Phát triển hoạt động đầu tư tại ngân hàng Công thương Việt nam

94 32 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 14:59

Hoạt động đầu tư là một trong những nghiệp vụ cơ bản của hoạt động ngân hàng, việc tăng cường hoạt động đầu tư là cần thiết cho sự phát triển ngân hàng, trong đó đầu tư là một trong những hoạt động cơ bản nhằm bảo đảm sự phát triển và tăng cường cho kế hoạch kinh doanh của ngân hàng. - Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các hoạt động tín dụng ngày càng chặt chẽ, hoạt động đầu tư sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường khả năng kinh doanh của ngân hàng, trong đó vai trũ đầu tư trên thị trường là hết sức cần thiết, thúc đẩy khả năng luân chuyển tiền tệ, tránh khả năng để các nguồn vốn vào tỡnh trạng nhàn rỗi, tăng cường tính thanh khoản và hỗ trợ cho các hoạt động khác tại Ngân hàng Vỡ những lý do trên, đề tài “phát triển hoạt động đầu tư tại ngân hàng Công thương Việt nam” đó được tác giả chọn 1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - Hoạt động đầu nghiệp vụ hoạt động ngân hàng, việc tăng cường hoạt động đầu cần thiết cho phát triển ngân hàng, đầu hoạt động nhằm bảo đảm phát triển tăng cường cho kế hoạch kinh doanh ngân hàng - Trong bối cảnh nay, mà hoạt động tín dụng ngày chặt chẽ, hoạt động đầu góp phần quan trọng việc tăng cường khả kinh doanh ngân hàng, vai trũ đầu thị trường cần thiết, thúc đẩy khả luân chuyển tiền tệ, tránh khả để nguồn vốn vào tỡnh trạng nhàn rỗi, tăng cường tính khoản hỗ trợ cho hoạt động khác Ngân hàng Vỡ lý trên, đề tài “phát triển hoạt động đầu ngân hàng Công thương Việt nam” tác giả chọn để nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hoạt động đầu ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư, kết đạt hạn chế hoạt động đầu tư, nguyên nhân hạn chế hoạt động đầu ngân hàng Công thương Việt nam - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hoạt động đầu ngân hàng Công thương Việt nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đầu Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt nam giai đoạn từ năm 2003-2006 phũng Đầu Phương pháp nghiờn cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biên chứng, phương pháp vật lịch sử chủ nghĩa Mác Lênin, phương pháp thống kê, so sánh phân tích tổng hợp để diễn giải mối quan hệ lý luận thực tiễn hoạt động đầu , từ đưa giải pháp phù hợp để tăng cường phát triển hoạt động đầu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Hoạt động đầu ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu ngân hàng Công thương Việt nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động đầu ngân hàng Công thương Việt nam CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngừn hàng loại hỡnh tổ chức tớn dụng thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, cỏc loại hỡnh Ngừn hàng gồm Ngừn hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hỡnh ngừn hàng khỏc Hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước là: hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán Ngân hàng thương mại ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liờn quan vỡ mục tiờu lợi nhuận, gúp phần thực cỏc mục tiờu kinh tế Nhà nước Như vậy, chất, Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc thù, tính chất đặc thù thể chỗ đối tượng tác nghiệp tiền tệ Ngân hàng thương mại không trực tiếp sản xuất cải vật chất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất – kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho trỡnh sản xuất, lưu thông phân phối sản phẩm xó hội cỏch cung ứng vốn tớn dụng, vốn đầu cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng Thương mại Căn vào tính chất hoạt động vị trí tài ngân hàng thương mại quan hệ với khách hàng, hoạt động ngân hàng thương mại chia thành ba nhóm sau: 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại bắt đầu hoạt động mỡnh việc huy động nguồn vốn Đối tượng huy động ngân hàng thương mại tất nguồn tiền nhàn rỗi doanh nghiệp, tổ chức Chính phủ dân cư với hỡnh thức, quy mụ thời hạn Bổ sung thờm cho nguồn vốn huy động, ngân hàng thương mại vay ngân hàng Trung Ương từ cỏc ngõn hàng khỏc nhiều hỡnh thức Bên cạnh vốn chủ sở hữu phận quan trọng nguồn vốn ngân hàng thương mại Nguồn vốn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn hoạt động song quy mô vốn chủ sở hữu lại định khả huy động vốn uy tín NHTM tiến hành huy động nguồn vốn cách sau: - Cung cấp tài khoản giao dịch cho khách hàng Với cách trung gian tài chính, NHTM thu hút số lượng lớn tổ chức, cá nhân mở tài khoản ngân hàng Ngân hàng trở thành người thủ quỹ cho khỏch hàng, thực thu chi theo lệnh chủ tài khoản Khi kinh tế phỏt triển thỡ cú nhiều khỏch hàng mở tài khoản ngừn hàng, ngừn hàng cỳ hội để huy động nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh mỡnh - Nhận tiền gửi khách hàng Ngân hàng nhận tiền gửi khách hàng hai phương thức tiền gửi tiết kiệm chứng tiền gửi Nguồn vốn thường chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn vốn NHTM Tiền gửi tiết kiệm có loại khơng kỳ hạn loại có kỳ hạn Tài khoản nhằm mục đích huy động nguồn tiền tiết kiệm chủ thể xó hội Chứng tiền gửi cú nhiều kỳ hạn, cú thể đến năm Về thực chất, chứng tiền gửi coi công cụ vay nợ NHTM (như kỳ phiếu, trái phiếu ) nguồn vốn quan trọng NHTM, phát hành thị trường tài - Đi vay vốn Ngồi nguồn vốn huy động trên, NHTM cũn cú thể vay vốn thị trường liên ngân hàng, vay định chế tài vay Ngân hàng Trung ương - Tăng vốn tự có Vốn tự có NHTM đóng vai trũ quan trọng việc trỡ cỏc hoạt động hàng ngày bảo đảm ngân hàng phát triển lâu dài Quy mơ vốn tự có định quy mơ huy động vốn, vay, quy mô tài sản số hoạt động khác ngân hàng Vấn đề đáng lưu tâm NHTM thường xuyên phải trỡ lượng vốn tự có mức hợp lý Để tăng vốn tự có, NHTM phát hành cổ phiếu, phát hành cơng cụ nợ dài hạn có khả chuyển đổi nâng cao lực tự tích lũy từ lợi nhuận ngừn hàng n ngừn hàng trờn thương trường 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động sử dụng vốn chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng thương mại cho vay Các sản phẩm cho vay phân chia theo nhiều tiêu thức khác thời gian, đối tượng vay vốn, tính chất sử dụng, vv Thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn phụ thuộc vào khả hoàn trả gốc lói hạn khỏch hàng So với hoạt động cho vay, hoạt động đầu ngân hàng thương mại có quy mơ tỷ trọng nhỏ hơn, song có ý nghĩa quan trọng mặt thu nhập tạo điều kiện cho ngân hàng thâm nhập sâu rộng vào kinh tế, đồng thời góp phần làm giảm thiểu rủi ro kinh doanh ngừn hàng Cách sử dụng vốn khác ngân hàng thương mại bao gồm mua sắm tài sản cố định, thực hoạt động tài trợ, quảng cáo, v.v thường chiếm tỷ trọng nhỏ không mang lại lợi nhuận cho ngân hàng song lại góp phần quan trọng vào việc phát triển quảng bá hoạt động ngân hàng Hoạt động sử dụng vốn cho kinh tế NHTM chia thành mảng chủ yếu sau: - Cấp tín dụng: giao dịch tài sản (bằng tài sản tiền) bên cho vay ngân hàng bên vay doanh nghiệp, hộ gia đỡnh cỏc chủ thể khác, bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vốn gốc lói cho bờn cho vay đến hạn tốn Cấp tín dụng hoạt động kinh doanh tạo thu nhập lớn NHTM Có thể phân loại hoạt động cấp tín dụng theo tiêu thức khác thời gian cho vay, đối tượng vay vốn, mục đích vay vốn, tính chất bảo đảm khoản vay - Đầu tư: Bao gồm đầu hỡnh thức khỏc chứng khoán, hoạt động thị trường liên ngân hàng, góp vốn liên doanh mua cổ phần đầu chứng khốn hoạt động kinh doanh quan trọng NHTM, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngân hàng Các NHTM đầu chứng khoán cách mua loại giấy tờ có trái phiếu phủ, cơng trái, trái phiếu quyền địa phương, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp loại chứng khoán khác 1.1.2.3 Hoạt động trung gian Song song với hoạt động huy động cho vay nói trên, ngân hàng thương mại cũn thực hoạt động trung gian Hoạt động trung gian bao gồm: hoạt động trung gian toán, hoạt động chuyển tiền, ủy thỏc, tớn thỏc, v.v Hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm ba nghiệp vụ trên, song đến đầu kỷ thứ 19, với phát triển phân cơng lao động xó hội ngành ngừn hàng, cỏc ngừn hàng thương mại chun mơn hóa vào lĩnh vực hoạt động khác trở thành ngân hàng chuyên doanh Có ngân hàng chuyên huy động cho vay ngắn hạn, số ngân hàng khác lại chuyên hoạt động đầu trung dài hạn, v.v Sự chun mơn hóa giúp cho ngân hàng thương mại thâm nhập cách sâu sắc vào phát triển lĩnh vực chuyên biệt kinh tế - xó hội Quỏ trỡnh chuyờn mụn húa núi trờn hệ thống cỏc ngừn hàng thương mại tiền đề cho giai đoạn phát triển - giai đoạn phát triển tổng hợp Từ đầu kỷ thứ 20 đến nay, NHTM chun mơn hóa truyền thống trở thành NHTM đa đại Hoạt động ngân hàng thương mại đa chủ đạo dựa mạnh chun mơn hóa, kết hợp với tất hoạt động ngân hàng thương mại khác theo yêu cầu nhóm khách hàng, trải rộng ba nghiệp vụ huy động nguồn vốn, sử dụng vốn hoạt động tài trung gian Trong hoạt động sử dụng vốn, cho vay chiếm tỷ trọng lớn có thay đổi đối tượng cấu cho vay Nếu ngân hàng thương mại cổ điển tập trung chủ yếu cho vay doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh thỡ cỏc ngừn hàng đại quan tâm đến việc cho vay tất đối tượng khách hàng kể cá nhân cho vay lẫn Ngân hàng cho cá nhân vay tiền để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng Các hoạt động đánh dấu bước phát triển sử dụng vốn ngân hàng, thực đa dạng hoá hỡnh thức cho vay Quan trọng nữa, hoạt động sử dụng vốn đầu tư, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh bất động sản, v.v…cũng trọng ngày chiếm tỷ trọng cao danh mục Tài sản NHTM Tương ứng, thu nhập mang lại từ hoạt động ngày chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập ngân hàng đại Sự đa dạng dịch vụ chức ngân hàng dẫn đến việc chúng gọi “Bách hóa tài chính” (financial department stores) Tổng quát chức ngân hàng đa ngày là: Sơ đồ 1.1 Chức ngân hàng đại Chức ủy thỏc Chức tớn dụng Chức bảo hiểm Chức mụi giới Chức NH đầu bảo lỳnh Ngừn hàng đại Chức quản lý tiền mặt Chức lập KH đầu Chức toỏn Chức tiết kiệm (Nguồn: Peter S.Rose, Quản trị ngừn hàng thương mại, NXB Tài chớnh, HN 2004) Trờn bỡnh diện chung nhất, cỳ thể nờu lờn danh mục cỏc hoạt động nghiệp vụ chủ yếu NHTM bao gồm: Huy động tiền gửi khách hàng, cấp tín dụng cho khách hàng tiền hay dạng chấp nhận hối phiếu, chiết khấu hối phiếu séc, cam kết mua lại khoản tín dụng chưa đến hạn, nhận bảo đảm bảo lónh cho khỏch hàng, thực toỏn bự trừ toỏn khụng dựng tiền mặt, thu nhận, giữ hộ tài sản cỏc giấy tờ cỳ giỏ 1.2 Hoạt động đầu Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khỏi niệm Đầu hoạt động kinh doanh quan trọng NHTM, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngân hàng Các NHTM đầu cách mua loại giấy tờ có trái phiếu phủ, cơng trái, trái phiếu quyền địa phương, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp loại chứng khoán khác; đầu thị trường liên ngân hàng, góp vốn liên 10 doanh mua cổ phần… Hoạt động đầu bỏ vốn thường xuyên, lâu dài ngắn hạn vào danh mục đầu có mức độ rủi ro khác để mong kiếm thu nhập từ quyền sở hữu khoản đầu Cỏc hỡnh thức đầu bao gồm: Giao dịch thị trường liên ngân hàng, đầu kinh doanh giấy tờ có giá, góp vốn liên doanh cổ phần… 1.2.2 N ội dung hoạt động đầu Ngân hàng thương mại Hoạt động đầu bỏ vốn thường xuyên, lâu dài ngắn hạn vào danh mục đầu có mức độ rủi ro khác để mong kiếm thu nhập từ quyền sở hữu khoản đầu Trong đó, hoạt động đầu thường gồm bước sau: Thiết lập mục tiêu đầu tư: Đây bước bước có ý nghĩa định đến khâu Thông thường, mục tiêu đầu bao gồm: Mức sinh lời kỳ vọng thời kỳ định; Mức rủi ro tối đa chấp nhận được; Thời gian đầu làm sở cho việc đánh giá kết hoạt động đầu Như vậy, khía cạnh quan trọng mục tiêu đầu lợi nhuận rủi ro Thiết lập chiến lược đầu tư: Việc thiết lập chiến lược đầu nhằm đáp ứng cao mục tiêu đầu đặt Để làm điều nhà quản lý danh mục đầu phải tỡm hiểu kỹ cỏc điều kiện kinh tế, tài dự báo xu diễn tương lai, từ kết hợp dự báo thị trường với nhu cầu đầu để lập chiến lược thích hợp Thơng thường nhà quản lý danh mục đầu lựa chọn chiến lược quản lý danh mục chủ động chiến lược quản lý danh mục thụ động kết hợp chiến lược Xừy dựng danh mục: Căn vào lược đầu thiết lập, người 80 triển theo định hướng bước phù hợp với nguyên tắc quy luật thị trường lao động, không ngừng chăm lo bồi dưỡng để thu hút trỡ nguồn lực lao động có chất lượng cao Sắp xếp, tinh giảm lao động dôi dư; bổ sung lao động chuyên môn nghiệp vụ mới, lao động kỹ thuật, chuyên gia giỏi; chuyển đổi cấu lao động nghiệp vụ theo hướng giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, tăng lao động lĩnh vực dịch vụ, lao động cơng nghệ thơng tin; Trẻ hố đội ngũ lao động nhằm nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng khắc phục tỡnh trạng vừa thừa vừa thiếu nguồn nhừn lực Tăng cường đầu vào người, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển lực nguồn lao động với trọng tâm nâng cao trỡnh độ chun mơn, tính chun nghiệp; nâng cao khả làm việc độc lập tập thể; nâng cao tính sáng tạo; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; nừng cao khả thích ứng nhanh chóng với thay đổi môi trường làm việc nâng cao khả tiếp cận, sử dụng thành thạo công nghệ thơng tin ngoại ngữ Phải có sách, chế động lực để thực chiến lược “ Tích tụ tinh hoa, thu hút nhân tài”, giữ thu hút cán giỏi, sử dụng phát huy hiệu nguồn nhân lực Cơ chế động lực phải gắn liền với hiệu quả, chất lượng công việc người lao động, đề cao tài vai trũ người lao động Trong đó, chế đánh, giá bổ nhiệm phải khách quan, minh bạch cơng từ tạo hội cho người lao động phát triển tài lực chuyên môn, chia sẻ thịnh vượng thành công ngân hàng; nâng cao vai trũ người lao động thành người chủ thực NHCTVN Tỡm kiếm, khai thỏc, sử dụng cỏc nguồn lực cú trỡnh độ cao bên hỡnh thức phự hợp để bổ sung nguồn lực vào nghiệp vụ vị trí quản lý, điều hành mà NHCTVN chưa đáp ứng Con người yếu tố định thành cụng Chất lượng đội ngũ cỏn quản lý DMĐT yếu tố định đến chất 81 lượng hiệu quản lý DMĐT trỏi phiếu Để đổi quản lý DMĐT trỏi phiếu NHCT VN thành cụng, cần phải xừy dựng đội ngũ tham gia vào Ủy ban quản lý tài sản - nợ vững vàng kỹ thuật nghiệp vụ, am hiểu luật phỏp, chế chớnh sỏch nhà nước, am hiểu kiến thức quản lý ngừn hàng đại, nhạy bộn việc phừn tớch xử lý thụng tin; xừy dựng đội ngũ cỏn trực tiếp triển khai chớnh sỏch, chiến lược đầu cú kiến thức chuyờn mụn vững vàng, am hiểu sử dụng thành thạo kỹ kỹ thuật lĩnh vực đầu kinh doanh trỏi phiếu, cú khả phừn tớch dự bỏo xu hướng biến động mụi trường bờn Do vậy, giải phỏp nừng cao chất lượng đội ngũ cỏn quản lý DMĐT trỏi phiếu NHCT VN cần tập trung vào vấn đề sau: Một là, Thường xuyờn rà soỏt đỏnh giỏ cỏn quản lý đầu trỏi phiếu cú, bổ sung lực lượng cỏn cú lực, trỡnh độ, kinh ngiệm cụng tỏc quản lý DMĐT trỏi phiếu Cỏn xừy dựng chế, chớnh sỏch quản lý cỏn trực tiếp thực hoạt động đầu kinh doanh trỏi phiếu nờn người cú trỡnh độ đại học chuyờn ngành ngừn hàng đào tạo quản trị ngừn hàng thương mại, tham gia cỏc khúa đào tạo chuyờn sừu nghiệp vụ đầu kinh doanh trỏi phiếu Sử dụng cỏn phự hợp với cụng việc sở trường người Hai là, Tăng cường cụng tỏc đào tạo đào tạo lại cỏn quản lý danh mục đầu trỏi phiếu Thường xuyờn bồi dưỡng cập nhật kiến thức liờn quan đến quản trị ngừn hàng thương mại, quản lý DMĐT, kiến thức chuyờn mụn, nghiệp vụ cho cỏn quản lý DMĐT Cú kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nước, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cỏc ngừn hàng, đồng thời phải đào tạo số chuyờn gia lĩnh vực quản lý DMĐT trỏi phiếu, đào tạo đội ngũ cỏn nũng cốt, kế cận, đào tạo gắn với quy hoạch chiến lược phỏt triển nguồn nhừn lực Hàng năm tổ chức kiểm tra kiến thức chuyờn mụn, nghiệp vụ 82 cho đội ngũ cỏn bộ, coi kết kiểm tra quan trọng để xếp, bố trớ lại cụng việc cho phự hợp, để lập kế hoạch đào tạo, nừng lương đề bạt cỏn lónh đạo Ba là, Cú chế đói ngộ hợp lý cho đội ngũ cỏn quản lý DMĐT trỏi phiếu Với vai trũ vị trớ quan trọng quản lý DMĐT trỏi phiếu hoạt động đầu tư, kinh doanh trỏi phiếu hoạt động kinh doanh ngừn hàng, đội ngũ cỏn quản lý DMĐT trỏi phiếu xứng đỏng hưởng chế độ đói ngộ hợp lý Gắn khuyến khớch lợi ớch vật chất với hiệu chất lượng cụng việc, đồng thời cú kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cỏn lónh đạo cho cỏn đạt thành tớch xuất sắc Bờn cạnh đú, cú chế xử phạt cỏn cú sai phạm cỏch đạo đức, kộm ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chất lượng hiệu cụng việc khụng đạt yờu cầu 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước Tiếp tục cải thiện mụi trường đầu nước nhằm khuyến khớch cỏc doanh nghiệp hoạt động hợp phỏp Việt Nam tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng húa cỏc phương thức tài trợ vốn, giảm lệ thuộc nguồn vốn vào hệ thống ngừn hàng cỏch phỏt hành cổ phiếu, trỏi phiếu Tớch cực chủ động việc thực cỏc cam kết quốc tế gia nhập WTO, đặc biệt lĩnh vực tài chớnh ngừn hàng Nghiờn cứu xỏc định rừ lộ trỡnh mở cửa thị trường tài chớnh, hướng tới xúa bỏ cỏc rào cản theo yờu cầu cỏc hiệp định song phương đa phương Đừy bước cần thiết nhằm thỳc đẩy thị trường tài chớnh Việt Nam phỏt triển, chủ động hội nhập hội nhập cú hiệu vào thị trường tài chớnh quốc tế Sự ổn định trị Việt Nam điều khẳng định, song Chính phủ phải tiếp tục đảm bảo yêu cầu ổn định môi trường kinh tế vĩ mơ nhằm khuyến khích tiết kiệm, nâng cao khả huy động vốn thị 83 trường tài Một mức độ lạm phát kiềm chế vừa đủ để trỡ kinh tế phỏt triển, mức thừm hụt ngõn sỏch giới hạn an toàn, cỏc chiến lược phát triển kinh tế, xố đói giảm nghèo tạo công ăn việc làm tiền đề để phát triển hoạt động đầu chứng khoán bền vững Trên sở ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đặn, lói suất, tỷ giỏ hối đối kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ, nhà đầu có hội lựa chọn, điều chỉnh danh mục đầu mỡnh 3.3.2.Ki ến nghị với ngân hàng nhà nước Xây dựng hệ thống quy định pháp luật thống điều kiện quan trọng nhằm phát triển hoạt động đầu NHTM nói chung NHCT VN núi riờng Hoàn thiện quy trỡnh nghiệp vụ quy định cụ thể nghiệp vụ hoạt động đầu theo hướng tiêu chuẩn hoá chun nghiệp hố Hồn thiện hệ thống phân tích thơng tin thị trường tài – tiền tệ nước quốc tế, thực thẩm định, đánh giá đối tác khách hàng cách để có đủ lựa chọn giải pháp đầu tối ưu Hoạt động đầu chứng khoán ngân hàng thương mại bị chi phối nhiều văn pháp lý khác Qua hoạt động thực tiễn cho thấy, khung pháp lý cho hoạt động đầu chứng khoán ngân hàng thương mại cũn chưa đầy đủ, thiếu tính đồng cũn phức tạp Hoạt động đầu chứng khoán NHTM bị điều chỉnh quy định Luật tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật doanh nghiệp, Luật đầu Luật chứng khoán Nhưng Luật chứng khoán ban hành nên chưa có văn luật hướng dẫn thi hành Luật này, đó, cần sớm xây dựng ban hành nghị định Chính phủ hướng dẫn chủ thể tham gia vào thị trường chứng khốn nói chung, thị trường trái phiếu nói riêng 84 Hoạt động kinh doanh trái phiếu NHTM có khối lượng giao dịch lớn, hoạt động giúp cho trái phiếu luân chuyển thuận lợi, nâng cao tính khoản trái phiếu, hầu hết giao dịch thực trên thị trường OTC Trong Luật chứng khốn đời thị trường chưa đề cập đến cách rừ ràng “- Khuyến khích ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm lớn thành lập cụng ty quản lý quỹ; đa dạng hoá loại hỡnh đầu tập thể - Xây dựng phát triển hệ thống nhà tạo lập thị trường; hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu chuyên nghiệp.” Trong lại cho phép ngân hàng thương mại phép bảo lónh phỏt hành trỏi phiếu mục 14, điều 6, Chương 1, Luật chứng khoỏn cú viết: “ Tổ chức bảo lónh phỏt hành cụng ty chứng khoỏn phép hoạt động bảo lónh phỏt hành chứng khoỏn ngừn hàng thương mại Uỷ ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận bảo lónh phỏt hành trỏi phiếu theo điều kiện Bộ tài quy định” phép phép đầu vào chứng khoán mục 11 điều 6, chương 1, Luật chứng khoán viết : “Nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, cơng ty cho thuờ tài chớnh, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoỏn" Như Luật chứng khoán cho phép ngân hàng thương mại phép bảo lónh phỏt hành trỏi phiếu, đầu vào trái phiếu khơng có lý gỡ lại cấm cỏc ngừn hàng thương mại hoạt động môi giới trái phiếu Trong hoạt động tạo lập thị trường trái phiếu tiềm lực vốn, cơng nghệ, nhân lực,v.v có định lớn, với tỡnh hỡnh kinh doanh cú cỏc ngừn hàng thương mại đủ sức đáp ứng yêu cầu Do Chính phủ cần phải sớm trỡnh Quốc hội bổ sung, điều chỉnh Luật chứng khốn có điều luật nhà tạo lập thị trường, cho phép ngân hàng thương mại phép 85 kinh doanh trái phiếu với vai trũ người tạo lập thị trường trái phiếu 3.3.3 Kiến nghị v ới cỏc ngừn hàng khỏc Các ngân hàng thương mại Nhà Nước thành viên thức thị trường trái phiếu Chính Phủ tổ chức đóng vai trũ tạo lập thị trường cho loại trái phiếu trên, mặt tiết kiệm chi phí phát hành, mặt khác tàm tăng tHiện nay, theo xu phát triển hội nhập toàn cầu hoá, ngân hàng thương mại theo đuổi mô hỡnh ngừn hàng thương mại đa trở thành tập đồn tài Do vậy, thị trường bị chia sẻ lĩnh vực hoạt động, kể hoạt động đầu chứng khốn khơng bị loại trừ Để phát triển hoạt động viẹc phát triển, mở rộng quan hệ với khách hàng, với NHTM, tổ chức khác quan trọng Sự quan hệ chặt chẽ, chia sẻ thông tin giúp NHCT mở rộng hoạt động đầu tư, nâng cao hiệu đầu nâng cao tính khoản Phân loại khách hàng thành loại khách hàng truyền thống, khách hàng tiền năng, khác hàng vóng lai Trong loại khỏch hàng trờn lại chia thành loại khách hàng VIP, khách hàng quan trọng, khách hàng thông thường Chỉ tiêu để phân loại khách hàng kết hợp yếu tố sau: thời gian khách hàng quan hệ với ngân hàng; khối lượng, giá trị giao dịch; cường độ giao dịch; vị trớ xó hội khỏch hàng,v.v… Mỗi khỏch hàng cú sách riêng loại khách hàng truyền thống, khách hàng VIP, khách hàng quan trọng nên có ưu đói phớ, khụng gian giao dịch ngân hàng cung cấp thông tin thị trường thường xuyên,v.v Đối với khách hàng tiềm nên có chương trỡnh khuyết trương, Marketing nhằm thu hút ý họ Thiết lập mối quan hệ mật thiết, thường xuyên có trao đổi, chia sẻ thơng tin với định chế tài Bên cạnh cần thành lập hiệp hội hiệp hội đầu tư, kinh doanh trái phiếu để thống mục tiêu phát triển chương trỡnh hoạt động tránh tỡnh trạng hoạt động 86 cạnh tranh không lành mạnh, trồng chéo, lôi kéo khách hàng từ gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động thị trường 87 KẾT LUẬN Hoạt động đầu ngày đóng vai trũ quan trọng hoạt động Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng Cơng thương Việt Nam nói riêng Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu vận dụng cỏc lý thuyết kinh tế, luận văn thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề ra: Thứ nhất, trỡnh bày vấn đề hoạt động đầu Ngân hàng thương mại Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt Nam nay, sâu phân tích kết đạt hạn chế hoạt động đầu , từ tỡm nguyờn nhừn hạn chế Thứ ba, thụng qua cỏc nguyờn nhừn hạn chế hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt Nam để đưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt Nam thời gian tới Tỏc giả xin tỏ lũng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Cô giáo Khoa Ngân hàng- tài chính, Trường đại học kinh tế quốc dân, đặc biệt Thầy giáo, PGSTS Vũ Duy Hào đồng nghiệp công tác Ngân hàng Công thương Việt Nam tận tỡnh giỳp đỡ việc hồn thành luận văn 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài chớnh (2002), Chiến lược Tài - tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, Hà nội Peter S Rose (1996), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chớnh PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Vương Trọng Nghĩa (Đồng chủ biên), (2002), Giỏo trỡnh "Thị trường chứng khoán", NXB Tài chớnh Quốc hội Nước Cộng hũa Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Cỏc tổ chức tớn dụng, Hà Nội Quốc hội Nước Cộng hũa Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật chứng khoỏn, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương – Chủ biên (2005), Giỏo trỡnh "Tài chớnh doanh nghiệp", NXB Thống kờ Th.S Lờ Thị Mai Linh – Chủ biờn (2003), Giỏo trỡnh "Phừn tớch đầu Chứng khoán", NXB Chớnh trị quốc gia PGS-TS Nguyễn Hữu Tài - Chủ biờn (2002), Giỏo trỡnh "Lý thuyết Tài chớnh - Tiền tệ", NXB Thống kờ Uỷ ban Chứng khoán nhà nước – Tài liệu nghiệp vụ quản lý danh mục đầu chứng khoán 10 Báo cáo tổng kết NHCT VN năm 2003, 2004, 2005, 2006 11 Bỏo cỏo thường niên NHCTVN 2003,2004,2005,2006 12 Trang Web Bộ Tài chớnh, Sở giao dịch chứng khoỏn Hồ Chớ Minh, Trung từm giao dịch chứng khoỏn Hà Nội, Luật Việt Nam 13 Ngừn hàng Cụng thương Việt Nam (2003 - 2006), Bỏo cỏo tổng kết hoạt động kinh doanh từ 2003 - 2006 14 Trang Web Luật Việt Nam 89 15.Học viện ngừn hàng (2001), Quản trị ngừn hàng, Nxb Thống kờ, Hà Nội MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG ĐẦU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.1.2.3 Hoạt động trung gian 1.2 Hoạt động đầu Ngân hàng thương mại .8 1.2.1 Khỏi niệm 1.2.2 N ội dung hoạt động đầu Ngân hàng thương mại 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu NHTM 10 1.3.1 Nhừn tố chủ quan .10 1.3.1.1.Quy trỡnh nghiệp vụ 10 1.3.1.2.Cụng tỏc tổ chức 11 1.3.1.3 Con người công nghệ 13 1.3.1.4 Sự phát triển hoạt động khác Ngân hàng 14 1.3.2 Nhừn tố khỏch quan 15 1.3.2.1 Nhừn tố phỏp lý 15 1.3.2.2 Định chế tài 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 18 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công thương VN 18 2.1.1 Khỏi quỏt Ngân hàng Công thương Việt Nam .18 2.1.2 Hoạt động kinh doanh NHCT VN .21 2.2 Thực trạng hoạt động đầu NHCT VN 24 2.2.1 Quy mơ hoạt động đầu chứng khốn 24 2.2.1.1 Chứng khoỏn nợ 26 2.2.1.2 Chứng khoỏn vốn 31 2.2.2 Phương thức đầu tư, loại chứng khoán đầu 35 2.2.3 Quy mơ, tính chất danh mục đầu 36 2.2.4 Mức độ chun mơn hố, chun nghiệp hoá hoạt động đầu chứng khoán .37 2.2.5 Chất lượng hoạt động đầu 38 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động đầu NHCT VN .40 2.3.1 Những kết đạt 40 2.3.1.1 Quy mô đầu 41 2.3.1.2 Loại chứng khoán đầu tư, danh mục đầu .41 2.3.1.3 Phương thức đầu 42 2.3.1.5 Chất lượng hoạt động đầu 43 2.3.2 Hạn chế .44 2.3.2.1 Quy mô đầu nhỏ, phạm vi hẹp, nước 44 2.3.2.2 Phương thức đầu đơn điệu, danh mục đầu chưa hợp lý 45 2.3.2.3 Tổ chức hoạt động đầu chưa khoa học 47 2.3.2.4 Tính chun nghiệp, chun mơn hố hoạt động đầu 48 2.3.2.5 Chất lượng hiệu đầu chưa cao 49 2.3.3 Nguyờn nhừn hạn chế 49 2.3.3.1 Nguyờn nhừn chủ quan 49 2.3.3.2 Nguyờn nhừn khỏch quan 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 56 3.1 Định hướng phát triển hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt nam 56 3.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng Công thương Vi ệt nam 56 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động nói chung .56 3.1.3 Định hướng cho hoạt động đầu nói riêng 59 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động đầu Ngân hàng Công thương Việt Nam 60 3.2.1 Phát triển hoạt động đầu trái phiếu 60 3.2.2 Hoàn thiện quy trỡnh đầu tư, phân định rừ chức quyền hạn Phũng đầu tổ chức liên quan đến hoạt động đầu .62 3.2.3 Tăng cường hoạt động đầu cổ phiếu, góp vốn liên doanh mua cổ phần .63 3.2.4 Tăng cường huy động vốn cho hoạt động đầu 64 3.2.5 Nâng cao lực quản lý danh mục đầu .73 3.2.6 Phỏt triển nguồn nhõn lực .77 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước 81 3.3.2.Ki ến nghị với ngân hàng nhà nước .81 3.3.3 Kiến nghị với cỏc ngõn hàng khỏc 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM DMDT TCTD NHNN NHCT CTCK UBND HĐQT KBNN Ngân hàng thương mại Danh mục đầu Tổ chức tớn dụng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Công thương Cụng ty chứng khoỏn Uỷ ban nhõn dõn Hội đồng quản trị Kho bạc nhà nước Tờn Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Biểu đồ 2.1 Bảng 2.3 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Bảng 2.4 Biểu đồ 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Nội dung Chức ngân hàng đại Mụ hỡnh đa toàn phần Mụ hỡnh đa phần Hệ thống tổ chức NHCT VN 31/12/2006 Kết hoạt động kinh doanh NHCT VN Huy động vốn cho vay đầu năm 2003-2006 Số dư đầu chứng khoán 2003-2006 Tốc độ tăng trưởng số tiêu Chứng khoỏn nợ 2003-2006 Cơ cấu chứng khoán nợ 2003-2006 Cỏc loại trỏi phiếu đầu Cơ cấu trái phiếu đầu 31/12/2006 Doanh số mua bỏn trỏi phiếu chớnh phủ Chứng khoỏn vốn Tỷ lệ nắm giữ NHCT Hoạt động uỷ thác đầu qua cơng ty chứng khốn NHCT Thu nhập từ hoạt động đầu chứng khoỏn Cơ cấu đầu chứng khoán DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU Trang 12 12 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 39 40 ... ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động đầu tư ngân hàng Công thương Việt nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư ngân hàng Công thương Việt nam CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ... mục tiêu hoạt động, cỏc loại hỡnh Ngừn hàng gồm Ngừn hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hỡnh ngừn hàng khỏc Hoạt động ngân hàng theo... TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công thương VN 2.1.1 Khỏi quỏt Ngân hàng Công thương Việt Nam Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động đầu tư tại ngân hàng Công thương Việt nam, Phát triển hoạt động đầu tư tại ngân hàng Công thương Việt nam, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công thương VN, Cơ cấu, tổ chức và mạng lưới, TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, Trước hết, khai thác nguồn hiện có và phát triển các nguồn mới cho hoạt động đầu tư, thông qua các giải pháp đối với nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động., Nhận thức được vấn đề nờu trờn, yờu cầu cấp bỏch đối với NHCT VN là thành lập và sớm đưa Ủy ban quản lý tài sản nợ của ngừn hàng đi vào hoạt động. Đừy là điều kiện để ngừn hàng từng bước tiếp cận với kỹ thuật quản trị điều hành ngừn hàng hiện đại và làm q, Phát triển hoạt động đầu tư trực tiếp của Phũng đầu tư ( trái phiếu là chủ yếu), phát triển hoạt động đầu tư gián tiếp qua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán., 1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công thương VN 18

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay