53 bài học bài tập rèn luyện 7 các bài tập rèn luyện về mảng

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:23

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Bài tập rèn luyện mảng WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học  - Nhập vào mảng ngẫu nhiên N số, sau đó: Xuất tồn mảng Tính tổng mảng Với K số nhập từ bàn phím, hỏi k xuất lần Tìm phần tử lớn Tìm phần tử nhỏ Xuất số nguyên tố Sắp xếp mảng tăng dần Sắp xếp mảng giảm dần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... Nội dung học  - Nhập vào mảng ngẫu nhiên N số, sau đó: Xuất tồn mảng Tính tổng mảng Với K số nhập từ bàn phím, hỏi k xuất lần Tìm phần tử lớn Tìm phần tử nhỏ Xuất số nguyên tố Sắp xếp mảng tăng... hỏi k xuất lần Tìm phần tử lớn Tìm phần tử nhỏ Xuất số nguyên tố Sắp xếp mảng tăng dần Sắp xếp mảng giảm dần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is
- Xem thêm -

Xem thêm: 53 bài học bài tập rèn luyện 7 các bài tập rèn luyện về mảng , 53 bài học bài tập rèn luyện 7 các bài tập rèn luyện về mảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay