48 bài học cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:23

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Cách khai báo cấp phát nhớ cho mảng WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung họcKhai báo mảngCấp phát nhớ sử dụng mảng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Khai báo mảng Khai báo khơng khởi tạo kích thước giá trị KiểuDữLiệu[] TênMảng; KiểuDữLiệu TênMảng[]; Ví dụ: int[] M; Hoặc int M[]; WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cấp phát nhớ sử dụng mảngKhai báo khởi tạo kích thước khơng có giá trị ban đầu KiểuDữLiệu[] TênMảng = new KiểuDữLiệu[SốPhầnTử]; KiểuDữLiệu TênMảng[] = new KiểuDữLiệu[SốPhầnTử];  Ví dụ: int[] a = new int[5]; int a[] = new int[5]; WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cấp phát nhớ sử dụng mảngKhai báo có khởi tạo kích thước khởi tạo giá trị ban đầu: KiểuDữLiệu[] TênMảng = new KiểuDữLiệu[] {giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3, }; KiểuDữLiệu[] TênMảng = {giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3, };  Ví dụ: int[] a = new int[]{2,10,4,8,5}; int[] a = {2, 10, 4, 8, 5}; WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... TOMORROW Nội dung học  Khai báo mảng  Cấp phát nhớ sử dụng mảng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Khai báo mảng Khai báo không khởi tạo... KiểuDữLiệu[] TênMảng; KiểuDữLiệu TênMảng[]; Ví dụ: int[] M; Hoặc int M[]; WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cấp phát nhớ sử dụng mảng ● Khai báo khởi tạo kích... Java tuần Cấp phát nhớ sử dụng mảng ● Khai báo có khởi tạo kích thước khởi tạo giá trị ban đầu: KiểuDữLiệu[] TênMảng = new KiểuDữLiệu[] {giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3, }; KiểuDữLiệu[] TênMảng =
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 bài học cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng , 48 bài học cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay