bai giang thuc hanh tien

39 91 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 10:02

Tổng công ty thép việt nam Trờng cao đẳng nghề điện luyện kim - tn Giáo án tích hợp Khoa khí:tổ cắt gọt GV: Bùi quang Chúc Các Em Học đượcưsửưdụngư nhiềuưtrongư lắpưgiápư máy,ưkếtưnốiư cácưbộưphậnư truyềnư chuyểnư độngưnhưư then,ưbánhư răng,vòngư Trụưbậcưngắn Bài 9: Tiện trục bậc I Mục tiêu học Sau học xong bài, học sinh có khả năng: - Trình bày đầy đủ yêu cầu kỹ thuật phơng pháp điều chỉnh máy để tiện trụ bậc ngắn gá mâm cặp - Tiện đợc trụ bậc gắn mâm cặp quy trình, yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn Gia công cắt gọt II - Phơng pháp tiện trụ bậc: Khi gia công trụ bậc trớc hết cần vào hình dáng, kích thớc chi tiết mà chọn cách gá lắp chi tiết chọn dao phù hợp Gá phôi: Gá phôi tròn đều, phần nhô khỏi chấu cặp có độ dài dài chi tiết từ - 10mm để cắt đứt chi tiết gia công xong Gia công cắt gọt Lp phơi lên mâm cặp máy tiện Mâm cặp ¶nh minh Hoạư Phụ i Chọn dao gá dao: - Tuỳ thuộc vào chênh lệch đ ờng kính bậc mà chọn dao phù hợp Nếu độ chênh lệch bậc nhỏ mài dao có góc = 90 Nếu chênh lệch bËc lín mµi dao cã gãc  > 90 tiện hết chiều dài bậc ta quay dao để cắt hết mặt bậc, đồng thời mặt bậc vuông gãc víi o 102 t©m cđa trơc 90o Dao cã gãc  = 90 Dao cã gãc  > 90 - Gá dao đài gá dao Đầu mũi dao phần cắt gọt phải đ ợc gá tâm máy, phơng thân dao vuông góc với đờng tâm Khi kẹp chặt dao phải kẹp vít kẹp Dao tiện Gia công cắt gọt vít kẹp Phơng pháp tiện: Đối với chi tiết trục bậc ta có hai phơng pháp tiện phân tầng tiện phân đoạn a) Phơng pháp tiện phân đoạn(h.a): Theo phơng pháp kích thớc đợc thực đoạn chiều dài bậc hình thành chạy dao ngắn tận dụng chiều sâu cắt Hành trình chạy dao L = l1 + l2 + l3 (mm) ( l1, l2, l3 lµ chiỊu dµi chạy dao bậc ) Phơng pháp cho suất cao hành trình chạy dao ngắn nhng kích thớc đợc hoàn thành theo bậc nên sử dụng với phôi có độ cứng vững cao  L = l + l2 + l BËc 3­ BËc 2­ l3 s BËc 1­ l2 s l1 s Hinh ảnh minh Hoạư (h.a) Bc 6:Tiện th« 20,3, L = 50 Chế độ cắt: n = 450 vg/ph, S = 0,15 mm/vg, t = 1.5mm 50 20,3 n S Mặt bậc vng góc với đường sinh Bước 7:TiÖn tinh 20±0.1, L = 50 Chế độ cắt: n = 450 vg/ph, S = 0,07 mm/vg, t = 0,25mm n s Yêu cầu tiện song mặt bậc ®o kiĨm b»ng thíc cỈp cã Bước 8: Cắt rãnh sơ sâu 3mm * Ct rónh Ch ct: n = 180 vg/ph, S = tay, t = mm 50 20 n S Yêu cầu đạt được: Thành rãnh phẳng vng góc với đáy rãnh Bước 9: Vát cạnh 45o Chế độ cắt: n = 450 vg/ph, S = tay, t = mm 450 n S Bước 10: Vát cạnh 45o Chế độ cắt: n = 450 vg/ph, S = tay, t = mm 450 n S * Cắt đứt chi tiết hoµn thµnh chi tiÕt L = 50  0.1mm Chế độ cắt: n = 180 vg/ph, S = tay, t = 5mm 50± 0,1 20± 0,1 S Δ4 Ø16 -0,1 Ø20± 0,1 n *Yêu cầu đạt được: Mặt cắt phẳng PhiÕu luyện tập (nhóm I ) I - Công việc cần luyện tập (Thực theo trình tự gia công): - Gá phôi, khỏa mặt đầu - Tiện kích thíc 18  0.1 x 20  0.1, - TiƯn kÝch thíc 24  0.1 x 30  0.1 - Cắt rãnh, vát cạnh 2x45, cắt đứt chi tiÕt L50  0.1 5- KiĨm tra s¶n phÈm II - C¸ch thùc hiƯn: - Lun tËp theo nhãm 03 học sinh máy - Điều kiện cho luyện tập (các nhóm đầy đủ nh nhau) - Tiến hành theo sơ đồ luân chuyển nh sau: T: Thực tập P: Phụ quan sát Q: Quan sát chuẩn bị Ca thực tập Sn phẩm thø I II NhË Tªn häc sinh T Phạm Hải Yến P Q P T cuèi xÐt Q P T Q P ca Q T P Q T P Q n xét 1.Phạm Trung đức Nguyễn Vn Hùng n NhË cuèi ca T P Q T P Q T P Q T phó t Ca thùc tËp Sản phÈm thø I II NhË Tªn häc sinh T Phạm Hải Yến P Q P T cuèi xÐt Q P T Q P ca Q T P Q T P Q n xÐt 1.Ph¹m Trung ®øc NguyÔn Văn Hïng n NhË cuèi ca T P Q T P Q T P Q T phó t Ca thùc tËp Sản phÈm thø I II NhË Tªn häc sinh T Phạm Hải Yến P Q P T cuối xét Q P T Q P ca Q T P Q T P Q n xét 1.Phạm Trung đức Nguyễn Văn Hïng n NhË cuèi ca T P Q T P Q T P Q T phú t III- Yêu cầu đạt đợc: Ca I: Hình thành thao tác Ca II: Đảm bảo đợc số yêu cầu kỹ thuật tập Ca III: Các sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Ca IV, V: Hình thành kỹ gia công * Định mức thời gian: 60phút/ 1sản phẩm (mỗi học sinh hoàn thành 08 sản phẩm) * An toàn trình luyện tập * Ghi chú: + 05 sản phẩm đầu thực sản phẩm 60 phút + 03 sản phẩm thực s¶n phÈm 50 CỦNG CỐ THAO TÁC TRÊN MÁY TIỆN Chóc quý thầy cô mạnh khoẻ em học sinh học tốt đạt kết cao
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang thuc hanh tien, bai giang thuc hanh tien, Tr×nh tù gia c«ng :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay