Phan phoi Chuong trinh Hoa 8 va Hoa 9

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 14:44

Phân phối chơng trình môn hóa học thcs năm 2011 ( kÌm theo HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MƠN HĨA HỌC, CẤP THCS ) Líp Cả năm : 37 tuần ( thực 70 tiÕt ) Häc kú I : 19 tn (thùc hiƯn 36 tiÕt ) Häc kú I I : 18 tuÇn ( thùc hiÖn 34 tiÕt) Häc kú i TiÕt TiÕt TiÕt 2,3 TiÕt TiÕt TiÕt 6, TiÕt 8,9 TiÕt 10 TiÕt 11 TiÕt 12 TiÕt 13, 14 Tiết 15 Tiết 16 Tên Ni dung iu chnh Hng dn thc hin Mở đầu môn hóa học Chơng I : chất Nguyên tử Phân tử Chất Bµi thùc hµnh Thí nghiệm Theo dõi Khơng bắt buộc tiến hành thí nghiệm này, Nguyªn tư Nguyªn Tố Hóa Học Đơn Chất Hợp Chất Phân Tư nóng chảy chất Parafin lưu huỳnh Mục 3: lớp electron GV dành thời gian hướng dẫn HS số kỹ thao tác thí nghiệm thực hành Khơng dạy Mục (phần ghi nhớ) Bài tập Bài tập Mục III Có nguyên tố hóa học Mục IV Trạng thái chất Mục (phần ghi nhớ) Hình 1.14 Bài tập Khơng dạy Khơng u cầu HS làm Không yêu cầu HS làm Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm Khơng dạy, Vật lý THCS học Không dạy Không dạy Không yêu cầu HS làm Bµi thùc hµnh Bµi lun tËp Công Thức Hóa Học Hóa Trị Bài luyện tập Kiểm Tra Viết Chơng ii : phản ứng hóa học TiÕt 17 Sù BiÕn §ỉi ChÊt Phần b TiÕt 18,19 TiÕt 20 TiÕt 21 GV hướng dẫn HS chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước đun nóng mạnh sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm Ph¶n øng Hãa Học Bài Thực Hành Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1) Định Luật Bảo Toàn Khối Lợng Tiết 22,23 Tiết 24 Tiết 25 Phơng Trình Hóa Học Bài luyện tập Kiểm Tra Viết Chơng iii : mol tÝnh to¸n hãa häc Bài tập Khơng u cầu HS làm Bài tập Không yêu cầu HS làm TiÕt 26 Mol TiÕt 27,28 TiÕt 29 TiÕt 30.31 TiÕt 32.33 Tiết 34 Tiết 35 Tiết 36 Chuyển Đổi Giữa Khối Lợng Thể Tích Mol Luyện tập Tỷ Khối Cđa ChÊt KhÝ TÝnh Theo C«ng Thøc Hãa Häc TÝnh Theo Phơng Trình Hóa Học Bài Luyện Tập Ôn TËp Häc Kú I KiÓm Tra Häc Kú I Häc kỳ ii Chơng iv : oxi.không khí Tiết 37,38 Tiết 39 TiÕt 40 TiÕt 41 TiÕt 42,43 TiÕt 44 TiÕt 45 TiÕt 46 TiÕt 47,48 TiÕt 49 TiÕt 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53 TiÕt 54,55 TiÕt 56,57 TiÕt 58 Tiết 59 Tính Chất Oxi Sự Oxi hoá.Phản ứng hóa hợp.ứng dụng oxi Oxit Điều chế oxi Mục II Sản xuất khí oxi Khơng dạy, hướng dẫn HS t c thờm Phản ứng phân cụng nghip hủy Không khí.Sự Cháy Bài luyện tập Bài Thực Hành Kiểm Tra Viết Chơng v : hidro Nớc Tính Chất ứng dụng Hiđrô Phản ứng Oxi hoá khử Điều chế Hidro.Phản ứng Thế Bài luyện tập Bµi Thùc hµnh KiĨm Tra ViÕt Níc Bài “Phản ứng oxi hóa Khơng dạy bài, sử dụng thời gian để – khử” luyện tập Mục Trong công Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm nghiệp LÊy điểm thực hành (Hệ Số 1) Axit.Bazơ, Muối Bài luyện tập Bài Thực hành Chơng vi : dung dịch Tiết 60 Tiết 61 Dung Dịch Độ tan mét chÊt TiÕt 62,63 TiÕt 64,65 TiÕt 66 TiÕt 67 Tiết 68,69 Tiết 70 nớc Nồng độ dung dịch Pha chế dung dịch Bài luyện tập Bài Thực Hành Ôn tập HKII Kiểm Tra HKII Bi Không yêu cầu HS làm Bài tập Không yờu cu HS lm Lớp Cả năm : 37 tn ( thùc hiƯn 70 tiÕt ) Häc kú I : 19 tn (thùc hiƯn 36 tiÕt ) Häc kú I I : 18 tn ( thùc hiƯn 34 tiÕt) Học kỳ i Tên Tiết Tiết Tiết Tiết TiÕt TiÕt 2, 3,4 6, Nội dung điều chnh Hng dn thc hin Ôn tập kiến thức hóa học lớp Chơng I : loại hợp chất vô Tính Chất hóa học oxit.Khái quát phân loại oxit Một số oxit quan trọng Tính ChÊt hãa häc cña Axit Mét sè axit quan Phần A Axit clohiđric (HCl) Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc lại träng tính chất chung axit (trang 12, 13) Bài tập Không yêu cầu HS làm TiÕt TiÕt TiÕt 10 TiÕt 11 TiÕt 12,13 Lun tËp: TÝnh ChÊt hãa häc cđa oxit vµ Axit Thùc hµnh: TÝnh ChÊt hãa häc cđa oxit vµ Axit KiĨm tra viÕt TÝnh ChÊt hãa häc cđa baz¬ Mét sè baz¬ quan Hình vẽ thang pH träng ( TiÕt 13 ) TiÕt 14 TÝnh ChÊt hãa häc cña Bài tập Muèi Mét sè muèi quan Mục II Muối Kali nitrat (KNO3) träng Ph©n bãn hãa häc Mục I Những nhu cầu Bài tập ( TiÕt 13 ) TiÕt 15 TiÕt 16 trồng TiÕt 17 TiÕt 18 Tiết 19 Tiết 20 Mối quan hệ hợp chất vô Luyện tập chơng I Thực hành: Tính Chất hóa học Bazơ Muối Kiểm Tra ViÕt Khơng dạy, SGK in khơng với màu thực tế Không yêu cầu HS làm Không yêu cầu HS làm Khơng dạy Khơng dạy, Sinh học THCS ó hc Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1) Chơng ii : Kim lo¹i TiÕt 21 TiÕt 22 TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt 23 24 25 26 27 TiÕt 28 TiÕt 29 TÝnh chÊt vËt lý chung cđa kim lo¹i Thí nghiệm tính dẫn điện Thí nghiệm tính dẫn nhiệt Bài tập TÝnh chÊt hãa häc cđa kim lo¹i Dãy hoạt động hóa học kim loại Nhôm Hỡnh 2.14 Khơng dạy, Vật lý THCS học Khơng dạy, Vật lý THCS học Khơng u cầu HS lm Khụng dy Sắt Hợp kim sắt : Gang, Thép Ăn mòn kim loại bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Luyện tập chơng II Thực hành : Tính chất hóa học Nhôm Sắt Khụng dạy loại lò sản xuất gang, thép Bài tập Không yêu cầu HS làm TiÕt 30 TiÕt 31,32 TiÕt.33 TiÕt 34 TiÕt 35 TiÕt 36 Ch¬ng iiI: phi kim.sơ lợc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa häc TÝnh chÊt chung cđa Phi Kim Clo C¸c bon Các oxit Cácbon Ôn Tập Học Kỳ I ( Bµi 24 ) KiĨm Tra Häc Kú I Häc kú ii TiÕt 37 TiÕt 38 Axit Cacbonic vµ muèi Cacbonat Silic.Công nghiệp Silicat Mục 3b.Các công đoạn Các nội dung liên quan đến lớp e Bài tập Không dạy phơng trình hóa học Không dạy nội dung liên quan đến lớp e Tiết 39,40 Sơ lợc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa häc TiÕt 41 Lun tËp ch¬ng III TiÕt 42 Thùc hµnh : TÝnh chÊt hãa häc cđa Phi Kim vµ hợp chất chúng Chơng iv: hi đ rô cacbon Nhiên liệu Khái niệm hợp chất hữu hóa học hữu Cấu tạo phân tử hợp chất hữu Mê tan Etylen Axe ty len Kiểm Tra Viết Ben Zen Dầu mỏ khí thiên nhiên Nhiên liệu Luyện tập chơng IV Thực hành : Tính chất hóa học Hi đrô bon Chơng v: dẫn xuất hi đrô cacbon.polime Rợu etylic Axit Axetic Mối liên hệ etylen, rợu etylic axit axetic Tiết Tiết Tiết Tiết TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt 43 44 45 46 47 48 49 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53 TiÕt 54 TiÕt 55,56 TiÕt 57 TiÕt 58 TiÕt 59 TiÕt 60 TiÕt 61 TiÕt 62 TiÕt 63 KiÓm Tra ViÕt ChÊt Béo Luyện tập : rợu etylic ,axit axetic Chất béo Thực hành : Tính chất : rợu axit Gluco zơ Saccarôzơ Tinh bột xen lu lo zơ Không yêu cầu Hs làm Lấy điểm thực hành (Hệ Số 1) Dạy gộp 02 50 51 SGK nh 52 không hạn chế số tiết Tiªt 64 TiÕt 65,66 TiÕt 67 TiÕt 68,69 70 Pr o tê ịn Pô li me Mục II: ứng dơng cđa Polime Thùc hµnh : TÝnh chÊt cđa Gluxit Ôn tập cuối năm Kiểm Tra cuối năm Không dạy GV hớng dẫn HS tự đọc thêm ... oxi.không khí Tiết 37, 38 TiÕt 39 TiÕt 40 TiÕt 41 TiÕt 42,43 TiÕt 44 TiÕt 45 TiÕt 46 TiÕt 47, 48 TiÕt 49 TiÕt 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53 TiÕt 54,55 TiÕt 56,57 TiÕt 58 TiÕt 59 TÝnh ChÊt cña Oxi Sù... axetic Tiết Tiết TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt TiÕt 43 44 45 46 47 48 49 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53 TiÕt 54 TiÕt 55,56 TiÕt 57 TiÕt 58 TiÕt 59 TiÕt 60 TiÕt 61 TiÕt 62 TiÕt 63 KiÓm Tra ViÕt ChÊt BÐo Lun... dịch Tiết 60 Tiết 61 Dung Dịch Độ tan cña mét chÊt TiÕt 62,63 TiÕt 64,65 TiÕt 66 TiÕt 67 TiÕt 68, 69 TiÕt 70 níc Nång ®é dung dịch Pha chế dung dịch Bài luyện tập Bài Thực Hành Ôn tập HKII Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan phoi Chuong trinh Hoa 8 va Hoa 9, Phan phoi Chuong trinh Hoa 8 va Hoa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay