51 bài học sắp xếp mảng

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:23

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Bài Học Sắp xếp mảng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung họcSắp xếp mảng dùng giải thuật xếp: Bubble Sort, SelectionSort, QuickSort Sắp xếp mảng dựa vào thư viện có sẵn Java WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Sắp xếp mảng dùng giải thuật xếp void BubbleSort(int []M) { int i, j; for (i = 0; i < M.length - 1; i++) { for (j = M.length - 1; j > i; j ) { if (M[j] < M[j - 1])// có nghịch { int temp = M[j]; M[j] = M[j - 1]; M[j - 1] = temp; } } } } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Sắp xếp mảng dùng giải thuật xếp void SelectionSort(int []M) { int min; for(int i=0;i pivot) j ; if (i
- Xem thêm -

Xem thêm: 51 bài học sắp xếp mảng , 51 bài học sắp xếp mảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay