19 bài học ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

7 55 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:22

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Ý nghĩa cách sử dụng break continue vòng lặp WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Nội dung học Cách dùng break Cách dùng continue Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cách dùng break break Dùng để khỏi vòng lặp chứa trực tiếp (khơng làm dòng lệnh bên nữa) Thường ta đạt giới hạn muốn khỏi vòng lặp vĩnh cửu ta dung break WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cách dùng break Ví dụ vòng lặp đạt giới hạn: int n=10; int i=0; int t=0; while(i=5) break; i++; } i=? t=? i=0, t=0 1)t=t+i=0+0=0 i++i=1 2) t=t+i=0+1=1 i++i=2 3) t=t+i=1+2=3 i++i=3 4)t=t+i=3+3=6 Dừng while 6>=5break; WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cách dùng break Ví dụ vòng lặp vĩnh cửu: while(true) { System.out.println("Nhập a:"); int a=new Scanner(System.in).nextInt(); System.out.println("Nhập b:"); int b=new Scanner(System.in).nextInt(); System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b)); System.out.println("Tiếp ko?(c/k)"); String line=new Scanner(System.in).nextLine(); if(line.equalsIgnoreCase("k")) break; } WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Cách dùng continue continue dùng để bỏ qua lệnh bên chuyển qua lần lặp for(int i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 bài học ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp , 19 bài học ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay