31 bài học thư viện toán học

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:22

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Thư viện tốn học WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học Tên phương thức Mô tả PI Trả giá trị PI abs(a) Trả trị tuyệt đối a max(a,b) Trả giá trị lớn a b min(a,b) Trả giá trị nhỏ a b sqrt(a) Trả bậc a pow(x,y) Tính lũy thừa xy sin(radian) Tính sin, radian=Math.PI*góc/180 cos(radian) Tính cos tan(radian) Tính tan WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ...WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học Tên phương thức Mô tả PI Trả giá trị PI abs(a) Trả trị tuyệt đối a max(a,b) Trả giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 bài học thư viện toán học , 31 bài học thư viện toán học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay