3e5566c8 0afa 4431 80d8 5daed36df470stack va queue

36 66 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 14:41

NGĂN XẾP HÀNG ĐỢI STACK QUEUE Định nghĩa: Stack danh sách đặc biệt mà phép thêm vào loại bỏ phần tử thực đầu gọi đỉnh (Top) Stack đỉnh đáy Như vậy, stack hoạt động theo chế vào sau trước (Last In First Out) Do stack gọi danh sách kiểu LIFO Khởi tạo stack: • Tạo stack cách khai báo mảng chiều S với kích thước tối đa N biến nguyên t cho biết số đỉnh stack • Như vậy, stack có t+1 phần tử chứa tối đa N phần tử • Khai báo: Data S[N]; int t; Lệnh t=-1 tạo stack rỗng Ví dụ: s S[0] S[1] N=6 ; t=3 S[2] S[3] Các phép tốn Stack: • • • • Kiểm tra stack rỗng hay không Kiểm tra stack đầy hay không Thêm phần tử vào stack Xem thông tin phần tử đỉnh stack • Trích thơng tin hủy phần tử đỉnh stack Kiểm tra stack rỗng hay không: int Empty() { if (t== -1) return 0; else return 1; } // stack rỗng Kiểm tra stack đầy hay không: int Full() { if ( t==N-1 ) return 1; else return 0; } // stack đầy Thêm phần tử x vào stack: void Push( Data x, int& t ) { if ( t
- Xem thêm -

Xem thêm: 3e5566c8 0afa 4431 80d8 5daed36df470stack va queue, 3e5566c8 0afa 4431 80d8 5daed36df470stack va queue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay