Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh

67 81 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 11:05

10% treû caàn ñöôïc hoã trôï hoâ haáp sau sinh. 1% treû coù theå töû vong neáu khoâng ñöôïc hoài söùc tim phoåitíchcöïc. Haàu heát treû sinh taïi cơ sở y tế nhưng chưa coù söï tham giacuûabaùc syõ nhi. Chöông trình ñaøo taïo hoài söùc tim phoåi sô sinh chöa ñöôïcchuẩn hoùa ñaày ñuû10% treû caàn ñöôïc hoã trôï hoâ haáp sau sinh. 1% treû coù theå töû vong neáu khoâng ñöôïc hoài söùc tim phoåitíchcöïc. Haàu heát treû sinh taïi cơ sở y tế nhưng chưa coù söï tham giacuûabaùc syõ nhi. Chöông trình ñaøo taïo hoài söùc tim phoåi sô sinh chöa ñöôïcchuẩn hoùa ñaày ñuû ... tạp - 90% hồi sức kiểm so t đường thở, sử dụng mask bóng ambu - 95% - Các biện pháp + đặt NKQ - 99% - Các biện pháp + đặt NKQ + ép tim  Hầu hết trẻ sơ sinh sinh sở y tế  Có thể tiên đoán khoảng... sức tim phổi sơ sinh • - 10% trẻ cần hỗ trợ hô hấp sau sinh • - 1% trẻ tử vong không hồi sức tim phổi tích cực • - Hầu hết trẻ sinh sở y tế chưa có tham gia bác sỹ nhi • - Chương trình đào tạo... sóc sau hồi sức Cân nhắc đặt nội khí quản thời điểm * Circulation.2005;112:III-91-III-99 Nước ối có phân su  Trẻ“Khoẻ”  Khóc to  Trương lực tốt  Nhòp tim ≥100 lần/ phút Không Hút miệng Hút
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh, Phương pháp Hồi sức Tim Phổi Sơ sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay