Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ điện tại BIDV – CN Sở giao dịch 1”

124 49 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 16:09

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu về vốn đầu tư dự án ngày càng tăng, điều này đặt ra cho hệ thống các Tổ chức tín dụng (TCTD) rất nhiều những cơ hội cũng như các thách thức trong việc mở rộng hoạt động cho vay theo dự án. Để hoạt động cho vay theo dự án của các TCTD đạt hiệu quả, an toàn, công tác thẩm định dự án cần phải được quan tâm đúng mức. BIDV - CN Sở giao dịch 1 là một trong những chi nhánh hạng đặc biệt của hệ thống BIDV, trong 21 năm qua kể từ khi thành lập, CN Sở giao dịch 1 luôn là chi nhánh dẫn đầu trong công tác cho vay, bảo lãnh cũng như các lĩnh vực khác như thanh toán quốc tế, thu dịch vụ ròng,… và đã đạt được những danh hiệu cao quý: “Danh hiệu anh hùng lao động” giai đoạn 1997-2006 do Chủ tịch nước trao tặng, Huân chương lao động hạng nhất (2006-2010), Huân chương lao động hạng nhì (2001-2005), Huân chương lao động hạng ba (1997-2001),…. Trong thời gian qua, BIDV – CN Sở giao dịch 1 đã mở rộng tiếp cận, thẩm định và cho vay các dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần xây dựng nên những công trình lớn của đất nước. Thông qua hoạt động cho vay các dự án đã góp phần vào những thành công của Chi nhánh. Có thể nói tài trợ dự án là hoạt động mang lại lợi nhuận cao song cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro (do quy mô lớn, thời gian dài…). Với vị trí độc lập tương đối khi tham gia tài trợ các dự án thì hoạt động thẩm định dự án là cơ sở quan trọng để BIDV – CN Sở giao dịch 1 ra quyết định cho vay. Trong những năm qua, công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho vay tại BIDV – CN Sở giao dịch 1 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác thẩm định dự án cũng đang còn tồn tại những vướng mắc cần tháo gỡ như: thời gian thẩm định dự án kéo dài, chi phí thẩm định cao, chất lượng thẩm định chưa cao làm cho các quyết định cho vay đôi khi chưa thật chính xác…dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng. Xuất phát từ tầm quan trọng và yêu cầu thực tế công tác thẩm định dự án trong cho vay, cũng như nhận thấy vai trò quan trọng của thuỷ điện đối với sự phát triển của đất nước nói chung và hệ thống điện Việt Nam nói riêng, đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ điện tại BIDV – CN Sở giao dịch 1” được chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Những thông tin, số liệu, liệu đưa luận văn trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc Quá trình thu thập xử lý liệu cá nhân đảm bảo khách quan trung thực Tác giả Trương Bá Đông MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LĨNH VỰC THUỶ ĐIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 2.1.2 Các thẩm định dự án đầu tư 2.1.3 Các biện pháp thu thu thập thông tin đối chiếu 2.1.4 Ngân hàng thương mại hoạt động NHTM 2.1.5 Quy trình thẩm định dự án đầu tư NHTM 11 2.1.6 Nội dung thẩm định dự án đầu tư NHTM .12 2.1.7 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 18 2.2 Vai trò yêu cầu công tác thẩm định dự án thủy điện 21 2.2.1 Vai trò cơng tác thẩm định dự án thủy điện 21 2.2.2 Yêu cầu công tác thẩm định dự thủy điện NHTM 21 2.3 Đặc điểm dự án thủy điện ảnh hưởng tới công tác thẩm định .22 2.3.1 Cơng trình thuỷ điện hầu hết đầu tư khu vực miền núi nên địa hình, địa chấn phức tạp 22 2.3.2 Vùng lòng hồ chứa nước dự án thuỷ điện thường lớn, làm ngập vùng rộng, phải di dời dân nhiều 23 2.3.3 Tổng vốn đầu tư dự án thuỷ điện lớn thời gian thu hồi vốn đầu tư dài 23 2.3.4 Chi phí vận hành dự án thuỷ điện khơng tốn nhiều 23 2.3.5 Dự án thuỷ điện có thời gian xây dựng thời gian vận hành dài .23 2.3.6 Dự án thuỷ điện có tính phức tạp cao mặt kỹ thuật, tính đồng đòi hỏi cao khối lượng thi cơng lớn 23 2.3.7 Mức độ rủi ro dự án thuỷ điện cao 24 2.3.8 Vấn đề sử dụng nguồn nước cách hợp lý có vai trò quan trọng dự án thuỷ điện 24 2.3.9 Dự án thuỷ điện tác động mạnh đến môi trường kinh tế xã hội 24 2.4 Các nhân tố tác động đến công tác thẩm định dự án thủy điện NHTM 25 2.4.1 Nhân tố chủ quan 25 2.4.2 Nhân tố khách quan .27 2.4.3 Nhân tố đặc điểm dự án thủy điện .28 2.5 Các tiêu đánh giá kết cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 29 2.5.1 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng tín dụng dự án 29 2.5.2 Lợi nhuận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự án 29 2.5.3 Chất lượng tín dụng khoản cho vay dự án 29 2.5.4 Tỷ lệ nợ xấu khoản vay dự án tổng dư nợ 30 2.5.5 Tỷ lệ nợ hạn khoản vay dự án tổng dư nợ .30 2.5.6 Dự phòng rủi ro tín dụng phải trích khoản cho vay dự án 30 2.5.7 Thời gian thẩm định dự án 30 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TẠI BIDV - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 32 3.1 Giới thiệu BIDV - CN Sở giao dịch 32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV - CN Sở giao dịch .32 3.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV - CN Sở giao dịch 33 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV - CN Sở giao dịch giai đoạn 2007 – 2011 34 3.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án thuỷ điện BIDV - CN Sở giao dịch giai đoạn 2007 - 2011 37 3.2.1 Căn thẩm định 38 3.2.2 Quy trình thẩm định 40 3.2.3 Nội dung phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện .42 3.3 Đánh giá kết công tác thẩm định dự án thủy điện hoạt động cho vay BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2007 - 2011 58 3.3.1 Những kết đạt 58 3.3.2 Hạn chế công tác thẩm định nguyên nhân .61 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TẠI BIDV – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 65 4.1 Nâng cao nhận thức vai trò thủy điện hệ thống điện Việt Nam .65 4.1.1 Tiềm thuỷ điện Việt Nam .65 4.1.2 Vai trò nguồn thuỷ điện hệ thống nguồn điện Việt Nam 66 4.1.3 Kế hoạch phát triển thuỷ điện thời gian tới 67 4.2 Định hướng hoạt động cấp tín dụng Dự án thủy điện BIDV – CN Sở giao dịch 68 4.3 Định hướng hồn thiện cơng tác thẩm định dự án thủy điện BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch .69 4.3.1 Về quy trình thẩm định dự án thủy điện 69 4.3.2 Về phương pháp thẩm định dự án thủy điện 70 4.3.3.Về nội dung thẩm định dự án đầu tư 70 4.3.4 Về thời gian thẩm định dự án đầu tư thủy điện 70 4.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án thuỷ điện BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch .71 4.4.1 Xây dựng quy trình thẩm định riêng dự án thủy điện 71 4.4.2 Hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án đầu tư 72 4.4.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định 73 4.4.4 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin phục vụ thẩm định 75 4.4.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức thẩm định dự án .77 4.4.6 Tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cán làm công tác thẩm định 79 4.5 Một số kiến nghị .81 4.5.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lý nhà nước .81 4.5.2 Kiến nghị với Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) .82 4.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 82 4.5.4 Kiến nghị với BIDV 83 4.5.5 Kiến nghị với Chủ đầu tư 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt TCTD BIDV CN TMCP NHTM DADT CĐT UBND CP CBTĐ QHKH QLRR GDKH PGD EVN CIC Diễn giải Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Dự án đầu tư Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân Cổ phần Cán thẩm định Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro Giao dịch khách hàng Phòng Giao dịch Tập đồn điện lực Việt Nam Trung tâm Thơng tin Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 34 Bảng 3.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động 35 Bảng 3.3: Cơ cấu tín dụng qua năm ngân hàng 35 Bảng 3.4: Bảng thu dịch vụ BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch .36 Bảng 3.5: Chi tiết tổng mức vốn đầu tư dự án .51 Bảng 4.1: Dự báo sản lượng điện sản xuất 67 Bảng 4.2: Dự báo công suất nhà máy thuỷ điện .68 Bảng 4.3: Thu thập thông tin liên quan đến chủ đầu tư dự án 76 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình thẩm định dự án NHTM 11 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức BIDV - CN Sở giao dịch 33 Sơ đồ 3.2: Lưu đồ cấp tín dụng dự án Chi nhánh Sở giao dịch .41 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Dự báo nhu cầu điện đến năm 2030 66 Biểu đồ 4.2 Cơ cấu nguồn điện năm 2011 67 i CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm qua, công tác thẩm định dự án hoạt động cho vay BIDV – CN Sở giao dịch đạt kết định, nhiên công tác thẩm định dự án tồn vướng mắc cần tháo gỡ như: thời gian thẩm định dự án kéo dài, chi phí thẩm định cao, chất lượng thẩm định chưa cao làm cho định cho vay chưa thật xác…dẫn đến tỷ lệ nợ hạn gia tăng 1.2 Tình hình nghiên cứu Đối với nghiên cứu thẩm định dự án đầu tư BIDV – CN Sở giao dịch 1: Những nghiên cứu BIDV – CN Sở giao dịch không theo lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn (trên 75%), dự án nghiên cứu theo lĩnh vực chiếm 20% (chủ yếu bất động sản, xây lắp đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị) Chỉ có cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thủy điện 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thẩm định dự án NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực thuỷ điện BIDV - CN Sở giao dịch - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực thuỷ điện BIDV - CN Sở giao dịch thời gian tới 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thẩm định dự án thủy điện BIDV – CN Sở giao dịch giai đoạn 2007-2011 1.5 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp nghiên cứu sử dụng trình thực luận văn gồm: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh để làm sáng tỏ luận điểm nêu 1.6 Kết cấu luận văn Trên sở nội dung trên, phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cấu thành chương: ii Chương 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Những vấn đề lý luận công tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực thủy điện hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng công tác thẩm định dự án thuỷ điện BIDV - CN Sở giao dịch giai đoạn 2007 - 2011 Chương 4: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án thuỷ điện BIDV - CN Sở giao dịch CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LĨNH VỰC THUỶ ĐIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 2.1.1.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tư Thẩm định DAĐT việc tổ chức xem xét cách khách quan tồn diện nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành, khai thác tính sinh lợi công đầu tư 2.1.1.2 Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại Thẩm định dự án có ý nghĩa sau đây: Ra định bỏ vốn đầu tư đắn, có sở đảm bảo hiệu vốn đầu tư Phát bổ sung thêm giải pháp nâng cao tính khả thi cho việc triển khai thực dự án, hạn chế giảm bớt yếu tố rủi ro Tạo để kiểm tra việc sử dụng vốn mục đích, đối tượng tiết kiệm vốn trình thực 2.1.2 Các thẩm định dự án đầu tư 2.1.2.1 Hồ sơ dự án: Hồ sơ dự án đầu tư chủ đầu tư cung cấp gồm Báo cáo nghiên cứu khả thi, 2.1.2.2 Căn pháp lý: Các quy định liên quan đến dự án Quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư quan quản lý nhà nước, giấy phép quan quản lý ngành 2.1.2.3 Các tiêu chuẩn, quy phạm định mức lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cụ thể Các quy định pháp luật đầu tư nhà máy thủy điện, quy hoạch ngành điện, quy chế xây dựng cơng trình,… iii 2.1.3 Các biện pháp thu thu thập thơng tin đối chiếu Để có thẩm định DAĐT, cán thẩm định phải điều tra, thu thập, tổng hợp phân tích nguồn thông tin khách hàng nhiều biện pháp: 2.1.3.1 Các thông tin thực tế từ dự án doanh nghiệp xin vay vốn Tài liệu đầy đủ dự án: Luận chứng kinh tế kỹ thuật duyệt, Hồ sơ chấp dự án, Hợp đồng nhập thiết bị, Hợp đồng bào hiểm hàng hóa, thiết bị, Các định cấp quyền sử dụng đất, thuê đất, giấy phép xây dựng… 2.1.3.2 Thông tin từ văn pháp lý, quy định, tiêu chuẩn… Nhà nước ban hành Các văn gồm có Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật Đấu thầu, Luật thuế… Các văn luật quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy định quản lý kinh tế - tài Nhà nước ban hành Các định mức kinh tế kỹ thuật, quy hoạch xây dựng vùng lãnh thổ,… 2.1.3.3 Thông tin từ quan nghiên cứu, chuyên gia phương tiện thông tin đại chúng Bên cạnh việc tham khảo ý kiến chuyên gia, thông tin sách báo quảng cáo tạp chí chuyên nghành, tạp chí thương mại đáng quan tâm thu thập, làm phong phú thên cho hệ thống thông tin thẩm định 2.1.3.4 Thông tin thu thập từ Internet 2.1.4 Ngân hàng thương mại hoạt động NHTM 2.1.4.1 Khái niệm NHTM NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ toán Ngồi ra, NHTM cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội 2.1.4.2 Hoạt động NHTM a) Hoạt động huy động vốn: Tiền gửi khách hàng (gồm cá nhân tổ chức) nguồn vốn quan trọng NHTM, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn tiền Ngân hàng b) Hoạt động sử dụng vốn: Hoạt động quan trọng NHTM tìm cách sử dụng nguồn vốn để thu lợi nhuận Việc sử dụng vốn trình biến tài sản nợ thành tài sản có khác nhau, cho vay đầu tư tài sản quan trọng 83 4.5.4 Kiến nghị với BIDV - BIDV cần tổ chức thêm chuyên đề thuỷ điện Chuyên đề thuỷ điện vừa nhỏ tổ chức mang lại hiệu cao Những CBTĐ CBTĐ cũ cần biết thêm dự án thuỷ điện lớn chuyên đề việc đào tạo cần ý đến khía cạnh kỹ thuật – khía cạnh mà hiểu biết CBTĐ ngân hàng yếu - Ban thẩm định Hội sở cần BIDV nhấn mạnh nhiệm vụ thu thập thông tin đầy đủ dự án thuỷ điện hệ thống nhằm làm sở tham khảo cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch chi nhánh khác Đây nguồn tài liệu quan trọng để CBTĐ học hỏi việc thẩm định dự án thuỷ điện chi nhánh Đặc biệt, chi nhánh nhỏ hơn, nhân lực thẩm định mỏng biện pháp giúp chất lượng thẩm định dự án thuỷ điện nâng lên đáng kể - BIDV cần chủ động tìm đến dự án thuỷ điện mà nhận thấy có hiệu khả trả nợ cao vay vốn Việc mang lại hiệu cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, nâng cao kinh nghiệm cho CBTĐ có điều kiện tiếp xúc với nhiều dự án thủy điện mà mang lại hiệu cao cho xã hội việc giải phần tình trạng thiếu điện 4.5.5 Kiến nghị với Chủ đầu tư - Các CĐT cần nâng cao lực lập thẩm định dự án đầu tư, cần nhận thức vai trò, vị trí cơng tác thẩm định dự án định đầu tư để có dự án thực có hiệu CĐT cần nghiêm chỉnh chấp hành việc xây dựng lập dự án theo nội dung quy định văn pháp luật khâu lập dự án có ý nghĩa quan trọng thành công dự án sau Nếu dự án lập cẩn thận giúp phân tích dự án đưa định đầu tư xác, đồng thời rủi ro xảy để chủ dự án có biện pháp hạn chế rủi ro thực dự án - Để giúp cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch nâng cao chất lượng thẩm định dự án, cần có hợp tác CĐT BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch CĐT cần phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch quy định, đảm bảo xác, trung thực thơng tin tài liên quan báo cáo tài doanh nghiệp tiêu hiệu tài dự án, điều khơng có lợi cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch mà có lợi cho CĐT Bởi rủi ro xảy dự án bị 84 phá hỏng khơng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch chịu thiệt hại mà CĐT phải chịu chung số phận Ngồi CĐT bị truy tố trước pháp luật khơng tìm cách trả nợ cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch Ngược lại, với kiến thức chuyên môn kinh nghiệm mình, BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch tư vấn cho nhà đầu tư việc lập dự án xác, nhanh chóng hiệu - Các chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc cam kết với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1, thực dự án cần đảm bảo thực nội dung dự án, có sửa đổi hay có khó khăn, vướng mắc cần phối hợp với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch để có biện pháp giải hợp lý 85 KẾT LUẬN Thuỷ điện nguồn điện quan trọng toàn kinh tế Việt Nam Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp cấu nguồn điện Việt Nam, tiềm thuỷ điện nước ta cần khai thác nhiều để giải cân đối cung cầu điện Công tác thẩm định dự án thủy điện BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch nhìn chung tương đối tốt, nhiên chứa đựng nhiều hạn chế đòi hỏi BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch cần có nghiên cứu có giải pháp khắc phục để hồn thiện công tác thẩm định dự án thủy điện Kết hợp lý luận thực tiễn BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1, luận văn “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư lĩnh vực thủy điện BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1” đề cập vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác thẩm định dự án thủy điện NHTM, nội dung thẩm định yếu tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án thủy điện Thứ hai, luận văn đánh giá công tác thẩm định dự án thủy điện hoạt động cho vay BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch rút hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án thủy điện BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch Đồng thời đưa kiến nghị với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1, NHNN, Tổng Công ty điện lực CĐT tạo điều kiện thuận lợi cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch trình thực thẩm định dự án thủy điện có hiệu Với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn hạn chế, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy người có kinh nghiệm quan tâm đến đề tài để viết tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2010 – 2011 (http://www.evn.com.vn/Portals/0/userfiles/vuthuhong/2012/4/BaoCao2010_2011.pdf) Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (gọi tắt Quy hoạch điện VII) Giáo trình Kinh tế Đầu tư – Chủ biên PGS.TS Từ Quang Phương PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2008 Giáo trình Phân tích dự án đầu tư – Chủ biên TS Nguyễn Hồng Minh – NXB Đại học Giao thông vận tải – 2009 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại – Chủ biên GS.TS Nguyễn Văn Nam – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2008 Quyết định số 3999/QĐ-QLTD1 Tổng Giám đốc BIDV ngày 14/07/2009 trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 10 Quyết định số 5497/QĐ-TĐ1 Tổng giám đốc BIDV ngày 20/09/2007 quy định cho vay dự án thủy điện 11 Báo cáo tài BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch từ năm 2007 đến 2011 12 Kỷ yếu 20 năm thành lập Chi nhánh Sở giao dịch (1991 - 2011) 13 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Sở giao dịch từ năm 2007 đến năm 2011 14 Website Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung (http://www.mientrungpid.com.vn) 15 Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Hồ Bốn - tỉnh Yên Bái 16 Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt - tỉnh Bắc Cạn 17 Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Đak Mi – tỉnh Quảng Nam 18 Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát – tỉnh Lào Cai 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục văn pháp lý Chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hồ Bốn Hợp đồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Bắc ngày 01/09/2003 Vinaconex, Vinacoal Điện lực (PC-1); Biên họp đại hội đồng cổ đông ngày 31/12/2003 việc thông qua điều lệ công ty, bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát, phương hướng hoạt động SXKD; Bản điều lệ Cơng ty thơng qua có hiệu lực (ngày 31/12/2003); Nghị Hội đồng quản trị việc bầu Chủ tịch HĐQT Ban Giám đốc Công ty ngày 31/12/2003; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 09/01/2004; Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 29/01/2004; Nghị quyết, Biên Họp đại hội cổ đông Công ty việc rút vốn góp Tổng Cơng ty Than bổ sung Công ty cổ phần giới lắp máy xây dựng (Vimeco) tham gia góp vốn, điều chỉnh cấu góp vốn điều lệ thay đổi thành viên HĐQT Quyết định Hội đồng quản trị ngày 13/01/2006 việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Quyết định Hội đồng quản trị ngày 14/01/2006 việc bổ nhiệm kế tốn trưởng Cơng ty; 10 Báo cáo tài năm 2004,2005 kiểm tốn báo cáo tài q II năm 2006 11 Cơng văn số 20/NEDI3-HĐQT ngày 21/03/2006 Công ty cổ phần điện Miền Bắc gửi cổ đông sáng lập việc góp vốn điều lệ (Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Hồ Bốn [15] 88 Phụ lục 2: Thông tin Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Nậm Cắt Trụ sở: Số 15, tổ 8B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Lĩnh vực hoạt động chính: - Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây trạm biến áp đến 110 KV, hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thi công xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, thủy điện, đường dây trạm biến áp đến 110 KV; - Khai thác, sản xuất, kinh doanh điện vật liệu xây dựng; Giấy đăng ký kinh doanh số: 4700151361 ngày 17 tháng 04 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Cạn cấp Đại diện theo pháp luật cơng ty: Ơng Phạm Văn Hồng - Giám đốc cơng ty Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ơng Mai Đình Tân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Cắt Ông Tân sinh năm 1960, kỹ sư điện, có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực thuỷ điện Ông Tân làm việc Công ty thủy điện Sông Đà, Nhà máy thủy điện Hòa Bình Giám đốc Cơng ty: Ơng Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1976, kỹ sư xây dựng thủy điện Ơng Hồng làm việc Nhà máy thủy điện Hòa Bình nên có nhiều kinh nghiệm hoạt động Kế tốn trưởng: Ơng Lã Quang Dũng, sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Tài Chính năm 1999 Ơng Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc đơn vị lĩnh vực thủy điện (Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt [16] 89 Phụ lục 3: Thông tin số nhà máy thủy điện xây dựng thời gian gần T T Tên cơng trình Thủy điện Đasiat Thủy điện Hố Hơ Thủy điện ĐaKhai Thủy điện Ngòi hút Nậm Đông Minh Lương ĐăkSrông Bản Cốc Năm XD 20042005 20052007 20052007 20042006 20042007 20052007 20052007 Địa điểm XD CSTK Tổng vốn ĐT (tr.đ) Lâm Đồng 13.5 241.297 17.879 Q.BìnhH.Tĩnh 14.0 255.224 18.230 Lâm Đồng 8.1 157.991 19.505 Yên Bái 8.1 170.275 21.022 Yên Bái 16 251.945 15.747 Lào Cai 22.5 390.506 17.356 CTCP ĐăkSrông Gia Lai 18.0 325.140 18.063 TCT CP thủy điện Quế Phương Nghệ An 18.0 310.137 17.230 Chủ đầu tư CTCP thủy điện Miền nam CTCP Đầu tư phát triển điện MB1 Công ty Cienco TCT XD Sông Hồng CTCP ĐT PT điện BM3 CTCP Thủy điện Minh Lương Suất ĐT (Tr.đ/Mw (Nguồn: Tổng hợp từ Website Công ty CP ĐT PT Điện Miền Trung)[14] 90 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp doanh thu theo năm STT Nội dung Công suất huy động Mức tăng CS hàng năm VH1 90% 10% Sản lượng điện sx (kwh) 11,754,000 Tỷ lệ tổn thất tự dùng 117,540 Sản lượng điện thương phẩm (kwh) Giá bán điện Tổng doanh thu 11,636,460 0.000790 9,189 VH2 99% 10% 12,929,40 129,294 12,800,10 0.000798 10,209 VH3 100% 10% 13,060,00 130,600 12,929,40 0.000806 10,416 VH4 100% 13,060,00 130,600 12,929,40 0.000814 10,520 … … … … … … … … VH21 100% VH22 100% VH24 100% 13,060,00 130,600 12,929,40 0.000964 12,459 13,060,00 130,600 12,929,40 0.000973 12,583 13,060,00 130,600 12,929,40 0.000993 12,836 VH25 100% 13,060,000 130,600 12,929,400 0.001003 12,965 Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt [16] 91 Phụ lục 5: Bảng tổng hợp chi phí theo năm STT Hạng mục chi phí Chi phí O&M Chi phí bảo hiểm Chi phí hoạt động Thuế tài nguyên Tổng cộng chi phí Giá trị 1%(XL+TB) 0.2%NGđk(XL+TB) 677 123 801 184 984 677 115 792 202 994 677 106 784 204 988 677 98 775 204 980 … … … … 21 677 677 204 882 22 677 677 204 882 23 677 677 204 882 24 677 677 204 882 25 677 677 204 882 Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt [16] 92 Phụ lục 6: Bảng tổng hợp kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Hạng mục Doanh thu Chi phí Khấu hao Lãi vay Hỗ trợ ls sau đầu tư Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 9,189 984 6,048 4,679 263 (2,259) 10,209 994 6,048 4,197 171 (859) 10,416 988 6,048 3,782 263 (140) 10,520 980 6,048 3,298 395 589 (2,259) (859) (140) 589 … … … … … … … … 21 12,459 882 - 22 12,583 882 - 23 12,709 882 - 24 12,836 882 - 25 12,965 882 - 11,577 2,894 8,683 11,702 2,925 8,776 11,828 2,957 8,871 11,955 2,989 8,966 12,083 3,021 9,062 Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt [16] 93 Phụ lục 7: Bảng tính dòng tiền hiệu dự án Dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư Hạng mục Tổng Dòng tiền vào Doanh thu Hỗ trợ ls sau đầu tư Tăng/giảm phải thu Hồn VAT Dòng tiền Chi đầu tư Chi hoạt động Thuế TNDN Tăng/giảm phải trả Tăng/giảm dư TM CK 20,678 20,678 Dòng tiền ròng NPV IRR DSCR trung bình Năm XD Năm - (20,678) Năm - 59,338 59,338 - (59,338) VH1 16,847 9,189 263 (92) 7,486 8,510 7,450 984 (17) 92 VH2 10,370 10,209 171 (10) VH3 10,677 10,416 263 (2) VH4 10,914 10,520 395 (1) VH21 12,458 12,459 VH22 12,582 12,583 VH23 12,708 12,709 VH24 12,835 12,836 VH25 12,963 12,965 (1) (1) (1) (1) (1) 3,777 3,808 3,840 3,871 3,904 980 … … … … … … … … … … … … 1,004 994 (0) 10 990 981 988 (0) 882 2,894 882 2,925 882 2,957 882 2,989 882 3,021 8,337 9,366 9,687 9,933 … 8,680 8,774 8,868 8,964 9,060 1,609 10.50 % 1.24 (Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án Thủy điện Nậm Cắt) [16] 94 Dòng tiền theo quan điểm chủ đầu tư Hạng mục Dòng tiền vào Doanh thu Hoàn VAT Hỗ trợ ls sau đầu tư Tăng/giảm phải thu Huy động NHTM Dòng tiền Chi đầu tư Chi hoạt động Thuế TNDN Tăng/giảm phải trả Tăng/giảm dư TM CK Trả Lãi vay Trả Gốc vay Tổng - 20,678 20,678 Dòng tiền ròng NPV IRR Năm XD Năm - (20,678) Năm 49,183 49,183 59,338 59,338 (10,156) VH1 9,361 9,189 VH2 10,370 10,209 VH3 10,677 10,416 VH4 10,914 10,520 263 (92) 171 (10) 263 (2) 395 (1) 14,738 9,101 9,272 9,678 984 (17) 92 4,679 9,000 994 (0) 10 4,197 3,900 988 (0) 3,782 4,500 980 3,298 5,400 (5,377) 1,269 1,405 1,235 … … … … … … … … … … … … … VH21 12,458 12,459 VH22 12,582 12,583 VH23 12,708 12,709 VH24 12,835 12,836 VH25 12,963 12,965 VH26 130 - (1) (1) (1) (1) (1) 130 3,777 3,808 3,840 3,871 3,904 (112) 882 2,894 - 882 2,925 - 882 2,957 - 882 2,989 - 882 3,021 - 18 (130) - 8,680 8,774 8,868 8,964 9,060 242 382 10.28% (Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án Thủy điện Nậm Cắt) [16] 95 Phụ lục 8: Bảng phân tích thời gian hồn vốn Năm XD - Hệ số chiết khấu Hạng mục Năm hoàn vốn VH1 VH2 VH3 … VH17 VH18 VH19 VH20 … VH31 VH32 VH33 … 18 19 20 … 0.90769 0.82390 0.74785 0.67882 … 0.17494 0.15879 0.14413 Dòng tiền dự án Chiết khấu dòng tiền (20,678) (20,678) (59,338) (53,861) 8,337 6,869 9,687 6,576 … … 10,617 1,857 10,734 1,705 10,853 1,564 … … 33 0.0409 - Lũy kế dòng tiền (20,678) (74,539) (67,670) (54,090) … (2,870) (1,165) 399 1,772 … 6,143 6,143 6,143 - - - 9,366 7,005 (60,666 ) - 32 0.0450 - 34 1.00000 21 0.1308 10,497 1,373 - … - 19 - - … - - - Thời gian hoàn vốn 19 … 0.03715 - (Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án Thủy điện Nậm Cắt) [16] 96 Phụ lục 9: Bảng kế hoạch trả nợ STT Khoản mục VH1 VH2 VH3 VH4 VH5 VH6 VH7 VH8 Kế hoạch trả nợ gốc 9,000 3,900 4,500 5,400 6,000 7,000 8,000 8,769 Nguồn trả nợ gốc 11,108 5,169 5,905 6,635 7,464 8,423 9,489 10,631 KHCB 6,048 6,048 6,048 6,048 6,048 6,048 6,048 6,048 LNST (2,259) (859) (140) 589 1,417 2,377 3,442 4,585 Hoàn VAT 7,486 Điều chỉnh VLĐ (167) (20) (4) (2) (2) (2) (2) (2) DSCR 1.23 1.33 1.31 1.23 1.24 1.20 1.19 1.21 (Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án Thủy điện Nậm Cắt) [16] 97 Phụ lục 10: Bảng đánh giá độ nhạy dự án P/a Tĩnh Chỉ tiêu tài Điện lượng hàng năm -15% -5% -3% 0% 3% 5% 7% NPV 1,609 (9,198) (1,994) (553) 1,609 3,770 5,211 6,652 IRR 10.5% 8.23% 9.76% 10.06% 10.50% 10.93% 11.21% 11.50% DSCR trung bình 1.2 0.9899 1.1588 1.1926 1.2433 1.2940 1.3278 1.3615 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 32% 3,146 2,634 2,121 1,609 1,096 584 (31) P/a Tĩnh Chỉ tiêu tài Chi phí hoạt động hàng năm NPV 1,609 IRR 10.50% 10.81% 10.70% 10.60% 10.50% 10.39% 10.29% 10.16% DSCR trung bình 1.2 1.2816 1.2689 1.2561 1.2433 1.2305 1.2177 1.2024 10% 15% P/a Tĩnh Chỉ tiêu tài Giá bán điện khởi điểm -15% -10% -3% 0% 5% NPV 1,609 (9,198) (5,596) (553) 1,609 5,211 8,813 12,415 IRR 10.50% 8.23% 9.01% 10.06% 10.50% 11.21% 11.92% 12.61% DSCR trung bình 1.2 0.9899 1.0744 1.1926 1.2433 1.3278 1.4122 1.4967 1,609 -5% -3% -2% 0% 2% 3% 5% -10% (8,838) (7,541) (6,893) (5,596) (4,299) (3,651) (2,354) -5% (5,416) (4,047) (3,362) (1,994) (625) 60 1,428 -3% (4,047) (2,649) (1,950) (553) 845 1,544 2,941 0% (1,994) (553) 168 1,609 3,049 3,770 5,211 3% 60 1,544 2,286 3,770 5,254 5,996 7,480 5% 1,428 2,941 3,698 5,211 6,724 7,480 8,993 10% 4,851 6,436 7,228 8,813 10,398 11,191 12,775 P/a Tĩnh Chỉ tiêu tài NPV Điện lượng hàng năm Giá bán điện P/a Tĩnh Chỉ tiêu DSCR bình quân Điện lượng hàng năm Giá bán điện 1.24 -5% -3% -2% 0% 2% 3% 5% -10% 0.998 1.029 1.044 1.074 1.105 1.120 1.150 -8% 1.030 1.062 1.077 1.108 1.139 1.155 1.186 -5% 1.079 1.111 1.127 1.159 1.191 1.207 1.239 0% 1.159 1.193 1.210 1.243 1.277 1.294 1.328 2% 1.191 1.225 1.243 1.277 1.312 1.329 1.363 3% 1.207 1.242 1.259 1.294 1.329 1.346 1.381 5% 1.239 1.275 1.292 1.328 1.363 1.381 1.416 (Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án Thủy điện Nậm Cắt) [16]
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ điện tại BIDV – CN Sở giao dịch 1”, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ điện tại BIDV – CN Sở giao dịch 1”, Tổng dư nợ vay của BIDV - CN Sở giao dịch 1 đến ngày 31/12/2011 đạt 9.840 tỷ đồng, tăng 505 tỷ đồng so với năm 2010, tương đương với tăng 5,4%. Đây là một con số khá ấn tượng, chứng tỏ năm 2011, hoạt động tín dụng cho vay của ngân hàng vẫn đạt kết quả khả, - Ngân hàng nói chung và Phòng Thẩm định nói riêng cần tự trang bị phần mềm phục vụ cho công tác thẩm định. Hiện nay, khâu thẩm định tài chính dự án chủ yếu dựa vào phần mềm Microsoft Excel để tính toán các bảng tính bổ trợ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu q, Sơ đồ 1.1: Quy trình thẩm định dự án tại các NHTM, Bảng 3.4: Bảng thu dịch vụ tại BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1, Sơ đồ 3.2: Lưu đồ cấp tín dụng dự án tại Chi nhánh Sở giao dịch 1, Bảng 3.5: Chi tiết tổng mức vốn đầu tư của dự án, Cùng với sự phát triển chung của hoạt động tài trợ dự án nói chung và dự án thủy điện nói riêng, công tác thẩm định dự án thủy điện tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 cũng không ngừng hoàn thiện, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng bền vững, hiệu quả c, Bảng 4.2: Dự báo công suất các nhà máy thuỷ điện, Bảng 4.3: Thu thập các thông tin liên quan đến chủ đầu tư và dự án

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay