bai giang thuc hanh tien

90 35 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 09:54

BÀI : TIỆN RÃNH VUÔNG I CÁC LOẠI DAO TIỆN RÃNH VNG II CÁC THƠNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO TIỆN RÃNH VUÔNG III CÁCH MÀI DAO TIỆN RÃNH VUÔNG IV PHƢƠNG PHÁP TIỆN RÃNH VUÔNG V CÁC DẠNG SAI HỎNG KHI CẮT RÃNH VNG VI TRÌNH TỰ GIA CÔNG CHI TIẾT CẮT RÃNH VUÔNG I CÁC LOẠI DAO TIỆN RÃNH VUÔNG Dao nghiêng trái Dao nghiêng phải Dao đối xứng I CÁC LOẠI DAO TIỆN RÃNH VUÔNG Dao thép gió Dao hợp kim II CÁC THƠNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO TIỆN RÃNH VUÔNG II CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO TIỆN RÃNH VNG III CÁCH MÀI DAO TIỆN RÃNH VNG Mài dao theo trình tự sau : Mài mặt sau Mài mặt sau phụ bên trái Mài mặt sau phụ bên phải Mài mặt trƣớc dao Các góc độ dao dùng dƣỡng thƣớc đo góc để kiểm tra III CÁCH MÀI DAO TIỆN RÃNH VUÔNG III CÁCH MÀI DAO TIỆN RÃNH VUÔNG Kiểm tra góc trƣớc dao III CÁCH MÀI DAO TIỆN RÃNH VNG Kiểm tra góc sau phụ IV PHƢƠNG PHÁP TIỆN CẮT RÃNH VUÔNG Gá chi tiết máy rà tròn Gá dao ngang tâm chi tiết Chọn chế độ cắt : s,t,v Xác định vị trí rãnh cần cắt Phƣơng pháp : cắt đạt kích thƣớc rãnh cắt mở rộng rãnh Kiểm tra chiều sâu, bề rộng rãnh Bước 5: Cắt rãnh B2 B1 = 5mm, 25 21 cách mặt đầu L = 60 30 mm Chế độ cắt: n = 175 vg/ph, S = 0,1 mm/vg, t = mm 60 5 30 25  21 n S Yêu cầu đạt được: Thành rãnh phẳng vng góc với đáy rãnh PHƯƠNG PHÁP GÁ DAO THEO DƯỠNG Bước 6: Tiện thô ren M24x3 với L = 30 mm Chế độ cắt: n = 80 vg/ph, S = mm/vg, t = 0,5 mm 30 M24 x n S Yêu cầu đạt được: Đúng bước ren KIỂM TRA BƯỚC REN THEO DƯỠNG BƯỚC REN ĐÚNG KIỂM TRA BƯỚC REN THEO DƯỠNG BƯỚC REN SAI o Bước 7: Vát x 60 Tiệncạnh tinh 2ren M24x3 với L = 30 mm Chế độ cắt: n = 50 vg/ph, S = 3mm/vg, t = 0,05 mm x 600 n S S Yêu cầu đạt được: Ren trắc diện, không mẻ, lắp ghép êm với đai ốc Bước 8: Cắt đứt chi tiết L = 60  0.2mm Chế độ cắt: n = 175 vg/ph, S = 0,1 mm/vg, t = 5mm 60  0.2 n S Yêu cầu đạt được: Mặt cắt phẳng TRÌNH TỰ TIỆN BU LƠNG M24X3 TT Bíc Néi dung thực Chế độ cắt Yêu cầu kỹ thuật Tiện mặt đầu n = 810 vg/ph, S = 0.1 mm/vg, t = 0.5 mm TiƯn th« tõ lục giác S = 36 đến 25, đạt L= 44 mm n = 810 vg/ph, S = 0.1 mm/vg, t = mm Tiện tinh từ 25240.1 đạt L= 44  0.1mm n = 1100 vg/ph, S = 0.06 mm/vg, t = 0.25 mm Vát cạnh x 450 n = 810 vg/ph, S = 0.1 mm/vg, t = mm đạt cạnh vát 3x45 Cắt rãnh B1 = mm, 21 cách mặt đầu L= 30 mm Cắt rãnh B2=5 mm, 25 cách mặt đầu L=60 mm n = 175 vg/ph, S = 0.1 mm/vg, t = mm Thành rãnh phẳng vuông góc với đáy Tiện thô ren M24 x3 với chiều dài L= 30 mm n = 80 vg/ph, S = mm/vg, t = 0.5 mm ®óng bíc ren TiƯn tinh ren M24 x3 víi chiỊu dµi L= 30 mm, Vát cạnh x 600 n = 50 vg/ph, S = mm/vg, t = 0.05 mm Ren trắc, lắp ghép êm với đai ốc Cắt đứt chi tiết đạt chiều dài L= 60 0,2 mm n = 175 vg/ph, S = 0.1 mm/vg, t = mm Mặt cắt phẳng Mặt đầu phẳng Mặt bậc vuông góc với đờng sinh độ nhám mặt trụ 24 ®¹t Rz40 Bước ren sai - Điều chỉnh tay gạt lấy bước ren sai Vị trí tay gạt sai Vị trí tay gạt Ren bị đổ - Gá dao sai quy định Gá dao sai Gá dao - Mài dao sai góc độ Mài dao sai Mài dao Đường kính ren sai - Chọn sai chiều sâu cắt t KÝnh chóc thÇy cô sức khoẻ thành công ! Chúc hội giảng thành công tốt đẹp !
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang thuc hanh tien, bai giang thuc hanh tien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay