32 bài học thư viện xử lý số ngẫu nhiên

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:22

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Thư viện xử số ngẫu nhiên WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học  Random: số nguyên  Random rd=new Random(); int x=rd.nextInt(n); Trả số ngẫu nhiên từ [0…n-1] Ví dụ: [0….100]rd.nextInt(101) [-100 …100]-100+rd.nextInt(201) [-100 … -50]-100+rd.nextInt(51) [a…b]tự làm nha… WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung học  Random: số nguyên thực [0…1)  Random rd=new Random(); double x=rd.nextDouble()*10; [0…1) Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học  Ví dụ viết Game đốn số Máy tính số ngẫu nhiên [0 100], yêu cầu người chơi đoán số này, cho phép đoán sai lần (q lần Game Over nha thím) Nếu đốn sai phải cho người chơi biết số Người chơi đoán nhỏ hay lớn số máy sau kết thúc game (WIN or LOST)hỏi xem Người chơi có muốn chơi khơng WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... dung học  Ví dụ viết Game đốn số Máy tính số ngẫu nhiên [0 100], yêu cầu người chơi đoán số này, cho phép đoán sai lần (quá lần Game Over nha thím) Nếu đốn sai phải cho người chơi biết số Người... TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học  Random: số nguyên  Random rd=new Random(); int x=rd.nextInt(n); Trả số ngẫu nhiên từ [0…n-1] Ví dụ: [0….100]rd.nextInt(101) [-100... -50]-100+rd.nextInt(51) [a…b]tự làm nha… WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung học  Random: số nguyên thực [0…1)  Random rd=new Random(); double x=rd.nextDouble()*10; [0…1) Lập trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 bài học thư viện xử lý số ngẫu nhiên , 32 bài học thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay