Hoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

115 29 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 08:09

Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính hàng đầu trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của các ngân hàng thương mại. Dư nợ tín dụng thường chiếm trên 50% tổng tài sản của ngân hàng thương mại và thu nhập từ tín dụng thường chiếm từ 50% - 70% tổng thu nhập của ngân hàng thương mại. Theo đó, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng cũng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng. Để có thể kiểm soát có hiệu quả rủi ro tín dụng, Hiệp định Basel II về đảm bảo an toàn cho hoạt động của các Ngân hàng thương mại đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải sử dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ. Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng cũng như vai trò của công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng, để hoạt động quản trị điều hành của BIDV tiến dần tới chuẩn mực quốc tế, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về việc yêu cầu các Ngân hàng thương mại Việt Nam phải có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ, Ban Lãnh đạo Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam đã yêu cầu các bộ phận chức năng tại ngân hàng nghiên cứu, xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ. Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng và trên cơ sở tư vấn của Công ty kiểm toán Ernst & Young, tháng 11 năm 2006, được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV là ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiên phong áp dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ. Đến năm 2008, công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại BIDV đã hoạt động được 2 năm và đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động tín dụng, cũng như trong quản lý rủi ro tín dụng của BIDV theo chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại BIDV đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế, và thực tiễn hoạt động của Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam, đề tài “ Hoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” được lựa chọn nhằm tăng cường tính khoa học và thực tiễn trong công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín nhiệm cơng tác xếp hạng tín nhiệm 1.2.2 Sự cần thiết phải XHTN hoạt động tín dụng NHTM .10 1.2.3.Nội dung cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 12 1.2.4.Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP 25 1.3.1 Các nhân tố bên tổ chức xếp hạng 25 1.3.2.Các yếu tố bên tổ chức xếp hạng 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NĂM 2008 30 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1.1.Quá trình xây dựng phát triển BIDV 30 2.1.2.Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .30 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thời gian qua 32 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NĂM 2008 .35 2.2.1.Khái qt cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV trước năm 2008 35 2.2.2.Thực trạng cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV năm 2008 37 2.2.3.Kết thực xếp hạng doanh nghiệp ứng dụng kết xếp hạng tín nhiệm 48 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 55 2.3.3.Những điểm tích cực 55 2.3.4.Những hạn chế nguyên nhân .56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .62 3.3 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 62 3.1.1.Định hướng .62 3.1.2.Mục tiêu 62 3.4 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI BIDV 64 3.2.1 Hoàn thiện danh mục ngành kinh tế 64 3.2.2 Hoàn thiện tiêu tài .66 3.2.3.Hoàn thiện tiêu phi tài 71 3.2.4.Hồn thiện trọng số tiêu tài chính, phi tài 78 3.2.5.Hồn thiện hệ thống thơng tin nội phục vụ cơng tác xếp hạng tín nhiệm 79 3.2.6.Hồn thiện hệ thống cơng nghệ phục vụ cho công tác xếp hạng .87 3.2.7 Giải pháp quản trị điều hành .88 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 82 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 85 3.3.3 Kiến nghị Bộ Tài .85 3.3.4 Kiến nghị Tổng cục Thống kê .86 KẾT LUẬN .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 PHỤ LỤC 90 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Basel Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi E&Y Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam HTXHTDNB Moody’s Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại S&P Standard & Poor's TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn XHTD Xếp hạng tín dụng XHTN Xếp hạng tín nhiệm DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Bảng ký hiệu xếp hạng tín nhiệm sử dụng cho nợ dài hạn 23 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV 31 Bảng 2.1: Kết kinh doanh BIDV giai đoạn 2006-2008 32 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV giai đoạn 2006-2008 32 Bảng 2.3: Kết phân loại nợ BIDV giai đoạn 2006-2008 33 Biểu đồ 2.1: Thu dịch vụ ròng BIDV giai đoạn 2005-2008 35 Sơ đồ 2.2: Mơ hình chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp BIDV 42 Bảng 2.4 : Trọng số nhóm tiêu tài .46 Bảng 2.5: Trọng số phần tài phi tài .46 Bảng 2.6: Kết xếp hạng tín nhiệm khách hàng .47 Bảng 2.7 : Kết XHTN doanh nghiệp BIDV năm 2006-2008 49 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ dư nợ nhóm khách hàng theo kết xếp hạng năm 2006- 2008 .50 Biểu đồ 2.3 : Tỷ lệ nợ hạn nhóm khách hàng theo kết xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp năm 2006 - 2008 .50 Bảng 2.8: Ứng dụng kết xếp hạng làm sở phân loại nợ .51 Bảng 3.1: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2009-2012 .63 Bảng 3.2: Phân tích lưu chuyển tiền tệ năm tài gần 67 Bảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng dòng tiền doanh nghiệp 68 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý đánh giá so với quý kỳ năm trước doanh nghiệp .69 Bảng 3.5: ROE bình quân năm gần 70 Bảng 3.6: Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc 71 Bảng 3.7: Số năm hoạt động nhà máy điện 72 Bảng 3.8: Đánh giá cơng tác vệ sinh, an tồn thực phẩm .72 Bảng 3.9: Cơng suất sử dụng phòng bình quân so với thiết kế 12 tháng vừa qua 73 Bảng 3.10: Tình hình nợ hạn dư nợ tại BIDV .74 Bảng 3.11: Tỷ trọng nợ hạn thực tế/tổng dư nợ thời điểm đánh giá 74 Bảng 3.12: Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn BIDV 12 tháng qua .75 Bảng 3.13: Tỷ trọng nợ gốc cấu lại tổng dư nợ BIDV thời điểm đánh giá .76 Bảng 3.14: Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng 76 Bảng 3.15: Thời gian quan hệ tín dụng với BIDV 77 Bảng 3.16: Cơ cấu tiêu tài phi tài 78 i LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại trung gian tài hàng đầu kinh tế quốc dân Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Dư nợ tín dụng thường chiếm 50% tổng tài sản ngân hàng thương mại thu nhập từ tín dụng thường chiếm từ 50% - 70% tổng thu nhập ngân hàng thương mại Theo đó, rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng Để kiểm sốt có hiệu rủi ro tín dụng, Hiệp định Basel II đảm bảo an toàn cho hoạt động Ngân hàng thương mại đòi hỏi ngân hàng thương mại phải sử dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội Nhận thức vai trò quan trọng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng vai trò cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, để hoạt động quản trị điều hành BIDV tiến dần tới chuẩn mực quốc tế, đồng thời thực đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 việc yêu cầu Ngân hàng thương mại Việt Nam phải có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ, Ban Lãnh đạo Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam yêu cầu phận chức ngân hàng nghiên cứu, xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội Sau thời gian nghiên cứu, xây dựng sở tư vấn Cơng ty kiểm tốn Ernst & Young, tháng 11 năm 2006, chấp thuận Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV ngân hàng thương mại Việt Nam tiên phong áp dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội Đến năm 2008, cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV hoạt động năm có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng BIDV theo chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, nay, cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV bộc lộ số hạn chế định Xuất phát từ yêu cầu nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng theo ii chuẩn mực quốc tế, thực tiễn hoạt động Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam, đề tài “ Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” lựa chọn nhằm tăng cường tính khoa học thực tiễn cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp - Phân tích đánh giá, cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2008 - Đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Doanh nghiệp trường hợp tổ chức vay vốn Ngân hàng thương mại, không bao gồm định chế tài tổ chức kinh tế khác - Phạm vi nghiên cứu đề tài cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2008 Phương pháp nghiên cứu - Dựa sở phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Các phương pháp sử dụng trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài: phương pháp thống kê, điều tra, chọn mẫu, phân tích, tổng hợp phương pháp chuyên gia Kết cấu đề tài Ngoài Lời nói đầu kết luận, đề tài gồm 03 chương: Chương 1: Lý luận chung công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam năm 2008 Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh iii nghiệp vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại, thu nhập từ tín dụng thường chiếm từ 50% - 70% tổng thu nhập ngân hàng thương mại rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng Để quản lý rủi ro tín dụng cách có hiệu quả, ngân hàng thương mại sử dụng xếp hạng tín nhiệm khách hàng xem công cụ quản lý rủi ro cách có hiệu 1.2 Cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín nhiệm cơng tác xếp hạng tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp luận văn hiểu “ đánh giá lực tài chính, tình hình hoạt động triển vọng phát triển tương lai doanh nghiệp xếp hạng từ xác định mức độ rủi ro không trả nợ (gốc lãi) khả trả nợ (gốc lãi) tương lai” Cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp công việc liên quan tới việc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp từ việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành, trì, chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, quy trình thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực xếp hạng tín nhiệm 1.2.2 Sự cần thiết phải xếp hạng tín nhiệmtrong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Xếp hạng tín nhiệm xuất từ nhu cầu thực tế khách quan thị trường Việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng làm sở cho việc phân loại giám sát danh mục tín dụng nhằm: Hạn chế rủi ro tín dụng, lựa chọn khách hàng cho vay, hỗ trợ phân loại nợ trích dự phòng rủi ro, xây dựng sách khách hàng 1.2.3 Nội dung cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 1.2.3.1 Nguyên tắc xếp hạng tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp doanh nghiệp dựa nguyên tắc: iv Phân tích yếu tố định tính định lượng, phân tích yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến công ty đến yếu tố thân công ty, xây dựng thang điểm tiêu đơn giản, dễ hiểu, dễ so sánh 1.2.3.2 Phương pháp xếp hạng tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm người ta thường sử dụng bốn phương pháp sử dụng kết hợp phương pháp sau: phương pháp chuyên gia, phương pháp chấm điểm, phương pháp so sánh phương pháp kết hợp 1.2.3.3 Các tiêu thường dùng để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Để XHTN doanh nghiệp, thơng thường gồm hai nhóm tiêu sau: Thứ nhất, tiêu tài tiêu định lượng, lấy trực tiếp kết tính tốn dựa báo cáo tài Các tiêu sử dụng là: tỷ số khả toán, số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh, tỷ số phản ánh kết cấu tài tỷ số phản ánh khả sinh lời Thứ hai, tiêu phi tài chính, tiêu định tính, nguồn tiêu lấy dựa báo cáo tài doanh nghiệp, thơng tin thu thập từ nhiều nguồn bên bên doanh nghiệp Đó là: tiêu lĩnh vực hoạt động kinh doanh, uy tín quan hệ với tổ chức tín dụng, khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ, trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp, tiêu khác 1.2.3.4 Quy trình xếp hạng tín nhiệm Một quy trình XHTN bao gồm bước sau : Bước 1: Thu thập thông tin liên quan đến tiêu sử dụng phân tích đánh giá, thơng tin xếp hạng tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng Bước 2: Phân tích mơ hình để kết luận mức xếp hạng Sử dụng đồng thời tiêu tài tiêu phi tài Bước 3: Theo dõi tình trạng tín dụng đối tượng xếp hạng để điều chỉnh mức xếp hạng thông tin điều chỉnh lưu giữ Tổng hợp kết xếp 80 pháp lý, môi trường ngành chủ yếu thu thập qua kênh thông tin đại chúng (như báo, tivi, internet) Do đó, thơng tin thu nhận thường manh mún, không đầy đủ nhiều khơng xác Mặt khác, hệ thống chi nhánh BIDV trải dài nước, trình độ cán lại khác nhau, thơng tin thu nhận, phân tích khác Do đó, đánh giá khách hàng vay vốn lại có đánh giá khác Để nâng cao chất lượng xếp hạng tín nhiệm khách hàng, BIDV cần xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ cập nhật thường xuyên, đặc biệt thông tin môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường ngành thơng tin thống kê khác BIDV cần có phận độc lập, chuyên trách đánh giá đưa nhận định chung môi trường kinh doanh, ngành kinh doanh, để áp dụng cho toàn hệ thống, tránh trường hợp ngành nghề, cán tín dụng khác có đánh giá khác tác động môi trường kinh doanh yếu tố môi trường kinh doanh 3.2.6 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ phục vụ cho công tác xếp hạng Việc chấm điểm xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp theo quy trình xếp hạng BIDV áp dụng mức tự động hố thấp, cán tín dụng phải thực nhiều bước thao tác thủ công nên nhiều thời gian để xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Với hệ thống chấm điểm với 14 tiêu tài 40 tiêu phi tài chính, thuộc 35 ngành kinh tế khách làm cho cán tín dụng nhiều thời gian việc nhập số liệu thực chấm điểm khách hàng Hơn nữa, hệ thống xếp hạng chưa cho phép cập nhật thông 81 tin khách hàng (dư nợ, tình trạng nợ hạn, nợ cấu, thông tin khác khách hàng ) khai báo phân hệ tiền vay BIDV, cán tín dụng cần phải tra cứu lại nhập lại thông tin lần Việc nhập thông tin cách thủ cơng nhiều gây sai sót khơng đáng có Chính vậy, BIDV cần phải nâng cấp hệ thống chấm điểm khách hàng theo hướng: - Liên kết phần mềm xếp hạng với hệ thống core banking BIDV để cập nhật thơng tin liên quan tới khách hàng từ Core banking, giảm bớt hạn chế sai sót từ việc khai báo thủ cơng cán tín dụng - Ngồi ra, tăng thêm tiện ích báo cáo phục vụ cơng tác quản trị điều hành Đó báo cáo thống kê ngành kinh tế, tình trạng nợ hạn, nợ cấu, tình hình kinh doanh thua lỗ doanh nghiệp gắn với kết xếp hạng khách hàng - Bổ sung thêm chức kiểm soát liệu chặt chẽ hơn: Đối với kết xếp hạng khách hàng kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần đặt chức kiểm sốt cho cán tín dụng vào xem kết kỳ mà không chỉnh sửa số liệu không lưu kết chỉnh sửa 3.2.7 Giải pháp quản trị điều hành a Nâng cao nhận thức XHTN Như nêu phần nguyên nhân hạn chế, nguyên làm cho hệ thống xếp hạng BIDV nhiều hạn chế thực quản lý rủi ro tín dụng nhận thức BIDV chưa cao hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng nội Trong hoạt động, để đạt kết tốt việc trước tiên người thực phải có nhận thức rõ vấn đề BIDV cần phải nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tác dụng 82 hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng Để thực điều BIDV phải tăng cường bồi dưỡng, đạo tạo, cập nhật kiến thức cho cán có liên quan đến việc xếp loại b Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo cán Chất lượng cán thực xếp hạng định chất lượng kết xếp hạng, kết xếp hạng phản ánh thực chất tình hình doanh nghiệp, BIDV phải tăng cường cơng tác giáo dục đào tạo cán : - Giáo dục đạo đức, ý trí vững vàng, khơng bị cám dỗ vật chất, ý thức tuân thủ pháp luật hoạt động tín dụng ngân hàng - Đạo tào kiến thức kiến thức nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến tín dụng ngân hàng kế tốn, tài doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, thNm định dự án, … Việc tổ chức đào tạo thực cử cán học, mời chuyên gia, giảng viên dậy, tự đào tạo nội ngân hàng c Tập trung việc quản lý liệu khách hàng Để đánh giá, xếp hạng khách hàng xác, cần phải có đầy đủ, tồn diện thơng tin khách hàng Chính vậy, BIDV cần tập trung đầu mối, kho liệu tập trung quản lý thông tin khách hàng vay vốn, tránh việc quản lý phân tán d Đẩy mạnh thực thi XHTN hoạt động tín dụng Hệ thống xếp hạng tín nhiệm dù có hồn thiện đến đâu người thực Nếu kết xếp hạng tín nhiệm khơng sử dụng để quản lý rủi ro tín dụng cách triệt để kiên ý nghĩa tác dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khơng phát huy Để quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả, BIDV phải kiên việc áp dụng thực thi hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng Để thực điều BIDV thường xuyên kiểm tra việc áp dụng hệ 83 thống xếp hạng tín nhiệm chi nhánh hoạt động tín dụng, phát sai phạm phải kiên xử lý e Định kỳ đột xuất kiểm tra việc thực XHTN Tác dụng kiểm tra nhằm ngăn ngừa sai sót dù vơ tình hay cố ý xảy ra, nhằm phát sai sót để chỉnh sửa cho hồn thiện Nếu khơng có kiểm tra người thực xếp hạng dễ dàng xếp hạng theo ý chủ quan cá nhân, phản ánh khơng tình hình thực tế khách hàng Trong thời gian qua cho thấy BIDV tập trung kiểm tra hồ sơ tín dụng mà không kiểm tra việc xếp hạng khách hàng kết xếp hạng lại định việc cấp tín dụng chế tín dụng áp dụng cho khách hàng Đây thiết sót cần phải khắc phục 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước * Xây dựng tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập Từ kinh nghiệm nước có kinh tế thị trường cho thấy quốc gia thường xây dựng tổ chức định mức tín nhiệm độc lập, không nhà nước quản lý, thuộc sở hữu cổ đông để XHTN tổ chức Việc hình thành tổ chức có vai trò to lớn việc minh bạch hố thơng tin kinh tế Khu vực Đơng Nam Á biết đến khu vực tham gia sớm vào lĩnh vực Từ năm 1982, Philippines thành lập trung tâm đánh giá tin nhiệm Tiếp năm 1991 Malaysia, 1993 Thái Lan năm 1995 Indonesia Hiện nay, Việt Nam có số tổ chức thực việc xếp hạng tín nhiệm độc lập, nhiên quy mơ hoạt động nhỏ Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng tổ chức XHTN độc lập, có uy tín để thực đánh giá 84 tín nhiệm doanh nghiệp Tổ chức XHTN độc lập hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp cổ phần, không tổ chức hay cá nhân chi phối, điều làm cho kết XHTN trở lên khách quan hơn, từ tạo niềm tin với người sử dụng * Tạo mơi trường cho hoạt động kinh doanh tín nhiệm phát triển Ngày vấn đề tìm hiểu thNm định khách hàng trở thành nhu cầu thiếu kinh tế thị trường, mà ngày có nhiều hội hợp tác kinh doanh mở liền nhu cầu cần phải thNm định hội làm ăn Mặt khác hội nhập kinh tế đòi hỏi phải có minh bạch hố cao thơng tin doanh nghiệp chẳng hạn tài chính, lực điều hành, cơng nghệ áp dụng Hồng Kơng có khoảng 300.000 doanh nghiệp, có tới 40 cơng ty thơng tin tín nhiệm Việt nam có gần 145.000 doanh nghiệp khoảng 2,3 triệu thực thể kinh doanh khác, Việt Nam có doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thơng tin tín nhiệm Chính thời gian tới cần phải ban hành văn quy phạm pháp luật, tạo chế, môi trường cho hoạt động kinh doanh tín nhiệm phát triển vơ cần thiết * Xây dựng hệ thông liệu dể cung cấp thơng tin doanh nghiệp nhanh chóng, đầy đủ, xác Để đánh giá tín nhiệm khách hàng đòi hỏi phải có thơng tin, thơng tin tin cậy mức độ đánh giá xác Chính để đánh tín nhiệm đòi hỏi doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, xác tài liệu, thơng tin tình hình tài phi tài phạm vi theo u cầu tổ chức đánh giá Ngồi phải tạo điều kiện cho cán đánh giá q trình kiểm tra, thNm định lại thơng tin cách xác Song doanh nghiệp Việt Nam phần lớn có xu hướng che giấu thật thân mình, khuyếch trương điểm tốt, 85 mặt mạnh, che giấu thơng tin tài thực hạn chế Đây khó khăn lớn việc đánh giá tín nhiệm Việt Nam cơng ty định mức tín nhiệm Trong kinh tế thị trường, thơng tin đóng vai trò vơ quan trọng hoạt động kinh doanh Thơng tin nhanh chóng, xác cung cấp sở cho nhà quản trị đưa định kịp thời, hiệu quả, đưa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thu nhiều kết Ở Việt Nam hệ thống cung cấp thơng tin cho doanh nghiệp yếu hạn chế Rất khó thu thập thơng tin doanh nghiệp khía cạnh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh, mức độ tín nhiệm với tổ chức tín dụng … ngoại trừ doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán hồ sơ tài đơn vị cơng bố cơng khai bên ngồi Để minh bạch hố thơng tin kinh tế, tạo nguồn thông tin cung cấp công khai cho đối tượng có nhu cầu đòi hỏi nhà nước phải xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin nhanh chóng, đầy đủ xác * Đẩy mạnh cổ phần hố DNNN phát triển thị trường chứng khoán Trong năm trở lại đây, cổ phần hoá DNNN thị trường chứng khốn có bước tiến đáng kể Nhở thơng tin hoạt động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn dã bạch, cơng khai có độ tin cậy cao Tuy nhiên số DN tham gia niêm yết thị trường chứng khốn nên TTCK chưa thực phát huy vai trò kênh thơng tin quan trọng việc phân tích, đánh giá xếp hạng doanh nghiệp Do đó, việc Chính phủ đẩy mạnh tốc độ cổ phần hoá DNNN phát triển thị trường chứng khoán điều kiện thuận lợi cho việc hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước * Nâng cao chất lượng thơng tin tín nhiệm CIC 86 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có lợi ngân hàng thương mại cung cấp tài liệu, hồ sơ tài chính, pháp lý khách hàng vay vốn, tình hình dư nợ mức độ tín nhiệm quan hệ tín dụng có điều kiện để đánh giá tín nhiệm khách hàng xác Hiện trung tâm CIC ngân hàng nhà nước thực chức cung cấp thơng tin tín nhiệm cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thu phí, nhiên nguồn thơng tin mà CIC cung cấp chưa đầy đủ mức độ xác chưa cao Để nâng cao chất lượng thông tin mà CIC cung cấp cho tổ chức, đòi hỏi CIC thời gian tới phải cải tiến nhiều theo hướng : - Cung cấp thơng tin phải nhanh chóng; - Nguồn thơng tin phải cập nhật, xác; - Ngồi thơng tin tài phải bao gồm thơng tin phi tài * Chia sẻ sở liệu doanh nghiệp chung cho NHTM Hiện nay, CIC có nhiều thơng tin doanh nghiệp nước chưa triển khai xây dựng sở liệu doanh nghiệp nên chưa cho phép NHTM truy cập vào sở liệu Để có thơng tin đầy đủ doanh nghiệp vay vốn, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng hệ thống sở liệu tập trung doanh nghiệp chia sẻ nguồn liệu tới tổ chức tín dụng 3.3.3 Kiến nghị Bộ Tài Chính * Hồn thiện chuẩn mực kế tốn Việt Nam Kết qủa phân tích XHTN chịu ảnh hưởng nhiều chuẩn mực kế toán mà quốc gia áp dụng Chẳng hạn chuẩn mực kế toàn nợ, khoản phải thu, hàng tồn kho, tiêu chuẩn cơng nhận chi phí, doanh thu Đây tiêu chuẩn đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Do đótrong thời gian tới Bộ tài cần tiếp tục hồn thiện quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam theo tiêu 87 chuẩn quốc tế nhằm tạo điều kiện cho NHTM công xếp hạng doanh nghiệp * Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lập nộp báo cáo tài doanh nghiệp theo quy định, đảm bảo thơng tin tài chính xác Hiện nay, khó khăn NHTM việc thu thập thơng tin tài doanh nghiệp hầu hết phụ thuộc vào báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp Mặc dù Bộ tài có chương trình đánh giá, thống kê kiểm toán doanh nghiệp kết số liệu khơng cơng khai Bộ Tài cần có chế chia sẻ thông tin với Ngân hàng để khai thác liệu doanh nghiệp 3.3.4 Kiến nghị Tổng cục thống kê xây dựng tiêu tài trung bình ngành Các tiêu tài trung bình ngành tiêu chuẩn quan trọng đánh giá XHTN doanh nghiệp NHTM Ngân hàng so sánh tiêu tài doanh nghiệp với tiêu trung bình ngành để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp lành mạnh hay yếu Tuy nhiên chưa có nghiên cứu thống kê đầy đủ có độ tin cậy cao số tài trung bình ngành để làm tiêu chuẩn phân tích đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Do thời gian tới Tổng cục thống kê cần thực nghiên cứu đưa hệ thống số trung bình ngành có độ tin cậy cao, đồng thời phải liên tục cập nhật tiêu theo tình hình kinh tế chung Điều không tạo thuận lợi cho Ngân hàng việc XHTN mà tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phân tích tài để cải thiện hiệu quản lý doanh nghiệp KẾT LUẬN 88 Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV” giải vấn đề sau : Hệ thống hóa hồn thiện lý luận quản trị rủi ro tín dụng thơng qua nghiêm cứu xếp hạng tín nhiệm công tác xếp hạng doanh nghiệp NHTM Đề tài phân tích đánh giá thực trạng cơng tác xếp hạng tín nhiệm BIDV, qua cho thấy thành tựa đạt hạn chế tồn cần sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn Đề tài nghiên cứu đề sửa đổi bổ sung nhằm hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm BIDV Nghiên cứu đưa kiến nghị biện pháp để công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV phát huy hiệu Nhìn chung, “các biện pháp hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp BIDV” đề tài nghiên cứu, đề xuất đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Hướng nghiên cứu đề tài nhận được quan tâm nhà quản trị tín dụng BIDV Tuy nhiên, giới hạn thời gian nghiên cứu khả tiếp cận liệu ngân hàng nên đề tài cần tiếp tục nghiên cứu diện rộng để đưa vào vận dụng thực tiễn Vấn đề hồn thiện cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ngày NHTM quan tâm nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng mình, thuận lợi giúp đề tài tiếp tục phát triển nghiên cứu tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống Kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng Thương mại- Quản trị nghiệp vụ, XNB Thống Kê, Hà Nội Lưu Thị Hương (2002), Tài doanh nghiệp, XNB Giáo dục, Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Hà Nội Ngân hàng Công thương Việt Nam (204), Hệ thống chấm điểm tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam (2006), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam (2008), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Quyết định số 493/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 10 Nguyễn Cơng Nghiệp (1998), “Xếp hạng tín nhiệm cần thiết phải hình thành Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (số 12/1998), trang 36-38 11 Nguyễn Công Nghiệp, Lê Tiến Phúc (1998), Xếp hạng tín nhiệm- 90 Nguyên lý thực tiễn, NXB Tài Chính, Hà Nội 12 Lê Thị Khoa Nguyên (2005), Xây dựng phương pháp xếp hạng tín nhiệm tổ chức kinh tế quan hệ tín dụng Việt Nam, Luận văn Tiến Sỹ, TP HCM 13 Lê Thị Phụng (1998), “Hiểu rõ Xếp hạng tín dụng”, Tạp chí Tài chính, (Số 12/1998), trang 39-40 14 Nguyễn Hải Sản (1999), Đánh giá doanh nghiệp, Xưởng in Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP HCM, TP HCM 15 Nguyễn Đức Sinh (2002), Định mức tín nhiệm Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM 16 Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 17 Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính,NXB Thống kê, Hà Nội 18 Peter Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội 91 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục ngành kinh tế theo hệ thống xếp hạng BIDV STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên ngành Kinh doanh công nghiệp Chăn nuôi Chế biến thủy hải sản Công nghiệp khai thác mỏ chế biến khống sản Cơng nghiệp khai thác dầu khí Sản xuất thép Cơng nghiệp khí Cơng nghiệp đóng tàu Sản xuất xi măng Thủy điện Nhiệt điện Sản xuất vật liệu xây dựng Hóa dầu Sản xuất gia cơng hàng da giày, dệt may Sản xuất chế biến gỗ, lâm sản Sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống Sản xuất thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, trang thiết bị y tế Phần mềm Sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông điện gia dụng Sản xuất hóa chất, phân bón Sản xuất dược phẩm Xây dựng Kinh doanh Bất động sản giai đoạn đầu tư Kinh doanh bất động sản giai đoạn thu hồi BOT Kinh doanh hạ tầng sở Thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng 92 STT 28 29 30 31 32 33 34 35 Tên ngành Thương mại cơng nghiệp nặng Dịch vụ bưu viễn thơng Dịch vụ vui chơi, giải trí Kinh doanh khách sạn Kinh doanh vận tải (thủy, bộ) kho bãi Vận tải hàng không Dịch vụ tư vấn, thiết kế Dịch vụ y tế, giáo dục, cơng ích, Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV Phụ lục 2: Đặc điểm chung mức độ rủi ro khách hàng theo hạng STT Mức xếp hạng AAA Ý nghĩa Đây mức xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt Khách hàng xếp hạng AA có lực trả nợ khơng 93 AA nhiều so với khách hàng xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản nợ khách hàng xếp hạng tốt Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên A điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hồn trả đầy đủ BBB khoản nợ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hạng xếp hạng BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi BB ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy B nhiên, thời khách hàng có khả hoàn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách 94 CCC hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả không trả nợ STT Mức xếp hạng Ý nghĩa CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng C trường hợp thực C thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì Khách hàng xếp hạng D trường hợp 10 D khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ dự kiến Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Hoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay