64 bài học overloading method

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:24

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Overloading method WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung học      Khái niệm Overloading Method Lợi ích Overloading Method Cách cài đặt Overloading Method Cách sử dụng Overloading Method Parameter list Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Overloading Method  Là đặc điểm lớp có nhiều phương thức tên khác Signature  Signature bao gồm: Số lượng đối số kiểu liệu đối số thứ tự đối số  Kiểu liệu trả không tính vào signature  Lợi ích Overloading khả tái sử dụng lại phương thức giúp việc gọi hàm “uyển chuyển”  Các Constructor trường hợp đặc biệt Overloading Method WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Overloading Method float tryMe(int x) { return x + 375; } Invocation result = tryMe(25, 4.32) float tryMe(int x, float y) { return x*y; } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Overloading Method  Ví dụ Tái sử dụng Constructor: public class SinhVien { private String hoTen; private double diem; public SinhVien(String hoTen) { this.hoTen=hoTen; } public SinhVien(String hoTen,double diem) { this(hoTen); this.diem=diem; } } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Parameter list Java cung cấp loại phương thức đặc biệt Parameter List, trường hợp đặc biệt Overloading Method public int Sum(int …arr) { int s = 0; for(int x in arr) { s += x; } return s; } Sum(1, 2, 4) Sum() Sum(1, 5, -8,2) Ta truyền đối số kiểu int vào cho phương thức Sum WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung học      Khái niệm Overloading Method Lợi ích Overloading Method Cách cài đặt Overloading Method Cách sử dụng Overloading Method Parameter list Lập trình... khơng tính vào signature  Lợi ích Overloading khả tái sử dụng lại phương thức giúp việc gọi hàm “uyển chuyển”  Các Constructor trường hợp đặc biệt Overloading Method WORKING HARD & SMART TODAY... Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Overloading Method  Là đặc điểm lớp có nhiều phương thức tên khác Signature  Signature bao gồm: Số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: 64 bài học overloading method , 64 bài học overloading method

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay