Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La

111 132 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 15:51

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Một trong những trở ngại lớn nhất của các DNNVV hiện nay là khả năng tiếp cận và thu hút các nguồn vốn bên ngoài gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 1.400 doanh nghiệp hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo thống kê thì số lượng DNNVV tiếp cận được vốn từ NHTM chỉ chiếm khoảng 30%. Nhận thức được điều đó nên trong thời gian qua các Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La đã chú trọng và quan tâm nhiều hơn đến loại hình doanh nghiệp này. Đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt thì quan điểm hướng tới đối tượng DNNVV được coi là một chiến lược phát triển tất yếu và đầy tiềm năng của hầu hết các ngân hàng. Hòa chung với xu thế phát triển đó, cùng với việc nắm vững quan điểm và chủ trương phát triển DNNVV của Đảng và Nhà nước, Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với DNVV và bước đầu đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế và khó khăn cần được tháo gỡ để ngân hàng có thể phát triển hơn nữa và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ thực tế trên nên tôi đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài: “Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La”. 2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank Sơn La trong thời gian qua. Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và nguyên nhân của nó. - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những ưu điểm, góp phần mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động mở rộng cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu các biện pháp mở rộng cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La. - Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu hoạt động mở rộng cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 6/2013. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phép duy vật biện chứng làm phương pháp nghiên cứu chung, xuyên suốt quá trình nghiên cứu đề tài Phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với DNNVV của ngân hàng thông qua các biến số kinh tế. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh, đối chiếu và tổng hợp được sử dụng để có thể đưa ra một cái nhìn tổng quát, xác thực và đo lường kết quả. 5. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 6/2013. Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La trong thời gian tới. Trờng đại học kinh tế quốc dân  LÊ LAN HƯƠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NHTMCPCTVN – CHI NHÁNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ngêi híng dÉn khoa häc: PGS.TS.PHAN THỊ THU HÀ Hµ Néi - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, tồn nội dung luận văn: “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La” cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu trích dẫn trung thực Luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tương tự khác Sơn La, ngày tháng năm 2013 TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ LAN HƯƠNG LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Quý thầy cô giáo Khoa Tài ngân hàng Trường Đại học Kinh tế quốc dân tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cám ơn PGS.TS Phan Thị Thu Hà tận tình bảo, hướng dẫn cho tơi suốt trình thực luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Sơn La bạn đồng nghiệp hỗ trợ cung cấp số liệu, đóng góp ý tưởng cho luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ LAN HƯƠNG MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại DNNVV 1.1.1 Khái quát Doanh nghiệp nhỏ vừa .4 1.1.2 Đặc điểm DNNVV Việt Nam .9 1.2 Khái quát Ngân hàng Thương mại (NHTM) 12 1.2.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại .12 1.2.2 Khái quát hoạt động cho vay DNNVV NHTM 15 1.3 Mở rộng hoạt động cho vay DNNVV NHTM .19 1.3.1 Quan niệm mở rộng cho vay DNNVV NHTM 19 1.3.2 Các tiêu phản ánh việc mở rộng cho vay DNNVV 20 1.4 Các biện pháp mở rộng cho vay .22 1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng cho vay DNNVV NHTM 22 1.4.2 Các biện pháp mở rộng cho vay DNNVV NHTM 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI VIETINBANK SƠN LA 28 2.1 Giới thiệu chung Vietinbank 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank 28 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Sơn La .30 2.2 Giới thiệu chung DNNVV địa bàn tỉnh Sơn La 37 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La 38 2.3.1 Cơ chế, sách tín dụng Vietinbank 38 2.3.2 Qui trình cho vay DNNVV Vietinbank .41 2.3.3 Thực trạng mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La .43 2.4 Đánh giá biện pháp mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La 51 2.4.1 Những biện pháp đạt kết tốt .51 2.4.2 Những nguyên nhân hạn chế mở rộng cho vay 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI VIETINBANK SƠN LA 57 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển DNNVV Việt Nam thời gian tới 57 3.1.1 Quan điểm phát triển DNNVV 57 3.1.2 Mục tiêu phát triển DNNVV .58 3.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La thời gian tới 60 3.2.1 Cung cấp sản phẩm tín dụng có cho doanh nghiệp 61 3.2.2 Khai thác thị trường tiềm 61 3.2.3 Áp dụng cơng nghệ kỹ thuật nâng cao tính năng, chất lượng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng .61 3.2.4 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.3 Một số nhóm giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La 62 3.3.1 Nhóm giải pháp tìm kiếm khách hàng tiềm 62 3.3.2 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 64 3.3.3 Nghiên cứu mạnh đối thủ cạnh tranh địa bàn, có sách lơi kéo khách hàng .67 3.3.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng, xây dựng sách khách hàng hợp lý 70 3.4 Một số kiến nghị .72 3.4.1 Với Cơ quan quản lý Nhà nước 72 3.4.2 Với Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Sơn La .74 3.4.3 Với Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La 74 3.3.4 Với Ngân hàng Công thương Việt Nam 76 3.3.5 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam CBTD : Cán tín dụng CB QHKH : Cán quan hệ khách hàng DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng 10 NHCS : Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 11 NHTM : Ngân hàng thương mại 12 TMCP : Thương mại cổ phẩn 13 TCTD : Tổ chức tín dụng 14 VIETINBANK : NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 15 VIETINBANK SƠN LA : NHTM cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Sơn La DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 1.3: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia khu vực Tiêu chí phân loại DNNVV số tổ chức giới Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế Việt Nam Tình hình huy động vốn Vietinbank Sơn La .32 Tình hình cho vay Vietinbank Sơn La 33 Cơ cấu thời hạn cho vay Vietinbank Sơn La .35 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Sơn La 36 Số lượng DN địa bàn tỉnh Sơn La tính đến ngày 31/05/2013 37 Phân loại DN theo ngành nghề kinh doanh 37 Bảng xếp hạng khách hàng Vietinbank .40 Số lượng khách hàng DNNVV Vietinbank Sơn La 43 Tình hình tăng trưởng dư nợ qua năm .44 Cơ cấu doanh số cho vay theo loại hình khách hàng .46 Mức độ tăng doanh số cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La 47 Tỷ lệ dư nợ cho vay DNNVV .47 Tỷ lệ dư nợ thực tế so với tiêu kế hoạch 48 Dư nợ cho vay NH địa bàn tỉnh Sơn La .49 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động Vietinbank Sơn La theo đối tượng 32 Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn huy động Vietinbank Sơn La theo thời hạn 32 Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay Vietinbank Sơn La 34 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu thời hạn cho vay Vietinbank Sơn La .35 Biểu đồ 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Sơn La 36 Biểu đồ 2.6: Số lượng khách hàng DNNVV Vietinbank Sơn La 43 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu doanh số cho vay theo loại hình khách hàng .46 Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ dư nợ cho vay DNNVV .48 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ dư nợ thực tế so với tiêu kế hoạch 49 Biểu đồ 2.10: Dư nợ cho vay NH địa bàn tỉnh Sơn La .50 HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Vietinbank Sơn La 31 Trêng đại học kinh tế quốc dân  LÊ LAN HƯƠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NHTMCPCTVN – CHI NHÁNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hµ Néi - 2013 i LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một trở ngại lớn DNNVV khả tiếp cận thu hút nguồn vốn bên ngồi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại Hiện tại, địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Theo thống kê số lượng DNNVV tiếp cận vốn từ NHTM chiếm khoảng 30% Nhận thức điều nên thời gian qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Sơn La trọng quan tâm nhiều đến loại hình doanh nghiệp Đặc biệt bối cảnh môi trường kinh doanh ngân hàng ngày trở nên gay gắt khốc liệt quan điểm hướng tới đối tượng DNNVV coi chiến lược phát triển tất yếu đầy tiềm hầu hết ngân hàng Hòa chung với xu phát triển đó, với việc nắm vững quan điểm chủ trương phát triển DNNVV Đảng Nhà nước, Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La đẩy mạnh hoạt động cho vay DNVV bước đầu đem lại nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên bên cạnh bộc lộ hạn chế khó khăn cần tháo gỡ để ngân hàng phát triển nâng cao khả cạnh tranh thị trường Xuất phát từ thực tế nên tơi nghiên cứu hồn thành đề tài: “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamChi nhánh Sơn La” Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa - Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Sơn La thời gian qua Đánh giá kết đạt tồn nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục mặt hạn chế, 75 Nhà nước Đặc biệt để tăng cường quản lý DNNVV đăng ký kinh doanh giám sát hoạt động loại hình doanh nghiệp Chính phủ nên sớm hình thành quan riêng phụ trách mảng Bên cạnh cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát cơng tác kế tốn DNNVV nhằm đảm bảo việc thực luật thống kê, kế toán kiểm toán doanh nghiệp - Chính sách thuế nước ta áp dụng với DNNVV nhiều bất cập tồn nhiều mức thuế khác với cách quản lý phức tạp, không chặt chẽ gây phiền hà cho doanh nghiệp đồng thời dẫn đến việc trốn thuế Do vấn đề cần đặt Chính phủ cần điều chỉnh luật thuế cho phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình kê khai thực thuế theo quy định pháp luật - Chính phủ cần tăng cường cung cấp thông tin dịch vụ tài cho DNNVV; mở rộng danh mục dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ phương thức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tư vấn tài chính, dịch vụ xem xét báo cáo tài DNNVV chưa có máy kiểm tốn nội khả tài hạn chế khơng thể th kiểm tốn báo cáo tài - Thành lập Cơng ty cho th tài để phục vụ cho DNNVV Đây nguồn tài trợ vốn trung dài hạn cho DNNVV vừa an toàn vừa hợp với khả nguồn lực DNNVV hình nhiều nước áp dụng thành công - Các quan quản lý Nhà nước: Các Bộ/ Ngành, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) … giúp DNNVV tìm kiếm thị trường tiêu thụ, cách thiết kế kênh cung cấp thông tin thường xuyên thị trường, đặc biệt thông tin có tính dự báo, định hướng sách Chính phủ (đây khâu yếu DNNVV) Nâng cao chất lượng chương trình xúc tiến thương mại thông qua các quan đại diện ngoại giao; phát triển hệ thống kênh bán buôn bán lẻ diện rộng, để hàng hóa đến địa phương khu vực nước … 3.4.2 Với Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Sơn La 76 Bên cạnh sách hỗ trợ phát triển DNNVV, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần phải có sách phát triển hoạt động NHTM nghiệp vụ cho vay Cụ thể NHNN cần bổ sung biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực công tác chấp hành chế, thể lệ tín dụng Cần mở rộng nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng (CIC) nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.4.3 Với Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La - Thị trường bất động sản sách đất đai phải xây dựng hệ thống đăng ký, khắc phục bất bình đẳng giao, cấp đất cho sản xuất kinh doanh; hình thành loại hình dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bảo đảm cho việc kinh doanh quyền sử dụng đất thuận lợi Thêm vào cần mở rộng thêm quyền doanh nghiệp việc chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố, chấp tài sản thuộc quyền quản lý doanh nghiệp Chính phủ cần nhanh chóng cấp sổ đỏ cho DNNVV, hợp pháp hóa quyền sở hữu cho DNNVV Bên cạnh cần đơn giản hóa thủ tục để tránh gây lãng phí thời gian - UBND Tỉnh nên tạo điều kiện nhằm khuyến khích phát triển hợp đồng thuê, thuê mua bán trả góp nhằm tạo hội cho DNNVV có máy móc thiết bị Hiện nhiều DNNVV khó có khả mua trang thiết bị đại với chi phí cao, nguồn vốn vay từ ngân hàng lại khó tiếp cận Do hình thức th mua xem giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu tài sản Nhờ mà DNNVV không cần phải bỏ lúc với số lớn mà sử dụng máy móc thiết bị đại; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế, hoạt động ngân hàng từ nâng cao - Trong tiến trình hội nhập, hỗ trợ từ phía Chính phủ khó thực trực tiếp cho DN, cần phải gián tiếp thông qua Hiệp hội Do vậy, UBND Tỉnh cần nhấn mạnh vai trò Hiệp hội Hiệp hội DNNVV , để Hiệp hội không đại diện tiếng nói DN, giúp DN lĩnh vực kinh doanh mà hỗ trợ DN quan hệ lao động, thực trách nhiệm xã hội DN Tuy nhiên để góp phần 77 mở rộng hoạt động cho vay DNNVV thời gian tới hiệp hội DNNVV cần tăng cường tiến hành kết nối doanh nghiệp với quan chức mặt hoạt động, đồng thời làm tham mưu, đóng góp với quan Nhà nước nhằm hồn thiện hệ thống sách lợi ích đất nước doanh nghiệp UBND Tỉnh cần quan tâm, đưa định hướng hoạt động để Hiệp hội có chương trình hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp hội viên để Hiệp hội thực trở thành khối vững mạnh, có gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp hội viên với với hiệp hội như: thường xuyên tiến hành hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm DNNVV, tổ chức buổi làm việc ngân hàng với doanh nghiệp… Hơn nữa, Hiệp hội triển khai hoạt động tăng cường, tuyên truyền giáo dục thành viên xây dựng văn hóa kinh doanh tiến bộ, kinh doanh trung thực, có ý thức chấp hành luật pháp trách nhiệm cộng đồng cao; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, chất lượng đa dạng hóa hình thức trao đổi kinh nghiệm hội kinh doanh Trong thời gian tới, Hiệp hội DNNVV phải ngày khẳng định vai trò quan trọng hoạt động hệ thống DNNVV Qua đó, Hiệp hội góp phần thực hoạt động cung cấp thông tin, marketing làm cầu nối cho doanh nghiệp với thị trường nước, đặc biệt hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV Sự lớn mạnh DNNVV quy chất lượng kinh doanh nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy trình mở rộng cho vay DNNVV Bên cạnh cần có tổ chức có uy tín đứng bảo lãnh cho DNNVV đời quỹ bão lãnh tín dụng cho DNNVV sở cho việc phát triển hình thức cho vay tín chấp Mở giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng DNNVV 3.3.4 Với Ngân hàng Công thương Việt Nam 78 Cũng giống chi nhánh ngân hàng khác Vietinbank Sơn La chịu đạo hoạt động Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, mà hoạt động mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La cần có hỗ trợ lớn từ Vietinbank Mặc dù nay, Vietinbank xác định DNNVV nhóm khách hàng chiến lược, nhiên sách thực nhiều bất cập Do nên luận văn có số kiến nghị với Vietinbank Việt Nam sau:  Vietinbank Việt Nam cần ban hành, hồn thiện đồng hóa văn hoạt động cho vay chi nhánh hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNNVV; xây dựng sản phẩm tín dụng đặc trưng theo vùng miền, xây dựng sách tín dụng phù hợp loại hình doanh nghiệp để giúp chi nhánh chủ động trình thẩm định định cho vay DNNVV  Mở rộng điều kiện cho vay, đa dạng hóa hình thức cho vay DNNVV - Mở rộng điều kiện tài sản đảm bảo Mặc dù có nhiều sách biện pháp phát triển cho vay vốn DNNVV song số lượng doang nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Ngun nhân chủ yếu DNNVV đáp ứng hầu hết điều kiện số điều kiện tài sản đảm bảo Ngân hàng xem tài sản đảm bảo nguồn thu nợ doanh nghiệp khơng có khả trả nợ đến hạn Thực tế cho thấy, hầu hết ngân hàng cho vay vốn quan tâm đến tài sản đảm bảo số xem điều kiện quan trọng để định cho vay hay khơng Trong DNNVV có vốn sở hữu thấp, hoạt động kinh doanh mang tính nhỏ lẻ, kinh doanh hộ gia đình Do đó, tài sản chấp trở thành điều kiện ngăn cản doanh nghiệp tìm đến vốn vay ngân hàng Do vậy, Vietinbank cần có sách ưu tiên cho 79 khách hàng truyền thống, DNNVV hoạt động kinh doanh có uy tín, hiệu cao thị trường, có chiến lược kinh doanh rõ ràng, định hướng Như Ngân hàng giúp DNNVV tiếp cận vốn vay ngân hàng, thu hút khách hàng - Đa dạng hố hình thức cho vay DNNVV Loại hình DNNVV đa dạng quy mô, ngành nghề kinh doanh, linh hoạt, nhu cầu khối lượng vay vốn, thời hạn vay, phương thức trả gốc lãi khơng giống Chính mà ngân hàng với phương châm “Lấy hiệu kinh doanh khách hàng làm mục tiêu phục vụ”, phải đưa loại hình tín dụng phù hợp với u cầu khách hàng Cũng khơng nằm ngồi mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu đa dạng DNNVV, Vietinbank nên đa dạng hố hình thức cho vay DNNVV Ngồi hình thức cho vay truyền thống thông qua việc cầm cố chấp tài sản, ngân hàng nên tìm phát triển hình thức vay như: Chiết khấu giấy tờ có giá: Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sở hữu chứng từ có hối phiếu, trái phiếu, tín phiếu ngân hàng chưa đến hạn tốn doanh nghiệp lại có nhu cầu đột xuất chi tiêu, doanh nghiệp đem chứng từ đến ngân hàng xin chiết khấu Hình thức hùn vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với khách hàng : Đây hình thức tín dụng áp dụng phổ biến nước ngồi, giúp ngân hàng khơng mở rộng tín dụng mà có điều kiện thâm nhập vào thị trường từ tìm mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp, vừa trực tiếp giám sát, quản lý vốn vay có thu nhập cao người trực tiếp đầu tư vốn vào kinh doanh Hơn nữa, có cơng tác chuyên gia ngân hàng chắn doanh nghiệp làm ăn hiệu hơn, đưa khu vực DNNVV phát triển ngày mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu Cho vay bảo lãnh: Hoạt động chưa phát triển ngân hàng vài năm qua 80 Trong q trình sản xuất kinh doanh, có DNNVV thiếu vốn không đủ điều kiện vay vốn theo quy định ngân hàng tư vấn cho khách hàng nhờ tổ chức đứng bảo lãnh khoản vay Khi áp dụng hình thức ngân hàng cần yêu cầu tổ chức bảo lãnh phải có đầy đủ giấy tờ cần thiết Việc bảo lãnh phải ký kết văn phải quan có thẩm quyền xác nhận Cho vay bảo đảm khoản thu : Các doanh nghiệp bán hàng chưa thu tiền người mua chịu, điều làm cho doanh nghiệp bị thiếu vốn lưu động Ngân hàng giúp doanh nghiệp thiếu vốn tức thời cách cho vay tỷ lệ khoản thu Tỷ lệ cao hay thấp phụ thuộc vào chất lượng khoản nợ Việc cầm cố thơng báo khơng thơng báo cho khách hàng thiếu nợ doanh nghiệp tuỳ thuộc vào thoả thuận hai bên - Đa dạng hố phương thức cho vay Mỗi doanh nghiệp cần loại cho vay khác Đặc biệt DNNVV Vì loại hình doanh nghiệp đa dạng ngành nghề kinh doanh nên nhu cầu vay vốn khác Tuy nhiên hình thức cho vay ngân hàng loại hình doanh nghiệp tương đối Hiện ngân hàng chủ yếu áp dụng phương thức cho vay sau: cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay trả góp, cho vay lần Đối với DNNVV áp dụng hình thức cho vay lần Điều gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp muốn vay vốn theo hạn mức vay vốn theo dự án, đồng thời hạn chế khả mở rộng vốn tín dụng ngân hàng DNNVV Do để mở rộng hoạt động cho vay vốn nữa, ngân hàng cần đa dạng hình thức cho vay khác cần xây dựng gói sản phẩm phù hợp với DNNVV :thấu chi, bao toán, cho th tài chính, góp vốn, đầu tư, …, cho vay doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, có chiến lược kinh doanh rõ ràng, lâu dài có uy tín với ngân hàngĐổi mới, xây dựng vận hành sách lãi suất linh hoạt 81 Lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu vay vốn khách hàng, lãi suất ngân hàng cạnh tranh, lãi suất Ngân hàng Nhà nước, quy định Chính phủ, chi phí hoạt động ngân hàng, lãi suất huy động, lợi nhuận ngân hàng, Mục đích việc thiết lập sách lãi suất mở rộng tín dụng DNNVV đem lại mức lợi nhuận hợp lý Các DNNVV có số vốn khơng lớn việc sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh phải tính tốn cẩn thận, chi tiết, kỹ khoản chi phí, có lãi vay ngân hàng Do mức lãi suất hợp lý thu hút quan tâm doanh nghiệp Sự linh hoạt sách vay vốn phải thể có nhiều mức lãi suất khác loại doanh nghiệp phải chủ động việc áp dụng mức lãi suất hợp lý cho khách hàng, thời kỳ cụ thể Ưu tiên khách hàng truyền thống, doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tốt, chiến lược kinh doanh phù hợp Có tạo thêm khách hàng thường xuyên, tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng  Cải tiến thủ tục, chế cấp tín dụng cho DNNVV Trên thực tế có khơng khách hàng phàn nàn rắc rối, rườm rà thủ tục vay vốn, điều gây khơng trở ngại cho doanh nghiệp việc vay vốn Đặc biệt DNNVV, vốn vay có nhu cầu cần giải nhanh Sự trở ngại thủ tục làm cho doanh nghiệp hội kinh doanh Vì cần phải đơn giản hóa thủ tục vay vốn cách hợp lý, vừa đảm bảo quy trình cần thiết vừa tạo nhanh gọn việc giải vay vốn Cơ chế vay cần phải thay đổi, kỳ hạn vay phải áp dụng linh hoạt nữa, bám sát với chu kỳ sản xuất kinh doanh thời điểm có nguồn trả nợ doanh nghiệp 82  Vietinbank Việt Nam cần phải chủ động tích cực tham mưu, tư vấn cho Chính phủ để sớm hình thành quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, mở rộng thêm chi nhánh, phòng giao dịch để tăng cường hỗ trợ cho vay DNNVV đạt hiệu nhanh  Có phương án gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu: Mặc dù nguồn vốn chủ lực vay, song việc gia tăng nguồn vốn này, mặt trực tiếp làm gia tăng nguồn vốn kinh doanh tiền tệ, mặt khác lại gắn bó trực tiếp tới khả tăng nguồn vốn tín dụng ngân hàng Do ngân hàng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch khả thi phương án Bên cạnh ngân hàng cần quan tâm giải pháp tăng nguồn tích lũy từ lợi nhuận sau thuế Trong điều kiện nay, tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành sản xuất kinh doanh nói chung mức thấp Vì vậy, ngân hàng phải cân nhắc phương án phân phối lợi nhuận cho tỷ suất cổ tức có hài hòa với ngành sản xuất kinh doanh khác để dành phần định cho tích lũy tăng vốn chủ sở hữu Việc tăng vốn tự có điều kiện cần thiết để ngân hàng phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động từ gia tăng nguồn vốn tiền gửi dân cư tổ chức, sở tăng nguồn vốn kinh doanh tín dụng  Để đạo hiệu cơng tác cho vay DNNVV, Vietinbank cần thành lập tổ chun trách có nhiệm vụ cập nhật, xử lý thơng tin hỗ trợ công tác cho vay DNNVV chi nhánh  Vietinbank cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động chi nhánh đặc biệt hoạt động cho vay DNNVV Việc kiểm tra phải thực định kỳ nhằm đảm bảo chi nhánh thực quy định, tiến độ giao phó Bên cạnh cơng tác tra thường xun giúp chi nhánh phát sai phạm kịp thời, ghi nhận khó khăn để Chi nhánh tháo gỡ xử lý kịp thời 83  Trong điều kiện kinh tế nay, với thắt chặt NHNN hoạt động cho vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn Do để đảm bảo mục tiêu mở rộng cho vay với DNNVV Vietinbank cần tranh thủ nguồn vốn có chi phí thấp vay DNNVV hỗ trợ Chính phủ nguồn vốn hợp tác với tổ chức quốc tế Bên cạnh Vietinbank cần phải có phương án thu hút dự án, chương trình quốc tế nước việc đào tạo cán quản lý, nâng cao trình độ quản lý điều hành hoạt động ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế  Tăng cường hệ thống thông tin đại hóa cơng nghệ ngân hàng Thơng tin có vai trò quan trọng định phát triển Ngân hàng Ngân hàng loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài việc thu thập thơng tin liên quan phản hồi từ phía khách hàng điều quan trọng có ý nghĩa Thơng tin mà ngân hàng có cần phái xuất phát từ nhiều nguồn khác từ phía khách hàng Ngân hàng cần khai thác thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, từ tổ chức tín dụng có quan hệ với khách hàng, từ quan quản lý Nhà nước Vì vậy, cần phải tổ chức tốt trình thu thập xử lý, tổng hợp khai thác thơng tin nhằm góp phần phòng ngừa rủi ro cho vay Việc định trường hợp thiếu thông tin ảnh hưởng đến định cho vay Ngân hàng nhà nước Việt Nam có trung tâm thông tin CIC nguồn cung cấp thông tin tốt cho NHTM cần khai thác triệt để nguồn thơng tin Bên cạnh đó, cần phải chủ động hợp tác với liên hiệp hội DNNVV Việt Nam để ký kết thỏa thuận nguyên tắc phối hợp thông tin DNNVV để nắm bắt thơng tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn dịch vụ,… Việc đại hóa cơng nghệ thơng tin hệ thống ngân hàng quan trọng lúc cần Đầu tư trang thiết bị tạo nên cải cách tổ chức máy nghiệp vụ, điều hành ngân hàng Tuy nhiên, 84 muốn ứng dụng cơng nghệ đòi hỏi lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán ngân hàng phải bước nâng cao Đây yếu tố then chốt, định thành công ngân hàng Nếu khơng quan tâm mức gây khó khăn hoạt động trụ vững kinh tế thị trường Nhờ đại hóa ngân hàng, đặc biệt đại hóa hệ thống tốn mà giải cách tình trạng ứ đọng vốn, khơng vốn trồi lên đường tốn ách tắc trước Chính từ vai trò quan trọng hệ thống cơng nghệ thơng tin hoạt động mà ngân hàng cần phải tích cực đẩy mạnh triển khai việc đại hố tồn hệ thống thơng tin, ứng dụng công nghệ hoạt động quản lý kinh doanh ngân hàng Việc áp dụng công nghệ trang thiết bị đại giúp ngân hàng tổ chức kiểm tra, xử lý, đánh giá lưu trữ thông tin doanh nghiệp, dự án cách nhanh chóng, xác, góp phần nâng cao hiệu cho cơng tác thẩm định, thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay ngân hàng 3.3.5 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Bên cạnh giải pháp, chế hỗ trợ từ phía ngân hàng cho doanh nghiệp cách tích cực điều quan trọng, chủ yếu nỗ lực từ thân doanh nghiệp Một thực tế bất cập doanh nghiệp thiếu vốn ngân hàng thừa vốn không cho vay được, ngân hàng không muốn cho doanh nghiệp vayngân hàng e ngại doanh nghiệp khơng có khả trả nợ Vì để khai thông rào cản gây ách tắc quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp thân DNNVV phải ý giải vấn đề sau: Thứ nhất: Phải có giải pháp tạo vốn tự có Hiện nay, cấu vốn nhiều doanh nghiệp chưa hợp lý, tỷ trọng nguồn vốn vay từ bên ngoài, từ ngân hàng tổng nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Điều dẫn đến: Doanh nghiệp bị phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng, vay vốn ngân hàng hoạt động được, khơng vay vốn ngân 85 hàng khơng khó hoạt động Theo ngun lý cơ cấu tài doanh nghiệp thực tế doanh nghiệp nước có kinh tế thị trường đích thực, nguồn vốn ngân hàng cấu nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp mang tính bổ sung nguồn vốn thiếu hụt Thơng thường chiếm 30% tổng nguồn vốn Doanh nghiệp huy động, tạo lập nguồn vốn khác nguồn vốn ngân hàng vốn tự có chủ doanh nghiệp; vốn cổ phần, vốn liên doanh liên kết; vốn huy động từ nội bộ, vốn tự huy động qua phát hành trái phiếu Thứ hai: Các doanh nghiệp phải xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, có tính khả thi Phương án khả thi yếu tố định đến việc cho vay vốn ngân hàngdoanh nghiệp cần phải thực đưa phương án có hiệu quả, có tính thuyết phục Muốn doanh nghiệp cần nâng cao khả lập dự án nhiều doanh nghiệp có hội tốt, có ý tưởng khơng lập dự án Doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thị trường, môi trường kinh doanh, rủi ro xảy tạo điều kiện cho hoạt động sử dụng vốn vay ngân hàng an toàn, hiệu Thứ ba: Đổi mới, đại hóa trang thiết bị cơng nghệ Do hạn chế quy nguồn tài nên DNNVV vấn đề trước mắt chưa phải công nghệ đại mà phải chọn công nghệ phù hợp, xuất phát từ nhu cầu thị trường sản phẩm để lựa chọn công nghệ Tuy nhiên, trình sử dụng phải quan tâm cải tiến kỹ thuật để nâng cao lực cơng nghệ có Các doanh nghiệp cần có chương trình đổi cơng nghệ để tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm Trong trọng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Bên cạnh việc cải tiến kỹ thuật công nghệ cần phải đào tạo, nâng cao tay nghề người lao động để theo kịp đại máy móc, nâng cao hiệu sử dụng máy, hạn chế tượng lãng phí nguồn lực 86 Thứ tư: Coi trọng phát triển nguồn nhân lực nội Nguồn nhân lực DNNVV kể lao động chủ doanh nghiệp phần lớn chưa đào tạo cách bản, chủ yếu hình thành từ nhiều nguồn gốc khác học sinh, đội xuất ngũ, cán hưu, lao động dư dôi doanh nghiệp Nhà nước Nên họ bị hạn chế chuyên môn, kỹ thuật quản lý Về lâu dài, cần sở chiến lược phát triển, cấu ngành nghề mà xây dựng sách đào tạo nhân lực Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, cần thực sách xã hội hố cơng tác dạy nghề, có cơng, có tư Nhà nước thống quản lý tiêu chuẩn đào tạo, DNNVV phải bỏ chi phí đào tạo nguồn nhân lực Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng cấp bách DNNVV vấn đề hội nhập kinh tế với khu vực giới Đó hội vừa thách thức DNNVV Vì DNNVV cần tranh thủ giúp đỡ quan chức để nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết luật lệ thương mại quốc tế, khai thác thị trường phù hợp Cuối doanh nghiệp phải tự đánh giá nâng cao sức cạnh tranh mình, lo cho trước nhờ giúp đỡ người khác, tránh ỷ lại vào bảo hộ Nhà nước Trên số ý kiến thân với mong muốn góp phần nâng cao hiệu hoạt động mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La Tuy nhiên hoạt động có thực tốt hay không phụ thuộc vào nhiều khả chi nhánh việc thực thi giải pháp phân tích Bên cạnh Vietinbank Sơn La cần phải thường xuyên tiến hành đánh giá xem xét lại thực trạng hoạt động mở rộng cho vay để có định hướng đắn phù hợp 87 KẾT LUẬN Có thể nói phát triển DNNVV đã, chiếm vị trí quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng phát triển bền vững quốc gia; số để đánh giá khả phát triển quốc gia Chính việc phát triển hoạt động mở rộng cho vay DNNVV hệ thống ngân hàng nói chung Vietinbank Sơn La nói riêng quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên thực tế mối quan hệ chi nhánh nhóm doanh nghiệp chưa thực phát triển số lượng lẫn chất lượng Tốc độ phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao DNNVV, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến đóng góp DNNVV cho phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Sơn La kinh tế quốc dân Vì vấn đề tìm giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay DNNVV Vietinbank coi vấn đề cấp bách giai đoạn Với mong muốn góp phần đưa số giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề nói trên, luận văn hoàn thành số nội dung sau: Một là: Tổng hợp hệ thống hố có chọn lọc vấn đề lý luận DNNVV, NHTM hoạt động cho vay NHTM DNNVV Từ khẳng định mở rộng hoạt động cho vay DNNVV yêu cầu khách quan, gắn liền với phát triển bền vững kinh tế Hai là: Phân tích, đánh giá cách tồn diện, sâu sắc thực trạng hoạt động mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La năm vừa qua Trên sở rõ điểm đạt được, tồn nguyên nhân tồn hoạt động mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La Ba là: Trên sở mục tiêu, định hướng phát triển Vietinbank Sơn La, luận văn đưa hệ thống giải pháp mở rộng cho vay DNNVV 88 Đồng thời luận văn nêu lên số kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi trình mở rộng cho vay DNNVV Vietinbank Sơn La thời gian tới Với kết nghiên cứu này, Tôi hy vọng cơng trình hồn thiện hệ thống lý luận mở rộng cho vay NHTM DNNVV, đồng thời góp phần giúp ích cho Vietinbank Sơn La việc mở rộng hoạt động cho vay DNNVV Với thái độ cầu thị, ln mong muốn có nhận xét, đánh giá góp ý từ hội đồng để luận văn tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Sơn La qua năm 2009 , 2010 , 2011 , 2012 báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2013 Báo cáo tổng kết ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La qua năm 2009, 2010 , 2011 , 2012 báo cáo tổng kết tháng đầu năm 2013 NH địa bàn tỉnh Sơn La Các văn pháp lý: Quyết định Chính phủ, NHNN, … Cơng văn số 681/1998/CP-KTN ngày 20/06/1998 Chính phủ việc định hướng chiến lược sách hỗ trợ phát triển DNNVV Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê, Trần Huy Hoàng (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nxb lao động xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Qui chế, qui trình nghiệp vụ cho vay Ngân hàng Công thương Việt Nam 10 Tô Thị Thùy Trang: Phòng Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Viện Nghiên cứu Phát triển TP.Hồ Chí Minh: “Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển kinh tế nay” 11 Phạm Thế Tri ( Đại học Quốc gia TP.HCM): Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ chiến lược phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam 12 Trang web: http://www.vietinbankschool.edu.vn http://www.vietinbank.vn http://www.acro.vn http://www.kynangbanhang.edu.vn ... Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận mở rộng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp. .. Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La thời gian tới iii CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP... tín dụng với ngân hàng - Dư nợ doanh số cho vay - Tỷ lệ dư nợ cho vay DNNVV - Mở rộng cho vay so với kế hoạch kinh doanh - Tăng thị phần cho vay địa bàn 1.2.3 Các biện pháp mở rộng cho vay CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La, Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La, - Dư nợ và doanh số cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La, 4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, - Với Ngân hàng Công thương Việt Nam., NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, Bảng 1.3: Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế ở Việt Nam., TẠI VIETINBANK SƠN LA, 1 Giới thiệu chung về Vietinbank, Vietinbank Sơn La theo thời hạn, Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh gặp không ít khó khăn, song kết quả kinh doanh của CN vẫn có những chuyển biến mạnh mẽ. Cụ thể:, Bảng 2.7: Bảng xếp hạng khách hàng của Vietinbank., Biểu đồ 2.10: Dư nợ cho vay các NH trên địa bàn tỉnh Sơn La, 1 Quan điểm và mục tiêu phát triển DNNVV tại Việt Nam trong thời gian tới, 3 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Vietinbank Sơn La, 4 Một số kiến nghị, Tăng cường hệ thống thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay