KTTC nhóm 5 VB2TCDN bài 3 1 8 3 8 4

14 42 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:53

LOGO KẾ TỐN TÀI CHÍNH Nội dung Bài 3.1 Bài 8.3 Bài 8.4 Bài 3.1 Bài 3.1 Phương pháp nhập trước xuất trước FIFO Ngày 01/06 Nhập Diễn giải Xuất SL ĐG TT SL ĐG         90 52 4.680     300 Tồn TT SL ĐG TT     200 50               140 50 7.000       53 15.900                   60 50 3.000       18/06 Tồn đầu kỳ Mua nhập kho Xuất kho bán Mua nhập kho Xuất kho bán           90 52 4.680               50 53 2.650       30/06   Mua nhập kho 150 54 8.100             30/06 Tồn cuối kỳ             250 53 13.250                 150 54 8.100   COGS 17.330   21.350 340 DT Lãi gộp 20.400 05/06 06/06 15/06 Câu a Câu b   ĐG bán   60     SL Bán     3.070   10.000 Bài 3.1 Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ Ngày 01/06 05/06 06/06 15/06 18/06 Nhập Diễn giải Tồn đầu kỳ Mua nhập kho ĐG TT SL ĐG TT SL ĐG TT             200 50 10.000 90 52 4.680                 140 52,27 7.317,80       53 15.900                 200       54 8.100                       400 30/06 Xuất kho bán   Mua nhập kho 150 30/06 Tồn cuối kỳ Câu b     ĐG bán     Tồn SL Xuất kho bán   Mua nhập kho 300 Câu a   Xuất     60   SL Bán       52,27 10.454,00 COGS 17.771,80 340 DT Lãi gộp 20.400,00 2.628,20   52,27 20.908,00   20.908,00 ĐG HTK TB 52,27 Bài 3.1 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn Ngày 01/06 30/06 Tồn đầu kỳ Mua nhập kho Xuất kho bán Mua nhập kho Xuất kho bán Mua nhập kho 30/06 Tồn cuối kỳ Câu a   05/06 06/06 15/06 18/06 Câu b Nhập Diễn giải   ĐG bán   SL ĐG TT SL ĐG         90 52 4.680     300 Tồn SL ĐG     200 50           140 50,62 7.086,80 53 15.900           200 52,21 150 54 8.100             60   Xuất       SL Bán   340   TT ĐG HTK TB TT 10.000 50,00     50,62       50,62         52,21 10.442,00       52,21           52,88     400 COGS 17.528,80 DT Lãi gộp 20.400,00 2.871,20   52,88 21.152,00   21.152,00   Bài 8.3 Bài 8.3 Ngày 29/12/x, Cty Minh Nhật xuất HĐ ghi nghiệp vụ bán hàng sau: a Ghi nhận doanh thu Nợ 131 148.500.000 Có 511 135.000.000 Có 333 13.500.000 b Giá vốn hàng bán Nợ 632 100.000.000 Có 156 100.000.000  NHẬN XÉT:  Nghiệp vụ bán hàng làm DT tăng 135,000,000 => LN tăng VCSH tăng 135,000,000 => TTS (Phải thu khách hàng) tăng 135,000,000  Tương tự bút toán làm tăng 100,000,000 chi phí, cụ thể Giá vốn hàng bán BCKQHĐKD làm lợi nhuận giảm tương ứng => giảm VCSH Bài 8.3 Nghiệp vụ a b Bảng CĐKT Tài sản= NPT + + 148,500,000 + 13,500,000 - 100,000,000   BCKQHĐKD VCSH Doanh thu - Chi phí = Lợi nhuận + 135,000,000 + 135,000,000   + 135,000,000 - 100,000,000   - 100,000,000 + 100,000,000 BCLCTT Không đổi  Do khách hàng chưa nhận hàng chưa chấp nhận toán nên công ty Minh Nhật ghi nhận doanh thu bán hàng Hay nói cách khác thay đổi khơng thể xảy Ta ghi nhận NV sau: * Giá xuất kho hàng gửi bán Nợ 157 100.000.000 Có 156 100.000.000 Bài 8.4 Bài 8.4 SDĐK A SDĐK B 2.500.000 1.000.000 2a Nợ 156B Nợ 133B Có 331 51.000.000 5.100.000 56.100.000 2b Nợ 156C Nợ 133C Có 331 20.000.000 2.000.000 22.000.000 3a Nợ 112 Có 511 Có 333 3b Nợ 131CO Có 511 Có 333 89.760.000 81.600.000 8.160.000 3c Nợ 157C Có 156C 10.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 350.000 Giá vốn SPA Nợ 632 Có 156A 2.500.000 2.500.000 Giá vốn SPB Nợ 632 Có 156B 52.000.000 52.000.000 Bài 8.4 4a Nợ 635 Có 112 4b Nợ 112 Có 131CO 38.500 38.500 89.760.000 89.760.000 Giá vốn SPC 4c Nợ 131ĐN Có 511 Có 333 11.880.000 10.800.000 1.080.000 Hoàn nhập kho Nợ 632 9.000.000 Nợ 156C 1.000.000 Có 157C 9.000.000 Có 157C 1.000.000 Bài 8.4   511 - Doanh thu SDĐK   3.500.000(3a)     632 - COGS SDĐK (3a) 2.500.000  81.600.000(3b) (3b) 52.000.000  10.800.000(4c) (4c) 9.000.000  PSTK   0  95.900.000PSTK 63.500.000        Doanh thu Giá vốn Lợi nhuận gộp 95.900.000 63.500.000 32.400.000 LOGO ... SPB Nợ 632 Có 15 6 B 52 .000.000 52 .000.000 Bài 8. 4 4a Nợ 6 35 Có 11 2 4b Nợ 11 2 Có 13 1 CO 38 .50 0 38 .50 0 89 .760.000 89 .760.000 Giá vốn SPC 4c Nợ 13 1 ĐN Có 51 1 Có 33 3 11 .88 0.000 10 .80 0.000 1. 080 .000 Hồn... 3a Nợ 11 2 Có 51 1 Có 33 3 3b Nợ 13 1 CO Có 51 1 Có 33 3 89 .760.000 81 . 600.000 8 .16 0.000 3c Nợ 15 7 C Có 15 6 C 10 .000.000 10 .000.000 3. 85 0 .000 3 .50 0.000 35 0 .000 Giá vốn SPA Nợ 632 Có 15 6 A 2 .50 0.000 2 .50 0.000... hàng gửi bán Nợ 15 7 10 0.000.000 Có 15 6 10 0.000.000 Bài 8. 4 Bài 8. 4 SDĐK A SDĐK B 2 .50 0.000 1. 000.000 2a Nợ 15 6 B Nợ 13 3 B Có 33 1 51 .000.000 5. 10 0.000 56 .10 0.000 2b Nợ 15 6 C Nợ 13 3 C Có 33 1 20.000.000
- Xem thêm -

Xem thêm: KTTC nhóm 5 VB2TCDN bài 3 1 8 3 8 4, KTTC nhóm 5 VB2TCDN bài 3 1 8 3 8 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay