Công chúng và vai trò của công chúng đối với báo chí tiểu luận cao học

21 71 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 17:35

NỘI DUNGI – Các khái niệm cơ bản1. Báo chíBáo chí là một hình thái ý thức xã hội, lấy hiện thực khách quan làm đối tượng phản ánh. Nghĩa là đối tượng phản ánh đó phải xác thực cụ thể. – Báo chí là một hoạt động thông tin đại chúng nhất, năng động nhất trong các loại hình hoạt động truyền thông đại chúng hiện nay.Ở nước ta, báo chí là công cụ chính trị của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức, đoàn thể xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Theo Luật báo chí năm 2016, chính thức có hiệu lực từ 112017: “Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.”Vai trò của báo chí trong đời sống chính trị – xã hội thể hiện rõ trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta là chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giải phóng đất nước. Báo chí thật sự đã trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Vì vậy, ý nghĩa của thông tin báo chí rất quan trọng. Với nội dung thông tin có định hướng đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, báo chí có khả năng hình thành dư luận xã hội, dẫn đến hành động xã hội, phù hợp với sự vận động của hiện thực theo những chiều hướng có chủ định.2. Công chúng báo chí2.1. Khái niệm công chúng báo chí Theo cuốn Cơ sở Lý luận Báo chí của PGS.TS Nguyễn Văn Dững (NXB Lao động, năm 2015): Công chúng là quần thể cư dân hay nhóm đối tượng trực tiếp hay gián tiếp tiếp nhận thông tin hoặc chịu ảnh hưởng tác động của thông tin báo chí. Công chúng báo chí là quần thể dân cư hay nhóm đối tượng mà báo chí hướng tác động của mình vào để cung cấp, trao đổi và chia sẻ thông tin, thuyết phục gây ảnh hưởng để có thể làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của họ theo mục đích thông tin nhất định . Về khía cạnh kinh tế, công chúng báo chí là khách hàng của cơ quan báo chí; trên khía cạnh xã hội, là lực lượng quan trọng, quyết định vai trò, vị thế xã hội của cơ quan báo chí. Công chúng báo chí là đối tượng mà báo chí (bao gồm báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng, báo chí trên thiết bị di động) hướng vào để tác động, nhằm lôi kéo, thu phục họ vào phạm vi ảnh hưởng của mình. Đồng thời, công chúng còn tương tác trở lại, tham gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm – phát tán thông tin, giám sát, quyết định vai trò, vị thế xã hội của sản phẩm báo chí truyền thông. MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .2 I – Các khái niệm .2 Báo chí 2 Cơng chúng báo chí Cơ chế tác động báo chí vào cơng chúng II – Vai trò cơng chúng phát triển báo chí 1.Thực trạng tiếp nhận sản phẩm báo chí cơng chúng Việt Nam Vai trò cơng chúng phát triển báo chí .10 III – Vấn đề đặt 15 1.Vấn đề tôn trọng công chúng hoạt động báo chí 15 2.Trách nhiệm nhà báo công chúng 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 MỞ ĐẦU Tính đến hết năm 2015, Việt Nam có 857 quan báo chí, có 199 quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí trung ương, 137 tạp chí địa phương), 01 hãng thơng quốc gia Về báo chí điện tử: Cả nước có 105 báo, tạp chí điện tử Trong có 83 báo, tạp chí điện tử quan báo chí in 22 báo, tạp chí điện tử độc lập Tổng số trang thông tin điện tử tổng hợp các quan báo chí cấp phép 248 Về phát thanh, truyền hình: Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình (02 đài quốc gia Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC trước thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, chuyển sang trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; 64 đài địa phương) Số kênh chương trình PTTH quảng bá 183 kênh, với 106 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 77 kênh chương trình phát quảng bá (năm 2015 cấp kênh FM cảm xúc kênh Tiếng Anh 24/7; cấp 01 kênh truyền hình quảng bá, kênh Giáo dục - VTV7, cho Đài Truyền hình Việt Nam); 75 kênh chương trình truyền hình trả tiền Đến thời điểm cuối năm 2014, nước có gần 18 nghìn nhà báo cấp thẻ nhà báo, khoảng nghìn phóng viên hoạt động báo chí, chưa đủ điều kiện cấp thẻ Với phát triển nhanh chóng đa dạng vậy, ngày, giờ, báo chí mang đến cho công chúng “thực đơn” đa dạng các tin tức, kiện thời diễn đời sống xã hội Tuy nhiên, bối cảnh nay, công chúng không người thụ động tiếp nhận thơng tin từ phía báo chí mà trở thành đối tác, người định tồn phát triển quan báo chí Tiểu luận làm rõ vấn đề “Công chúng vai trò cơng chúng báo chí” Việt Nam giai đoạn NỘI DUNG I – Các khái niệm Báo chí Báo chí hình thái ý thức xã hội, lấy thực khách quan làm đối tượng phản ánh Nghĩa đối tượng phản ánh phải xác thực cụ thể – Báo chí hoạt động thơng tin đại chúng nhất, động các loại hình hoạt động truyền thơng đại chúng Ở nước ta, báo chí cơng cụ trị Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội, diễn đàn nhân dân Theo Luật báo chí năm 2016, thức có hiệu lực từ 1-1-2017: “Báo chí sản phẩm thơng tin các kiện, vấn đề đời sống xã hội thể chữ viết, hình ảnh, âm thanh, sáng tạo, xuất định kỳ phát hành, truyền dẫn tới đơng đảo cơng chúng thơng qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.” Vai trò báo chí đời sống trị – xã hội thể rõ hai kháng chiến nhân dân ta chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ để giải phóng đất nước Báo chí thật trở thành vũ khí sắc bén mặt trận tư tưởng – văn hóa Vì vậy, ý nghĩa thơng tin báo chí quan trọng Với nội dung thơng tin có định hướng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, báo chí có khả hình thành dư luận xã hội, dẫn đến hành động xã hội, phù hợp với vận động thực theo chiều hướng có chủ định Cơng chúng báo chí 2.1 Khái niệm cơng chúng báo chí - Theo Cơ sở Lý luận Báo chí PGS.TS Nguyễn Văn Dững (NXB Lao động, năm 2015): Công chúng quần thể cư dân hay nhóm đối tượng trực tiếp hay gián tiếp tiếp nhận thông tin chịu ảnh hưởng tác động thơng tin báo chí - Cơng chúng báo chí quần thể dân cư hay nhóm đối tượng mà báo chí hướng tác động vào để cung cấp, trao đổi chia sẻ thông tin, thuyết phục gây ảnh hưởng để làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi họ theo mục đích thơng tin định Về khía cạnh kinh tế, cơng chúng báo chí khách hàng quan báo chí; khía cạnh xã hội, lực lượng quan trọng, định vai trò, vị xã hội quan báo chí - Cơng chúng báo chí đối tượng mà báo chí (bao gồm báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng, báo chí thiết bị di động) hướng vào để tác động, nhằm lôi kéo, thu phục họ vào phạm vi ảnh hưởng Đồng thời, cơng chúng tương tác trở lại, tham gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm – phát tán thơng tin, giám sát, định vai trò, vị xã hội sản phẩm báo chí - truyền thơng 2.2 Phân loại cơng chúng báo chí Căn vào tiêu chí khác nhau, phân chia cơng chúng thành các nhóm khác nhau: - Căn vào độ tuổi: nhóm cơng chúng trẻ em, nhóm cơng chúng niên, nhóm cơng chúng cao tuổi - Căn vào giới: nhóm cơng chúng nam, nhóm cơng chúng nữ - Căn vào địa bàn sinh sống: nhóm cơng chúng thành thị, nhóm cơng chúng nơng thơn - Công chúng theo nghề nghèo, mức sống, địa bàn sống phân chia thành các nhóm công chúng khác Trong công chúng truyền thông, cần đề cập đến cơng chúng đích cơng chúng liên quan; công chúng tiềm công chúng thực tế; công chúng trực tiếp công chúng gián tiếp + Cơng chúng đích nhóm cơng chúng mà báo chí truyền thông hướng tới để gây ảnh hưởng theo mục đích định, khơng trước mắt mà kế hoạch chiến lược truyền thông dài hạn Cơng chúng liên quan nhóm cơng chúng liên quan đến nhóm cơng chúng đích mà báo chí truyền thơng gây ảnh hưởng với nhóm cơng chúng góp phần nâng cao ảnh hưởng cơng chúng đích + Cơng chúng mà báo chí tác động gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp gọi công chúng thực tế Công chúng thực tế công chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp thơng tin báo chí + Công chúng trực tiếp người chịu tác động trực tiếp từ sản phẩm báo chí Cơng chúng gián tiếp người chịu ảnh hưởng gián tiếp sản phẩm báo chí thơng qua nhóm cơng chúng trực tiếp Cơ chế tác động báo chí vào cơng chúng 3.1 Khái niệm chế tác động báo chí: Cơ chế hiểu quá trình cách thức diễn hay thực tượng, quá trình xã hội; quá trình cách thức bao gồm các công đoạn mối quan hệ công chúng theo trật tự logic nhằm hướng tới đối tượng với mục đích Như vậy, tìm hiểu chế tác động tức tìm hiểu các yếu tố, các cơng đoạn trình tự diễn mối quan hệ chặt chữ quy định lần các yếu tố công đoạn 3.2 Cơ chế tác động báo chí vào công chúng Sơ đồ chế tác động báo chí vào đời sống xã hội - Thực tiễn (các kiện vấn đề thời sự) - Chủ thể (nhà báo) - Thông điệp (tác phẩm sản phẩm BC) - Kênh TT (Báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử…) các phương tiện, đường, cách thức chuyển tải thông điệp từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận - Ý thức quần chúng (hay cơng chúng): Ý thức (Chính trị) Hiều biết (Tri thức tổng hợp) => Thay đổi hành vi Hiệu truyền thông xem xét sở biến đổi nhận thức, thái độ, hành vi công chúng – đối tượng tiếp nhận hiệu ứng xã hội truyền thông tạo - Hiệu lực hiểu khả gây thu hút ý công chúng – nhóm đối tượng truyền thơng - Hiệu tác động hiệu ứng xã hội nhận thức, thái độ hành vi cơng chúng - nhóm đối tượng truyền thông tạo phù hợp với mong đợi nhà truyền thông Trong điều kiện hội nhập toàn cầu ngày diễn sâu rộng, kiện vấn đề góc phố làng quê trở thành kiện vấn đề tồn cầu, có tác động báo chí Một sản phẩm báo chí phải đáp ứng các điều kiện, thứ tác phẩm đề cập đến kiện, vấn đề xúc, nóng hổi dư luận xã hội cơng chúng đón đợi muốn biết giải thích, thứ hai tác phẩm cấu thành, xây dựng từ chi tiết sống động mắt thấy tai nghe trực tiếp đối thoại, số liệu xác thực tin cậy chọn lọc kĩ so sánh phân tích, thứ ba cách thức diễn đạt, trình bày ngắn gọn, hút, giọng điều đầy thuyết phục Sau sản phẩm báo chí hồn tất mã hoá chuyển tải các kênh truyền thông tác động đến công chúng xác hội, tức tác động vào ý thức quần chúng, tác động vào dư luận xã hội Những chuyển biến nhận thức, thái độ, hành vi công chúng đông đảo nhân dân phù hợp với mục đích, yêu cầu tác động báo chí tập hợp kết hiệu ứng xã hội cụ thể thể hiệu tác động báo chí Như vậy, muốn tạo hiệu quả, trước hết phải gây hiệu lực, theo chiều thuận, hiệu lực mạnh đạt hiệu cao Hiệu lực hiệu phát triển theo tỷ lệ thuận trường hợp hiệu lực tác động phù hợp, chiều với mục đích chủ thể báo chí - truyền thơng Về khía cạnh tác động báo chí công chúng đời sống xã hội, Công chúng báo chí quần thể dân cư hay nhóm đối tượng mà báo chí hướng tác động vào để cung cấp, trao đổi chia sẻ thông tin, thuyết phục gây ảnh hưởng để làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi họ theo mục đích thơng tin định Về khía cạnh kinh tế, cơng chúng báo chí khách hàng quan báo chí; khía cạnh xã hội, lực lượng quan trọng, định vai trò, vị xã hội quan báo chí Các tồ soạn báo hàng ngày in ấn nhiều phát hành, người mua cơng chúng mua các sản phẩm báo chí này, cơng chúng báo chí khách hàng quan báo chí Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, các phương tiện truyền thông đại công cụ tốt để giúp cho báo chí truyền tải lượng thơng tin khổng lồ đến với cơng chúng Chính vậy, báo chí có ảnh hưởng ngày to lớn việc thúc đẩy tiến trình các kiện Nói cách khác, báo chí khơng đơn người đưa tin, phản ánh thụ động các kiện; đóng vai trò ngày tích cực, tham gia trực tiếp vào các kiện yếu tố, điều kiện thúc đẩy quy định chiều hướng vận động các kiện Bản chất vai trò áp lực dư luận xã hội báo chí tạo Báo mạng điện tử làm tốt vai trò này, vai trò việc truyền tải lượng tin khổng lồ, nhanh chóng đến với cơng chúng Chính chế tác động hiệu báo chí đến đời sống xã hội lớn nên báo chí, ln ln phải bảo vệ giá trị liêm nghề báo Có vậy, nghề báo làm vai trò - Theo sơ đồ chế tác động mục thực tiễn (các kiện, vấn đề thời sự) Sự kiện minh chứng hùng hồn nhất, đanh thép thể chất vấn đề Sự kiện khởi đầu chứng nhà báo phải có nhiệm vụ phản ánh thông tin cách cắt nghĩa, phân tích giải vấn đề II – Vai trò công chúng phát triển báo chí Thực trạng tiếp nhận sản phẩm báo chí công chúng Việt Nam 1.1 Công chúng truyền hình lớn nhất, có xu hướng giảm dần Trong năm trở lại đây, tỷ lệ người theo dõi truyền hình phạm vi nước có sụt giảm khá rõ rệt qua khảo sát các cơng ty truyền thơng Có thể thấy suy giảm xu chuyển dịch khá thú vị: công chúng suy giảm số lượng tổng mức độ xem hàng ngày, nhiên cơng chúng các kênh, các chương trình, đặc biệt các chương trình hấp dẫn gia tăng bùng nổ, cạnh tranh mạnh mẽ các kênh, các Đài trung ương địa phương Truyền hình soán kênh thông tin hiệu thị trường quảng cáo truyền thông sau biến đổi thời đại công nghệ điện tử lên ngôi, độc giả chuyển hướng quan tâm sang các thiết bị cầm tay tiện lợi chiếm phần lớn thời gian họ các nội dung mà họ quan tâm Ở Việt Nam nay, truyền hình vị cao chiếm vị trí thơng tin lòng thính giả có lượng thính giả trung thành ổn định với truyền hình Một số chương trình truyền hình cố định như: Bản tin thời 19 (của Đài Truyền hình Việt Nam), chương trình Điều ước thứ (Đài Truyền hình Việt Nam), Cổng thơng tin điện tử Chính phủ (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC) thu hút lượng độc giả trung thành, ổn định từ nhiều năm 1.2 Công chúng báo mạng tăng lên mạnh mẽ Sự phát triển vượt trội công nghệ biến chuyển mối quan tâm thông tin độc giả dán mắt vào các thiết bị điện tử laptop, điện thoại di động, Ipad Theo comScore, thời lượng trực tuyến người dùng Việt Nam Thái Lan nhiều khu vực Trung bình người dùng Internet Việt Nam trực tuyến 26,2 tháng, số Thái Lan 27,2 Các chuyên gia nhận định thời gian trực tuyến người dùng lâu chứng tỏ nhu cầu tiếp nhận trao đổi thông tin lớn Trong nghiên cứu công chúng báo điện tử, Đại học Standford Viện Poynter khám phá lần đọc bình quân độc giả ghé vào sáu nguồn cung cấp thông tin - tương đương với xem lướt qua sáu nhật báo đại truyền hình khác Mỗi lần đọc trung bình kéo dài 34 phút Còn các thống kê gần cho thấy: 76% người dùng Internet giới thường xuyên sử dụng mạng để đọc tin tức báo chí Mỗi ngày, họ sử dụng 10-20% thời gian để truy cập các trang đa phương tiện đọc thơng tin Điều đòi hỏi người làm báo nói chung, báo điện tử nói riêng phải làm việc hiệu suất để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thơng tin từ cơng chúng Đây thay đổi “đương nhiên” dự báo trước cách vài năm Xu hướng bước tiến quan trọng cho hoạt động truyền thông quảng cáo các phương tiện truyền thông đại chúng online mang tính lan tỏa thơng tin cực nhanh tính giây tồn cầu 1.3 Cơng chúng báo in giảm dần chững lại với lượng độc giả thấp Theo nghiên cứu Luận án tiến sĩ :"Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí cơng chúng Việt Nam" NCS Lê Thu Hà (Học viện Báo chí Tuyên truyền, năm 2014): có 30,5% số người hỏi khẳng định sử dụng báo in với mức độ “hàng ngày” 21,5% trả lời đọc tần suất “vài lần/tuần”; 9,3% “vài lần/tháng”; “vài lần/năm” 3,3% So sánh với năm trước đây, suy giảm công chúng báo in điều dễ hiểu Ví dụ báo Quân đội nhân dân, dù tờ báo báo cấp với Quy chế riêng việc bắt buộc mua báo (Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13/08/2014 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần Quân đội nhân dân Việt Nam Trong có nội dung đảm bảo chế độ các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ) lượng phát hành báo giảm Số lượng phát hành các ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân là: Báo Quân đội nhân dân Hàng ngày 60.000 bản/kỳ, kỳ/tuần; Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần 40.500 bản/kỳ, kỳ/tháng; Nguyệt san Sự kiện nhân chứng 40.000 bản/kỳ, kỳ/tháng Và trung bình năm, lượng phát hành các ấn phẩm giảm từ hàng trăm đến hàng nghìn Hiện nay, nhiều quan báo chí phải mở kèm thêm trang điện tử online để cứu sống tình chững lại hoạt động Có thể thấy rằng, báo in độc giả trung thành với loại hình thơng tin viết Con số độc giả trung thành chững lại độc giả có thói quen an nhàn sống, cao niên trung thành với tờ báo từ lâu độc giả vãng lai Tuy vậy, có tỷ lệ công chúng định trung thành với loại hình chất lượng thơng tin ưu tiện lợi tiếp nhận vận chuyển dễ dàng, đọc báo miễn phí… Đặc biệt cơng chúng đọc tạp chí tỉ lệ thuận với số lượng tạp chí gia tăng 1.4 Cơng chúng phát suy giảm có dấu hiệu hồi phục Từ 2008 đến nay, cơng chúng phát ln có số lượng so với các loại hình lại Phát vài năm qua tụt dốc lượng thính giả lớn có chen chân nhiều loại hình kênh truyền thơng đại “thú vị” Tuy vậy, xét theo tương quan phát triển so với truyền hình hay báo in, phát lại có dấu hiệu dấu hiệu hồi phục Thính giả lại tìm đến chương trình phát đêm khuya, tâm đầy yêu thương, các kênh phát khung thời gian vàng để thư giãn Đặc biệt, kênh VOV giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) với thơng tin hữu ích, cập nhật tình hình giao thơng trực tiếp liên tục thu hút lượng lớn người nghe Trong hoàn cảnh này, phát chiếm ưu tuyệt đối so với các loại hình báo chí khác, kênh truyền thông hiệu người tham gia giao thông Đây dấu hiệu đáng mừng cho thấy kênh truyền thông truyền thống, cũ kỹ có khả quan truyền thơng đến đối tượng cho mối quan tâm cụ thể Bên cạnh đó, khu vực nơng thơn, miền núi phát giữ lượng công chúng định Vai trò cơng chúng phát triển báo chí Trong lý thuyết truyền thơng nói chung lý luận thực tiễn báo chí đại nói riêng, cơng chúng - nhóm đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng Khi tiến hành hoạt động truyền thông vận động xã hội, cơng việc có ý nghĩa định lực hiệu chiến dịch truyền thơng nghiên cứu cơng chúng nhóm đối tượng 2.1 Công chúng đối tượng tiếp nhận, tác động, chịu ảnh hưởng tác động thông tin báo chí Cơng chúng người tiếp nhận thơng điệp chịu tác động trực tiếp gián tiếp từ sản phẩm báo chí, ảnh hưởng thơng điệp, lôi kéo, thuyết phục chủ thể truyền thơng đại chúng Báo chí tồn phát triển để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày cao người xã hội Xã hội ngày phát triển nhu cầu thơng tin cơng chúng đòi hỏi cao, đa dạng phong phú Trong quá trình truyền thơng, chủ thể (nguồn phát) đưa thông điệp, qua kênh truyền tải đến khách thể (nguồn nhận) Khách thể truyền thơng đối tượng tác động, hướng đến hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn chủ thể Khách thể truyền thông tiếp nhận thông tin báo chí gọi cơng chúng báo chí, báo điện tử công chúng báo điện tử Như vậy, công chúng báo chí người tiếp nhận, đón đọc các thơng tin các sản phẩm báo chí, đóng vai trò quan trọng tồn chu trình truyền thơng Mối quan hệ quan báo chí, nhà báo công chúng 10 mối quan hệ “máu thịt”, tức tách rời Tác giả sách “Viết cho độc giả”, Loic Hervouer cho rằng: “Nhiệm vụ phóng viên phải làm cho độc giả đọc báo Một báo thực báo độc giả để mắt tới Thơng tin tồn đọc” Đối với người làm báo, công chúng đối tượng phục vụ, công chúng khơng tiếp nhận, sản phẩm báo chí trở nên vơ nghĩa Cơng chúng báo chí khơng đối tượng tiếp nhận, mà đối tượng tác động, chịu ảnh hưởng tác động thông tin báo chí Bởi trách nhiệm xã hội cao nhà báo cung cấp thật, cung cấp thơng tin, thơng qua họ muốn tác động đến đời sống, thúc đẩy xã hội phát triển Tuy nhiên, theo tác giả Nguyễn Văn Hà (trong Cở sở lý luận báo chí, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2012): “tự tác phẩm khơng sản sinh cái tốt, điều thiện, không trực tiếp làm động lực cho quá trình lên đời sống xã hội mà phải thơng qua nhận thức hoạt động thực tiễn công chúng tư tưởng, tình cảm từ tác phẩm mang lại tác động vào” Nói cách khác, nhà báo muốn thực mong ước thúc đẩy xã hội mình, phải nhờ đến công chúng, thông qua công chúng Công chúng tiếp nhận tác phẩm báo chí, từ hình thành thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi cụ thể đời sống phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững Các quan báo chí, nhà báo phải tìm hiểu cơng chúng muốn tiếp nhận thơng tin muốn gì, cần đáp ứng cách xác nhu cầu họ, nhanh chóng thuyết phục, lơi kéo họ giữ chân họ lâu Một tờ báo hoạt động được, báo có tác dụng có người tiếp nhận nó, đón đọc Chính thế, cơng chúng có vai trò đặc biệt quan trọng việc nâng cao lực hiệu tác động sản phẩm báo chí 11 2.2 Cơng chúng – nguồn cảm hứng sáng tạo, nguồn lực sáng tạo báo chí Cơng chúng không đối tượng tiếp nhận, đối tượng tác động mà nguồn đề tài phong phú vơ tận báo chí Họ người trực tiếp tham gia các báo, tác phẩm phát thanh, truyền hình với vấn đề liên quan đến đời sống xã hội đến thân họ Cơng chúng người trực tiếp sáng tạo tham gia sáng tạo tác phẩm báo chí Cơng chúng định vai trò, vị sức mạnh xã hội báo chí nhà báo Đây mối quan hệ biện chứng có tác động mạnh mẽ với nhau, bổ trợ cho quá trình đưa thơng tin, kiểm chứng, sàng lọc thông tin; trao đổi hàng hóa, nguồn lực vơ tận, nguồn lực sáng tạo để báo chí tồn phát triển Nếu khơng có cơng chúng sản phẩm báo chí coi khơng có tác dụng, sản xuất khơng có người đọc, chương trình phát sóng khơng có người nghe, người xem Nhà báo mà khơng có cơng chúng coi khơng hành nghề Duy trì tốt mối quan hệ này, đem lại cho quan báo chí thuận lợi sau: - Thực lợi ích trị, văn hóa, xã hội, sở số lượng, chất lượng đặc điểm nhóm cơng chúng mà sản phẩm báo chí gây ảnh hưởng, quan báo chí có hội phát triển quảng cáo, kinh doanh dịch vụ gây ảnh hưởng trị - xã hội Đây điều quan trọng, có ý nghĩa định vị xã hội chất hoạt động quan báo chí - Cơng chúng báo chí đối tác quan báo chí, nguồn cung cấp liệu nguồn ni dưỡng báo chí Cơng chúng khơng đối tượng tác động, đối tượng thuyết phục lơi kéo mà chủ thể tham gia tích cực các quá trình ấy; mặt khác, họ lực lượng đánh giá, giám sát cổ vũ động viên hoạt động báo chí Thực tế cho thấy, sản phẩm báo chí (báo in, PTTH, báo mạng điện tử ) cơng chúng, nhóm đối tượng tham gia nhiều uy tín, lực hiệu truyền thông cao 12 2.3 Công chúng – khách hàng báo chí Cơng chúng báo chí khách hàng Mỗi sản phẩm báo chí hàng hóa, hàng hóa mua tiêu dùng cơng chúng Do đó, cần tìm hiểu các khái niệm công chúng – khách hàng – thị trường báo chí Hiểu mối quan hệ giúp quan báo chí tăng nguồn thu để bù đắp chi phí sản xuất Trên thực tế không bán sản phẩm, tăng doanh thu quảng cáo, khơng mở rộng khách hàng báo chí khó có điều kiện phát triển nghiệp báo chí Phát triển theo chế thị trường, bắt buộc các quan báo chí phải tự cân đối tài chính, mối quan hệ với cơng chúng với tư cách khách hàng phổ biến giai đoạn các quan báo chí Ở Việt Nam nay, mối quan hệ kinh tế báo chí – cơng chúng thể thơng qua các hình thức sau: - Thứ nhất, báo chí thực kinh doanh thông qua hoạt động phát hành Đây cách làm truyền thống Trong thời kỳ kinh tế thị trường nay, tờ báo lại sản phẩm hàng hóa lưu thơng thị trường Trong hàng trăm tờ báo in, kênh truyền hình, sóng phát thanh, trang báo mạng điện tử nay, cơng chúng người chọn lựa tờ báo có chất lượng cao, phù hợp đáp ứng nhu cầu thông tin họ Họ sẵn sàng theo dõi kiện, thảm họa, vụ xì căng đan nhiều số báo, kỳ báo liên tiếp, họ thực quan tâm trở thành công chúng trung thành tờ báo Ngược lại, công chúng sẵn sàng không chọn lựa, tẩy chay tờ báo có chất lượng kém, khơng phù hợp, khơng đáp ứng nhu cầu, điều kiện tiếp nhận thông tin họ Cơng chúng khách hàng bỏ tiền mua báo in, trả tiền cho tờ báo đem lại nguồn thu cho tòa soạn báo Còn tỷ lệ người theo dõi chương trình truyền hình, phát hay số lượng truy cập (view) tờ báo điện tử nói lên vị trí, đẳng cấp tờ báo, tiêu chí đánh giá hiệu thông tin tờ báo, thước đo hàng đầu để thu hút quảng cáo các nguồn tài trợ khác 13 Ví dụ: báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tờ báo có lượng phát hành nhiều nước ta Lượng phát hàng báo in Tuổi trẻ hàng ngày rơi vào khoảng 400-500 nghìn bản/số Với giá bán 3.700 đồng/số, trung bình ngày, báo Tuổi trẻ thu từ 1,48-1,85 tỷ tiền bán báo để trì hoạt động sản xuất Nhiều tờ báo Thanh Niên, Hải Phòng, Hà Nội Mới số tờ báo khác, đài phát truyền hình, báo mạng điện tử bắt nhịp thị trường, phát triển công chúng – khách hàng đầu tư công nghệ để phát triển nghiệp báo chí nhằm tăng lượng phát hành báo, tỷ lệ người xem - Thứ hai, quảng cáo báo chí Theo PGS.TS Nguyễn Văn Dững viết báo Người làm báo, quảng cáo nhu cầu phát triển thân quan báo chí; quan báo chí muốn có tiền để tái đầu tư đổi kỹ thuật công nghệ làm báo, muốn nâng mức nhuận bút để hút hay quy tụ người tài… cần có nguồn thu, mà nguồn thu từ quảng cáo chiếm phần lớn nguồn thu quan báo chí Dưới góc nhìn kinh tế học, quảng cáo tạo nên lợi nhuận siêu ngạch Ở hầu hết quan báo chí nước ngồi, nguồn thu từ quảng cáo chiếm 50% tổng doanh thu quan báo chí Còn Việt Nam, quảng cáo các sản phẩm báo chí ngày phát triển trở thành nguồn thu nhiều quan báo chí Nhờ quảng cáo, sản phẩm báo chí bán hai lần; lần thứ bán giá cực đắt – bán cho khách hàng quảng cáo; lần thứ hai bán giá cực rẻ – bán cho công chúng Như vậy, doanh thu từ quảng cáo làm cho công chúng hưởng lợi, mua sản phẩm báo chí hay đăng ký thuê bao giá thành sản xuất sản phẩm báo chí - Ngồi hai hình thức trên, số quan báo chí tổ chức các kiện truyền thông, bán vé cho công chúng để mang lại lợi nhuận 14 Ví dụ: Cơng ty cổ phần Tiền Phong thuộc quan báo Tiền Phong thành lập từ năm 1998 Ngoài ngành dịch vụ như: Kinh doanh phát hành sách báo văn hoá phẩm (thơng qua hệ thống Nhà sách Tiền Phong tồn quốc); Kinh doanh Thương mại xuất - nhập khẩu; Đào tạo tư vấn du học …Dịch vụ Quảng cáo Truyền thông & Tổ chức kiện trở thành ngành mũi nhọn hoạt động kinh doanh Công ty Công ty tổ chức các kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, các chương trình văn hóa thể thao giải trí nghệ thuật như: Hoa hậu Việt Nam, Giải Việt Dã Bán Marathon Toàn Quốc Báo Tiền Phong, Siêu cúp quốc gia Các hoạt động đem lại doanh thu tương đối cao cho quan báo chí thu hút lượng lớn các quảng cáo Cơ quan báo Quân đội nhân dân, trung bình năm phối hợp với các đối tác chiến lược, các nhà tài trợ tổ chức – kiện nhân các ngày lễ lớn đất nước nói chung, lực lượng vũ trang nhân dân, báo chí nói riêng Trong đó, chủ yếu các chương trình biểu diễn nghệ thuật Trong các kiện này, Báo Quân đội nhân dân in vé, phát hành vé chủ yếu vé mời để mời các nhà tài trợ, các đơn vị qn đội khơng bán rộng rãi để có nguồn thu Tuy nhiên, định hướng hoạt động tương lai tờ báo bán vé để thu lợi nhuận cho các kiện III – Vấn đề đặt Vấn đề tôn trọng công chúng hoạt động báo chí Có thể khẳng định, báo chí Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ năm qua Với số lượng các quan báo chí ngày tăng chất lượng ngày tốt tạo niềm tin tạo thành nhu cầu cần thiết cho nhân dân Có thể nói, báo chí ngày phát triển hoàn thiện nhân tố tích cực nhiều điển hình tiên tiến sản xuất chiến đấu, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển với phát triển chung giới Báo chí cầu nối quan trọng doanh nghiệp nhà quản lý, hoạch định sách giúp Nhà nước điều chỉnh chủ trương, 15 đường lối cho phù hợp với thực tiễn Báo chí tham gia cách đồng cảm mặt trận đấu tranh tham những, chống tiêu cực tệ nạn xã hội Với phát triển tích cực đó, báo chí trở thành kênh cung cấp thơng tin nhanh chóng xác đến cơng chúng khắp vùng miền nước, thu hút ý công chúng Tuy nhiên, bối cạnh cạnh tranh khốc liệt các quan báo chí các loại hình báo chí nay, nhiều vấn đề tiêu cực như: đưa thông tin sai lệch, xào bài, thơng tin thiếu tính nhân văn số quan báo chí khiến cho báo chí niềm tin phận không nhỏ công chúng Trong thời kỳ bùng nổ các loại hình thơng tin đại chúng, với sa sút đạo đức xã hội, vấn đề “tơn trọng người” báo chí bị hạ thấp cách đáng báo động Sức ép mưu sinh đẩy nhiều quan báo chí vào đua thơng tin bất chấp lẽ Từ việc rút tít giật gân câu view, bới móc đời tư, hùa theo mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch, “đánh hội đồng” doanh nghiệp, dàn dựng, cắt ghép thông tin sai thật, khai thác thông tin tội ác rùng rợn, việc phi nhân tính cách quá chi tiết việc làm ngược lại ngun tắc báo chí nói chung, tính nhân văn nói riêng dẫn đến hệ lụy đáng đau lòng, làm niềm tin xã hội báo chí Để lấy lại niềm tin giữ vững vị lòng cơng chúng, vấn đề tơn trọng cơng chúng cần báo chí đặt lên hàng đầu Vào cuối tháng 11-2016, hàng loạt tờ báo, trang thông tin đưa hình ảnh niên bị nhốt chung với xác chó chuồng chó Một số tờ báo ghi tên tuổi, địa chỉ, để hình ảnh trực diện mặt niên nhằm gây tò mò cho công chúng Tuy nhiên, thực tế nhiều người phản ánh hình ảnh phản cảm, vi phạm quyền người, ảnh hưởng đến sống nhân vật người thân họ, Đây biểu lệch chuẩn báo chí Câu chuyện báo động xu hướng làm báo cẩu thả, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, coi thường độc giả, làm giảm tính nhân văn 16 báo chí; làm cho người dân sợ báo chí, khơng hợp tác với báo chí, độc giả khơng niềm tin vào báo chí đăng Hay vụ việc cuối tháng 8-2016, nhiều quan báo chí đăng tải hàng loạt viết có nội dung sai thật như: “Xót thương học sinh lớp khơng có áo đến trường”, “Cậu bé 11 tuổi tự tử khơng có quần áo mới: Cảnh bần hàn cực nhà lợp tôn”, “Cậu bé 11 tuổi tự tử: Bi kịch hữu đời sống”… Sự việc khiến cho cộng đồng đau xót thương cảm, khiến cho gia đình cậu bé Ksor Sơn, quyền địa phương phải chịu trích nặng nề Tuy nhiên, ngày 6-9-2016, Bộ Thông tin Truyền thông có văn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai đạo các quan chức làm rõ các nội dung liên quan vụ việc Ngày 20-9-2016, Bộ Thông tin Truyền thông nhận văn UBND tỉnh Gia Lai đề nghị đính thơng tin báo chí nêu vụ việc Theo văn trên, nguyên nhân cháu Ksor Sôn tự tử bất đồng ý kiến với gia đình tâm lý lứa tuổi dậy thì, khơng phải khơng có áo đến trường số báo nêu Hay kể đến vụ Hội Tiêu chuẩn Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) thông tin nước mắm nhiễm arsen (thạch tín nguy hại sức khỏe) gây hoang mang hàng chục triệu người tiêu dùng, đẩy hàng vạn doanh nghiệp (DN), sở sản xuất kinh doanh nước mắm đứng trước nguy phá sản Hàng loạt các quan báo chí nhanh chóng đưa tin vấn đề mà chưa có kiểm chứng với dòng tít gây sốt như: “70% nước mắm chưa chất gây ung thư”, “Ăn nước mắm chứa thạch tín gây ung thư”, “Nước mắm có tới 17 loại phụ gia, nguy gây ung thư cao”… Một tuần sau có thơng tin nêu trên, ngày 22-9-2016, Bộ Y tế công bố kết kiểm tra khẳng định: 247/247 mẫu nước mắm lấy thị trường an toàn Nỗi oan nước mắm truyền thống giải, hệ lụy Cho dù vừa qua, Bộ Thơng tin Truyền thơng xử phạt 50 quan báo chí đưa thông tin sai thật vụ việc người tiêu dùng người 17 kinh doanh, thiệt hại trước mắt lâu dài đong đếm Đây biểu việc thiếu tơn trọng cơng chúng báo chí Nguy hiểm hơn, thông tin sai lệch đẩy độc giả đến tư tưởng hành động sai lệch, nguyên làm rối loạn trật tự xã hội làm suy giảm lòng tin người cách nghiêm trọng Mối quan hệ với công chúng, tôn trọng công chúng vấn đề cần đặt lên hàng đầu hoạt động báo chí Trách nhiệm nhà báo công chúng Trong giảng các ngun tắc báo chí các giáo trình sở lý luận báo chí hành, nguyên tắc nhân văn, nhân đạo xếp thứ tự sau nhiều nguyên tắc khác, tính khuynh hướng, tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân, tính chân thực khách quan Nhưng góc nhìn khác, cốt lõi báo chí chân Một báo chí chân báo chí người tơn trọng người Một nhà báo có đạo đức nhà báo biết bảo vệ giá trị cao sống, bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích tối cao, sống đất nước, dân tộc, đồng thời biết tôn trọng các giá trị sống người dân, cộng đồng; chiến đấu chống tham nhũng, tiêu cực, chống bất công xã hội, bảo vệ người bị áp bức, bị chà đạp xã hội… Theo quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, nhà báo phải gương mẫu chấp hành pháp luật, không lợi dụng nghề nghiệp để làm trái pháp luật, vậy, nhà báo vi phạm pháp luật hoạt động báo chí vi phạm đạo đức nghề báo Tuy nhiên, thực tế, đạo đức báo chí có nội dung vô phong phú sinh động, lúc mẫu số chung với quy phạm pháp luật, lẽ, cái “lằn ranh đỏ” khơng phải lúc rõ ràng, có nhà báo người biết tự định việc cần phải làm 18 Trên sở nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, các nhà báo cần phải có chuẩn mực đạo đức mình, chuẩn mực bao hàm trách nhiệm xã hội nghĩa vụ cơng dân, từ khuyến khích các nhà báo xem xét lại động họ, phương thức hành nghề sản phẩm công việc họ; khuyến khích các phóng viên biên tập viên tự đặt câu hỏi “thách thức” đưa định Những chuẩn mực tạo hội để các nhà báo cân nhắc cách nhìn khác đánh giá xem định họ gây ảnh hưởng tới các người khác Giai đoạn nay, công nghệ truyền thông Việt Nam phát triển với tốc độ khá nhanh Điện thoại di động làm thay đổi cách thức người dân truy cập sử dụng thông tin Công nghệ truyền thơng mang tính đột phá ngày mang lại nhiều lợi ích cho nhà báo, đặt nhiều vấn đề đạo đức nghề nghiệp, như: vấn đề hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng thật tôn trọng quyền biết thật cơng chúng; xâm phạm bí mật quyền riêng tư cá nhân; xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đảm bảo nguồn tin, kiểm chứng nguồn tin; sai lệch tài liệu bỏ qua thông tin thiết yếu; bảo vệ nguồn tin; phương pháp khai thác thông tin; kịp thời cải thơng tin phát sai phạm sơ suất; đạo văn, vi phạm quyền Báo chí khơng phản ánh việc, tượng tiêu cực mà tham góp giải pháp hữu hiệu để khắc phục, cải tạo thực Báo chí tiếp cận thông tin các vấn đề xã hội với tâm tích cực, đưa giải pháp tích cực để khắc phục khó khăn thách thức, vun đắp niềm tin cơng chúng, góp phần xây dựng xã hội Trong đó, nhà báo có vai trò quan trọng để đưa giải pháp tích cực cho các việc, tượng tiêu cực xã hội không phản ánh các việc, tượng đó, nhà báo ngồi tài trách nhiệm phải có lòng nhân ái, hướng thiện, trân trọng sống, trân trọng người 19 Giải pháp đặt thông qua giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thực tế để nâng cao trách nhiệm trị, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức - bốn khía cạnh vai trò xã hội nhà báo Bên cạnh đó, các nhà báo cần luyện rèn lĩnh, nâng cao lực nghề nghiệp - hay nói cách nhà báo Hữu Thọ để người cầm bút phải "Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc" TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí, NXB Lao động, năm 2005 NCS Lê Thu Hà, Luận văn "Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo chí cơng chúng Việt Nam", Học viện Báo chí tuyên truyền, năm 2014 PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Công chúng báo điện tử thay đổi nào?, Tạp chí Người làm báo, năm 2015 Quỳnh Nguyễn, Cần đưa thêm “công bằng” “tôn trọng người” vào chuẩn mực đạo đức nhà báo, đăng Tạp chí Người làm báo Bình Định (Hội Nhà báo tỉnh Bình Định), ngày 14-10-2016 Thạc sỹ Lưu Đình Phúc (Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thơng tin Truyền thơng), Báo chí khơng thể ln ‘chạy theo’ điều công chúng muốn biết, đăng báo điện tử Vietnamnet, ngày 21-6-2015 20 ... nay, công chúng không người thụ động tiếp nhận thơng tin từ phía báo chí mà trở thành đối tác, người định tồn phát triển quan báo chí Tiểu luận làm rõ vấn đề Công chúng vai trò cơng chúng. .. tin tồn đọc” Đối với người làm báo, công chúng đối tượng phục vụ, công chúng khơng tiếp nhận, sản phẩm báo chí trở nên vơ nghĩa Cơng chúng báo chí khơng đối tượng tiếp nhận, mà đối tượng tác... hệ với công chúng, tôn trọng công chúng vấn đề cần đặt lên hàng đầu hoạt động báo chí Trách nhiệm nhà báo công chúng Trong giảng các nguyên tắc báo chí các giáo trình sở lý luận báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Công chúng và vai trò của công chúng đối với báo chí tiểu luận cao học, Công chúng và vai trò của công chúng đối với báo chí tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay