Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh

67 111 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 11:05

10% treû caàn ñöôïc hoã trôï hoâ haáp sau sinh. 1% treû coù theå töû vong neáu khoâng ñöôïc hoài söùc tim phoåitíchcöïc. Haàu heát treû sinh taïi cơ sở y tế nhưng chưa coù söï tham giacuûabaùc syõ nhi. Chöông trình ñaøo taïo hoài söùc tim phoåi sô sinh chöa ñöôïcchuẩn hoùa ñaày ñuû10% treû caàn ñöôïc hoã trôï hoâ haáp sau sinh. 1% treû coù theå töû vong neáu khoâng ñöôïc hoài söùc tim phoåitíchcöïc. Haàu heát treû sinh taïi cơ sở y tế nhưng chưa coù söï tham giacuûabaùc syõ nhi. Chöông trình ñaøo taïo hoài söùc tim phoåi sô sinh chöa ñöôïcchuẩn hoùa ñaày ñuû Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh Theo đồng thuận năm 2005 PGS.TS Nguyễn Tiến Dủng Quá trình hình thành Dự án phổ biến hồi sức tim phổi sơ sinh • - 10% trẻ cần hỗ trợ hô hấp sau sinh • - 1% trẻ tử vong không hồi sức tim phổi tích cực • - Hầu hết trẻ sinh sở y tế chưa có tham gia bác sỹ nhi • - Chương trình đào tạo hồi sức tim phổi sơ sinh chưa chuẩn hóa đầy đủ Đặc thù hồi sức tim phổi sơ sinh  Ngạt sơ sinh hồi sức phòng đẻ phương pháp điều trò từ đơn giản tới phức tạp - 90% hồi sức kiểm soát đường thở, sử dụng mask bóng ambu - 95% - Các biện pháp + đặt NKQ - 99% - Các biện pháp + đặt NKQ + ép tim  Hầu hết trẻ sơ sinh sinh sở y tế  Có thể tiên đoán khoảng thời gian sinh  Có thể dự đoán số trường hợp sơ Khuyến cáo Hội Tim mạch Mỹ năm 2000 Đồng thuận năm 2005  Ít nhân viên thực hồi sức sơ sinh ban đầu nên tham gia vào đẻ với vai trò người giám sát sơ sinh  Luôn có người để thực hồi sức bao gồm đặt nội khí quản dùng thuốc phòng đẻ  Cần có đủ nhân viên tham dự đẻ nguy cao với vài trò giám sát sơ sinh Hiệu NRP Bắc Phi Cải thiện điểm Apgar sau có chương trình NRP tuyến bệnh viện (tần suất tăng AS thời điểm phút AS đạt điểm thấp thời điểm phút) (Patel et al J Perinatol 22:386, 2002) Uỷ ban Liên lạc Quốc tế Hồi sức : ILCOR Đồng thuận mặt khoa học Khuyến nghò Điều trò Hướng dẫn cụ thể Khu vực Chương trình đào tạo cụ thể Quốc Uỷ ban Liên lạc Quốc tế Hồi sức (ILCOR) Uỷ ban Hồi sức Châu Âu Hiệp hội Tim mạch Đột q Canada Uỷ ban Hồi sức Châu Á Gia nhập tháng năm 2006 Hội Hồi sức Nam Phi Uỷ ban Hồi sức Úc New Zealand Hiệp hội Tim mạch Mỹ Hiệp hội Tim mạch Liên Châu Mỹ Đồng thuận năm 2005 Hội nghò đồng thuận Quốc tế Hồi sức Tim phổi Khoa học Chăm sóc Tim mạch Cấp cứu Với Khuyến nghò điều trò 2005 (CoSTR) Giai đoạn chuẩn bò 36 tháng nhóm công tác (BLS, ALS, Nhi, Sơ sinh, ) 281 chuyên gia 276 chủ đề 249 người từ 18 quốc gia tham gia hội thảo   Sinh    • • • • 30s A Trẻ đủ tháng? Nước ối không dính phân su? Thở tốt? Trương lực tốt? Khơn • Ủ ấm    Bằng ni lông mỏng g • Thiết lập đường thở, hút đờm cần • Lau khô da, kích thích đặt trẻ yên chỗ Đánh giá nhòp thở, nhòp tim màu sắc da≧ Thở, Tim theo đồng Chăm sóc Có B C D • Thông khí áp lực dương* Nhòp tim < Tim ≧ 60 60 • Tiếp tục thông khí áp lực dương* • Xoa bóp tim Nhòp tim < 60 Epinephrine hồi phục thường qui Ủ ấm Thiết lập đường thở Lau khô da Đánh giá màu sắc da • thuận năm • 2005 • • Thở, Tim>100, Hồng 100 Ngừng thở Tím trung • Cho thở oxy Nhòp tim < 100 tâm Tím dai dẳng 30s 30s Sơ đồ HSTPSS Chăm sóc, theo dõi Hồng Thông khí hiệu quả, Tim>100, Hồng ILCOR Chăm sóc sau hồi sức Cân nhắc đặt nội khí quản thời điểm * Circulation.2005;112:III-91-III-99 Nước ối có phân su  Trẻ“Khoẻ”  Khóc to  Trương lực tốt  Nhòp tim ≥100 lần/ phút Không Hút miệng Hút qua nội khí quản Có Kiểm tra điểm sau sinh:  Nước ối có phân su?  Trẻ non tháng?  Thở/ khóc kém?  Trương lực giảm? Không Nước ối không phân su Có điểm lại Hút miệng Chăm sóc thường quy  Ủ ấm  Thiết lập đường thở  Lau khô da Kiểm tra màu sắc da Ủ ấm,, thiết lập đường thở kích thích Kiểm tra hô hấp, nhòp tim màu sắc da Không Bóp bóng (*) Tự thở Và Tim ≥ 100 lần/ phút Có Tím trung tâm Không Có ≥ 100 Kiểm tra nhòp tim 60–100 Thở oxy Theo dõi < 60 Bóp bóng ép tim (1:3) (**) Kiểm tra nhòp tim ≥ 60 < 60  Adrenaline Adrenaline  Natricloride Natricloride 0,9% 0,9% :: 10 10 mL/kg mL/kg  Tìm nguyên nhân Tìm nguyên nhân Nếu Nếu nhòp nhòp tim tim ≥≥60 60 lần/ lần/ phút phút Trở lại bóp bóng (*) Trở lại bóp bóng (*) Tím trung tâm Không Có Bóp bóng theo dõi Nếu tím, Kiểm tra bệnh tim bẩm sinh (*) Bóp bóng: Không cần đặt NKQ 90% trẻ bò ngạt cải thiện bóp bóng qua mặt nạ (**) Bóp bóng ép tim : 30 nhòp bóngû 90 nhòp ép tim phút Epinephrine: đáp ứng (Nhòp tim < 60 lần/ phút) Kiểm tra xem bước hồi sức trước cóõ hợp lý? Bóp bóng p tim Nội khí quản Đường dùng Adrenaline Tìm nguyên nhân khác L Các thuốc tăng tuần hoàn: Liều cách dùng Khuyến cáo truyền = Natricloride 0,9% Ringer’s lactate Loại máu O Rh (–) hồng cầu10 mL/kg Không dùng Albumin nguy nhiễm trùng Natricloride 0,9% Liều lượng 10 mL/kg Đường dùng = Tónh mạch rốn Chuẩn bò = Lấy thuốc vào syringe to Tần số dùng thuốc = 5–10 phút Hồi sức kéo dài: hậu sinh lý Tăng Lactate Co bóp tim Giảm dòng máu phổi Nghi toan chuyển hoá Đánh giá thay đổi dùng bicarbonate Dùng bicarbonate sau thực tốt hô hấp nhân tạo Bicarbonate • Dùng Bicarbonate 4,2% (0,5 mEq/mL) • Liều 4ml/kg, Tốc độ truyền không 2ml/kg/phút • Đường truyền: Tónh mạch rốn • Thận trọng • Dung dòch ưu trương • Sử dụng mạch máu lớn • Không dùng trì thông khí Những điểm quan trọng phác đồ hồi sức sơ sinh Đánh giá nhòp tim 30 giây lần (sờ tónh mạch rốn) Nhòp tim
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh, Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay