Tiểu luận vận dụng lý luận tích lũy tư bản của chủ nghĩa mác lenin vào xây dựng nền kinh tế ở việt nam hiện nay

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 14:21

A.PHẦN MỞ ĐẦU1. lý do chọn đề tàiĐất nước ta trong quá trình hội nhập, phát triển năng động nhất từ trước đến nay và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Đó là những thành quả rất đáng tự hào mà chúng ta có được nhờ sự lựa chọn đúng đắn đường lối phát triển kinh tế thị thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng sáng tạo các phương pháp, nguyên lí cơ bản của phát triển kinh tế vào điều kiện Việt Nam. Mà theo Mác việc tích lũy tư bản là những động lực này cuối cùng sẽ dẫn tới thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa Cộng Sản. Chính từ nhận định đó ta thấy được nguồn vốn có vai trò rất lớn đến phát triển đất nước của nước ta hiện nay. Mặc dù chúng ta có đường lối kế hoạch đúng đắn để xây dựng và phát triển kinh tế, mà còn cần đến nguồn vốn rất lớn trong việc tăng trưởng kinh tế. Vốn là cơ sở để tạo ra việc làm, tạo ra công nghệ tiên tiến tăng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo chiều sâu. Từ những lí do trên tôi chọn đề tài “ Vận dụng lý luận tích lũy tư bản của chủ nghĩa Mác Lenin vào xây dựng nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài tiểu luận.2.Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu2.1. Mục đích Tìm hiểu sâu hơn về tích lũy tư bản và những thay đổi trong bối cảnh hiện nay. Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện nay hóa theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta.2.2. Nhiệm vụ Đưa ra những lập luận đúng đắn để chỉ rõ vai trò của tích lũy tư bản Vận dụng những lý luận vào nền kinh tế Việt Nam.2.3 Phạm vi nghiên cứuNghiên cứu trong phạm vi nền kinh tế ở Việt Nam3. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp biện chứng duy vậtPhương pháp chủ nghĩa duy vật lịch sửphương pháp phân tích tổng hợp4. Ý nghĩa của đề tàiThấy được tầm quan trọng của tích lũy tư bản đến sự phát triển kinh tế. Đồng thời thấy được vốn là cơ sở để thúc đẩy tạo ra việc làm, công nghệ mới để phát triển đất nước.5. Kết cấu đề tàiGồm 4 phần: + Phần mở bài + Phần nội dung + Phần kết luận + Phần tài liệu tham khảoGồm 2 chương : chương 1 Cơ sở lí luận tích lũy tư bản Chương 2 Vận dụng tích lũy tư bản vào xây dựng nền kinh tế Việt Nam hiện nay A PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Đất nước ta trình hội nhập, phát triển động từ trước đến đạt nhiều thành tựu quan trọng kinh tế, trị, xã hội, nâng cao vị đất nước trường quốc tế Đó thành đáng tự hào mà có nhờ lựa chọn đắn đường lối phát triển kinh tế thị thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vận dụng sáng tạo phương pháp, nguyên lí phát triển kinh tế vào điều kiện Việt Nam Mà theo Mác việc tích lũy động lực cuối dẫn tới thắng lợi tất yếu chủ nghĩa Cộng Sản Chính từ nhận định ta thấy nguồn vốn có vai trò lớn đến phát triển đất nước nước ta Mặc dù có đường lối kế hoạch đắn để xây dựng phát triển kinh tế, mà cần đến nguồn vốn lớn việc tăng trưởng kinh tế Vốn sở để tạo việc làm, tạo công nghệ tiên tiến tăng lực sản xuất doanh nghiệp kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo chiều sâu Từ lí chọn đề tài “ Vận dụng luận tích lũy chủ nghĩa Mác Lenin vào xây dựng kinh tế Việt Nam nay” làm đề tài tiểu luận Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích - Tìm hiểu sâu tích lũy thay đổi bối cảnh - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa, hóa theo đường lối chủ trương sách Đảng nhà nước ta 2.2 Nhiệm vụ - Đưa lập luận đắn để rõ vai trò tích lũy - Vận dụng luận vào kinh tế Việt Nam 2.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phạm vi kinh tế Việt Nam Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp biện chứng vật -Phương pháp chủ nghĩa vật lịch sử -phương pháp phân tích tổng hợp Ý nghĩa đề tài Thấy tầm quan trọng tích lũy đến phát triển kinh tế Đồng thời thấy vốn sở để thúc đẩy tạo việc làm, công nghệ để phát triển đất nước Kết cấu đề tài -Gồm phần: + Phần mở + Phần nội dung + Phần kết luận + Phần tài liệu tham khảo -Gồm chương : chương Cơ sở lí luận tích lũy Chương Vận dụng tích lũy vào xây dựng kinh tế Việt Nam B PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN TÍCH LŨY BẢN 1.1 Những vấn đề chung tích lũy 1.1.1 Thực chất tích lũy Trong xã hội nào, để đáp ứng đước nhu cầu vật chất tinh thần cần sản xuất cải vật chất Do sản xuất ln q trình tái sản xuất Đối với tái sản xuất giản đơn tái dân xuất mà tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất mở rộng lặp lại q trình sản xuất với quy mơ lớn hơn, khơng phải xã hội bù đắp lại liệu vật chất tiêu dùng mà đồng thời sản xuất thêm Muốn vậy, phải biến phận giá trị thặng dư thành phụ thêm Việc sử dụng giá trị thặng dư làm hay chuyển hoá giá trị thặng dư trở lại thành Như vây, thực chất tích lũy q trình hố giá trị thặng dư Nói cách cụ thể tích lũy tái sản xuất với quy mô ngày mở rộng Sở dĩ giá trị thặng dư chuyển hố thành giá trị thặng dư mang sẵn yếu tố vật chất Có thể minh hoạ tích lũy tái sản xuất chủ nghĩa ví dụ: s bỏ K= 1000; c/v= 4/1; m'= 100% Năm thứ nhất: Quy mô sản xuất 800c+200v+200m=1200 200 m chia thành: + 100m1 tiêu dùng cá nhân + 100m2 tích lũy( 80c mua máy móc, 20v tuyển công nhân) Năm thứ hai: Quy mô sản xuất 880c + 220v +220m Vậy bất biết ( c ) khả biến ( v )tăng lên , m tăng theo Nghiên cứu tích lũy tái sản xuất chủ nghĩa cho phép rút kết luận vạch rõ chất bóc lột quan hệ sản xuất chủ nghĩa: Một nguồn gốc tích lũy giá trị thặng dư tích lũy chiếm tỷ lệ ngày lớn tồn C Mác nói rằng“ ứng trước giọt nước tích lũy dòng sơng tích lũy mà thơi Trong q trình tái sản xuất, lãi (m) đập vào vốn , vốn lớn lãi lớn , lao động công nhân khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột người cơng nhân Thứ hai, q trình tích lũy làm cho quyền sở hữu kinh tế hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt chủ nghĩa Trong sản xuất hàng hoá giản đơn, trao đổi người sản xuất hàng hoá theo nguyên tắc ngang giá không dẫn tới người chiếm đoạt lao động không công người Trái lại , sản xuất chủ nghĩa dẫn đến kết nhà chiếm đoạt phần lao động cơng nhân , mà người sở hữu hợp pháp lao động không công Nhưng điều khơng vi phạm quy luật giá trị 1.1.2 Động tích lũy Động thúc đẩy tích lũy tái sản xuất mở rộng quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa – quy luật giá trị thặng dư Để thực mục đích nhà khơng ngừng tích lũy để mở rộng sản xuất, xem phương tiện để tăng cường bóc lột cơng nhân làm th làm giàu cho thân Như vậy, tích lũy giữ vai trò định làm cho sản xuất lớn nhanh, khơng có tích lũy khơng có quy mơ sản xuất lớn Do đó, khơng có thêm lợi ích kinh tế, điều khơng thể chấp nhận nhà chiếm dụng vốn để phát triển Mặc khác , cạnh tranh buộc nhà phải không ngừng làm cho tăng lên cách tăng nhanh tích lũy Nếu khơng tích lũy khơng thể giữ vững thị trường, đồng nghĩa phá sản 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quy mơ tích lũy Với khối lượng giá trị thặng dư định quy mơ tích lũy phụ thuộc vào tỉ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành quỹ tích lũy quỹ tiêu dung nhà bản, tỉ lệ phân chia xác định, quy mơ tích lũy phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư Do đó, nhân tố ảnh hưởng tới khối lượng giá trị thặng dư nhân tố định quy mơ tích lũy Những nhân tố là: 1.1.4 Trình độ bóc lột sức lao động Các nhà nâng cao trình độ bóc lột sức lao động cách cắt xén vào tiền công Khi nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, C.Mác giả định trao đổi công nhân nhà trao đổi ngang giá, tức tiền công giá trị sức lao động Nhưng thực tế, công nhân không bị nhà chiếm đoạt lao động thặng dư, mà bị chiếm đoạt phần lao động tất yếu, tức cắt xén tiền cơng, để tăng tích luỹ Các nhà nâng cao trình độ bóc lột sức lao động cách tăng cường độ lao động kéo dài ngày lao động để tăng khối lượng giá trị thặng dư, nhờ tăng tích luỹ Cái lợi thể chỗ nhà không cần ứng thêm để mua thêm máy móc, thiết bị mà cần ứng để mua thêm nguyên liệu tăng khối lượng sản xuất, tận dụng cơng suất máy móc, thiết bị, nên giảm hao mòn vơ hình chi phí bảo quản máy móc, thiết bị 1.1.1.5 Trình độ suất lao động xã hội Nếu suất lao động xã hội tăng lên, giá liệu sản xuất liệu tiêu dùng giảm xuống Sự giảm đem lại hai hệ cho tích luỹ bản: Một là, với khối lượng giá trị thặng dư định, phần dành cho tích luỹ tăng lên, tiêu dùng nhà khơng giảm, chí cao trước; Hai là, lượng giá trị thặng dư định dành cho tích luỹ chuyển hố thành khối lượng liệu sản xuất sức lao động phụ thêm lớn trước Do đó, quy mơ tích luỹ không phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư tích luỹ, mà phụ thuộc vào khối lượng vật khối lượng giá trị thặng dư chuyển hố thành Như suất lao động xã hội tăng lên có thêm yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành mới, nên làm tăng quy mô tích luỹ Nếu suất lao động cao, lao động sống sử dụng nhiều lao động khứ hơn, lao động khứ lại tái hình thái có ích mới, sử dụng làm chức ngày nhiều, làm tăng quy mơ tích luỹ 1.1.6 Sự chênh lệch ngày tăng sử dụng tiêu dùng Trong trình sản xuất, liệu lao động (máy móc, thiết bị) tham gia tồn vào q trình sản xuất, chúng hao mòn dần, giá trị chúng chuyển dần phần vào sản phẩm Vì có chênh lệch sử dụng tiêu dùng Mặc dù dần giá trị vậy, suốt thời gian hoạt động, máy móc có tác dụng đủ giá trị Do đó, khơng kể đến phần giá trị máy móc chuyển vào sản phẩm thời gian, máy móc phục vụ khơng cơng chẳng khác lực lượng tự nhiên Máy móc, thiết bị đại, chênh lệch sử dụng tiêu dùng lớn, phục vụ khơng cơng máy móc lớn, lợi dụng thành tựu lao động khứ nhiều Sự phục vụ khơng cơng lao động q khứ nhờ lao động sống nắm lấy làm cho chúng hoạt động Chúng tích luỹ lại với quy mơ ngày tăng tích luỹ 1.1.7 Quy mơ ứng trước Với trình độ bóc lột khơng thay đổi, khối lượng giá trị thặng dư khối lượng khả biến định Do quy mơ ứng trước, phận khả biến lớn, khối lượng giá trị thặng dư bóc lột lớn, tạo điều kiện tăng thêm quy mơ tích luỹ Từ nghiên cứu bốn nhân tố định quy mơ tích luỹ rút nhận xét chung để tăng quy mơ tích luỹ bản, cần khai thác tốt lực lượng lao động xã hội, tăng suất lao động, sử dụng triệt để công suất máy móc, thiết bị tăng quy mơ vốn đầu ban đầu 1.2 Các quy luật chung tích lũy 1.2.1 Q trình tích lũy q trình cấu tạo hữu tích lũy Sản xuất kết hợp hai yếu tố: liệu sảnxuất sức lao động Sự kết hợp chúng hình thái vật gọi làcấu tạo kỹ thuật.Cấu tạo kỹ thuật tỷ lệ số lượng liệulaođộng khối lượng cần thiết để sử dụng liệu Cấu tạo kỹthuật cấu tạo vật, nên biểu hình thức: số llượng máymóc, ngun liệu, lượng cơng nhân sử dụng thời giannào Cấu tạo kỹ thuật phản ánh trình độ phát triển lực lượng sảnxuất.Cấu tạo giá trị tỷ lệ theo phân thành tưbản bất biến khả biến (hay giá trị sức lao động) cần thiết đểtiến hành sản xuất.Cấu tạo kỹ thuật thay đổi làm cấu tạo giá trị thay đổi.C.Mácđã dùng phạm trù cấu tạo hữu để phản ánh mối quan hệ đó.Cấu tạo hữu cấu tạo giá trị bản, cấu tạo kỹ thuậtquyết định phản ánh thay đổi cấu tạo kỹ thuật bản.Cùng với phát triển chủ nghĩa bản, tác động thườngxuyên tiến khoa học, cấu tạo hữu không ngừngbiến đổitheo hướng ngày tăng lên Sự tăng lên biển chỗ: bộphận bất biến tăng nhanh phận khả biến, bấtbiến tăng tương đối tăng tuyệt đối, khả biến tăng tuyệtđối lại giảm xuống tương đối.Sự tăng lên cấu tạo hữu làm cho khối lượng tưliệu sản xuất tăng lên, tăng lên máy móc thiết bị điềukiện để tăng suất lao động, ngun liệu tăng theo suất laođộng Nó đòi hỏi việc sử dụng lao động đào tạo với giá trị sứclao động cao suất lao động tăng cao lại làm cho hàng hóa kỹthuật đại giảm xuống Xu hướng chung tỷ trọng người lao động cótrình độ cao, lao động trí tuệ ngày tăng lên, gây nên hậu xãhội tiêu cực toàn đội ngũ người lao động làm th 1.1.2 Q trình tích lũy q trình tích tụ tập trung Tích tụ tập trung quy luật phát triển sảnxuất lớn chủ nghĩa.Tích tụ việc tăng quy mô cá biệt cáchtích lũy nhà riêng rẽ, kết tất nhiên tích lũy Tích tụ mặt yêu cầu việc mở rộng sản xuất, ứng dụng tiếnbộ kỹ thuật, mặt khác tăng lên khối lượng giá trị thặng dư quátrình phát triển sản xuất chủ nghĩa lại tạo khả cho tích tụ Tập trung hợp số nhỏ thành bảnlớn cá biệt.Đây tích tụ hình thành, thủ tiêu tínhđộc lập riêng biệt chúng, việc nhà tước đoạt nhà bảnkhác, việc biến nhỏ thành số lớn.Tích tụ tập trung giống chỗ làm tăng quymô cá biệt, khác chỗ nguồn tích tụ giá trịthặng dư hóa, nguồn tập trung hình thành xã hội.Do tích tụ cá biệt tăng lên, làm cho xã hội cũngtăng theo Còn tập trung bố trí lại có quy mơtư xã hội cũ.Tích tụ thể mối quan hệ lao động,còn tập trung biểu mối quan hệ nhà vớinhau Tập trung có vai trò lớn phát triển sản xuất tưbản chủ nghĩa Nhờ có tập trung mà tổ chức cách rộnglớn lao động hợp tác, biến trình sản xuất rời rạc, thủ cơng thành qtrình sản xuất theo quy mơ lớn, đại.Tập trung dẫn đến thay đổi lượng củatư mà làm cho có chất lượng mới, làm cho cấu tạo hữucơ tăng lên, nhờ suất lao động tăng lên nhanh chóng Chính vậy, tập trung trở thành đòn bẩy mạnh mẽ tích lũy tưbản.Q trình tích tụ tập trung ngày tăng, nềnsản xuất chủ nghĩa ngày xã hội hóa, làm cho mâu thuẫnkinh tế chủ nghĩa trở nên sâu sắc 1.2.3 Quá trình tích lũy q trình bần hóa giai cấp vơ sản Sự phân tích cho thấy, cấu tạo hữu ngày càngtăng xu hướng phát triển khách quan sản xuất chủ nghĩa.Do vậy, số cân tương đối sức lao động có xu hướng ngày cànggiảm Đó nguyên nhân gây nạn nhân thừa tương đối, hay cầu sứclao động giảm cách tương đối Có ba hình thái nhân thừa: Nhân thừa lưu động, nhân thừa tiềm tàng, nhân thừa ngừng trệ Nạn thất nghiệp dẫn giai cấp công nhân đến bần cùnghóa Bần hóa giai cấp cơng nhân hậu tất nhiên q trình tíchlũy Bần hóa tồn hai dạng: bần hóa tuyệt đối bần hóa tương đối Bần hóa tuyệt đối cơng nhân biểu mức sống bị giảm sút Sự giảm sút không xảy trường hợp tiêu dùng cá nhân tụt xuống tuyệt đối, mà tiêu dùng cá nhân tăng lên, mức tăng chậm mức tăng nhu cầu chi phí sức lao động nhiều Chương VẬN DỤNG TÍCH LŨY BẢN VÀO XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Khái qt tình hình tích lũy vốn Việt Nam Đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, 20 năm đổi vừa qua, tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất phát triển, có tích luỹ từ nội bộ, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Để giữ tốc độ tăng trưởng cao năm tới phụ thuộc nhiều vào việc tích lũy, huy động vốn cho kinh tế Trước kinh tế bao cấp, tiêu dùng thiếu thốn q trình tích lũy vốn gặp nhiều trở ngại Nhà nước lại can thiệp sâu vào kinh tế dẫn đến việc tổ chức doanh nghiệp phát huy hết khả mình, nhiệm vụ tích tụ tập trung vốn không đạt hiệu Từ chuyển đổi kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, thu nhập quốc dân tăng lên…tuy nhiên nhỏ bé so với kinh tế giới Một nguyên nhân thực trạng tích lũy vốn ta chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quy mô vốn doanh nghiệp thấp Sự nghiệp cơng nghiệp hố đại hố nước ta kế hoạch năm lần thứ 1960 đến 1964 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đề Q trình chia thành thời kỳ: Thời kỳ 1960- 1985:CNH tiến hành điều kiện chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp Thời kỳ 1986 đến nay: CNH gắn liền với quản nhà nước theo định hướng XHCN Từ năm 1986 đến nay, với công đổi mới, mở cửa, kênh huy động vốn cho CNH, HĐH bắt đầu phong phú, linh hoạt Đối với nguồn vốn nước ngoài, ngồi hình thức cũ vay nợ viện trợ, có thêm hình thức đầu trực tiếp Nguồn vốn nước bổ xung số kênh mới, đặc biệt từ có pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Việt Nam Pháp lệnh Ngân hàng, tín dụng cơng ty Tài Theo pháp lệnh này, hệ thống ngân hàng cấp nước ta chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp Các Ngân Hàng Thương Mại thành lập hình thức cơng ty cổ phần phép thực đa dạng hoá nghiệp vụ Đây tiền đề pháp cho phép Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam có thêm nhiều khả thực nghiệp vụ tài chính, góp phần thúc đẩy nhanh q trình tích tụ tập trung vốn Tính chung tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội thực giai đoạn 1996 - 2000 nước đạt 394,1 ngàn tỷ đồng, tăng 66,7% so với giai đoạn 1991 - 1995 Tỷ trọng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 1996-2000 chiếm GDP bình qn 28,6% năm Tích luỹ nội kinh tế từ mức không đáng kể tăng lên 25%GDP Trong giai đoạn từ năm 2000 đến : năm 2001- 2006 chiếm 28,2% so với tỷ lệ đóng góp vốn đầu 52,7% năm 2007 tốc độ tăng trưởng tín dụng 53,9%, gấp 3,1 lần tốc độ tăng GDP theo giá thực tế; năm 2008 tăng 39,6%, gấp 3,3 lần, năm 2009 tăng 34,8%, năm 2010 tăng 37 ,5%, năm 2011- 2017 chiếm nguồn vốn đầu toàn xã hội ước đạt 15.524 tỷ đồng; vốn đầu trực tiếp nước ước thực 1.150 tỷ đồng Trong nguồn vốn cấu thành nên tổng nguồn vốn đầu phát triển toàn xã hội, nguồn vốn Nhà nước có tốc độ tăng trưởng nhanh Trong nguồn vốn ngồi Quốc doanh qua năm 1996-2000 lại có chiều hướng Vốn đầu tồn xã hội ngày giảm sút, năm 2000 có tăng 1999 mức thấp so với năm 1995 Trong tổng số vốn đầu quốc doanh vốn nước ước tính đạt 674,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với kỳ năm trước 32,8% GDP tính đến năm 2017, dân cư chiếm tỷ trọng lớn, 80%, vốn doanh nghiệp quốc doanh chiếm 20% cấu vốn đầu phát triển toàn xã hội phân theo ngành kinh tế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, vấn đề huy động sử dụng vốn nước bộc lộ yếu cần khắc phục Ngân sách nhà nước tình trạng căng thẳng, khơng thể đáp ứng đủ yêu cầu cho đầu phát triển yêu cầu cấp bách xã hội Đầu nhà nước bị phân tán phải đáp ứng nhiều nhiệm vụ Các nguồn thu từ đất đai, nhà ở, loại dịch vụ cơng ích như: viện phí, phí cung cấp điện, nước, để thất lãng phí lớn Đóng góp nhân dân để xây dựng cải tạo trường học, trạm xá, giao thơng địa phương, vào nghiệp Văn hố - Giáo dục - Y tế, chưa thể chế hoá, sử dụng quản hiệu quả, bất hợp lý, bị lạm dụng thất thoát Số vốn huy động thơng qua hệ thống tín dụng chủ yếu ngắn hạn, không đáp ứng nhu cầu đầu phát triển 10 chuyển đổi cấu sản xuất Vốn đầu trực tiếp khu vực kinh tế nhân nước quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu (80%) vào lĩnh vực: thương mại, dịch vụ phục vụ tiêu dùng Một phận không nhỏ vốn nước huy động vào hệ thống Ngân Hàng Thương Mại bị ứ đọng, không chuyển thành đầu Theo ý kiến dự báo khác nhau, khoảng 50 - 70 nghìn tỷ đồng tiền tiết kiệm nhân dân cất trữ dạng vàng, bạc, tiền mặt, ngoại tệ, tài sản có giá trị cao chưa chuyển thành vốn đầu kinh doanh 2.2 Vận dụng tích lũy vào xây dựng kinh tế Việt nam 2.2.1 Quá trình mở rộng sản xuất Việt Nam Trước đổi mới, mơ hình kinh tế vật, phủ nhận sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường với chế quản kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp làm triệt tiêu động lực người lao động, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển, dẫn đến trì trệ kinh tế khủng hoảng mặt đời sống xã hội Bởi vậy, đổi mơ hình điểm mấu chốt đổi quan hệ tổ chức, quản sản xuất Việt Nam Trong thời gian qua, với xu tồn cầu hóa, chuyển giao hội nhập quốc tế khoa học, công nghệ khiến kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ Những cơng cụ lao động giản đơn mang tính chất tiểu thủ công nghiệp thay dây chuyền máy móc thiết bị tối tân, đại Sức lao động người giải phóng, lao động chân tay dần thay lao động trí óc, lao động giản đơn dần thay chun mơn hóa ngày cao Những thay đổi lớn lao công cụ sản xuất làm cho suất lao động tăng vượt bậc, lượng sản phẩm làm ngày nhiều có chất lượng cao Nhờ q trình tích lũy vốn thay trình sản xuất nhỏ lẻ thành q trình sản xuất lớn với quy trình cơng nghệ phù hợp với kinh tế thị trường Như nước ta nơng nhiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế, việc mở rộng sản xuất nông nghiệp cần thiết Nhờ trình tích lũy vốn nên nơng nhiệp đạt nhiều thành tựu đáng kể thông qua việc đầu máy móc thiết bị, nâng cao trình độ cho người nông dân, mở buổi hội thảo hướng dẫn người nước Nhiều nơi việc làm nơng khơng làm thủ cơng mà chuyển sang dây chuyền với quy mơ khép kín đạt nhiều thành tựu đáng kể 11 Từ nông nghiệp đạt đước thành tựu kim ngạch xuất mặt hàng nông – lâm – thủy sản đạt 15 tỷ USD tốc độ tăng trưởng nông nghiệp 4,0% lên 4,5%/năm, GDP nông nghiệp tăng tõ 3,3% đến 3,5%/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế nông thơn đạt 7,8-8%/năm 2.2.2 Sự hình thành tập đồn kinh tế Việt Nam Việc xây dựng tập đoàn kinh tế chủ trương Đảng Nhà nước nhằm đưa kinh tế phát triển hội nhập với kinh tế giới Đảng nhà nước xác định rõ số lĩnh vực trọng điểm cần phải hình thành tập đồn kinh tế Trong hầu hết sách phát triển kinh tế mình, Nhà nước thể quan điểm hình thành tập đoàn kinh tế mũi nhọn đủ sức cạnh tranh thị trường quốc tế Theo số tổng công ty nhà nước số lĩnh vực mũi nhọn chuyển đổi thành tập đoàn kinh tế Trên thực tế năm 2006 đầu năm 2007, tám tập đoàn kinh tế quốc gia lĩnh vực mũi nhọn Bưu chínhViễn thơng, Than-Khống sản, Dầu khí, Điện lực, Cơng nghiệp tàu thuỷ, Dệt may, Cao su, Tài chính-Bảo hiểm thành lập Đây tổng cơng ty có quy mơ lớn mạng lưới thành viên có quan hệ mật thiết, liên doanhvà hợp tác với nhiều đối tác Tuy nhiên q trình thành lập tập đồn kinh tế nhà nước xuất lúng túng giải vấn đề cụ thể xây dựng đề án Tuy nhiên q trình thành lập tập đồn kinh tế nhà nước xuất lúng túng giải vấn đề cụ thể xây dựng đề án Các vấn đề nảy sinh mối quan hệ liên kết đơn vị tập đoàn, chế thực liên kết, cấu tổ chức máy quản (thành phần, quyền, trách nhiệm mối quan hệ phân quản máy tập đoàn), thương hiệu tập đồn, quy mơ, vốn điều lệ vấn đề khác để xác lập tập đoàn Ngay địa vị pháp tập đồn ý kiến khác tập đồn có hay khơng có cách pháp nhân, đăng ký hay khơng đăng ký, có hay khơng có máyquản riêng Như vậy, năm vừa qua nhiều quan điểm khác nguyên tắc hình thành tập đồn kinh tế sở Tổng cơng ty nhà nước Về vốn mà tập đoàn sử dụng Tám tập đoàn kinh tế với 96 tổng công ty, công ty lớn Nhà nước sở hữu gần 400.000 tỷ đồng, chiếm hầu hết vốn Nhà nước có doanh nghiệp nhà nước Các tập đồn tổng cơng ty nắm giữ 75% tài sản cố định quốc gia, khoảng 60% tổng tín dụng ngân hàng nước tổng vốn vay nước tạo khoảng 40% 12 tổng sản phẩm nước tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu đơn vị 17%, 28,8% thu ngân sách Tính đến cuối năm 2007, tổng số vốn chủ sở hữu tập đoàn tổng công ty tăng 18%, tổng tài sản tăng 26% Bên canh tập đoàn kinh tế lớn nhà nước có tập đồn kinh tế nhân FPT, Đồng Tâm, Kinh Đơ, Hòa Phát, Hồng Anh Gia Lai, Vincom, Trung Ngun,… Các tập đồn có vốn góp, cổ phần chi phối lẫn công ty con, công ty liên kết, ngân hàng, đối tác chiến lược nước với hàng ngàn cổ đơng Các tập đồn kinh tế nhân góp phần làm thúc đẫy kinh tế phát triển làm tăng %GDP quốc doanh Việt Nam 2.2.3 Sự phân hóa giàu nghèo xã hội Phân hóa giàu nghèo nước ta ngày nghiêm trọng nhận qua thực tế sống hàng ngày Việt Nam, phân hóa giàu nghèo diễn từ thời kỳ quản kinh tế - xã hội theo chế tập trung, quan liêu, bao cấp Tuy nhiên, lúc chênh lệch giàu nghèo, phân hóa thu nhập biểu phân tầng xã hội chưa rạch ròi, rõ nét, bị che khuất chủ nghĩa bình qn chế độ cơng hữu với cấu giai cấp “hai giai tầng”(giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức) Chỉ từ sau đất nước bước vào cơng đổi tồn diện (1986), xóa bỏ chế quản cũ, thực phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chênh lệch giàu nghèo, phân tầng xã hội bộc lộ cách rõ ràng ngày trở nên sâu sắc Lúc xuất cơng trình nghiên cứu cấu xã hội phân tầng xã hội nhằm cung cấp luận thực tiễn giúp Đảng nhà nước kịp thời đưa định hướng chiến lược sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thời kỳ chuyển đổi chế mơ hình quản phát triển đất nước Cách 20 năm, vừa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, Việt Nam có nửa tổng số hộ dân sống mức nghèo khổ, nước khoảng 10% tổng số hộ nghèo không hộ đói Cũng cách 20 năm, có đến 2/3 tổng số hộ khu vực nông thôn sống mức nghèo khổ có tỷ lệ khơng nhỏ số hộ bị đói, tỷ lệ giảm nhanh Tuy đạt kết tích cực, tỷ lệ nghèo quy mơ số người nghèo Việt Nam lớn Việc phân bố số người nghèo không chênh lệch tỷ lệ cao thấp qua vùng, mà quy mô số người tuyệt đối Theo số liệu thống kê nhà nước, vùng Đồng 13 sông Hồng có khoảng 1,23 triệu người, vùng trung du miền núi phía Bắc có 2,76 triệu người, vùng Bắc Trung duyên hải miền Trung có 3,21 triệu người, vùng Tây Ngun có khoảng triệu người, Đơng Nam có gần 213.000 người vùng Đồng sơng Cửu Long có 1,84 triệu người với đất nước liên tục phải gánh chịu thiên tai Việt Nam ranh giới mức cận nghèo nghèo mong manh nên nguy số hộ nghèo tăng lên dễ xảy Thực tế cho thấy, bất bình đẳng thu nhập nước ta ngày rõ nét gay gắt hơn, tỷ lệ hộ nghèo tập trung chủ yếu vùng khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng kém, trình độ dân trí thấp, trình độ sản xuất manh mún, sơ khai Ngồi ra, xuất số đối tượng nghèo vùng trình thị hóa nhóm lao động nhập cư vào thị, họ thường gặp khó khăn nhiều phải chấp nhận mức thu nhập thấp lao động sở Đây yếu tố làm gia tăng tình trạng tái nghèo tạo khơng đồng tốc độ giảm nghèo vùng nước Hiện nay, hệ số chênh lệch giàu nghèo Việt Nam cao nhiều nước trải qua thời kỳ dài phát triển kinh tế thị trường Nhìn chung, chế thị trường mẻ, chí có người cho kinh tế thị trường hoang dã, tạo kẽ hở phận lách chế lợi dụng chế để trục lợi, tham nhũng Số người làm giàu dạng thường khơng đóng góp để chia sớt gánh nặng nhà nước mà làm cho tiềm lực kinh tế ngày suy giảm Vì thế, khơng nhanh chóng hồn thiện thể chế, thể chế dân chủ, nhà nước pháp quyền, đồng thời xử vấn đề lợi ích nhóm, sở hữu chéo, lạm dụng độc quyền… chênh lệch giàu – nghèo lớn lại tăng nhanh 2.3 Những giải pháp tăng cường tích lũy vốn 2.3.1 Giải đắn mối quan hệ tích lũy tiêu dùng Vì mục tiêu xã hội không ngừng tái sản xuất mở rộng, tăng thêm sản phẩm xã hội, nâng cao mức sống người dân mà phải xác định cho quan hệ quỹ tích lũy tiêu dùng Tương quan tích lũy tiêu dùng coi tối ưu sử dụng tài sản có, thực mức tích lũy đảm bảo phát triển sản xuất với tốc độ cao ổn định mà cuối đảm bảo tăng tiêu dùng.Việc phân chia tùy thuộc vào nhu cầu kinh tế thời kỳ 14 định.Đồng thời phải khuyến khích người khơng ngừng tiết kiêm, tích lũy Tương quan tích luỹ tiêu dùng coi tối ưu sử dụng đươc tài sản có, thực mức tích luỹ đảm bảo phát triển sản xuất với tốc độ cao ổn định mà cuối đảm bảo tăng tiêu dùng tích luỹ khơng đến mức cao Vởi tỷ lệ tích luỹ tiêu dùng xếp thích đáng? Tỷ lệ có phải cố định không dựa nguyên tắc để xếp tỷ lệ đó? Đây vấn đề trung tâm việc phân phối xã hội chủ nghĩa, thể cụ thể mối quan hệ xây dựng kinh tế cải thiện đời sống lợi ích lâu dài lợi ích trước mắt, lợi ích nhân dân lợi ích tồn xã hội Việc phân chia tỷ lệ không cố định mà thay đổi tuỳ thuộc vào nhu cầu kinh tế thời kỳ định Đồng thời phải khơng ngừng khuyến khích tất người dân sức tiết kiêm, tích luỹ Như nói tỷ lệ tích luỹ tiêu dùng không đơn tỷ lệ kinh tế mà thể đường lối sách Đảng thời kỳ định 2.3.2 Sử dụng hiệu nguồn vốn Để sử dụng hiệu nguồn vốn, trước hết phải xác định rõ đốitượng cấp vốn, từđó phân bổ nguồn vốn cách hợp cho ngành nhằm tạo hiệu sử dụng vốn cao Đối với doanh nghiệp nhà nước, phủ khơng nên cấp vốn toàn mà nên tiến hành cổ phần hố doanh nghiệp, nhờ doanh nghiệp có trách nhiệm với đồng vốn mình, đồng thời nhờ có cổ phần hố mà tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp phát huy lực khả quản họ từđó nâng cao nhiều hiệu sử dụng vốn Việc đồng vốn cóđược sử dụng hiệu hay khơng phần lớn phụ thuộc vào yếu tố người Vì cần phải có đội ngũ cán quản có trình độ lực trách nhiệm cao Đồng thời nhà nước cần phải xem xét lại mô hình tổ chức quản lý, chúýđến đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy lực Đặc biệt điều kiện cạnh tranh liệt nguồn vốn FDI khu vực thếgiới việc thiết lập chế tổ chức gọn nhẹ không chồng chéo có hiệu tạo khả cạnh tranh lớn 15 2.3.3 Tăng cường tích luỹ vốn nước có biện pháp thu hút vốn đầu nước ngồi Tích luỹ vốn nước có nhiều giải pháp giải pháp hàng đầu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng để giải nhu cầu chi nhà nước chi thường xuyên, chi cho đầu phát triển cho phát triển cơng nghiệp Vì nâng cao hiệu tích luỹ, tích tụ tập trung vốn qua ngân sách nhà nước cấp bách cóý nghĩa thực tiễn lớn lao Một biện pháp để tăng cường lượng vốn thông qua tổ chức tín dụng ngân hàng Đây hai hình thức tích luỹ vốn có hiệu tương đối cao thu hút vốn nhàn dỗi nhân dân Để thực ngày tốt nghiệp vụ mình, mặt ngân hàng cần phải tựđổi phương thức phục vụ khách hàng mở rộng hình thức tiết kiệm qua bưu điện cải tiến thủ tục đảm bảo an toàn bí mật vàổn định cho tiền gửi khách hàng, đồng thời phủ cần có biện pháp nâng cao lãi suất nhằm thu hút ngày nhiều vốn nhàn dỗi dân Đặc biệt hệ thống ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với quỹ tín dụng nhân dân để tích tụ tập trung vốn thuận tiện.Mặt khác, việc tích tụvà tập trung nguồn vốn nước từ nguồn tài nguyên quốc gia từ tài sản cơng bỏ phí vừa mục tiêu vừa biện pháp trước mắt lâu dài để tăng thêm nguồn vốn nước cho đầu phát triển Cần nghiên cứu lại quy định vềđất quyền sử dụng đất kết hợp hài hoà với tổ chức thị trường liên quan.Trong thời gian tới phải tìm cách để khai thác cao hiệu nguồn vốn từ tài sản cơng Đó sở vật chất trực tiếp sẵn có mà huy động vật huy động tiền trở thành nguồn thu trực tiếp ngân sách Nhà nước sở ban đầu cần thiết để gọi vốn đầu nước Và biện pháp áp dụng nước ta thu hút vốn thơng qua thị trường chứng khốn Đây hình thức tích tụ tập trung vốn có hiệu quảđang nước phát triển áp dụng.Chính thị trường chứng khốn hình thức thị trường vốn, thị trường chứng khoán hoạt động tốt góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế Ngồi nguồn vốn tích luỹ nước hồn cảnh kinh tế mở cửa hội nhập vào kinh tế giới nguồn vốn có vai trò đặc biệt quan trọng khác nguồn vốn đầu nước ngoài, bao gồm vốn đầu trực tiếp vốn đầu gián tiếp vốn đầu trực tiếp có ý nghĩa vơ lớn 16 phát triển kinh tế nước Vì mà cần phải có sách thu hút vốn đầu trực tiếp, đặc biệt vốn nước phát triển 17 ... nhiều Chương VẬN DỤNG TÍCH LŨY TƯ BẢN VÀO XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Khái qt tình hình tích lũy vốn Việt Nam Đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, 20 năm... vốn đầu tư kinh doanh 2.2 Vận dụng tích lũy tư vào xây dựng kinh tế Việt nam 2.2.1 Quá trình mở rộng sản xuất Việt Nam Trước đổi mới, mơ hình kinh tế vật, phủ nhận sản xuất hàng hóa kinh tế thị... -Gồm phần: + Phần mở + Phần nội dung + Phần kết luận + Phần tài liệu tham khảo -Gồm chương : chương Cơ sở lí luận tích lũy tư Chương Vận dụng tích lũy tư vào xây dựng kinh tế Việt Nam B PHẦN NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận vận dụng lý luận tích lũy tư bản của chủ nghĩa mác lenin vào xây dựng nền kinh tế ở việt nam hiện nay, Tiểu luận vận dụng lý luận tích lũy tư bản của chủ nghĩa mác lenin vào xây dựng nền kinh tế ở việt nam hiện nay, CƠ SỞ LÍ LUẬN TÍCH LŨY TƯ BẢN, VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay