới Rừng thơng (Taiga) Khí hậu biến đổi theo mùa, băng giá mùa đông; ấm ẩm mùa hè, lượng mưa 75-200cm/năm, đất phát triển tốt Khí hậu biến đổi theo mùa; mùa đơng dài, lạnh mưa; mùa hè mưa nhiều hơn; đất chua, giàu mục Băng giá, trừ khoảng thời gian 8-10 tuần lễ Đồng mùa sinh trưởng với rêu ngày dài, nhiệt độ dịu (Tundra) hơn, lượng mưa thấp, đất mỏng lớp đóng băng quanh năm THẢM THỰC VẠT ƯU THẾ Rải rác bụi có gai, xương rồng, cỏ cứng ĐỘNG VẬT GIỚI ƯU THẾ Gậm nhấm, thằn lằn, rắn, côn trùng đa dạng, cú, chim ưng, loài chim nhỏ Các lồi cỏ, từ cỏ thân cao vùng có lượng mưa lớn đến cỏ thân thấp nơi khô hơn, bụi thân gỗ số vùng Động vật ăn cỏ cỡ lớn, bò bison, dê, ngựa hoang, kanguru, linh dương, tê giác, chó sói đồng cỏ, chó rừng, sư tử, báo, linh cẩu, thỏ, cá sấu đầm lầy, chim kền kền, loài chim nhỏ Rất đa dạng lồi, trùng có màu sặc sỡ; ếch nhái, thằn lằn, tắc kè, trăn rắn, chim, hươu nai hoẵng, bò trâu rừng; động vật linh trưởng đa dạng; hổ, báo Nhiều ruồi muỗi, vắt, bò cạp Cây rộng thường xanh đa dạng, tán dầy, hẹp, bì sinh, khí sinh, kí sinh phong phú, thân thảo có kích thước lớn, leo thân gỗ, có quanh thân Cây rộng rụng theo mùa, kim, bụi thấp, dương xỉ, địa y rêu Cây kim ưu (thông, linh sam, vân sam, tùng, bách ), xen với số loài rụng lá; tầng đất nghèo Cây thân thảo thấp, sinh trưởng kém, rêu, bụi lùn, địa y, nấm, cỏ PHÂN BỐ ĐỊA LÝ Bắc tây nam châu Phi, phần Trung Đông, tây nam Hoa Kỳ, bắc Mehico Trung tâm Bắc Mỹ, Trung tâm châu Á, cận xích đạo châu Phi Nam Mỹ, nhiều nam Ấn Độ Bắc Australia Phần bắc Nam Mỹ Trung Mỹ, miền trung Tây Phi, đảo Ấn Độ dương Thái Bình dương, vùng Đơng Nam châu Á Sóc, gấu trúc, thú có túi, chồn, nai, hươu, chó sói, gấu đen, rắn, ếch nhái, chim; giàu vi sinh vật đất Tây trung tâm châu Âu, Đông Á, phần đông Bắc Mỹ Động vật ăn cỏ cỡ lớn, hươu sừng tấm, nai sừng tấm, lồi chuột, sóc, cáo, linh miêu, gấu, chồn mactet, rái cá, loài chim Trung Nam Mỹ Phần phía bắc Bắc Mĩ, châu Âu, châu Á kéo dài xuống vùng có độ cao phía nam Quanh năm: chuột Lemmus, thỏ Bắc cực, chó sói Bắc cực, linh miêu, Caribu, hươu xạ Trong mùa hè: nhiều côn trùng, chim nước di cư (vịt, ngỗng trời, giang, sếu ) Dải đất viền lấy rìa bắc lục địa Âu - Á, Bắc Mỹ, Greenland, kéo dài xuống phía nam đỉnh núi cao nằm phía rừng Taiga “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 76/76 ... Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Số câu hỏi: MA TRẬN ĐỀ THI THPTQG Số điểm/ 40 câu: 0.25 Mức độ nhận thức TT chủ đề Chủ đề (Đơn vị kiến thức) Chuyển hóa VC NL thực vật... liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Đặc điểm so sánh Khả sinh sản Ý nghĩa thực tiễn, tiến hóa chọn giống Thể lưỡng bội Thể lệch bội Có khả sinh sản bình thường Mất khả sinh sản giảm khả sinh sản... thi THPT Quốc Gia 2017-2018 “Trên bước đường thành cơng , khơng có dấu chân người lười biếng” Trang 8/76 Nguyễn Viết Trung- THPT Thạch Bàn:Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2017-2018 I Bảng tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt kiến thức trọng tâm môn sinh 12 thi THPTQG 2019, ngắn gọn, cập nhật đầy đủ tất tần tật, Tóm tắt kiến thức trọng tâm môn sinh 12 thi THPTQG 2019, ngắn gọn, cập nhật đầy đủ tất tần tật, II. Cơ chế phát sinh, hậu quả và vai trò của các dạng đột biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay