08 bài học cách ghi chú lệnh quan trọng trong java

8 41 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:21

WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Bài Học Cách ghi lệnh quan trọng Java WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Nội dung học Tại nên ghi q trình coding? Ghi dòng Ghi nhiều dòng Ghi dạng Javadocs WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Tại nên ghi trình coding? Mục đích ghi giúp giảng giải ngữ nghĩa câu lệnh, chức hàm, lớp Giúp cho Lập trình viên dễ dàng đọc lại, training nhân viên mới, tạo tài liệu từ ghi Các dự án thường làm theo đội, không ghi hiểu? Bản thân ta viết sau thời gian dài bị quên, phải ghi lại để đỡ tốn tài nguyên nhân lực, thời gian, chi phí… WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dòng //đây ghi dòng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi nhiều dòng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dạng Javadocs Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dạng Javadocs Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Hey! Coding is easy! END ... Lập trình Java tuần Nội dung học Tại nên ghi trình coding? Ghi dòng Ghi nhiều dòng Ghi dạng Javadocs WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Lập trình Java tuần Tại nên ghi q trình... TOMORROW Ghi nhiều dòng Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dạng Javadocs Lập trình Java tuần WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dạng Javadocs... thời gian dài bị quên, phải ghi lại để đỡ tốn tài nguyên nhân lực, thời gian, chi phí… WORKING HARD & SMART TODAY FOR A BETTER TOMORROW Ghi dòng //đây ghi dòng Lập trình Java tuần WORKING HARD &
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 bài học cách ghi chú lệnh quan trọng trong java , 08 bài học cách ghi chú lệnh quan trọng trong java

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay