Chuong 13 danh gia hieu qua va quan tri rui ro tai chinh 1

52 37 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 17:17

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ & QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ NHÓM 13 Đinh Hồng Quân Chu Thị Thu Thủy Vũ Đức Trưởng Hà Trọng Vịnh Lê Xuân Tùng Nguyễn Thị Thủy NỘI DUNG TRỌNG TÂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ VaR: Giá trị rủi ro TÓM LƯỢC & KẾT LUẬN Câu hỏi đầu bài: Nếu bạn có số tiền lớn, ví dụ 500 triệu, bạn muốn đầu tư chứng khốn Có danh mục bạn cân nhấc A, B, C, D, E, F Vậy bạn định lựa chọn danh mục đầu tư để đem lại cho bạn nguồn lợi lớn với mức rủi ro bạn chấp nhận được? Tại bạn khơng thể sử dụng Rp để định? Danh mục Rp(%) p(%) p A 12 40 0,5 B 15 30 0,75 C 20 22 1,4 M 15 15 F 0 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Sự ước định nhà quản lý tiền đạt cân đối tốt: Về mức tỷ suất sinh lợi cao đạt Ứng với điều mức rủi ro chấp nhận CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Tỉ số Sharpe Tỷ số Treynor Giá trị Alpha Jensen Tỷ số thơng tin R bình phương CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Tỷ số Sharpe • Một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu đầu tư, bao gồm điều chỉnh rủi ro tổng thể • Tỷ số Sharpe = Tỷ số phần bù rủi ro danh mục/ Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi danh mục Sharp = Rp – Rf σp Tỷ số Sharpe - Được gọi là: Phần bù rủi ro danh mục Tử số Sharpe (Rp – Rf): - Đây phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro = Tỷ suất danh mục thô (Rp) – Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (Rf) - Được gọi là: Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi danh mục i Mẫu số p   - Thước đo rủi ro tổng thể - Tỷ số Sharpe: Tỷ số phần thưởng rủi ro tổng thể - Phù hợp để đánh giá danh mục đa dạng hóa cách Kết luận tương đối - Là tiêu chuẩn để đánh giá toàn danh mục nắm giữ nhà đầu tư VÍ DỤ • Trong thời gian năm gần , suất sinh lợi bình quân hàng năm danh mục đầu tư 20%, độ lệch chuẩn cho suất sinh lợi bình quân hàng năm danh mục đầu tư hàng năm 25% Trong kỳ suất sinh lợi bình quân Treasury bills 90 ngày 5% • Hãy tính tỷ số Sharpe ratio cho danh mục đầu tư thời kỳ năm? GIẢI • •  Sharpe = = 0,60 Ý nghĩa: tỷ số Sharpe ratio tỷ số phần vượt trội tỷ suất sinh lợi danh mục rủi ro tổng thể 0,6 • Hay lợi nhuận danh mục đầu tư vượt tổng rủi ro 0,6 Chuẩn mực hiệu đầu tư toàn cầu Thước đo thống GIPS phát triển bời CFA Cung cấp dẫn việc tính tốn báo cáo kết hoạt động công ty đến khách hàng Giúp nhà đầu tư so sánh nhà quản lí Tăng độ tín nhiệm cơng ty từ nhìn nhà đầu tư Tính tốn giá trị rủi ro VaR • Mục đích phân tích VaR để trả lời câu hỏi:  Với độ tin cậy thời gian tới ( tháng tới/quý tới/năm tới), khả thua lỗ lớn danh mục bao nhiêu?  QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ VaR Mục đích: • Quan tâm đến khoản lỗ tiềm tang danh mục đầu tư ngắn hạn Phương pháp: • Đánh giá rủi ro danh mục Giá trị rủi ro (VaR) QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ VaR Mức lỗ tối đa khoảng thời gian xác định tại 1 độ tin cậy cho trước (xác Value at suất xác định), xét điều kiện thị trường bình thường Risk (VaR) Được định nghĩa như một giá trị ngưỡng sao cho xác suất để tổn thất danh mục trong khoảng  thời gian nhất định khơng vượt q giá trị này là một xác  suất cho trước Tính tốn giá trị rủi ro VaR • • Để tính tốn VaR phương pháp phổ biến tính tốn dựa vào độ lệch chuẩn • Câu hỏi đặt thường yêu cầu tính suất sinh lợi theo giai đoạn như, tháng, quý, năm hay n năm… Để đơn giản tính suất sinh lợi bình qn theo ngày số DMDT sau tính tốn giá trị trung bình suất sinh lợi (Mean) tính độ lệc chuẩn (SD), phương sai Var bình phương SD Trường hợp ri
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 13 danh gia hieu qua va quan tri rui ro tai chinh 1, Chuong 13 danh gia hieu qua va quan tri rui ro tai chinh 1, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, Hình 13.4: Danh mục tối ưu Sharpe, SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay