Successful public speaking

47 5 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 11:40

... Successful Public Speaking Contents Contents Preface About the Author 1Introduction 1.1 Public Speaking in the Business World 1.2 Personal and Social Benefits of Public Speaking Evolution of Public Speaking. .. entities D Successful Public Speaking Contents 3.2 The Hidden Psychology behind the Fear of Public Speaking 15 3.3 Two Biggest Myths about the Fear of Public Speaking 15 4Components of a Successful. .. at bookboon.com Successful Public Speaking Evolution of Public Speaking Evolution of Public Speaking 2.1 What is public speaking? Public speaking is a process, an act and an art of making a speech
- Xem thêm -

Xem thêm: Successful public speaking , Successful public speaking , 3Cicero’s Five Canons of Rhetoric

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay