27 bài học ý nghĩa của throw

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:22

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Ý nghĩa throw WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học public static void func() throws Exception { try { //lệnh } catch(Exception ex) { throw ex; } } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học public static void func() throws Exception { try { //lệnh } catch(Exception ex) { throw ex; } } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 bài học ý nghĩa của throw , 27 bài học ý nghĩa của throw

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay