Luận án: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

172 59 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 15:00

Từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ VI đến nay, với những đường lối đổi mới, những chính sách kinh tế thị trường có điều tiết, mở cửa, hội nhập nền kinh tế quốc tế, FDI đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên quá trình thu hút và sử dụng FDI còn nhiều khiếm khuyết và hiệu quả chưa cao. Vấn đề đặt ra là cần phải nâng cao chất lượng công tác phân tích HQKT làm cơ sở xác định ưu nhược điểm, nguyên nhân, cơ hội và thách thức đối với hoạt động FDI - là tiền đề để xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả FDI. Tuy nhiên, lý luận cũng như thực tiễn hoạt động phân tích HQKT FDI ở Việt Nam còn nhiều bất cập. Đặc biệt, việc nghiên cứu vận dụng phương pháp thống kê trong phân tích HQKT FDI còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” là cần thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Trọng Hải Hiện NCS dài hạn Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân với đề tài: Vận dụng số phương pháp thống phân tích hiệu kinh tế đầu trực tiếp nước (FDI) Việt Nam Chuyên ngành: Thống Mã số: 5.02.10 Tôi xin cam đoan sau: Những số liệu, tài liệu Luận án thu thập cách trung thực Đề tài chưa có nghiên cứu Kết Luận án chưa có nghiên cứu, cơng bố đưa vào áp dụng thực tiễn Vậy xin cam đoan nội dung xác, có sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Bộ Giáo dục – Đào tạo trước pháp luật NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Trọng Hải MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Những vấn đề lý luận FDI phân tích thống hiệu kinh tế FDI 13 CHƯƠNG 14 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ FDI VÀ PHÂN TÍCH THỐNG HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI 14 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI .31 CHƯƠNG 57 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP 57 THỐNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI 57 TẠI VIỆT NAM 57 2.2 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI TẠI VIỆT NAM 77 3.3 ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HQKT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG TRONG PHÂN TÍCH HQKT FDI TẠI VIỆT NAM .153 DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT KÝ NỘI DUNG KÝ NỘI DUNG HIỆU A BCC BOT HIỆU Tổng tài sản HQKT Hợp đồng hợp tác kinh doanh L Hợp đồng xây dựng - kinh doanh IC Hiệu kinh tế Nguồn nhân lực Chi phí trung gian BT BTO chuyển giao Hợp đồng xây dựng chuyển giao FA Hợp đồng xây dựng - chuyển giao FA’ Tài sản cố định Tài sản cố định sử dụng C C1 CA kinh doanh Tổng chi phí Chi phí khấu hao Tài sản lưu động Kết Giá trị xuất Giá trị gia tăng quốc gia KQ NEV NNVA Ca Nguồn vốn NNVA* Giá trị gia tăng quốc gia tính riêng cho vốn FDI CC E EV FDI FNVA Chi phí thường xuyên Vốn chủ sở hữu Giá trị xuất Đầu trực tiếp nước ngồi NVA tính riêng cho vốn FDI NTSX NVA Re S T bên nước GDP Tổng sản phẩm nước V GO Giá trị sản xuất VA HNNVA NNVA tính cho vốn đóng góp W bên nước Nhân tố sản xuất Giá trị gia tăng Doanh thu Tiết kiệm tăng thu ngoại tệ Thu ngân sách Thu nhập lao động Giá trị gia tăng Năng suất lao động bên thuộc nước tiếp nhận FDI DANH MỤC BẢNG THỐNG TT 10 11 15 16 17 18 19 Bảng thống Trang Bảng 2.1 Phân hệ tiêu hiệu kinh tế toàn FDI 74 Bảng 2.2 Phân hệ tiêu hiệu kinh tế gia tăng FDI 76 Bảng 2.3 Các tiêu thức phân tổ nghiên cứu HQKT FDI 91 Bảng 3.1 Giá trị xuất nhập nước khu vực FDI, giai 126 đoạn 1996-2005 Bảng 3.2 Hiệu nguồn vốn FDI, giai đoạn 2000 - 2005 128 Bảng 3.3 Năng suất lao động nước khu vực FDI, giai 130 đoạn 2001-2005 Bảng 3.4 Biến động suất lao động suất tài sản 133 cố định tính theo VA mức trang tài sản cố định bình quân lao động, giai đoạn 2001 - 2004 Bảng 3.5 Kết hồi quy mối quan hệ nguồn vốn, lao động 135 thời gian với VA khu vực FDI Bảng 3.6 Giá trị thực tế lý thuyết VA khu vực FDI 136 Bảng 3.7 Biến động VA hiệu quy mô nguồn vốn, 138 giai đoạn 2001-2005 Bảng 3.8 Biến động VA hiệu sử dụng lao động quy 139 mô lao động, giai đoạn 2001-2005 Bảng 3.9 Tác động hiệu sử dụng nguồn vốn quy mô 141 nguồn vốn tiêu thu ngân sách từ khu vực FDI, giai đoạn 2001-2005 Bảng 3.10 Tác động hiệu sử dụng lao động quy mô lao 142 động tiêu thu ngân sách từ khu vực FDI, giai đoạn 2001-2005 Bảng 3.11 Tác động hiệu sử dụng lao động quy mô lao 145 động tiêu thu ngân sách từ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, giai đoạn 2001 - 2005 Bảng 3.12 Tác động hiệu nguồn vốn quy mô nguồn vốn đối 147 với giá trị xuất khu vực FDI, giai đoạn 2001-2005 Bảng 3.13 Tác động hiệu nguồn vốn quy mô nguồn vốn 148 tiêu giá trị xuất khu vực FDI, giai đoạn 2001-2005 DANH MỤC ĐỒ STT đồ Trang đồ 1.1 Quy trình phân tích dự đốn thống hiệu kinh 53 tế FDI đồ 2.1 Hệ thống tiêu hiệu kinh tế FDI đồ 2.2 Quan hệ tiêu giá trị gia tăng với tiêu 65 71 thu nhập đối tượng tham gia FDI thuộc nước tiếp nhận đầu DANH MỤC ĐỒ THỊ STT Đồ thị Đồ thị 1.1 Lợi ích kinh tế FDI Đồ thị 2.1 Giá trị gia tăng vốn đầu (trường hợp 1) Đồ thị 2.2 Giá trị gia tăng vốn đầu (trường hợp 2) Đồ thị 2.3 Phân tích biến động tiêu hiệu H theo Trang 21 93 94 95 nhân tố Đồ thị 3.1 Quy mô dự án FDI, giai đoạn 1996-2005 Đồ thị 3.2 Cơ cấu vốn FDI hiệu lực theo vùng tính tới ngày 118 119 31/12/2005 Đồ thị 3.3 Đầu xã hội khu vực FDI, giai đoạn 1996-2005 Đồ thị 3.4 Đóng góp FDI GDP, giai đoạn 1996-2005 Đồ thị 3.5 Tốc độ tăng giá trị gia tăng, thu ngân sách, giá trị 123 124 129 10 xuất nguồn vốn, giai đoạn 2001 - 2005 Đồ thị 3.6 Năng suất lao động gia tăng khu vực FDI, giai đoạn 131 2001-2005 LỜI MỞ ĐẦU Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài tính cấp thiết luận án 1.1 Tổng quan cơng trình liên quan đến đề tài Thống công cụ quan trọng nghiên cứu quản lý nói chung, quản lý nhà nước hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) nói riêng Các phương pháp phân tích thống vấn đề có liên quan hệ thống tiêu thống nghiên cứu vận dụng nhiều lĩnh vực khác Mỗi cơng trình tiếp cận theo giác độ định, sở, tiền đề đặc biệt quan trọng để tác giả kế thừa, phát triển nhằm hoàn thành mục tiêu nghiên cứu luận án * Các cơng trình nghiên cứu hệ thống tiêu phương pháp thống kê: Các tài liệu thống kê, điển Giáo trình lý thuyết thống (Nxb Thống kê, 2006), Giáo trình thống kinh tế tập I (Nxb Giáo dục, 2002), Giáo trình thống xã hội (Nxb Thống kê, 1999), Thống kinh tế kinh doanh (Prentice-Hall International, Inc., 1995), Thống kinh doanh (Von Hoffmarn Press, Inc United States of America, 1993) … cung cấp lý luận hệ thống tiêu phương pháp phân tích thống nghiên cứu tượng kinh tế xã hội Về phương pháp thống kê, tác dụng khác (được đề cập cụ thể phần 2.2, chương 2), qua tổng hợp, tác giả nhận thấy phương pháp đồ thị nghiên cứu để phân tích nhân tố trường hợp có hai nhân tố; phương pháp so sánh đồ thị song song [22], phương pháp so sánh dãy số thời gian song song xây dựng để nghiên cứu quan hệ hai tiêu có liên quan [22], phương pháp số giúp phân tích biến động tượng thời kỳ Đây tiền đề quan trọng để luận án phát triển cụ thể hóa phương pháp phân tích hiệu kinh tế (HQKT) FDI Vấn đề đặt cần vào đặc điểm cụ thể FDI để hoàn thiện hệ thống tiêu, phát triển nghiên cứu đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI * Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến phân tích thống hiệu nói chung hiệu FDI nói riêng Luận án tiến sỹ kinh tế “Vận dụng phương pháp thống để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” (2004) NCS Lê Dân Đại học Kinh tế Quốc Dân Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu: + Những vấn đề chung hiệu hoạt động ngân hàng thương mại; + Thống với phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại; + Hệ thống tiêu thống hiệu hoạt động ngân hàng; + Lựa chọn đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam; + Phân tích thống hiệu hoạt động số ngân hàng thương mại Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu vận dụng phương pháp thống để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nên việc vận dụng phân tích HQKT FDI có nhiều bất cập, cụ thể là: + Thứ nhất, khơng tínhh đến đặc điểm FDI nên hệ thống tiêu đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại không phù hợp với phân tích hiệu FDI; + Thứ hai, HTCT hiệu đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích hoạt động ngân hàng thương mại tầm vi mô nên không phù hợp với phân tích HQKT FDI tầm vĩ mô Luận án tiến sỹ “Hiệu đầu giải pháp nâng cao hiệu đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước’’ (2003) NCS Từ Quang Phương - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu: + Bản chất hiệu đầu phát triển; + Nguyên tắc đánh giá hệ thống tiêu hiệu đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước; + Tình hình thực đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước; + Thực trạng hiệu hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên, luận án nghiên cứu hiệu đầu phát triển loại hình doanh nghiệp nhà nước nên không phù hợp với đặc thù cụ thể FDI Hơn nữa, với phạm vi định trước luận án không tập trung nghiên cứu đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích hiệu Luận văn thạc sỹ “Một số giải pháp nâng cao hiệu đầu trực tiếp nước Việt Nam” (2004) Lê Thị Hải Vân - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân Những vấn đề luận văn tập trung nghiên cứu: + Một số vấn đề hiệu FDI; + Phương pháp luận xác định hiệu FDI: - Quan điểm đánh giá hiệu FDI; - Một số tiêu đánh giá hiệu FDI + Tổng quan hoạt động FDI Việt Nam; + Thực trạng hiệu FDI Việt Nam Luận văn đề cập tới số tiêu đánh giá hiệu FDI, 10 tiêu giúp phản ánh số mặt HQKT FDI Nhưng luận văn không tập trung nghiên cứu hồn thiện hệ thống tiêu hiệu FDI Vì tiêu đề cập chưa thể phản ánh hiệu FDI cách toàn diện, hệ thống, thiếu nhiều tiêu quan trọng tiêu phản ánh hiệu gia tăng tổng nguồn vốn, tiêu phản ánh hiệu nguồn nhân lực Mặt khác luận văn không tập trung nghiên cứu đặc điểm vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI Việt Nam Trên sở kế thừa phát triển thành tựu đạt vấn đề liên quan tới phân tích thống hiệu FDI trình bày trên, luận án tập trung nghiên cứu phát triển theo hướng sau: + Hệ thống hóa lý luận FDI; + Hệ thống hóa, hoàn thiện vấn đề HQKT HQKT FDI: - Hoàn thiện khái niệm HQKT; - Căn vào đặc điểm FDI, đề xuất khái niệm HQKT FDI + Căn vào đặc điểm, yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước FDI, phân tích thực trạng tiêu HQKT FDI hành để hoàn thiện hệ thống tiêu HQKT FDI Đặc biệt, luận án nghiên cứu, xây dựng số tiêu kết để phán ánh kết kinh tế mà bên thuộc nước tiếp nhận đầu lao động, nhà đầu nhà nước nhận để làm sở hoàn thiện hệ thống tiêu HQKT FDI; + Lựa chọn, phát triển nghiên cứu đặc điểm vận dụng số phương pháp thống phân tích HQKT FDI: Trong đó, luận án phát triển theo hướng sau: - Phát triển phương pháp đồ thị khơng gian ba chiều phân tích 10 11 nhân tố; - Phát triển phương pháp đồ thị nhằm đồng thời phân tích biến động nhiều tiêu quan hệ chúng để phân tích HQKT FDI; - Phát triển phương pháp dãy số thời gian để đồng thời nghiên cứu biến động nhiều tiêu có liên hệ với quan hệ chúng qua giúp nghiên cứu HQKT FDI; - Phát triển phương pháp số để đồng thời nghiên cứu xu hướng biến động HQKT FDI nhân tố tác động tới qua nhiều thời kỳ khác + Vận dụng số phương pháp thống phân tích HQKT FDI Việt Nam để chứng minh tính khả thi HTCT phương pháp sử dụng 1.2 Tính cấp thiết luận án Từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ VI đến nay, với đường lối đổi mới, sách kinh tế thị trường có điều tiết, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, FDI có nhiều đóng góp to lớn phát triển Việt Nam Tuy nhiên trình thu hút sử dụng FDI nhiều khiếm khuyết hiệu chưa cao Vấn đề đặt cần phải nâng cao chất lượng cơng tác phân tích HQKT làm sở xác định ưu nhược điểm, nguyên nhân, hội thách thức hoạt động FDI - tiền đề để xây dựng giải pháp nhằm tăng cường hiệu FDI Tuy nhiên, lý luận thực tiễn hoạt động phân tích HQKT FDI Việt Nam nhiều bất cập Đặc biệt, việc nghiên cứu vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI nhiều hạn chế Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Vận dụng số phương pháp thống phân tích hiệu kinh tế đầu trực tiếp nước (FDI) 11 159 - Hoàn thiện hệ thống tiêu thống FDI Tổng Cục Thống kê, Bộ kế hoạch đầu ngành liên quan cần hoàn thiện hệ thống tiêu thống FDI nhằm nâng cao khả tổng hợp, phân tích đánh giá HQKT FDI theo hướng đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, kịp thời, minh bạch, đa chức phù hợp với thống quốc tế Hệ thống tiêu thống FDI khơng có đủ phân hệ chi phí, nguồn lực (nguồn vốn nguồn nhân lực) kết mà phân hệ cần có đủ tiêu để đáp ứng yêu cầu đánh giá HQKT FDI yêu cầu quản lý vĩ mô khác FDI Trong đó, nguồn vốn FDI, ngồi vốn đăng ký cần có đủ số liệu vốn thực bên nước bên nước để làm sở cho việc xác định tiêu kết quan trọng (Xem phần 2.1.3.1 chương 2) Về phân hệ tiêu kết quả, VA, NVA, …, tiêu kết giá trị gia tăng tính riêng cho vốn FDI, giá trị xuất tính riêng cho vốn FDI, thu ngân sách tính riêng cho vốn FDI… (Xem phần 2.1.3.1 chương 2) cần xác định để phản ánh, phân tích xác lợi ích mà nước tiếp nhận đầu thu tính riêng cho vốn FDI Các tiêu HQKT FDI cần hoàn thiện thống tên gọi, ký hiệu, nội dung, phạm vi, thời gian phương pháp tính (Xem 2.1.3, chương 2) Cụ thể, hệ thống tiêu HQKT FDI cần có phân hệ tiêu HQKT tồn phân hệ tiêu HQKT gia tăng, phân hệ có nhóm tiêu hiệu dạng thuận nhóm tiêu hiệu dạng nghịch Trong đó, nhóm tiêu gồm có phân nhóm phản ánh HQKT chi phí phân nhóm phản ánh HQKT nguồn lực Hệ thống tiêu thống FDI cần phù hợp với hệ thống tiêu kinh tế kinh tế theo xu hướng thống quốc tế nhằm đảm bảo khả tổng hợp, so sánh, phân tích hoạt động FDI với đầu nước 159 160 với nước khác Ngoài ra, số lạm phát cần nghiên cứu, xác định để loại trừ yếu tố lạm phát q trình nghiên cứu thống nói chung phân tích HQKT FDI nói riêng Bởi lẽ, sử dụng giá so sánh có nghĩa loại trừ yếu tố biến động giá - yếu tố quan trọng cần phải tính tới kinh tế thị trường vi mô lẫn vĩ mô - nên việc phân tích hiệu nhiều khơng xác, khơng phù hợp với chế thị trường Để đảm bảo tính thống nhất, hệ thống bảng biểu, chế độ, hình thức thời gian báo cáo … cần tiếp tục hồn thiện triển khai thực có kiểm tra, với hình thức khen thưởng, chế tài xử lý đủ mạnh để nâng cao tính pháp lý, tính khả thi hệ thống thống FDI Muốn vậy, trước hết cần phải tuyên truyền vận động doanh nghiệp FDI ban ngành có liên quan khẳng định minh bạch yêu cầu cấp thiết, vừa quyền lợi, vừa nghĩa vụ mang tính pháp lý mà đơn vị liên quan phải thực nghiêm túc - Tăng cường vận dụng phương pháp thống phân tích hiệu kinh tế FDI nghiên cứu, đánh giá quản lý FDI Việc vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI cần tuân thủ theo định hướng sau: * Kết hợp phân tích HQKT với số tiêu kết kinh tế FDI quan trọng NNVA*, thu ngân sách tính riêng cho vốn FDI…để vừa đánh giá chất lượng lợi ích kinh tế - xã hội FDI; * Phân tích hiệu chi phí nguồn lực FDI gồm có: • Hiệu chi phí; • Hiệu nguồn vốn; • Hiệu tài sản cố định; • Hiệu lao động 160 161 Đây sở để phân tích đánh giá hiệu loại nguồn lực nhằm biết ưu, nhược điểm, chất lượng hoạt động chúng để có giải pháp khuyến khích, quản lý phù hợp yếu tố, qua giúp nâng cao HQKT FDI nói chung * Khi phân tích hiệu loại nguồn lực kết kinh tế cần nghiên cứu theo giác độ: • Ngành • Tỉnh, thành • Hình thức đầu • Đối tác đầu • Khu chế xuất khu công nghiệp Đây sở để đánh giá hiệu quả, ưu, nhược điểm, tồn FDI nguyên nhân chúng tỉnh, thành, ngành,….; giúp so sánh, nghiên cứu biến động HQKT FDI chúng Hơn nữa, đáng tin cậy cho việc xây dựng, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, điều chỉnh sách, quản lý phù hợp với thực trạng khu vực FDI với ngành, tỉnh, thành, hình thức đầu hay khu chế xuất khu công nghiệp * Kết hợp phân tích hiệu tồn với hiệu gia tăng nhằm nghiên cứu nguyên nhân xu hướng biến động chúng * Để nâng cao lực phân tích HQKT FDI cần kết hợp vận dụng phương pháp thống kê, phương pháp như: - Phương pháp đồ thị đa tiêu để phân tích mối liên hệ tiêu có liên quan, qua giúp đánh giá xu hướng biến động HQKT FDI qua thời gian (Xem 2.2.2.2, chương 2); 161 162 - Phương pháp phân tích dãy số thời gian đa tiêu để phân tích biến động tiêu liên quan quan hệ chúng, qua đánh giá biến động HQKT FDI qua thời gian (Xem 2.2.2.3, chương 2); - Phương pháp số mở rộng để đồng thời phân tích xu hướng biến động HQKT FDI nhân tố ảnh hưởng tới vận động hiệu qua nhiều thời kỳ khác (Xem 2.2.2.5, chương 2) - Về tổ chức thực * Trên sở Luật Thống kê, tăng cường phối hợp ban ngành có liên quan việc nghiên cứu, triển khai thực công tác thu thập, xử lý, đánh giá, hoạch định quản lý FDI * Hệ thống thống FDI từ trung ương, địa phương đến khu chế xuất cần phối hợp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, chế điều kiện hoạt động nhằm đảm bảo thơng tin cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá HQKT FDI theo hướng đồng bộ, thống nhất, thông suốt, tránh trùng lắp, có tính khả thi, tương hỗ hiệu cao chiều dọc lẫn chiều ngang * Cơ chế thu thập số liệu cần hoàn thiện theo hướng tránh phiền hà cho doanh nghiệp, đơn vị có liên quan; đảm bảo nguyên tắc minh bạch; đáp ứng đầy đủ quy định chế độ báo cáo thống pháp luật Các doanh nghiệp FDI đơn vị liên quan có quyền hạn trách nhiệm phải tuân thủ Luật pháp, quy định thu thập, báo cáo xử lý số liệu FDI Ngoài việc nâng cao ý thức tự giác, hệ thống thông tin cần thực thi chủ yếu thơng qua việc tăng cường tính khả thi công cụ nhà nước pháp luật * Các tiêu nguồn vốn, nhân lực, chi phí kết FDI cần tiến hành thu thập tổng hợp khơng cho tồn kinh tế mà theo ngành, địa phương hình thức đầu để có nguồn số liệu tốt cho việc phân 162 163 tích thống hiệu theo tiêu thức * Nâng cao chất lượng công tác cán từ khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm kiểm soát theo hướng đảm bảo số lượng, giỏi trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, điều kiện thực hiện đại phù hợp Cán phụ trách thống FDI cần có chun mơn thống FDI Các đơn vị có liên quan cần phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ mình, đặc biệt trọng việc vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI Phương thức cung cấp thông tin cần cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu đơn vị nghiên cứu nhằm tăng cường thu hút đầu sở để nghiên cứu phân tích HQKT FDI Tăng cường đầu mạnh mẽ để nâng cao khả thu thập, xử lý, truyền liệu hệ thống thông tin theo hướng mở, đa ngôn ngữ đa chức 163 164 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI + Về sách pháp luật - Cần tập trung xây dựng ban hành Luật Đầu Luật Doanh nghiệp chung cho đầu nước theo hướng đảm bảo nguyên tắc thống nhất, bình đẳng đảm bảo đầu Các sách đầu nước ngồi phải đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, có tính kế thừa, khơng hồi tố, dự đốn trước được, ngày hấp dẫn có tính tới tương quan so sánh với nước khác khu vực Các bộ, ngành, địa phương cần rà sốt sửa đổi loại bỏ sách, quy định trái pháp luật không phù hợp - Nhà nước cần bổ sung sách thuế, ưu đãi khác nhằm khuyến khích dự án đẩy nhanh chương trình chuyển giao cơng nghệ cao, nội địa hóa, có tỷ lệ xuất cao - Pháp luật, sách cần khuyến khích mở rộng lĩnh vực, hình thức, quy mô đầu tư, đổi công nghệ đa dạng hóa mục tiêu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế nhằm tăng quy mô HQKT FDI - Về lĩnh vực địa bàn đầu tư: cần tiến tới xây dựng danh mục loại trừ tuyệt đối phù hợp với thông lệ quốc tế, trước mắt cần có danh mục khuyến khích danh mục khơng cấp phép Việc xây dựng danh mục cần có tham gia phối hợp chặt chẽ bộ, ngành, doanh nghiệp, quan nghiên cứu có liên quan, nhà khoa học sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế - Cần phân tích đánh giá HQKT FDI ngành, địa phương thực nghiên cứu chiến lược khác để định hướng ngành cần ưu tiên, khuyến khích, hạn chế với mức độ sở lợi so sánh; tránh cảm tính, ý chí cục 164 165 - Đối với nhóm ngành dịch vụ cần khuyến khích tập đồn lớn, có uy tín đầu vào lĩnh vực du lịch, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, đầu để nhanh chóng phát triển nhóm ngành làm tiền đề thuận lợi cho phát triển FDI - Về hình thức đầu tư: cần khẩn trương nghiên cứu tạo điều kiện để mở rộng hình thức đầu cơng ty mẹ - con, công ty cổ phần, hoạt động mua - bán - sát nhập, điều phù hợp với đòi hỏi thực tiễn xu hướng giới + Về chiến lược, quy hoạch thu hút sử dụng FDI Chiến lược thu hút sử dụng FDI đến năm 2010 tầm nhìn 2020 cần khẩn trương xây dựng cách có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để làm sở cho việc đạo quản lý FDI Chiến lược tổng thể cần bao gồm chiến lược ngành, vùng, lĩnh vực, địa phương đảm bảo tương hỗ cao chúng; đó, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch giải pháp cho giai đoạn, năm Các quy hoạch vùng, ngành, sản phẩm chủ yếu cần rà sốt, hồn thiện theo hướng xóa bỏ phân biệt đầu nước nước ngoài; đặc biệt khuyến khích đầu vào ngành cơng nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, lượng, khí, chế biến xuất khẩu, đào tạo đại học dạy nghề Nhà nước cần có giải pháp cụ thể để thúc đẩy FDI phát triển mạnh vào sản phẩm có khả xuất cao, giá trị gia tăng lớn để góp phần tích cực việc chuyển dịch cấu kinh tế, phân công lao động nâng cao lực cạnh tranh Danh mục đầu cần bổ sung, hoàn thiện có đủ yếu tố sản phẩm, địa bàn, thị trường, cơng suất, trình độ cơng nghệ, nhân lực, 165 166 chế độ ưu đãi … để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu việc tìm kiếm, lựa chọn đăng ký triển khai thực Việc xây dựng quy hoạch cần quán triệt nguyên tắc mang tính định hướng, khuyến khích thành phần kinh tế, phù hợp với lợi so sánh vùng, địa phương, trách bệnh “thành tích” hay “phong trào”, có tính tương hỗ cao, đảm bảo thống nhất, tính đồng bộ, tránh cạnh tranh không lành mạnh việc thu hút FDI chắp vá không đồng dẫn tới hiệu Quy trình xây dựng, hồn thiện quy hoạch cần đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi cao sở khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước, đảm bảo tính thống với đạo Trung ương, phát huy động sáng tạo ngành, địa phương nhằm nâng cao HQKT FDI cách bền vững + Về tổ chức chế quản lý Nhà nước FDI - Rà soát, nghiên cứu phương án loại bỏ trùng lắp, chồng chéo không cần thiết hệ thống quản lý nhà nước FDI từ trung ương, địa phương đến khu cơng nghiệp, khu chế xuất - Hồn thiện chế, quy trình làm việc quan phối hợp có hiệu bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, khu công nghiệp quản lý FDI theo chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm theo hướng mở rộng phân cấp quản lý phù hợp với cam kết quốc tế Trong đó, Bộ Kế hoạch Đầu đóng vai trò Cơ quan quản lý Nhà nước FDI, giúp Chính phủ thống quản lý phối hợp hoạt động chặt chẽ bộ, ngành địa phương việc hoạch định, xây dựng sách, giám sát, giải vấn đề thuộc FDI; chấm dứt tình trạng ban hành văn trái pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh thiếu phối hợp tỉnh thành quan chức 166 167 - Cải tiến mạnh mẽ cơng khai hóa quy trình, thủ tục đầu theo hướng thuận tiện, minh bạch đảm bảo khả giám sát, quản lý Nhà nước FDI + Về xúc tiến đầu - Đổi nội dung, tổ chức phương thức xúc tiến đầu theo hướng đa dạng hóa, đa hình thức theo chiến lược, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, dự án cụ thể, trọng thu hút đầu từ tập đoàn xuyên quốc gia nhà đầu tiềm khác có lực cao tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý - Tăng cường chất lượng hệ thống thông tin, công tác nghiên cứu thị trường, luật pháp, sách đầu nước nước có liên quan để đánh giá tốt tình hình FDI - sở để xây dựng, điều chỉnh sách giải pháp cách hợp lý - Hoạt động xúc tiến đầu nhiệu vụ hệ thống trị (các quan quyền, ngoại giao, thông tin, …) nhiều hoạt động phong phú đối ngoại, tuyên truyền …., với nội dung đa dạng văn hóa, trị, hình ảnh đất nước, luật pháp, sách kinh tế - xã hội đầu nước Việt Nam - Tăng cường nhân lực tài cho phận xúc tiến đầu số nước trọng điểm + Về sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng yếu nguyên nhân hạn chế hiệu thu hút sử dụng FDI Việt Nam Để giảm chi phí, tăng sức hấp dẫn đầu nói chung FDI nói riêng, vấn đề quan trọng phải có chiến lược tổng thể phát triển sở hạ tầng cách mạnh mẽ, đồng bộ, phù hợp với chiến lược, quy hoạch thu hút sử dụng FDI 167 168 - Đầu vào sở hạ tầng thường đòi hỏi lượng vốn lớn cần huy động nhiều nguồn khác nhau, đầu có trọng điểm, ưu tiên cho chương trình mục tiêu nhà nước, tránh dàn trải, chắp vá, chồng chéo, chất lượng phải tính tốn kỹ lưỡng mặt hiệu Ngồi nguồn vốn ngân sách cần có giải pháp khuyến khích nguồn vốn khác ngồi nước nhiều hình thức khác BOT, BT, BTO, trái phiếu, tín phiếu … - Nhà nước cần khẩn trương có sách tạo điều kiện mở rộng khuyến khích tập đồn kinh tế tiềm năng, có cơng nghệ cao đầu vào điện lực, viễn thông, giao thông - vận tải, lượng (nhất ngành lọc dầu) để phát triển mạnh mẽ ngành này, tảng để giảm mạnh chi phí đầu vào, tăng lực cạnh tranh cho lĩnh vực khác + Về ngành công nghiệp phụ trợ Trên sở quy hoạch tổng thể thu hút sử dụng FDI cần tiến hành nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể tới năm 2010 tầm nhìn 2020 ngành cơng nghiệp phụ trợ nhằm giảm chi phí, mở rộng sản xuất, nâng cao HQKT FDI phát triển thêm ngành nghề - Khuyến khích ngồi nước đầu vào ngành công nghiệp sở vào lợi so sánh - Xây dựng hệ thống đào tạo kỹ thuật, công nghệ kinh doanh sở kết hợp Bộ giáo dục Đào tạo với bộ, ngành, địa phương khu công nghiệp - Xây dựng hệ thống liệu, vấn cho ngành công nghiệp phụ trợ nói riêng cho FDI Việt Nam nói chung sở hệ thống thông tin FDI 168 169 + Về phát triển nguồn nhân lực Con người yếu tố định thành bại sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế tầm vi mô vĩ mô Để tăng suất, giảm chi phí, nâng cao khả thu hút hấp thụ FDI, vấn đề đặc biệt quan trọng phải phát triển nguồn nhân lực có lực thích ứng số lượng lẫn chất lượng Thứ nhất, đội ngũ cán tham gia quản lý FDI cần đào tạo, tuyển chọn, sử dụng, bồi dưỡng bổ nhiệm theo tiêu chuẩn, quy trình khoa học, khách quan “việc” có giải pháp giảm tiêu cực diễn khâu Cơ chế kiểm soát chế độ đãi ngộ phải hoàn thiện cho phù hợp theo hướng dựa vào hiệu công việc mà họ mang lại Hơn nữa, người đại diện cho bên Việt Nam liên doanh tuyển chọn bổ nhiệm thuê Thứ hai, để đáp ứng nhu cầu FDI phát triển kinh tế đất nước, Nhà nước cần có chiến lược quy hoạch dài, trung ngắn hạn đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đảm bảo đủ số lượng, có lực chun mơn cao, tay nghề giỏi, ngoại ngữ tốt, tác phong cơng nghiệp, có khả hợp tác tốt với đồng nghiệp nước, có lĩnh tinh thần yêu nước Giáo dục đào tạo cần xem ngành kinh tế đặc biệt vừa mục tiêu vừa công cụ phát triển đất nước Nhà nước cần có sách mạnh mẽ, cụ thể, có đủ sức khuyến khích nguồn lực, thành phần kinh tế, nhiều hình thức khác ngồi nước tham gia vào công phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ có trình độ cao công nhân lành nghề Trước hết, quan liên quan cần phối hợp để thực nghiên cứu mang tính chiến lược giáo dục đào tạo, cung - cầu nhân lực để xây dựng chiến lược quy hoạch giáo dục - đào tạo - dạy nghề Hơn nữa, hệ thống đại học cần đổi bản, tự chủ tàitự chủ chiến lược, kế hoạch, chương trình vấn đề liên quan khác Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - nghiên cứu khoa học cần có tham gia, liên doanh, liên kết cách mạnh mẽ trường - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan 169 170 nước KẾT LUẬN Để làm sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng hoạt động phân tích thống HQKT FDI, luận án nghiên cứu số vấn đề sau: Thứ nhất, luận án tiến hành tổng hợp, phân tích khái niệm, đặc điểm, lợi ích tác động tiêu cực FDI; phân loại FDI để làm sở khoa học cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu HQKT FDI, lựa chọn, phát triển nghiên cứu đặc điểm vận dụng số phương pháp thống phân tích HQKT FDI Thứ hai, luận án nghiên cứu số vấn đề lý luận HQKT FDI, đặc biệt, hoàn thiện khái niệm HQKT, đề xuất khái niệm HQKT FDI, phân loại HQKT FDI cách khoa học theo tiêu thức khác Thứ ba, luận án trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, u cầu, tiêu chuẩn quy trình phân tích thống HQKT FDI Thứ tư, sở nghiên cứu nguyên tắc, thực trạng tiêu HQKT FDI, luận án tiến hành hoàn thiện hệ thống tiêu Hệ thống tiêu HQKT FDI gồm có phân hệ tiêu hiệu toàn phân hệ tiêu gia tăng Đặc biệt, luận án đề xuất xây dựng cơng thức tính cho tiêu kết giá trị gia tăng quốc gia tính riêng cho vốn FDI, thu ngân sách tính riêng cho FDI, thu nhập lao động tính riêng cho FDI Mỗi phân hệ tiêu HQKT gồm có nhóm tiêu hiệu tồn nhóm tiêu hiệu gia tăng dạng thuận dạng nghịch Trong đó, nhóm chia thành nhóm nhỏ: nhóm tiêu hiệu chi phí nhóm tiêu hiệu nguồn lực FDI Đây sở để tính tốn phân tích hiệu chi phí nguồn lực FDI theo 170 171 giác độ khác Thứ năm, sở ưu điểm, hạn chế, thực trạng vận dụng phương pháp thống kê, luận án lựa chọn, phát triển nghiên cứu đặc điểm vận dụng phương pháp: đồ thị, phân tích dãy số thời gian, hồi quy tương quan số phân tích HQKT FDI Trong đó, luận án phát triển, xây dựng: - Phương pháp đồ thị không gian chiều phân tích HQKT FDI theo nhân tố; - Phương pháp đồ thị phân tích dãy số thời gian đa tiêu nhằm đồng thời phân tích HQKT FDI qua nhiều thời kỳ; - Phương pháp số mở rộng; - Phương pháp phân tích dãy số thời gian đa tiêu kết hợp với phương pháp số mở rộng để đồng thời phân tích hiệu qua thời gian phân tích nhân tố Hơn nữa, luận án hệ thống hóa xây dựng mơ hình, phương trình kinh tế tổng qt phân tích HQKT FDI Thứ sáu, nghiên cứu tổng quan tình hình FDI Việt Nam giai đoạn 1996-2005 Thứ bảy, luận án nghiên cứu tác động FDI kinh tế Việt Nam Thứ tám, để minh họa, luận án tiến hành vận dụng phương pháp thống phân tích HQKT FDI Việt Nam, giai đoạn 2001-2005 Các phương pháp phân tổ, phân tích dãy số thời gian đa tiêu, số mở rộng đồ thị thường vận dụng kết hợp để nghiên cứu xu hướng, nhân tố tác động đến hiệu kinh tế FDI cách khoa học phù hợp 171 172 với thực tiễn Hơn thế, hiệu toàn bộ, hiệu gia tăng phân tích nhân tố thường kết hợp chặt chẽ Ngồi ra, phương pháp hồi quy sử dụng để nghiên cứu HQKT FDI Thứ chín, luận án đánh giá HQKT FDI, tính khả thi hệ thống tiêu phương pháp thống phân tích HQKT FDI Thư mười, luận án đề xuất số kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng công tác thống phân tích HQKT FDI nâng cao hiệu thu hút sử dụng FDI Việt Nam Trên đóng góp luận án 172 173 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Trọng Hải (2003), “Xác định ảnh hưởng biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất toán đặt việc quản lý rủi ro tỷ giá”, Tạp chí Kinh tế Đối Ngoại, ĐH Ngoại Thương, (6), tr 47-50 Nguyễn Trọng Hải, (Chủ nhiệm đề tài) (2006), Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro giá tài kinh doanh xuất doanh nghiệp Việt Nam, đề tài NCKH cấp bộ, mã số: B2004-40-48, Bộ Giáo Dục Đào tạo Nguyễn Trọng Hải (2007), “Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngồi”, Tạp chí Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội, (16), tr 25-30 Nguyễn Trọng Hải (2007), “Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan nghiên cứu hiệu kinh tế đầu trực tiếp nước Việt Nam”, Tạp chí Thơng tin Dự báo Kinh tế - Xã hội, (20), tr 26-29 Nguyễn Trọng Hải (2007), “Phương pháp số mở rộng phân tích tác động hiệu quy mơ nguồn lực kết kinh tế FDI”, Tạp chí Thơng tin Dự báo Kinh tế - Xã hội, (22), tr.32-37 173 ... kinh tế FDI Chương 2: Hoàn thiện hệ thống tiêu phương pháp thống kê phân tích hiệu kinh tế FDI Việt Nam 13 14 Chương 3: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hiệu kinh tế FDI Việt Nam CHƯƠNG... dụng số phương pháp thống kê phân tích định lượng hiệu kinh tế trực tiếp FDI tầm vĩ mô; - Do hạn chế số liệu, luận án tập trung vận dụng số phương pháp thống kê phân tích HQKT FDI Việt Nam theo số. .. ĐIỂM VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI TẠI VIỆT NAM 77 3.3 ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HQKT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG PHÂN TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, Luận án: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ FDI VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI, THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI, Dãy số thời gian là một dãy các trị số của một chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian [26]., + Ưu điểm và hạn chế của phương pháp chỉ số

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay