Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ)

148 37 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:39

Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ)Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ)Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ) 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Nguyễn Thị Lan Hƣơng SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NGHỀ SƠN TRUYỀN THỐNG CÁC LÀNG BỐI KHÊ (HUYỆN PHÚ XUYÊN) LĂNG (HUYỆN THANH OAI), THÀNH PHỐ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số : 62 31 06 40 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƢƠNG QUỐC BÌNH Nội - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiếnSự biến đổi nghề sơn truyền thống làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) Lăng (huyện Thanh Oai), thành phố Nội cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các trích dẫn, số liệu kết nêu luận án trung thực có xuất xứ rõ ràng Nội, ngày 21 tháng năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Thị Lan Hương MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu luận án MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ SƠN TRUYỀN THỐNG CHÂU THỔ BẮC BỘ CÁC LÀNG BỐI KHÊ, LĂNG (THÀNH PHỐ NỘI) 1.1 Nghề sơn truyền thống châu thổ Bắc Bộ 27 1.2 Nghề sơn truyền thống làng Bối Khê Lăng 40 Tiểu kết 62 Chƣơng 2: NGHỀ SƠN TRUYỀN THỐNG CÁC LÀNG BỐI KHÊ LĂNG TRONG Q TRÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY 2.1 Những tác nhân chủ yếu trình biến đổi nghề sơn truyền thống 64 2.2 Những biểu cụ thể trình biến đổi nghề sơn truyền thống 68 2.3 Hệ trình biến đổi nghề sơn truyền thống 87 Tiểu kết 99 Chƣơng 3: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGHỀ SƠN TRUYỀN THỐNG CÁC LÀNG BỐI KHÊ, LĂNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 3.1.Định hướng phát triển nghề sơn truyền thống hai làng Bối Khê Lăng 101 3.2 Một vài biện luận tính luận án 126 Tiểu kết 130 KẾT LUẬN 132 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137 PHỤ LỤC 148 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN A : Ảnh HTX : Hợp tác xã NCS : Nghiên cứu sinh Nxb : Nhà xuất PL : Phụ lục STT : Số thứ tự TLTK : Tài liệu tham khảo Tp : Thành phố Tr : Trang 10 TTCN : Tiểu thủ công nghiệp 11 UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN ÁN Bảng 1: Tổng thu nhập từ ngành nghề làng Bối Khê năm gần 61 Bảng 2: Tổng thu nhập từ ngành nghề làng Lăng năm gần .61 Bảng 3: Số lượng sở sản xuất làng nghề Bối Khê năm gần 79 Bảng 4: Số lượng sở sản xuất làng nghề Lăng năm gần 79 Bảng 5: Số lượng lao động làng nghề Bối Khê năm gần 81 Bảng 6: Số lượng lao động làng nghề Lăng năm gần 81 Bảng 7: Số lượng lao động từ nơi khác đến làm nghề sơn làng nghề Bối Khê năm gần 82 Bảng 8: Số lượng lao động từ nơi khác đến làm nghề sơn làng nghề Lăng năm gần 82 Bảng 9: Số hộ nghèo làng nghề Bối Khê 86 Bảng 10: Số hộ nghèo làng nghề Lăng 86 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc cách mạng khoa học cơng nghệ q trình tồn cầu hố tác động mạnh mẽ đến tất quốc gia, dân tộc, lúc hết, việc giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, có nghề thủ cơng truyền thống đặt cách thiết, có ý nghĩa quan trọng phát triển bền vững đất nước Nghề thủ công truyền thống coi lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể góp phần thể sắc đặc trưng diện mạo nông thôn nhiều đô thị Việt Nam Sự nghiệp đổi đất nước bước sang giai đoạn mới: giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Một nội dung trọng tâm trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, việc khơi phục, phát triển nghề làng nghề thủ cơng truyền thống có vai trò quan trọng thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn với việc tạo công ăn việc làm cho lao động, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho nơng dân, góp phần phát triển loại hình du lịch dịch vụ, đẩy mạnh xuất tiến trình hội nhập khu vực quốc tế Nghề thủ cơng truyền thống Việt Nam với 11 nhóm nghề nghề sơn mài, ngành nghề gốm sứ thủy tinh, nghề thêu ren, nghề dệt, nghề mây tre đan, nghề cói, nghề giấy thủ cơng, nghề tranh in khn gỗ, nghề chạm khắc đá, nghề gỗ, nghề kim khí đúc đồng, chạm bạc…[114, tr.9] tạo nên 2000 làng nghề thủ công (đã công nhận) phân bố suốt chiều dài đất nước phận quan trọng kho tàng di sản văn hóa dân tộc Bằng đôi bàn tay khéo léo, đôi mắt thẩm mỹ óc sáng tạo mình, nghệ nhân ngành nghề thủ công truyền thống chế tác nhiều sản phẩm phục vụ cho hoạt động sống người, đồng thời gìn giữ trao truyền cho hệ mai sau tinh hoa nghệ thuật, kỹ thuật dân gian kinh nghiệm sản xuất cộng đồng làm nghề Nằm vùng châu thổ Bắc Bộ - vùng đất vốn coi nôi nhiều nghề, làng nghề thủ công, khu vực Nội nơi hội tụ 47 nghề tổng số 52 nghề toàn quốc [117, tr.15] với 286 làng nghề truyền thống cơng nhận [119] Trong số nhóm nghề thủ cơng truyền thống diện mảnh đất Thủ đô phải kể tới nghề sơn - nghề cổ truyền xuất từ sớm đất nước ta để lại dấu ấn sắc văn hóa Việt Nam giới Nghề sơn với chất liệu sản phẩm trở thành vốn quý văn hóa dân tộc nhân loại bên cạnh việc góp tiếng nói chung với nước giới tính trang trí, tính ứng dụng, phục vụ đời sống sinh hoạt tín ngưỡng người Việt Nam, vào năm 30 kỷ XX, nghệ thuật tranh sơn mài đời sở kế thừa phát triển nghề sơn cổ truyền Có thể nói, giá trị mang tính nghệ thuật với đầy đủ sắc dân tộc thời đại, truyền thống đại, làm phong phú ngôn ngữ biểu đạt sơn ta Đến thời điểm này, Nội nơi tập trung nhiều làngnghề sơn nước với làng nghề chuyên sâu hoạt động Nếu tính làng nghềsử dụng sơn ta với ý nghĩa chất liệu cần có quy trình chế tác sản phẩm Nội có tới gần 40 làng nghề Kể từ Nội đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội mạnh mẽ, cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa ngày mở rộng Song, q trình phát triển nhanh chóng tạo đà cho biến đổi sâu sắc tất lĩnh vực có biến đổi ngành nghề truyền thống nghề sơn theo hai chiều hướng tích cực tiêu cực Hai làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) Lăng (huyện Thanh Oai), Nộinghề sơn truyền thống từ lâu đời sớm khẳng định vị trí riêng chất lượng kỹ thuật mỹ thuật sản phẩm làm hệ thống làng nghề sơn châu thổ Bắc Bộ Nằm hai huyện đánh giá khu vực có phát triển kinh tế động với mật độ làng nghề đơng đảo Nội, coi hoạt động nghề hai làng Bối Khê Lăng trường hợp thể rõ nét xu biến đổi nhiều mặt nghề sơn truyền thống tác động điều kiện chủ quan khách quan, diễn phổ biến làng nghề địa bàn Thủ đô Sự biến đổi tất yếu cần có để nghề sơn truyền thống làng Bối Khê Lăng tiếp tục trì phát triển bối cảnh Trước tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ kinh tế thị trường, nhiều làng nghề sơn truyền thống khơng thể tiếp tục trì nghề Bình Vọng (Hà Nội), Đình Bảng (Bắc Ninh)…, nghề sơn truyền thống hai làng Bối Khê Lăng hoạt động tốt nhờ có nhạy bén, chủ động thay đổi mặt hàng sản phẩm phù hợp với bối cảnh Tuy nhiên, trình vận động biến đổi, ngành nghề sơn cổ truyền phải đối mặt với khơng khó khăn thách thức mà thiếu vai trò điều tiết Nhà nước chắn dẫn đến tình trạng hoạt động tự phát làng nghề, nhiều giá trị có nguy bị mai tương lai không xa Trước xu biến đổi nhiều mặt diễn ngày sâu sắc nghề thủ công truyền thống khu vực Nội, việc tìm hiểu, nắm bắt vận động biến đổi (bao gồm chất, tác nhân hệ quả) nghề sơn truyền thống làng nghề Bối Khê Lăng, qua định hướng cho ngành nghề phát triển dựa liệu khoa học yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa thiết thực nghiệp gìn giữ phát huy di sản văn hóa dân tộc công chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội nông thôn thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đặc biệt, bối cảnh này, việc tìm tơn vinh làng nghề truyền thống bị lu mờ dần tâm trí người Việt xã hội đương đại làng nghề Bối Khê Lăng lại trở nên có ý nghĩa lúc hết Nghề sơn làng nghề sơn vốn đề tài khoa học có sức hấp dẫn với khơng nhà nghiên cứu nước quan tâm tìm hiểu nhiều góc độ, phạm vi nhiều mức độ khác Trước tiên, kể tới sử nước ta có đề cập vấn đề liên quan đến nghề sơn Đại Việt sử ký toàn thư [66, 67], Đại Nam thống chí [92], Khâm định Việt sử thơng giám cương mục [93]… cơng trình nghiên cứu người nước ngồi Những sơn Đơng Dương CH Crevost [19], Sơn dầu sơn Bắc Bộ - Trung Quốc - Nhật Bản G Dumontier [39], Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688 William Dampier [125], Miêu tả vương quốc Đàng Ngoài Samuel Baron [95] Đây coi nguồn sử liệu gốc cần phải tiếp cận nghiên cứu nghề sơn nói chung biến đổi nghề sơn nói riêng Thứ hai cơng trình nghiên cứu có nhiều thơng tin đề cập đến nghề làng nghề sơn với ý nghĩa giới thiệu khái quát lịch sử ngành nghề tổng thể nhiều nghề thủ công truyền thống khác Truyện ngành nghề (Tạ Phong Châu chủ biên) [18]; Lược truyện thần tổ ngành nghề Ngọc Khánh [59], Nghề thủ công truyền thống vị tổ nghề Trần Quốc Vượng Đỗ Thị Hảo [123]… Tiếp đến cơng trình nghiên cứu chuyên sâu thiên khảo tả chất liệu, kỹ thuật nghề sơn Việt Nam nói chung nghề sơn làng nghề truyền thống nói riêng Kỹ thuật sơn mài Phạm Đức Cường [31]; Nghề sơn với nghệ thuật trang trí ứng dụng Việt Nam Trần Thị Tuyết Hạnh [40]; Tổng tập nghề làng nghề truyền thống Việt Nam - Tập 6: Nghề chế tác đá, nghề sơn số nghề khác Trương Minh Hằng chủ biên [43]; Nghề sơn cổ truyền Việt Nam Lê Huyên [52]; Làng nghề sơn quang Cát Đằng Nguyễn Lan Hương [54]; Sơn mài Bình Dương - chất liệu nghệ thuật thể Nguyễn Văn Minh [73]; Kỹ thuật, chất liệu sơn mài Việt Nam Nhật Bản kỷ XX Đặng Thị Thu Hiền [44]; Sơn ta nghề sơn truyền thống Việt Nam nhiều tác giả [115] v.v Một số làng nghề làm sơn tiếng khu vực Nội thu hút ý nhà nghiên cứu với nội dung chủ yếu khảo tả hoạt động làng nghề khứ như: Nghề sơn cổ truyền Bình Vọng Hạ Thái Trương Duy Bích Trương Minh Hằng [6]; Làng nghề Sơn Đồng Trương Duy Bích Nguyễn Thị Hương Liên [7]; Nghề sơn truyền thống làng Hạ Thái - xã Duyên Thái - huyện Thường Tín - tỉnh Tây Nguyễn Xuân Nghị [74]; Văn hóa làng Hạ Thái Hồng Thị Tố Qun [94] v.v Tìm hiểu nghề sơn làng nghề sơn truyền thống Việt Nam góc độ biến đổi bước đầu chủ đề quan tâm số nhà nghiên cứu Có thể kể đến ba 10 cơng trình tiêu biểu luận án tiến sĩ bảo vệ thành công, thuộc chuyên ngành Văn hóa dân gian chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận chuyên ngành tiếp cận khơng gian văn hóa, tiếp cận thành tố văn hóa Trước tiên luận án Nghề sơn truyền thống tỉnh Tây Nguyễn Xuân Nghị, bảo vệ năm 2008, cơng trình sau xuất thành sách có tên [75] Đối tượng nghiên cứu luận án nghề sơn truyền thống Tây cũ (nay Nội) với hệ thống làng nghề sơn hoạt động địa bàn tỉnh, tập trung khảo sát chủ yếu ba làng nghề đánh giá làng nghề sơn truyền thống tiêu biểu tỉnh Tây cũ Bình Vọng, Hạ Thái Sơn Đồng Nhìn tổng thể, cơng trình phác họa thành công diện mạo nghề sơn truyền thống tỉnh Tây thông qua việc miêu tả chi tiết nghề sơn số làng nghề tiêu biểu Đặc biệt, đóng góp đáng kể luận án đề cập đến biến đổi diễn nghề sơn truyền thống tỉnh Tây thông qua trường hợp ba làng Bình Vọng, Hạ Thái Sơn Đồng Tác giả nhận định rằng: xét bình diện rộng, nghề sơn Tây lịch trình thời gian ln có biến động Có làng, nghề sơn hình thành từ sớm xong lại bị lụi tàn, có làng nghề sơn tiếp nhận sau lại trì phát triển nhân rộng làng Sự biến động đời sống kinh tế, trị, xã hội qua nhiều thời kỳ đồng hành với vận động, biến đổi nghề sơn tỉnh Tây nhiều khía cạnh biến đổi hoạt động nghề, kỹ thuật, chất liệu, mẫu mã sản phẩm, tư hoạt động nghề, kinh tế, xã hội, môi trường Tiếp theo sau cơng trình Nghề sơn truyền thống tỉnh Tây Nguyễn Xuân Nghị luận án Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống biến đổi) Nguyễn Lan Hương bảo vệ năm 2009 Cơng trình sau xuất thành sách tên gọi Làng nghề sơn quang Cát Đằng xưa [57] Bằng cách áp dụng lý thuyết phương pháp tiếp cận chuyên ngành văn hóa dân gian, cơng trình tái diện mạo nghề làng nghề sơn quang truyền thống Cát Đằng ( xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vận động không ngừng theo thời gian, qua đánh giá vị trí làng nghề hệ thống làng nghề châu ... đoan luận án tiến sĩ Sự biến đổi nghề sơn truyền thống làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) Vũ Lăng (huyện Thanh Oai), thành phố Hà Nội cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các trích dẫn, số liệu kết nêu luận. .. từ vấn đề lý luận thực tiễn trình bày đây, lựa chọn đề tài Sự biến đổi nghề sơn truyền thống làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) Vũ Lăng (huyện Thanh Oai), thành phố Hà Nội làm luận án tiến sĩ chuyên... TRIỂN NGHỀ SƠN TRUYỀN THỐNG Ở CÁC LÀNG BỐI KHÊ, VŨ LĂNG VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 3.1.Định hướng phát triển nghề sơn truyền thống hai làng Bối Khê Vũ Lăng 101 3.2 Một vài biện luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ), Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng bối khê (huyện phú xuyên) và vũ lăng (huyện thanh oai), thành phố hà nội hiện nay ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay