tieu luan ve phan tich cau truc tai chinh doanh nghiep

34 41 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 09:44

Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế tiêu biểu dưới hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp và góp phần tích lũy vốn.Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm các tư liệu sản xuất để trả lương, khen thưởng, tiến hành, nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến kỷ thuật…Việc chi dung thường xuyên vốn tiền tệ đòi hỏi phải có các khoản thu bù đắp tạo nên quá trình luân chuyển vốn.Như vậy, trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh nhiều mối quan hệ kinh tế, song song với những quan hệ thể hiện một cách trực tiếp gắn với việc hình thành và sử dụng vốn tiền tệ. Các quan hệ kinh tế này thuộc phạm trù tài chính tài chính doanh nghiệp của doanh nghiệp ra đời từ nền kinh tế hàng hóa và trở thành công cụ quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp.Quan hệ tài chính ở các doanh nghiệp được biểu hiện trong quá trình vận động của vốn kinh doanh và được thể hiện qua 3 mối quan hệ lớn: quan hệ với thị trường, quan hệ với nhà nước, quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. 1 MỤC LỤC -*** LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung cấu trúc tài 1.1.1 Khái niệm tài 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò tài doanh nghiệp 1.2 Nội dung ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Nội dung phân tích cấu trúc tài 1.2.2 Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài 1.3 Tài liệu sử dụng phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 1.3.1 Hệ thống báo cáo tài 1.3.2 Cơ sở liệu khác 1.4 Phương pháp phân tích 1.4.1 Phương pháp so sánh 10 1.4.2 Phương pháp liên hệ, đối chiếu 11 1.4.3 Phương pháp tỷ số tài 12 1.4.4 Phương pháp thay liên hoàn 12 1.4.5 Phương pháp Dupont 13 PHẦN : NỘI DUNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 14 2.1 Khái quát chung phân tích cấu trúc tài 14 2.1.1 Phân tích biến động giá trị cấu tài sản 14 2.1.2 Phân tích biến động giá trị cấu nguồn vốn .15 2.2 Phân tích tính tự chủ tài doanh nghiệp .16 nghiệp 2.2.1 Phân tích tỷ suất tài trợ doanh nghiệp 16 2.2.2 Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ 18 2.3 Phân tích cân tài doanh nghiệp 19 nghiệp 2.3.1 Phân tích cân tài dài hạn 19 2.3.2 Phân tích cân tài ngắn hạn 21 2.4 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài doanh nghiệp 22 nghiệp PHẦN 3: GIẢI PHÁP LỰA CHỌN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH HỢP LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 25 3.1 Lựa chọn cấu trúc tài sản hợp lý .25 3.2 Lựa chọn cấu trúc nguồn vốn hợp lý 27 KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO .32 LỜI MỞ ĐẦU -*** Bước vào năm đầu kỷ XXI, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội thách thức to lớn Để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước, tạo tiền đề cho trình hội nhập tồn cầu hố, doanh nghiệp phải giải nhiều vấn đề, yêu cầu quan trọng đặt cho doanh nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh Dưới góc độ tài chính, giải pháp nhỏ hữu hiệu để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam phải thường xun phân tích tình hình tài qua đánh giá xác tình hình phân phối, sử dung quản lý loại tài sản, nguồn vốn Đồng thời sở đề biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, xác định cấu trúc tài hợp lý để đưa định kinh tế phù hợp với mục tiêu mà hướng tới Việc phân tích cấu trúc tài khơng việc làm cần thiết doanh nghiệp mà nhiều đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp tham gia Tuy nhiên, đối tượng phân tích vấn đề khác mục đích khác nhau, tất chung mục tiêu đưa định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nên em chọn đề án « Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp » Được hướng dẫn nhiệt tình Cô qua thời gian nghiên cứu, tham khảo sách, giáo trình tài liệu, em hồn thành đề án môn học Với thời gian tài liệu hạn chế, đề án mang tính lý thuyết nhiều, nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong thơng cảm đóng góp ý kiến Cơ lời động viên chân thành em Xin chân thành cảm ơn! PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung cấu trúc tài 1.1.1 Khái niệm tài Tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế tiêu biểu hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhằm phục vụ q trình tái sản xuất doanh nghiệp góp phần tích lũy vốn Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm tư liệu sản xuất để trả lương, khen thưởng, tiến hành, nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến kỷ thuật…Việc chi dung thường xun vốn tiền tệ đòi hỏi phải có khoản thu bù đắp tạo nên trình luân chuyển vốn Như vậy, trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh nhiều mối quan hệ kinh tế, song song với quan hệ thể cách trực tiếp gắn với việc hình thành sử dụng vốn tiền tệ Các quan hệ kinh tế thuộc phạm trù tài tài doanh nghiệp doanh nghiệp đời từ kinh tế hàng hóa trở thành công cụ quản lý kinh doanh doanh nghiệp Quan hệ tài doanh nghiệp biểu trình vận động vốn kinh doanh thể qua mối quan hệ lớn: quan hệ với thị trường, quan hệ với nhà nước, quan hệ nội doanh nghiệp 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp Bản chất tài định chức tài Chức tài thuộc tính khách quan, khả bên phạm trù tài Doanh nghiệp có chức sau: - Tổ chức vốn tạo vốn đảm bảo thoả mãn nhu cầu vốn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp luân chuyển vốn - Phân phối thu nhập tiền - Giám đốc (kiểm tra) hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.3 Vai trò tài doanh nghiệp - Đảm bảo đủ vốn cho doanh nghiệp hoạt động - Huy động vốn với chi phí thấp - Sử dụng có hiệu nguồn lực tài trợ - Giám sát hướng dẫn hoạt động chi tiêu phù hợp với doanh nghiệp 1.2 Nội dung ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Nội dung phân tích cấu trúc tài Về nội dung phân tích cấu trúc tài đề cập đến khía cạnh chủ yếu sau:  Phân tích cấu trúc tài sản nguồn vốn  Phân tích cấu nguồn vốn sử dụng vốn doanh nghiệpPhân tích cân tài doanh nghiệpPhân tích số tiêu hiệu tài 1.2.2 Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài Phân tích cấu trúc tài xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích giải thích báo cáo tài Để áp dụng hiệu nghệ thuật đòi hỏi phải thiết lập quy trình có hệ thống logic, sử dụng làm sở cho việc định việc định mục đích chủ yếu phân tích cấu trúc tài Dù cho nhà đầu tư tiềm năng, nhà cho vay tiềm tàng, hay nhà phân tích tham mưu cho lãnh đạo cơng ty,…thì mục tiêu cuối - cung cấp sở cho việc định hợp lý Các định xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối nên lựa chọn cách tiếp tục kiểu trước chuyển sang quy trình mới, tất phần lớn phụ thuộc vào kết phân tích tài có chất lượng Loại hình định xem xét yếu tố quan trọng phạm vi phân tích, mục tiêu định khơng thay đổi Chẳng hạn, người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng phân tích báo cáo tài coi công việc hỗ trợ cho việc định Tuy nhiên, phạm vi ý phân tích họ khác Nhà cho vay ngân hàng quan tâm nhiều tới khả động chuyển sang tiền mặt thời kỳ ngắn hạn giá trị lý giải tài sản có tính động Còn nhà đầu tư cổ phần tiềm quan tâm đến khả sinh lợi lâu dài cấu vốn Dù vậy, hai trường hợp, định hướng vào việc định cơng tác phân tích đặc trưng chung Có hai mục đích mục tiêu trung gian phân tích cấu trúc tài chính, đồng thời mối quan tâm cho nhà phân tích thơng minh là: - Thứ nhất, mục tiêu ban đầu việc phân tích cấu trúc tài nhằm để "hiểu số" để "nắm số", tức sử dụng công cụ phân tích tài phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ số liệu tài báo cáo Như vậy, người ta đưa nhiều biện pháp phân tích khác nhằm để miêu tả quan hệ có nhiều ý nghĩa chắt lọc thông tin từ liệu ban đầu - Thứ hai, định hướng công tác phân tích cấu trúc tài nhằm vào việc định, mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai Trên thực tế, tất công việc định, phân tích tài hay tất việc tương tự nhằm hướng vào tương lai Do đó, người ta sử dụng cơng cụ kĩ thuật phân tích báo cáo tài nhằm cố gắng đưa đánh giá có tình hình tài tương lai cơng ty, dựa phân tích tình hình tài q khứ tại, đưa ước tính tốt khả cố kinh tế tương lai Như vậy, mục đích tối cao quan trọng phân tích cấu trúc tài giúp cho người định đánh giá xác thực trạng tài tiềm DN; từ lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu Bởi vậy, việc phân tích BCTC có ý nghĩa quan trọng nhiều phía Đối với chủ DN nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu họ tìm kiếm lợi nhuận khả trả nợ Bên cạnh đó, nhà quản trị DN quan tâm đến nhiều mục tiêu khác tạo công ăn việc làm cho cán công nhân viên, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hố dịch vụ với chi phí thấp, nâng cao lực cạnh tranh, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường Tuy nhiên, doanh nghiệp thực mục tiêu đáp ứng hai thử thách sống hai mục tiêu bản: Kinh doanh có lãi toán nợ Nếu doanh nghiệp kinh doanh liên tục bị lỗ, rút bị cạn kiệt nguồn lực buộc phải đóng cửa Mặt khác, doanh nghiệp khơng có khả tốn nợ đến hạn bị buộc phải ngừng hoạt động đóng cửa Vậy nên, để tồn phát triển doanh nghiệp phải đảm bảo hai yếu tố sống kinh doanh có lãi đảm bảo khả toán khoản nợ Nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm bắt tình hình cấu trúc tài q khứ tiên đốn tranh tài tương lai doanh nghiệp thơng qua cơng tác phân tích báo cáo tài cách thường xuyên liên tục nhằm khai thác tốt tiềm lực có định kinh tế sáng suốt đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững Đối với chủ ngân hàng nhà cho vay tín dụng Mục đích đối tượng thu lợi tức từ việc cho vay, khoản lợi nhuận từ việc đầu tư vào chương trình dự án thu hồi vốn kinh doanh thời hạn Nhà cho vay ngân hàng quan tâm nhiều tới khả động chuyển sang tiền mặt thời kỳ ngắn hạn giá trị lý giải tài sản có tính động Thơng qua việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp đối tượng biết tình hình tài nói chung, khả sinh lời, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn, khả toán tức thời rủi ro mà doanh nghiệp mắc phải để có định đắn việc đưa định có nên tiếp tục cấp ngừng cấp tín dụng cho đối tượng Đối với nhà đầu tư, mối quan tâm hàng đầu đối tượng khả sinh lợi lâu dài, cấu vốn, thời gian hồn vốn, khả tốn,…Nhà đầu tư có nhiều đối tượng lựa chọn để đầu tư mục tiêu họ đặt tài sản vào nơi mà họ hi vọng đạt mục đích nói Trên sở phân tích báo cáo tài cơng ty, nhà đầu tư phân tích, so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu Bên cạnh chủ DN, nhà quản lý, chủ ngân hàng nhà đầu tư có đối tượng khác quan tâm đến tình hình tài công ty nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hoá dịch vụ quan tâm khả toán tương lai khách hàng để có định có nên tiếp tục cung cấp hàng hố, dịch vụ hay khơng; quan tài thống kê chủ quản, nhà phân tích tài chính, người lao động,…về nhóm có nhu cầu thơng tin tài DN đối tượng mà phân tích liên quan đến quyền lợi trách nhiệm, đến khách hàng tương lai họ 1.3 Tài liệu sử dụng phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp Để tiến hành phân tích cấu trúc tài người ta sử dụng nguồn tài liệu có khả làm rõ mục tiêu dự đốn tài chính.Trong thơng tin kế tốn nguồn thơng tin đặc biệt cần thiết Thơng tin kế tốn phản ánh đầy đủ hệ thống báo cáo tài Phân tích tài hình thành thơng qua việc xử lí số liệu báo cáo tài chính: Đó bảng cân đối kế tốn báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, …Hệ thống báo cáo tài thiết kế để trình bày kết nghiệp vụ kiện xảy khứ kênh truyền hình truyền đạt thơng tin hoạt động quản lí với giới bên ngồi Cụ thể: 1.3.1 Hệ thống báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu công nợ tình hình tài chính, kết kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ khả sinh lời kỳ doanh nghiệp Báo cáo tài cung cấp thơng tin kinh tế - tài chủ yếu cho người sử dụng thơng tin kế tốn việc đánh giá, phân tích dự đốn tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo tài sử dụng nguồn liệu phân tích tài doanh nghiệp Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hành (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài chính), hệ thống Báo cáo tài áp dụng cho tất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế nước Việt Nam bao gồm biểu mẫu báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN); - Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN); - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DN); - Bản thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B09 - DN) 1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp, phản ánh cách tổng qt tồn tài sản có doanh nghiệp theo hai cách đánh giá tài sản nguồn hình thành tài sản thời điểm lập báo cáo chi phối nguyên tắc: sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc thận trọng Các tiêu bảng cân đối kế toán phản ánh hình thái giá trị theo nguyên tắc cân đối (tổng tài sản = tổng nguồn vốn) - Phần tài sản: Phản ánh giá trị ghi sổ tồn tài sản có doanh nghiệp cuối năm kế tốn tồn hình thái Các tiêu phản ánh phần tài sản xếp theo nội dung kinh tế loại tài sản doanh nghiệp trình tái sản xuất tất giai đoạn, khâu trình SXKD - Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành loại tài sản doanh nghiệp đến cuối năm hạch toán Các tiêu phần nguồn vốn xếp theo nguồn hình thành tài sản đơn vị (nguồn vốn thân doanh nghiệp – vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn chiếm dụng,…) Tỉ lệ kết cấu nguồn vốn tổng số nguồn vốn có phản ánh tính chất hoạt động, thực trạng tài doanh nghiệp 1.3.1.2 Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh Là báo cáo tài phản ánh tóm lược khoản doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp thời kì định Báo cáo sở để đánh giá khuynh hướng hoạt động doanh nghiệp, đánh giá hiệu khả sinh lời doanh nghiệp Báo thay đổi thời kì theo thời kì quản lý phải phản ánh nội dung sau: Doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận từ hoạt động khác 1.3.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thơng tin dòng tiền tương đương tiền doanh nghiệp qua giúp người đọc: - Tiếp cận với hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài doanh nghiệp kỳ báo cáo - Đánh giá khả tạo tiền đơn vị nhu cầu sử dụng tiền đơn vị - Biết lĩnh vực tạo tiền, lĩnh vực tiêu tốn tiền, lượng tiền thời điểm thừa thiếu… 1.3.1.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài Đây phận khơng thể tách rời báo cáo tài chính; cung cấp thơng tin mà báo cáo khác chưa trình bày như: sách, phương pháp kế tốn mà doanh nghiệp áp dụng; số liệu chi tiết số khoản mục báo cáo tài chính; thơng tin khác phải khai báo theo yêu cầu chuẩn mực, chế độ kế toán Trên nguồn liệu mà nhà phân tích sử dụng chúng để phân tích tài 1.3.2 Cơ sở liệu khác Sự tồn tại, phát triển q trình suy thối doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Có yếu tố bên yếu tố bên ngồi; Có yếu tố chủ quan yếu tố khách quan Điều tuỳ thuộc vào tiêu thức phân loại yếu tố ảnh hưởng - Các yếu tố bên trong: Các yếu tố bên yếu tố thuộc tổ chức doanh nghiệp; trình độ quản lý; ngành nghề, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh; quy trình cơng nghệ; lực lao động - Các yếu tố bên ngoài: Các yếu tố bên yếu tố mang tính khách quan như: chế độ trị xã hội; tăng trưởng kinh tế kinh tế; tiến khoa học kỹ thuật; sách tài tiền tệ; sách thuế Phân tích tài nhằm phục vụ cho dự đốn tài chính, dự đốn kết tương lai doanh nghiệp, sở mà đưa định phù hợp Như vậy, không giới hạn việc nghiên cứu báo biểu tài mà 20 Nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, lâu dài vào hoạt động sản xuất kinh doanh có thời gian sử dụng năm Với cách phân loại nguồn vốn thường xuyên bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay trung hạn, dài hạn Cần lưu ý khoản nợ vay dài hạn đến hạn trả không xem nguồn vốn thường xuyên Nguồn vốn tạm thời Nguồn vốn tạm thời nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian ngắn thường năm chu kỳ sản xuất Theo cách phân loại nguồn vốn tạm thời bao gồm khoản phải trả tạm thời như: Nợ lương, thuế, BHXH, BHYT, khoản phải trả cho người bán, khoản vay ngắn hạn ngân hàng,… Nguồn vốn tạm thời thường sử dụng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động Để phân tích tính ổn định tài trợ sử dụng tiêu sau:   Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên (NVTX) Tỷ suất NVTX = Nguồn vốn thường xuyên Tổng nguồn vốn x 100%   Tỷ suất nguồn vốn tạm thời (NVTT) Tỷ suất NVTT = Nguồn vốn tạm thời Tổng nguồn vốn x 100%   Tỷ suất nguồn vốn chủ sở hữu NVTX Tỷ suất nguồn vốn CSH NVTX Nguồn vốn CSH = x 100% NVTX Với tỷ suất nguồn vốn thường xuyên lớn cho ta thấy ổn định tương đối thời gian năm nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng, thời gian doanh nghiệp chưa bị áp lực toán ngắn hạn Ngược lại 21 tỷ suất thấp cho thấy nguồn tài trợ doanh nghiệp hầu hết khoản nợ ngắn hạn, áp lực toán khoản nợ vay lớn Đối với tỷ suất nguồn vốn tạm thời hoàn toàn ngược lại với tỷ suất nguồn vốn thường xuyên Tuy nhiên để đánh giá xác tính ổn định nguồn tài trợ doanh nghiệp ta cần phải xem xét tỷ suất nguồn vốn chủ sở hữu NVTX Tỷ suất cao việc chịu áp lực tốn kể khoản nợ dài hạn thấp, chứng tỏ nguồn tài trợ doanh nghiệp ổn định Tuy nhiên điều ảnh hưởng khơng tích cực đến hiệu ứng đòn bẩy tài việc sử dụng nguồn vốn vay doanh nghiệp 2.3 Phân tích cân tài doanh nghiệp Cân tài nhằm đảm bảo cân đối yếu tố nguồn tài trợ với yếu tố tài sản Sự vận động tài sản thường tách rời với thời gian sử dụng nguồn vốn, nên nghiên cứu mối quan hệ yếu tố tài sản nguồn vốn an tồn, tính bền vững lâu dài cân đối tài trợ sử dụng vốn doanh nghiệp Và đích cuối việc nghiên cứu cân tài nhằm phát nhân tố tiềm tàng cân tài chính, để từ có sở cho nhà quản trị doanh nghiệp định việc huy động sử dụng vốn có hiệu đảm bảo khả tốn an tồn 2.3.1 Phân tích cân tài dài hạn Vốn lưu động biểu tiền toàn TSLĐ ĐTNH thời điểm lập báo cáo tài Còn VLĐ ròng phần chênh lệch TSLĐ ĐTNH với NVTT Có hai cách Tính VLĐ ròng doanh nghiệp sau:  VLĐ ròng = NVTX – TSCĐ ĐTDH  VLĐ ròng = TSLĐ ĐTNH – NVTT Chỉ số cân thứ thể cân nguồn vốn ổn định với tài sản có thời gian chu chuyển chu kỳ kinh doanh năm Chỉ tiêu thể nguồn gốc VLĐ ròng hay gọi phân tích bên ngồi VLĐ Chỉ số cân thứ hai thể rõ cách thức sử dụng VLĐ ròng: VLĐ ròng phân bổ vào khoản phải thu, hàng tồn kho hay khoản có tính 22 khoản cao Nó nhấn mạnh đến tính linh hoạt việc sử dụng VLĐ doanh nghiệp Chính vậy, phân tích cân tài qua tiêu cách tính nhấn mạnh đến phân tích bên trong, thể khả tốn doanh nghiệp Dựa vào hai công thức xác định VLĐ ròng trên, có trường hợp cân tài sau: Trường hợp TSCĐ & Đầu Tư dài hạn TSLĐ & ĐTNH Nguồn vốn thường xuyên Nguồn vốn tạm thời Trường hợp2 Trường hợp TSCĐ & Đầu Tư dài hạn Nguồn vốn thường xuyên TSCĐ & Đầu Tư dài hạn Nguồn vốn thường xuyên TSLĐ & ĐTNH Nguồn vốn tạm thời TSLĐ & ĐTNH Nguồn vốn tạm thời Trường hợp (1) VLĐ ròng = NVTX – TSCĐ Đầu tư dài hạn < Trong trường hợp nguồn vốn thường xuyên không đủ để tài trợ cho TSCĐ ĐTDH Phần thiếu hụt chắn bù đắp phần nguồn vốn tạm thời hay khoản nợ ngắn hạn khác Như cân tài trường hợp khơng tốt, doanh nghiệp ln tình trạng thiếu vốn kinh doanh áp lực toán nặng nề Trường hợp (2) VLĐ ròng = NVTX – TSCĐ Đầu tư dài hạn = Trường hợp nguồn vốn thường xuyên vừa đủ tài trợ cho toàn khoản TSCĐ ĐTDH Cân tài có tiến triển so với trường hợp (1) độ an toàn bền vững lâu dài chưa cao khả cân dễ xảy Trường hợp (3) 23 VLĐ ròng = NVTX – TSCĐ Đầu tư dài hạn > Trong trường hợp nguồn vốn thường xuyên sử dụng để tài trợ cho TSCĐ ĐTDH mà sử dụng để tài trợ phần cho TSLĐ ĐTNH doanh nghiệp Cân tài trường hợp đánh giá tốt an toàn Đối với trường hợp ta đơn xem xét VLĐ ròng thời điểm Để đánh giá cân tài doanh nghiệp ta phải xem xét thời gian liên tục đánh giá tại, dự đoán khả triển vọng cân tài tương lai doanh nghiệp Đồng thời cần phải nghiên cứu, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn thường xuyên TSCĐ 2.3.2 Phân tích cân tài ngắn hạn Các yếu tố thuộc VLĐ ln có mối liên hệ với chu kỳ hoạt động SXKD doanh nghiệp Khi doanh thu tăng số dư khoản phải thu khách hàng gia tăng ngược lại Cũng chu trình đó, hoạt động tiêu thụ gia tăng làm tăng làm tăng dự trữ tồn kho doanh nghiệp hoạt động cung ứng đến lượt làm gia tăng khoản nợ tín dụng đến nhà cung cấp Do nhân tố tác động qua lại lẫn nên chu kỳ kinh doanh phát sinh nhu cầu dự trữ tồn kho, khoản phải thu, đồng thời tài sản tài trợ khoản khác Do nhu cầu VLĐ ròng ngun thuỷ xác định sau: Nhu cầu VLĐ ròng = Hàng tồn kho + Khoản phải thu KH - Nợ phải trả người bán Một cách tổng quát hơn, nhu cầu VLĐ ròng có liên quan đến nguồn vốn tạm thời khác nợ lương, nợ thuế,… nhu cầu VLĐ ròng tính sau: Nhu cầu VLĐ ròng = HTK + Khoản phải thu ngắn hạn - Nợ phải thu ngắn hạn Chú ý tiêu nợ ngắn hạn ta khơng tính nợ vay ngắn hạn Chỉ tiêu nhu cầu VLĐ ròng thể nhu cầu tài trợ ngắn hạn Do phân tích cân tài cần xem xét mối quan hệ VLĐ ròng nhu cầu VLĐ ròng Phần chênh lệch VLĐ ròng nhu cầu VLĐ ròng ngân quỹ ròng tính sau: Ngân quỹ ròng = VLĐ ròng – nhu cầu VLĐ ròng Hoặc = Tiền – Vay ngắn hạn 24 - Khi NQR dương thể cân tài an tồn lúc VLĐ ròng sau bù đắp cho khoản nợ vay ngắn hạn thừa Tình trạng áp lực tốn doanh nghiệp không xảy ra, số VLĐ nhàn rỗi doanh nghiệp hoạch định cho kế hoạch đầu tư tốt để đem lại lợi nhuận cao - Trong trường hợp VLĐ ròng nhu cầu VLĐ ròng, NQR = Điều có nghĩa VLĐ ròng vừa đủ tài trợ cho nhu cầu VLĐ ròng, cân tài bền vững so với trường hợp NQR dương - Nếu NQR âm, nghĩa VLĐ ròng khơng đủ tài trợ cho nhu cầu VLĐ ròng, tất nhiên doanh nghiệp phải huy động khoản vay ngắn hạn để bù đắp vào chỗ thiếu hụt Cân tài trường hợp xem an toàn 2.4 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài doanh nghiệp Có thể dùng tiêu đo lường độ biến thiên như: Phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên để đánh giá rủi ro tài doanh nghiệp Theo cần thay kết kinh doanh kết sau sau trừ chi phí tài (lãi vay) Mặt khác, ta đánh giá rủi ro tài qua cơng thức: VAR(Htc) = VAR[(Hkd(1-T) +(Hkd -r) N/VCSH(1-T)] (1) Qua phép biến đổi ta được: (Htc) =[1+N/VCSH](1-T) (Hkd) (1) Trong : N/VCSH, Đòn bẩy tài (Htc), (Hkd) : Lần lượt độ biến thiên hiệu tài kinh doanh Ngồi hai tiêu trên, dùng tiêu độ lớn đòn bẩy tài để đánh giá rủi ro tài doanh nghiệp Như biết, việc phân tích rủi ro tài doanh nghiệp biểu qua độ biến thiên hiệu tài Tuy nhiên, việc xem xét vấn đề phải đặt xem xét ảnh hưởng việc sử dụng nợ vốn chủ sở hữu ảnh hưởng thể qua độ lớn đòn bẩy tài chính(ĐLĐBTC) Độ lớn đòn bẩy tài định nghĩa ảnh hưởng thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay lợi nhuận vốn chủ sở hữu % Thay đổi lợi nhuận VCSH ĐLĐBTC = (1) 25 % Thay đổi lợi nhuận trước thuế lãi vay ứng với công thức này, số liệu tập hợp từ tài liệu chi tiết kết kinh doanh Độ lớn đòn bẩy tài tính sau: LNTT &Lvay ĐLĐBTC = = Ktc (2) LNTT Theo công thức (1) nêu trên, ta thấy độ biến thiên hiệu tài phụ thuộc vào độ biến thiên hiệu kinh doanh độ biến thiên ĐBTC Qua công thức trên, ta thấy độ biến thiên ĐBTC lớn hay việc sử dụng nợ đơn vị nhiều độ biến thiên hiệu tài lớn( mức rủi ro kinh doanh) Điều có nghĩa rủi ro tài có quan hệ chặt chẽ với cấu trúc tài doanh nghiệp Đây mặt trái việc sử dụng nợ cao, nhiên có tác dụng khuyếch đại hiệu tài doanh nghiệp Mặt khác, theo cơng thức (2) nêu mối quan hệ cấu trúc tài rủi ro tài doanh nghiệp thể sau: Nếu doanh nghiệp trì cấu trúc tài chính, có tỷ suất nợ cao chi phí lãi vay lớn Nếu kỳ hiệu kinh doanh doanh nghiệp thấp thua lỗ khơng đủ để tốn lãi vay bắt buộc doanh nghiệp phải dùng nguồn vốn chủ sở hữu để tốn Từ làm cho khoản thu nhập VCSH thấp khơng có, rủi ro VCSH lớn Về lý thuyết doanh nghiệp nên sử dụng nợ ĐLĐBTC lớn 1, việc vay nợ giúp cho doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận VCSH cao việc không dùng nợ Đồng thời với việc dùng nợ cao rủi ro xảy với VCSH lớn Cho nên, trường hợp khác cần phải cân nhắc hiệu rủi ro để trì cấu trúc tài thích hợp 26 PHẦN 3: GIẢI PHÁP LỰA CHỌN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH HỢP LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Cấu trúc tài hợp lý kết hợp nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho định đầu tư doanh nghiệp Do phần lựa chọn cấu trúc tài hợp lý hiểu việc lựa chọn cấu trúc tài sản việc lựa chọn hình thức đầu tư, lựa chọn cấu trúc nguồn vốn lựa chọn nguốn tài trợ đầu tư thể khéo léo tài ba nhà quản lý kết hợp hai lựa chọn 3.1 Lựa chọn cấu trúc tài sản hợp lý Việc lựa chọn cẩu túc tài sản hợp lý mang lại hiệu suất sử dụng cao hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp Việc lựa chọn cấu trúc tài sản chịu ảnh hưởng nhân tố: - Loại hình doanh nhiệp: Tuỳ theo quy mô doanh nghiệp đặc diểm hoạt động doanh nghiệp mà vấn đề lựa chọn cấu trúc tài sản khác - Phương án bán hàng tiêu thụ sản phẩm: Doanh nghiệp bán hàng qua đại lý tỉ trọng khoản phải thu nợ khách hàng thường cao doanh nghiệp bán hàng theo phương pháp trực tiếp - Chính sách bán hàng doanh nghiệp: Các khoản phải thu chiếm tỉ trọng nhiều hay tuỳ thuộc vào doanh nghiệp sử dụng sách thắt chặt hay nới lỏng tín dụng bán hàng - Khả quản lý thu nợ khách hàng tốt số vòng quay khoản phải thu tăng số ngày thu hồi nợ giảm, doanh nghiệp đạt cấu trúc tài sản hợp lý hiệu hoạt động doanh nghiệp - Triển vọng thị trường tương lai: Nghành nghề mà doanh nghiệp hoạt động gặp khó khăn doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp quy mơ sản xuất, cấu trúc tài sản phải thu hẹp lại, lý tài sản cũ kỹ, sử dung không mang lại hiệu quả, giải nhanh tốc hàng tốn kho, giảm bớt việc dự trữ hàng mua vào, tìm cách đầu tư vào nghành nghề có lợi Ngược lại, ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động có triển vọng phát triển tương lai doanh nghiệp 27 mở rộng quy mô tài sản, mua sắm đầu tư thêm TSCĐ, tăng lượng hàng dự trữ phục vục cho sản xuất - Đặc điểm sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh: Sản phẩm có tính mùa vụ doanh nghiệp đầu tư TSCĐ mà thường sử dụng tài sản thuê để đáp ứng nhu cầu sản xuất mùa vụ Sản phẩm có q trình sản xuất dài tỉ trọng hàng tồn kho doanh nghiệp cao - Chu kỳ sống sản phẩm: Sản phẩm có chu kỳ sống vào thời ký đầu, thị trường sản phẩm lúc chưa phát triển, cấu trúc tài sản lúc mày chưa tăng, quy mô tài sản doanh nghiệp chưa tăng - Chính sách định nhà quản trị tài thời kỳ: Khi nhà quản trị dự đốn nhu cầu thị trường tương lai tăng, nhà quản trị định tăng dự trữ hàng tồn kho (đầu cơ) để bán thời gian tới, lúc cấu trúc tài sản ưu tiên cho hàng tồn kho nợ phải trả cho nhà cung ứng - Phương pháp kế toán ảnh hưởng đến cấu trúc tài sản doanh nghiệp Cụ thể phương pháp tính khấu hao ảnh hưởng đến giá trị lại TSCĐ, phương pháp tính giá hàng xuất kho, lập dự phòng giảm giá ảnh hưởng đến giá trị hàng tồn kho hay phương pháp lập khoản dự phòng nợ phải thu Trên nhân tố tác động đến việc lựa chọn cấu trúc tài sản Tuy nhiên để việc định cách có sỡ hơn, doanh nghiệp nên sử dụng tiêu phân tích, sử dụng hệ số đòn bẩy: Đòn bẩy kinh doanh, đòn cân định phí Như phân tích phần trên, hệ số đòn bẩy kinh doanh cho thấy ứng với mức hoạt động, hệ số cao doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh lớn hiệu kinh doanh biến thiên lớn rủi ro doanh nghiệp cao Lý thay đổi nhỏ doanh thu dẫn đến thay đổi lớn lợi nhuận kinh doanh Lợi nhuận kinh doanh tăng nhanh trường hợp mở rộng thị trường, tăng doanh thu giảm mạnh tiêu thụ doanh nghiệp giảm Các doanh nghiệp sản xuất thường có tỉ trọng TSCĐ lớn nên độ lớn đòn bẩy kinh doanh cao Trong doanh nghiệp thương mại có độ lớn đòn bẩy kinh 28 doanh thấp Vì doanh nghiệp sản xuất thường có tính rủi ro cao doanh nghiệp thương mại 1.000.000 DEL = = 2,0 1.000.000.000 - 500.000 Chỉ tiêu có ý nghĩa: Nếu EBH tăng 100% ROE tăng 200% mức hoạt động Về mặt lý thuyết, doanh nghiệp sử dụng nợ hệ số đòn bẩy tài lớn việc vay nợ giúp doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao * Tóm lại: Bằng tiêu phản ánh tự chủ tính ổn định nguồn vốn, phân tích cấu trúc nguồn vốn có nhiều ý nghĩa việc định Về phía nhà tài trợ, phân tích góp phần đảm bảo tín dụng cho khách hàng giảm thiểu rủi ro phát sinh toán nợ nhà doanh nghiệp hạn mức ngân hàng cho phép doanh nghiệp ước tính khả nợ để có định huy động vốn hợp lý giảm thiểu chi phí sử dụng Hoạt động doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào phân bổ biến phí định phí Doanh nghiệp nên sử dụng đòn cân định phí để phân tích, lựa chọn Ta thấy, mức hoạt động, tỉ lệ định phí tổng chi phí lớn đòn bẩy kinh doanh cao rủi ro doanh nghiệp nhiều Bởi vì, chi phí cố định phụ thuộc vào mức độ đầu tư công nghệ doanh nghiệp, doanh nghiệp có nhiều 3.2 Lựa chọn cấu trúc nguồn vốn hợp lý -Lựa chọn tỷ lệ hợp lý nguồn vốn thường xuyên nguồn vốn tạm thời Mối quan hệ phụ thuộc lớn vào tính chất lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Trong doanh nghiệp mà yêu cầu đầu tư TSCĐ lớn toàn tài sản tỷ trọng nguồn vốn thường xuyên so với nguồn vốn tạm thời nên có xu hướng gia tăng - Lựa chọn tỷ lệ hợp lý nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay nợ nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp Trong mối quan hệ này, chi phí 29 sử dụng vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào kết hoạt động, chi phí sử dụng vốn vay hoàn toàn độc lập với kết hoạt động Về nguyên tắc, sử dụng vốn chủ sở hữu có chi phí sử dụng cao vốn vay nợ Việc lựa chọn cấu trúc nguồn vốn chịu ảnh hưởng nhân tố: + Mức độ hoạt động kinh doanh ( Triển vọng thị trường ) + Nếu doanh nghiệp dự kiến mức độ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gia tăng thời gian tới, khơng có nhu cầu việc đầu tư mua sắm TSCĐ mà có nhu cầu vốn lưu động, doanh nghiệp phải tìm cách tăng nguồn vốn tài trợ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp - Lãi vay khả sinh lời kinh tế tài sản: doanh nghiệp có dự án đầu tư cần nguồn tài trợ nên khả sinh lời kinh tế tài sản lớn lãi suất cho vay ngân hàng doanh nghiệp định sử dụng vốn vay ngược lại doanh nghiệp sử dụng vốn CSH Tuy nhiên phương án đầu tư hiệu khả sinh lời dự án đủ khả đáp ứng hồn trả lãi vay doanh nghiệp dùng vốn để tài trợ cho phương án, tránh tình trạng khả tốn khoản nợ dài hạn - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN ): Thuế suất thuế TNDN cao, lợi nhuận để lại khả tốn tức thời thấp Doanh nghiệp có xu hướng sử dụng vốn CSH để hoạt động hạn chế lãi vay ngươc lại - Hình thức sở hữu doanh nghiệp: Hình thức tổ chức hoạt động đến trách nhiệm chủ sở hữu doanh nghiệp Các doanh nghiệp cổ phần thường dễ thu hút vốn loại hình doanh nghiệp khác - Quyền kiểm sốt: Doanh nghiệp cổ phần tăng vốn chủ sở hữu đồng nghĩa với việc bán thêm cổ phần, việc ảnh hưởng đến vị trí quyền kiểm sốt doanh nghiệp Phát hành trái phiếu tăng vốn vay nợ đảm bảo quyền kiểm sốt, lại tính chi phí sử dụng vốn vay dễ dàng - Quy định ngân hàng : Trong việc quy định khoản vay doanh nghiệp quy định lãi suất ngân hàng thời kỳ Trong phần lựa chọn cấu trúc nguồn vốn, doanh nghiệp nên sử dụng hệ số đòn bẩy tài Như ví dụ phân tích, ta thấy tỷ suất sinh lời kinh 30 tế tài sản (RE) lớn lãi suất vay việc vay nợ làm cho hiệu tài doanh nghiệp tăng lên Trong trường hợp đòn bẩy tài gọi đòn bẩy dương Doanh nghiệp nên vay thêm để kinh doanh có nhu cầu mở rộng kinh doanh mà hiệu giữ nguyên cũ Nếu RE nhỏ lãi suất vay việc vay nợ làm cho hiệu tài doanh nghiệp giảm rủi ro doanh nghiệp tăng lên hệ số tài trợ giảm Trong trường hợp đòn bẩy tài gọi đòn bẩy âm Doanh nghiệp khơng nên vay thêm để kinh doanh, có nhu cầu kinh doanh trước hết nên tổ chức lại công việc kinh doanh thay đổi lĩnh vực kinh doanh Việc sử dụng hệ số đòn bẩy tài kỹ thuật tổng thể Còn nhiều vấn đề tuỳ thuộc vào nhân tố khác để doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc hợp lý cho phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Nhưng hầu hết, doanh nghiệp trải qua giai đoạn vòng đời doanh nghiệp ứng với giai đoạn mà nhà quản trị tài doanh nghiệp đưa định lựa chọn cấu tài tổng thể phù hợp Vòng đời doanh nghiệp thưòng qua giai đoạn sau: + Giai đoạn A: Giai đoạn khởi + Giai đoạn B: Giai đoạn tăng trưởng + Giai đoạn C: Giai đoạn phồn thịnh + Giai đoạn C: Giai đoạn suy thoái Giai đoạn khởi hiệu kinh doanh chưa có rủi ro kinh doanh cao, toàn tài sản hình thành, nguồn vốn thích hợp giai đoạn nguồn vốn CSH Mọi lợi nhuận làm tập trung để tái đầu tư Trong giai đoạn tăng trưởng, rủi ro kinh doanh cao, nguồn vốn thích hợp giai đoạn nguồn vốn CSH Trong giai đoạn doanh nghiệp tính đến việc thu hút thêm nguồn vốn bên ngồi hình thức liên kết, liên doanh, phát hành trái phiếu, cổ phiếu Trong giai đoạn phồn thịnh, hiệu đạt cao, rủi ro kinh doanh giảm xuống mức thấp Các doanh nghiệp giao dịch chấp nhận 31 mức độ rủi ro tài nguốn tài trợ bao gồm lợi nhuận để lại nợ vay Doanh nghiệp nên sử dụng tốt hệ số đòn bẩy để hỗ trợ Giai đoạn cuối giai đoạn suy thoái Trong giai đoạn này, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tài trợ nợ vay phải đảm bảo giá trị cuối tài sản Doanh nghiệp nên có hướng xếp củng cố lại, xem xét tài sản sử dụng không hợp lý nên loại bỏ để giảm tỷ lệ nợ, tăng giá trị doanh nghiệp 32 KẾT LUẬN Việc sử dụng cấu tài doanh nghiệp cần phải trọng đến môi trường kinh tế - tài thực trạng kinh doanh doanh nghiệp để định cấu tài hợp lý Khả gia tăng lợi nhuận cao điều mong ước nhà đầu tư ngược lại, họ khơng thích rủi ro Vĩ vậy, thơng thường thơng qua tiêu kỹ thuật phân tích cấu tài doanh nghiệp, định lựa chọn sách tài phải dựa vào cân hai yếu tố hiệu rủi ro Có nhận xét hay cho “ Thành công doanh nghiệp tồn vong nó, khả ý muốn trì mức sản xuất đầu tư vào tài sản cố định hay tài sản lưu động, phần lớn xác định sách tài khứ” 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích hoạt động kinh doanh (Phần II) –TS Chương Bá Thanh & ThS Trần Đình Khơi Ngun - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giáo trình phân tích tài – Thầy Hồng Tùng - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Tài DN – TS Trần Ngọc Thơ - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Quản trị tài – TS Nguyễn Văn Thuận - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Quản trị tài kế tốn – tác giả Nguyễn Đình Quế, MBA Các tạp chí tài 34 ... hệ số cao doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh lớn hiệu kinh doanh biến thiên lớn rủi ro doanh nghiệp cao Lý thay đổi nhỏ doanh thu dẫn đến thay đổi lớn lợi nhuận kinh doanh Lợi nhuận kinh doanh tăng... triển + Các thông tin thân doanh nghiệp: Thông tin thân doanh nghiệp thông tin chiến lược, sách lược kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ, thơng tin tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp, tình hình tạo... chất hoạt động, thực trạng tài doanh nghiệp 1.3.1.2 Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh Là báo cáo tài phản ánh tóm lược khoản doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp thời kì định Báo
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan ve phan tich cau truc tai chinh doanh nghiep, tieu luan ve phan tich cau truc tai chinh doanh nghiep, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, NỘI DUNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH., GIẢI PHÁP LỰA CHỌN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH HỢP LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay