Thực trạng môi trường và quản lý môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc Thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây

78 30 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 12:38

phân tích thực hạng môi truờng và quản lý môi truờng tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc. Trên cơ sở đó đế rút ra những thuận lợi, khó khăn đối với công tác quản lý môi truờng tại làng nghề, từ đó đua ra các giải pháp và kiến nghị để hoạt động quản lý môi truờng làng nghề đạt hiệu quả hơn. Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Error! Bookmark not deỉỉned LỜI CẢM ƠN .Error! Bookmark not deỉỉned LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not deỉỉned CHƯƠNG I Cơ SỞ LUẬN CỦA QUẢN MÔI TRƯỜNG QUẢN MÔI TRƯỜNG VỀ LÀNG NGHỀ .Error! Bookmark not deTined 1.1 Tống quan chung quản môi truờng (QLMT) Error! Bookmark not deỉỉned 1.2 Các công cụ QLMT Error! Bookmark not deỉỉned 1.2.1 Công cụ pháp .Error! Bookmark not deỉỉned 1.2.2 Công cụ kinh tế Error! Bookmark not deỉỉned 1.2.3 Công cụ kĩ thuật Error! Bookmark not deỉỉned 1.2.4 Công cụ tuyên huyền, giáo dục nâng cao nhận thức Error! Bookmark not defined 1.2.5 Công cụ hỗn họp Error! Bookmark not deỉỉned 1.3 Quản môi truờng làng nghề Error! Bookmark not deỉỉned 1.3.1 Giới thiệu chung làng nghề Error! Bookmark not deỉỉned 1.3.2 Thực trạng môi truờng làng nghề Error! Bookmark not deỉỉned 1.3.2.1 Hiện trạng môi truờng nuớc Error! Bookmark not deỉỉned 1.3.2.2 Hiện trạng môi truờng khơng khí Error! Bookmark not deỉỉned 1.3.2.3 Hiện trạng mơi truờng đất Error! Bookmark not deỉỉned Phan Thị Quỳnh Lê Lớp KTMT46 1.3.3.1 .Một số giải pháp nhằm giải vấn đề môi truờng làng nghề Error! Bookmark not deỉỉned Giải pháp công nghệ .Error! Bookmark not defíned 1.3.3.2 Giải pháp quản Error! Bookmark not deỉỉned CHƯƠNG II THựC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, QLMT TẠI LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC - THÀNH PHỐ ĐÔNG - TỈNH TẦY Error! Bookmark not deỉỉned 2.1 Tổng quan làng nghề vấn đề môi truờng làng nghề Đông Error! Bookmark not deỉỉned 2.2 Giới thiệu làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.1 Giới thiệu chung làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not defined 2.2.2.1 Sản phẩm làng nghề: Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.2.2 Tình hình cơng nghệ sản xuất mơi truờng lao động: Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.2.3 Tình hình nguyên, vật liệu đầu vào: Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng môi truờng làng nghề Vạn Phúc .Error! Bookmark not deỉỉned 2.3.1 Công nghệ sản xuất vấn đề môi ữuờng liên quan .Error! Bookmark not defined 2.3.2 Thực trạng môi truờng làng nghề Vạn PhúcError! Bookmark not deỉỉned 2.3.2.1 hạng môi truờng nuớc: Error! Bookmark not deỉỉned Hiện trạng môi truờng khơng khí: Error! Bookmark not deỉỉned.2.3.2.3 Hiện trạng mơi trường đất: Error! Bookmark not defíned 2.4 Thực trạng QLMT làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.1 Thực trạng hoạt động QLMT làng nghề hên địa bàn thành phố Đông .Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.1.1 Hệ thống tổ chức QLMT làng nghề thành phố Đông Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.1.2 Công tác quản nhà nước bảo vệ môi trường Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.2 Thực trạng QLMT làng nghề Vạn Phúc .Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.2.1 Xây dựng làng nghề kết họp sản xuất du lịch: Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.2.2 Xây dựng cụm công nghiệpVạn Phúc: Error! Bookmark not defined 2.4.2.3 Huy động hỗ trợ tố chức nước: Error! Bookmark not deỉỉned 2.4.2.4 Thành lập tổ thu gom rác tự quản: Error! Bookmark not deỉỉned CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ CHO CÔNG TÁC QLMT TẠI LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC- THÀNH PHỐ ĐÔNG Error! Bookmark not deỉỉned 3.1 Cơ sở giải pháp kiến nghị .Error! Bookmark not deỉỉned 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn ữong cơng tác QLMT làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 3.1.1.1 Những thuận lợi Error! Bookmark not deỉỉned 3.2 3.1.1.2 Những khó khăn Error! Bookmark not deỉỉned.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLMT làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 3.2.1 Mục tiêu phát triển làng nghề .Error! Bookmark not deỉỉned 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực QLMT Error! Bookmark not deỉỉned 3.2.2 Giải pháp phát ữiến làng nghề thành làng du lịch Error! Bookmark not defined 3.2.3 Giải pháp quy hoạch điếm công nghiệp làng nghề Error! Bookmark not defined 3.2.4 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục Error! Bookmark not deỉỉned 3.2.5 Giải pháp vốn công nghệ Error! Bookmark not deỉỉned 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not deỉỉned KẾT LUẬN Error! Bookmark not deỉỉned DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not deTined DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1.1 Phân bố làng nghề hên nuớc 21 Bảng 1.1 Phân bố loại hình làng nghề vùng nơng thơn Việt Nam 21 LỜI NÓI ĐÀU chọn đề tàiLàng nghề nét văn hóa đặc trưng nước ta Hiện Đảng Nhà Nước ta trọng vào việc phát triến làng nghề nhằm tạo điều kiện phát hiển kinh tế xã hội, giải vấn đề việc làm làng nghề đồng thời góp phần gìn giữ ngành nghề huyền thống Việt Nam không bị mai Được quan tâm Đảng Nhà Nước, nhiều làng nghề nước ta khôi phục phát triển Sản xuất sản phẩm làng nghề dần trở thành nghề nhiều người dân khu vực làng nghề Thành phố Đông nằm xu Đơng biết đến với thương hiệu Lụa Đông Trong làng nghề dệt nhuộm địa bàn thành phố không kể đến làng nghề Vạn Phúc Đây làng nghề có tiếng từ hàng trăm năm Việc sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề góp phần làm tăng thu nhập cho người dân, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng Phường Vạn Phúc đồng thời động lực cho số ngành kinh doanh dịch vụ khác phát triển Bên cạnh lợi ích kinh tế làng nghề vấn đề mơi hường lại thực trạng đáng báo động Điều đòi hỏi quan tâm quan chức năng, tố chức cộng đồng dân cư Tuy nhiên, công tác QLMT địa bàn làng nghề Vạn Phúc nhiều bất cập chưa giải Để hướng tới phát triển bền vững làng nghề cần có hướng đắn tương lai, phải kể đến trước tiên nâng cao hiệu QLMT Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài “Thực trạng môi trường quản môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - thành phố Đông - tỉnh Tây”đã chọn làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích thực hạng mơi truờng quản mơi truờng làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc Trên sở đế rút thuận lợi, khó khăn công tác quản môi truờng làng nghề, từ đua giải pháp kiến nghị để hoạt động quản môi truờng làng nghề đạt hiệu I.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động quản môi trường làng nghề Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu phạm vi vấn đề liên quan đến quản môi trường làng nghề Vạn Phúc - thành phố Đông - tỉnh Tây II Phương pháp nghiên cứu *Phương pháp thu thập tổng họp thơng tin cần thiết có liên quan đến quản mơi hường làng nghề Các thơng tin thu thập từ quan chức (số liệu thống kê, văn pháp quy ) kết họp với việc điều tra thực địa, vấn hộ gia đình địa phương để thu thập thông tin chi tiết khác thông qua phương pháp sử dụng bảng hỏi Ngồi ra, thơng tin thu thập qua sách báo, qua nguồn cứu hên mạng * Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp: Trên sở kết có điều tra, thu thập tài liệu liên quan từ nguồn khác nhau, phân tích đánh giá tổng họp thông tin thu thập để đưa giải pháp kết luận Phương pháp đánh giá tác động mơi trường: Dựa thơng tin có sẵn thu thập để có đánh giá thích họp.Chun đề tốt nghiệp III Nội dung nghiền cứu Chương I Cơ sở luận quản môi trường quản môi trường làng nghề CHƯƠNG II Thực trạng môi trường, QLMT làng nghề Vạn Phúc- thành phố Đông - tỉnh Tây CHƯƠNG III Các giải pháp kiến nghị cho công tác QLMT làng nghề Vạn Phúc - thành phố Đông LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp hước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ts Lê Thanh Cô hướng dẫn em từ hình thành lên đề tài suốt hình thực chuyên đề tốt nghiệp.Em xin cảm ơn Ths Nguyễn Thị Kim Sơn - Phó trưởng phòng Tài ngun & Mơi trường thành phố Đơng, CN Nguyễn Thế Anh - cán hướng dẫn đóng góp ý kiến giúp em sửa chữa thiếu sót Tiếp theo, em xin cảm ơn cán phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Đông, UBND Phường Vạn Phúc ông Nguyễn Hữu Chỉnh- chủ tịch hiệp hội làng nghề cung cấp cho em số liệu cần thiết phục vụ cho chuyên đề tốt nghiệp LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp tự thân em viết, không chép, copy tài liệu Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc nhà truờng Sinh viên thực Phan Thị Quỳnh Lê Trước ký họp đồng với Công ty Môi truờng đô thị số thôn Phường Vạn Phúc tự tố chức tố thu gom rác với mơ hình đơn giảnSơ đồ 2.3 Mơ hình tể thu gom rác tự quản tạỉ Vạn Phúc Rác thải từ hộ gia đình Thu gom vận chuyển xe thơ sơ Bãi rác quy định Mỗi thơn có đội vệ sinh có từ - người Việc lựa chọn đội vệ sinh dựa vào hình thức đấu thầu, đội vệ sinh có mức giá phù họp lựa chọn Họp tác xã Trưởng thôn phối họp làm công tác quản đội vệ sinh thu phí vệ sinh hộ dân Tiền thu phí dùng vào việc mua sắm sửa chữa loại dụng cụ thu gom chi trả cho nhân công làm nhiệm vụ thu gom rác Tiền phí tính dựa tổng mức đầu tư dụng cụ trả tiền công cho đội thu gom chia cho hộ gia đình ữong thơn Do mức thu phí dao động từ 4.000 -5.000đồng/hộ/tháng Việc thu gom tổ vệ sinh chịu giám sát Họp tác xã, Trưởng thôn tổ chức đồn thể người dân thơn Cuối năm lại có họp nhằm đánh giá hoạt động tổ vệ sinh xem xét việc có th tiếp tổ vệ sinh hay khơng Rác sau thu gom tập kết nơi quy định Trước đây, lượng rác không lớn thường xử cách chôn lấp chỗ Tuy nhiên, với phát triển làng nghề khối lượng rác ngày lớn, địa điểm tập kết rác ngày ô nhiễm Các thôn thuê Công ty môi trường đô thị thu gom lượng rác tồn này, việc thu gom giao khoán hẳn cho công ty môi trường đô thị Nhưng theo đánh giá người dân việc tự tố chức thành đội thu gom hiệu hơn, đường làng ngõ phố đẹp Vậy nên việc tiếp tục xây dựng lại tổ thu gom rác tự quản đồng thời phối họp với công ty môi trường đô thị nhằm xử lượng rác sau thu gom.Ngoài ra, Hội phụ nữ, Đoàn niên thường tổ chức vận động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống lành mạnh, tổ chức buổi dọn vệ sinh khu vực lối xóm Người dân có trách nhiệm phát tố giác hành vi làm ảnh hưởng mỹ quan đường phố đổ rác bừa bãi, đồng thời báo cáo với quan quyền hành vi gây ô nhiễm sở sản xuất kinh doanh.CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHI CHO CÔNG TÁC QLMT TẠI LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC- THÀNH PHỐ ĐÔNG 3.1 Cơ sở giải pháp kiến nghị Căn vào thực trạng QLMT làng nghề Vạn Phúc, thuận lợi khó khăn mà cơng tác QLMT làng nghề gặp phải 3.1.1 Những thuận lọi khó khăn cơng tác QLMT làng nghề Vạn Phúc 3.1.1.1 Những thuận lợi - Thành phố Đơng có vị trí thuận lợi ữong việc phát hiển kinh tế xã hội Là trung tâm kinh tế Tỉnh Tây nằm sát địa bàn thành phố Nội môi truờng làng nghề vấn đề bật thành phố, đặc biệt vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ sơng Đáy vấn đề cấp quốc gia nên nói ữong việc giải vấn đề mơi truờng làng nghề thành phố khơng có quan tâm quan quyền tỉnh Tây thành phố Đơng mà có quan tâm đặc biệt cấp Trung uơng Điều thu hút tổ chức nuớc đầu tu kinh phí, cơng nghệ cho cơng tác QLMT làng nghề địa bàn thành phố - Lụa Vạn Phúc thuơng hiệu có từ lâu đời, việc đầu tu để phát hiển sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề, tạo điều kiện phát hiển sống cho nguời dân, nâng cao mức sống hình độ dân trí từ thuận lợi cho công tác bảo vệ môi truờng Thành phố có đầu tu cho cơng tác bảo vệ mơi truờng Đã tổ chức khóa tập huấn Luật bảo vệ môi truờng cho cán bộ, nguời dân trênđịa bàn tồn thành phố Có trọng vào công tác tập huấn, nâng cao lực quản Nhà Nuớc môi ữuờng Ban hành hệ thống văn Pháp luật tạo điều kiện thuận lợi q trình triến khai nhiệm vụ bảo vệ mơi truờng -Đã có kế hoạch xây dựng cụm, điểm cơng nghiệp làng nghề cách xa khu dân cu có kế hoạch quan hắc, lập Báo cáo trạng môi ữuờng, công tác lập thẩm định cam kết bảo vệ mơi truờng -Tại Phuờng Vạn Phúc có tố chức đại diện cho nguời dân nhu hội Phụ nữ, Đồn niên, hiệp hội làng nghề Thơng qua tố chức chủ truơng, quy định, luật pháp Nhà Nuớc đuợc đua đến cho nguời dân, đồng thời tổ chức phản ánh xác nguyện vọng nguời dân 3.1.1.2 Những khó khăn *) Tình trạng nhiễm làng nghề Vạn Phúc nhu luu vực sông Nhuêh kênh La Khê nuớc thải từ làng nghề đố ngày gia tăng *) Tổ chức lực QLMT chua đáp ứng đuợc nhu cầu thực tiễn -Mặc dù thành phố có nhiều cố gắng nhằm nâng cao lực QLMT nhung nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cơng tác QLMT thiếu trầm họng Hiện nay, Phòng Tài nguyên Môi ữuờng thành phố Đông có 03 cán bộ, ữong có 01 chuyên viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành môi ữuờng Trong xã, phuờng chua có cán chuyên trách riêng lĩnh vực môi truờng Theo quy định Bộ Tài nguyên Môi truờng hệ thống tổ chức QLMT, cấp thành phố trực thuộc tỉnh phải có từ 4-5 cán quản mơi truờng cấp xã, phuờng phải có từ 1-2 cán chuyên trách QLMT.Hệ thống văn Pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường địa phương, quy định liên quan đến QLMT làng nghề chưa đầy đủ, chồng chéo, gây nhiều khó khăn công tác quản việc hiển khai đến người dân chưa hiệt để -Nguồn kinh phí dành cho nghiệp Bảo vệ mơi truờng hạn chế Theo qui định Bộ Tài nguyên Môi trường nguồn kinh phí dành cho nghiệp bảo vệ mơi trường 1% tống thu Ngân sách Nhưng theo Ths Nguyễn Thị Kim Sơn - phó phòng Tài ngun Mơi trường cho biết nguồn kinh phí cấp cho nghiệp bảo vệ môi truờng địa bàn thành phố 1/9 so với quy định -Hiện chưa có mức phí riêng chất thải hộ kinh doanh sản xuất làng nghề Hiện mức phí thu gom tính chung cho hộ gia đình hên địa bàn tồn phường Vạn phúc 3000 đồng/hộ gia đình/tháng Điều dẫn đến hộ sản xuất gây ô nhiễm chịu chi phí thiệt hại gây - Cơng tác Bảo vệ mơi trường chưa có kết họp đồng chặt chẽ ban, ngành, việc lồng ghép vấn đề môi trường vào quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề gặp nhiều khó khăn, hạn chế *) Mặc dù, người dân địa bàn Phường Vạn Phúc có ý thức bảo vệ mơi truờng, nhiên giới hạn ữong phạm vi giữ gìn vệ sinh thơn xóm Theo thống kê, nhiễm làng nghề phần lớn từ hộ gia đình sản xuất kinh doanh làng nghề Nhưng khi hỏi hộ gia đình cho lượng thải thải khơng gây nhiễm so với Doanh nghiệp Vì sản xuất với quy mơ nhỏ lẻ, nước thải đố vào nhiều nguồn khác nên người dân không nhận thức mức độ độc hại ô nhiễm hoạt động sản xuất làngnghề gây Thêm nữa, ý thức tuân thủ quy đinh Doanh nghiệp chua cao gây nhiễm, khiến nguời dân không khỏi xức Do hạn chế ữong nhận thức nhiệm vụ Bảo vệ môi truờng nguời dân Doanh nghiệp nên gây nhiều khó khăn cơng tác quản nhu việc triến khai thực mơ hình cộng đồng tham gia Bảo vệ môi truờng *) Nhiều hoạt động môi truờng mang nặng tính hình thức, chua sâu vào tìm hiểu tâm tu, nguyên vọng nguời dân nhu sâu, sát tùy theo điều kiện địa phuơng để thực *) Nguồn thải từ hộ gia đình đố vào nhiều nguồn khác gây khó khăn cho việc xử nuớc thải Hiện nay, chua có cơng nghệ phù hợp nhằm giải vấn đề nuớc thải từ làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc dù có nhiều dự án nghiên cứu đuợc triển khai *) Nguồn vốn đầu tu tổ chức ngồi nuớc đầu tu khơng đạt hiệu khiến nhiều hội bị bỏ qua làng nghề Vạn Phúc 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLMT làng nghề Vạn Phúc 3.2.1 Mục tiêu phát triển làng nghề Dựa hên quy hoạch bảo vệ môi truờng thành phố Đông đến năm 2010 định huớng đến năm 2020, UBND phuờng Vạn Phúc xây dựng định huớng phát triển làng nghề đến năm 2010 định huớng đến năm 2020 ba mặt kinh tế, xã hội môi truờng *) Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội: Phát triển sản phẩm truyền thống làng nghề, mặt hàng xuất khẩu, hàng luu niệm phục vụ khách du lịch (dệt lụa tơ tằm, dệt the, dệtlen ) Hỗ ữợ khuyến khích sản phẩm có chất lượng cao, tăng thu nhập, mức sống cho người dân *) Mục tiêu môi trường: Nâng cao tỷ lệ thu gom rác, tạo môi trường cảnh quan đẹp địa bàn Phường Xây dựng hệ thống cống rãnh nhằm thu nước thải từ hộ gia đình khu vực tập trung nhằm tạo điều kiện cho việc xử lý, giảm mức ô nhiễm trước nước thải đổ sông Nhuệ Tiếp tục xây dựng phát triển điểm công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, khuyến khích sở sản xuất kinh doanh tham gia vào điểm công nghiệp làng nghề 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực QLMT Tăng cường lực quản Nhà Nước môi trường, đổi cấu tổ chức, tăng cường phối hợp quan ban ngành lĩnh vực QLMT môi trường làng nghề Đẩy mạnh công tác quan trắc, điều tra trạng môi trường khu vực làng nghề lưu vực sơng Nhuệ nhằm nắm bắt tình trạng nhiễm môi hường kịp thời phát cố, từ để có giải pháp thích họp Thiết lập sở liệu nhằm phục vụ cho cơng tác lập kế hoạch, quy hoạch Cụ thể hóa văn Pháp luật thị, Quyết định để tạo điều kiện thuận lợi trình triến khai nhiệm vụ Bảo vệ mơi trường Xây dựng củng cố mạng lưới hoạt động môi trường cấp tỉnh, thành phố tới xã phường, thơn xóm Đặc biệt tăng cường vai trò Mặt trận Tổ quốc hiệp hội làng nghề công tác bảo vệ môi hường Tăng cường công tác truyền thông xã hội hóa hoạt động bảo vệ mơi trường.Nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với đơn vị, tổ chức nhằm thành phố để trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm hoạt động bảo vệ môi trường Hướng dẫn Doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn Phường chấp hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ mơi trường q trình hoạt động sản xuất Đồng thời có theo dõi, giám sát thường xuyên, cần có biện pháp xử nghiêm khắc trường họp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm Đồng thời có hình thức khen thưởng, khuyến khích các nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho hoạt động bảo vệ môi trường 3.2.3 Giải pháp phát triển làng nghề thành làng du lịch 3.2.4 Hiện nay, có định xây dựng Vạn Phúc trở thành làng du lịch Đây hướng phù hợp với làng nghề lâu đời Vạn Phúc Mặc dù có văn hướng dẫn việc phát ữiến du lịch ữong địa bàn Phường tự phát Trong tương lai tỉnh nên có hành động thiết thực nhằm xây dựng làng nghề mang đậm sắc văn hóa dân tộc Có thể xây dựng phòng truyền thống với hình ảnh sản xuất làng nghề với số nghệ nhân thực quy trình dệt lụa theo phương pháp thủ công nhằm thu hút khách du kịch Bên cạnh phải có thay đổi cho phù họp với thị hiếu đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm thiết kế độc đáo mang tinh thần dân tộc Đồng thời với việc phát triển du lịch cần cho người dân thấy rõ môi trường yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch Điều khuyến khích tính tự giác người dân công tác Bảo vệ môi trường.Giải pháp quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề Hiện nay, tỉnh Tây có định xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Vạn Phúc dự án triến khai Tuy nhiên Mơ hình thích hợp với làng nghề tiếu thủ cơng nghiệp hơn, làng nghề Vạn Phúc làng nghề huyền thống lâu đời, máy móc trang thiết bị nhà xưởng trang bị đầy đủ hộ gia đình Vì khó khăn để tập trung hộ sản xuất vào khu vực quy hoạch phải làm hộ sản xuất không nằm khu vực quy hoạch liệu hộ sản xuất vào khu vực tập trung có làm nét đặc trưng văn hóa làng nghề khiến sức thu hút làng nghề khách du lịch bị giảm sút Với kinh nghiệm tỉnh Bắc Ninh tìm hướng giải vấn đề hên Theo quan điểm tỉnh Bắc Ninh, việc hình thành khu, cụm công nghiệp làng nghề tạo điều kiện cho hộ sản xuất làng nghề di dời khu sản xuất tập trung, tách sản xuất khỏi khu dân cư,cần phù hợp với đặc điểm riêng làng, nghề Vì vậy, tỉnh Bắc Ninh có chủ hương thực việc di rời khâu sản xuất đồng bộ, cơng đoạn lắp ráp hồn chỉnh sản phẩm Đối với hoạt động sản xuất chi tiết nhỏ lẻ, không ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng sản xuất, kinh doanh hộ gia đình nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện tập quán lao động người dân làng nghề Đối với làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc điều đồng nghĩa với việc tập trung vào quy hoạch di dời từ công đoạn chuôi tơ đến công đoạn nhuộm Đây quy trinh chủ yếu tạo lượng nước thải chưa hóa chất gây nhiễm Đối với hoạt động sản xuất chi tiết nhỏ lẻ, không ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng sản xuất, kinh doanh hộ gia đình nhằmđảm bảo phù họp với điều kiện tập quán lao động nguời dân ữong làng nghề Truờng hợp áp dụng hộ gia đình sản xuất dệt Đồng thời với giải pháp nhằm giữ nét văn hóa đặc trang làng nghề Vạn Phúc, khách du lịch công đoạn sản xuất thu hút khách tham quan công đoạn dệt vải 3.2.5 Giải phấp tuyên truyền, giáo dục Nhằm nâng cao nhận thức nguời dân bảo vệ môi traờng cân tăng cuờng thực tuyên ữuyền giáo dục nguời dân Tuy nhiên, việc tuyên ữuyền phải sâu vào nội dung khơng trọng hình thức, cần có biện pháp tuyên truyền đơn giản, dễ vào lòng dân nhung lại truyền tải hết nội dung Nội dung tuyên truyền tập trang vào sức khỏe, ảnh huởng sản xuất đến môi ữuờng làng nghề hoạt động bảo vệ môi traờng mà nguời dân tham gia Đội ngũ tuyên truyền chủ yếu cấp xã, thơn, cấp quyền xã, thơn cần ủng hộ tích cực, hội phụ nữ đồn niên hai lực luợng nòng cốt ữong cơng tác truyền thơng mơi traờng Cần có xử phạt đối tuợng gây ô nhiễm môi traờng, hành động cụ thể nhu xử vi phạm đổ rác bừa bãi đến vi phạm nhu thải nuớc thải sản xuất gây nhiễm mơi traờng Bên cạnh đó, cần khen thuởng cho cá nhân, tố chức có thành tích cơng tác bảo vệ mơi traờng Riêng sở kinh doanh gây ô nhiễm địa bàn Phuờng cần quản chặt chẽ, xử phạt vi phạm theo quy định nhằm răn đe, đồng thời làm guơng cho nguời dân Giải phấp vốn công nghệHiện nay, công nghệ sử dụng làng nghề Vạn Phúc lạc hậu gây nhiễm cho mơi trường Máy móc sử dụng ữong công đoạn dệt gây tiếng ồn lớn cơng đoạn chi tơ, giặt, nhuộm sử dụng hồn tồn thủ cơng Nước thải có chứa hóa chất thải chủ yếu từ công đoạn Với cơng nghệ khơng gây lãng phí nguồn hóa chất, gây nhiễm mơi hường mà ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người trực tiếp tham gia vào công đoạn chuôi tơ, giặt, nhuộm Với điều kiện thể tập trung nước thải từ làng nghề để xử lý, quan quản nên định hướng vào việc áp dụng công nghệ từ lựa chọn nguyên liệu tơ đầu vào tạp chất, lựa chọn hóa chất độc hại đến việc cải tiến công nghệ, sử dụng công nghệ đại hiệu suất cao, chất thải vào quy trình sản xuất Ngồi ra, cần có giải pháp, cơng nghệ xử nước thải theo qui mô hộ gia đình theo quy mơ cụm sản xuất nhỏ Điều đòi hỏi tham gia nhà nghiên cứu nhằm tìm giải pháp phù họp, ngồi đòi hỏi việc huy động nguồn vốn Việc huy động nguồn vốn không trông chờ vào hỗ trợ Nhà Nước mà phải huy động từ người dân,từ doanh nghiệp, từ tổ chức ngồi nước Nhà Nước hỗ trợ thông qua việc cho vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triến nông thôn Nguồn vốn hỗ trợ giúp người dân nâng cao lực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triến làng nghề Ngoài ra, nhằm tăng thêm nguồn thu cho nghiệp bảo vệ môi hường, đồng thời thực nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” nên đánh thuế vào doanh nghiệp, hộ sản xuất gây ô nhiễm Để thực cơng tác cần có hỗ trợ công cụ kỹ thuật nhằm xác định lượng phát thải nhưmức độ độc hại chất thải mà doanh nghiệp, hộ gia đình thải từ có định hướng thu mức phí phù họp theo Quy định Pháp luật Thành phố cần có sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư tổ chức ữong nước 3.4 Kiến nghị Nhằm giải vấn đề ô nhiễm làng nghề Vạn Phúc tạo phát triển bền vững cho làng nghề xin đề xuất số ý kiến Thứ nhất, để nâng cao lực quản Nhà Nước môi ữường thành phố Đơng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND có chế đặc biệt bổ sung thêm biên chế cho ngành thành phố liên quan đến công tác bảo vệ mơi hường Cụ thể: - Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Đông: tử 02 đến 03 biên chế; - Mỗi phường, xã có 01 biên chế chuyên trách công tác quản bảo vệ môi trường; Ngồi ra, tỉnh cần tăng cường kinh phí cho nghiệp bảo vệ mơi trường, kiếm sốt nhiễm, quan trắc phân tích mơi trường thành phố Huy động tối đa tham gia người dân, doanh nghiệp, tổ chức nước Thứ hai, cần tăng cường phối họp quan có chức quản mơi trường làng nghề UBND tỉnh cần đưa sách, chương trình cụ làng nghề Từ có hướng dẫn cho UBND phường, xã triển khai phù họp với điều kiện địa phương Thứ ba, cần tăng cường thực tuyên truyền giáo dục Tổ chức lóp tập huấn nâng cao lực chuyên môn cho cán chuyên ữách cơng tác mơi trường nói riêng cán xã, phường, thơn, xóm Đây cầu nối mang chủ trương Nhà Nước tới người dân cách nhanh Đối với cáchoạt động tuyên truyền cần vào tình hình cụ thể địa phuơng để hiển khai thực nhằm đạt hiệu cao Thứ tu, thành phố cần hiển khai việc thu phí nuớc thải độc hại doanh nghiệp hộ gia đình sản xuất làng nghề địa bàn thành phố Thứ năm, Tỉnh cần có hành động cụ nhằm hiến khai công tác quy hoạch cum điếm công nghiệp làng nghề công tác quy hoạch phát triến làng nghề Vạn Phúc thành làng du lịch.KẾT LUẬN • Sự phát triến làng nghề Vạn Phúc mang lại nguồn thu nhập cho nguời dân địa bàn phuờng đóng góp đáng kể vào Ngân sách địa phuơng Nhung bên cạnh phát triển đáng vui mừng ô nhiễm ngày nghiêm trọng Tỉnh thành phố quan tâm tới phát triển bền vững làng nghề Trong năm qua công tác QLMT làng nghề đạt đuợc số thành tựu đáng ghi nhận Tuy nhiên, chua có biện pháp xử hữu hiệu ô nhiễm làng nghề Vạn Phúc, đặc biệt vấn đề nuớc thải Nuớc thải làng nghề Vạn Phúc nói riêng làng nghề nằm cạnh sơng Nhuệ, sơng Đáy ngun nhân khiến hai dòng sơng trở thành dòng sơng chết Đây khơng vấn đề riêng thành phố Đơng mà là vấn đề cấp quốc gia Trong thời gian tới cấp từ Trung uơng đến địa phuơng cần có quan tâm phối hợp cần có biện pháp phù hợp QLMT làng nghề để hoạt động QLMT thực đạt hiệu quả, tạo phát triển bền vững cho làng nghề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TSKH Đặng Như Toàn (2001), “Cơ sở luận quản môi trường ” Giáo trình quản mơi trường, ữ 23- 38 PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (2003),”Quản mơi trường”, Giáo hình kinh tế quản môi trường, tr 338- 456 Phòng Tài ngun Mơi hường thành phố Đơng (2005), Quy hoạch môi trường đến 2010 định hướng phát triển đến 2020 Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Đông (2007), Báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn thành phố Đơng Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Đông (2006), Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm cơng nghiệp Vạn Phúc Phòng Tài ngun Môi trường thành phố Đông(2005), Quy chế bảo vệ mơi trường thị xã Đơng Phòng cơng nghiệp thành phố Đông (2004), Quy định chức quyền hạn phòng cơng nghiệp Trang web “Lá xanh.com”, Việt Nam môi trường sống Tài liệu tìm kiếm trang Google ... TẠI LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC - THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG - TỈNH HÀ TẦY Error! Bookmark not deỉỉned 2.1 Tổng quan làng nghề vấn đề môi truờng làng nghề Hà Đông Error! Bookmark not deỉỉned 2.2 Giới thiệu làng nghề. .. thiệu làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.1 Giới thiệu chung làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark not deỉỉned 2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất làng nghề Vạn Phúc Error! Bookmark... hiệu Lụa Hà Đông Trong làng nghề dệt nhuộm địa bàn thành phố không kể đến làng nghề Vạn Phúc Đây làng nghề có tiếng từ hàng trăm năm Việc sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề góp phần làm tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng môi trường và quản lý môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc Thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây, Thực trạng môi trường và quản lý môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc Thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay