Giáo án lớp 4 năm học 2014 2015

300 31 0
  • Loading ...
1/300 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 07:40

Gi¸o ¸n Hoạt động 2: làm việc nhóm *Mục tiêu: Đánh giá kết sản phẩm *Cách tiến hành: - Tổ chức trƣng bày theo nhóm - Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm - Hs đánh giá theo tiêu chuẩn nhóm *Kết luận: Chấm điểm hoàn thành NHẬN XÉT:2‟ - Củng cố, dặn dò - HS nhắc lại nội dung học - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ Chuẩn bị sau: đọc trƣớc học tập kết thực hành học sinh chuẩn bị vật liệu dụng cụ nhƣ sgk Chiều thứ 4, ngày 09 tháng 11 năm 2011 TiÕt 1: TỐN: ĐỀ-XI-MÉT VNG I-MỤC TIÊU - BiÕt ®Ị- xi- mét- vuông đơn vị đo diện tích - Đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị đề- xi- mét- vuông - Biết đ-ợc 1dm2 = 100cm2 B-ớc đâùu biết chuyển đổi từ dm2 sang cm2 ng-ợc lại II- DNG DY HC -GV vẽ sẵn lên bảng hình vng có diện tích dm2 đƣợc chia thành 100 ô vuông nhỏ, ô vng có diện tích 1cm2 -HS chuẩn bị thƣớc giấy có kẻ vng cm x cm III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV 3‟ A-KIỂM TRA Muốn nhân với số có tận chữ số ta làm nhƣ nào? 35‟ B.BÀI MỚI 4‟ *Hoạt động : HD HS ôn tập xăng–ti-mét vuông - GV nêu yêu cầu: vẽ hình vng có diện tích 1cm2 cm2 diện tích hình vng có cạnh xăng-ti-mét? 10‟ * Hoạt động 2: Giới thiệu đề-xi-mét vng (dm2) HOẠT ĐỘNG CƯA HS -2HS trả lời - lớp nhận xét -HS vẽ giấy kẻ -HS : 1cm2 diện tích hình vng có cạnh dài cm Tr-êng TiĨu häc Hỵp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án 21‟ 5‟ TiÕt 2: Giới thiệu đề-xi-mét vuông - GV treo hình vng có diện tích dm2 lên bảng giới thiệu: để đo diện tích hình ngƣời ta dùng đơn vị đề-xi-mét vng - Hình vng bảng có diện tích dm2 - GV hỏi: 10 cm đềxi-mét? - Vậy 100 cm2 = dm2 - GV yêu cầu HS vẽ hình vng có diện tích dm2 * Hoạt động 3: Luyện tập – thực hành Bài 1.Gọi HS làm theo mẫu: - GV yêu cầu HS thực đo cạnh hình vng -Cạnh hình vng 1dm -Một số HS đọc trƣớc lớp -HS tính nêu - HS khác nhận xét bổ sung - HS đọc yêu cầu toán -Đọc nối tiếp Bài 2: - HS tự làm vào - GV lần lƣợt đọc số đo diện tích HS lên bảng làm có số đo khác, yêu - HS đọc yêu cầu tập cầu HS viết theo thứ tự ,- HS điền: Bài - Cả lớp nhận xét bổ sung - GV viết lên bảng: 48 dm2 = …cm2 - GV yêu cầu HS điền số thích hợp - HS đọc yêu cầu BT vào chỗ trống - GV tổ chức chữa Bài 4: - GV yêu cầu HS giỏi nhà làm thêm - HS nhắc lại nội dung học - HS chuẩn bị sau C-Củng cố dặn dò -GV tổng kết học, -Dặn dò HS nhà học chun b bi sau Toán: Ôn tập I Mục tiêu: - HƯ thèng vµ cđng cè cho HS vỊ tÝnh chất giao hoán, kết hợp phép nhân - Giúp HS làm đ-ợc số tập nhân, chia số tròn chục, tròn trăm, II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án Hoạt động dạy HĐ1: KTBC - GT mới(3-5') HĐ2: H-ớng dẫn HS làm tập(30-32') Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm a x = x… b x = x… 208 x = …x 208 212 x = x 212 - GV chấm, chữa - Cđng cè cho HS vỊ t/c giao ho¸n cđa phÐp nhân Bài 2: Tính nhẩm a 9000 : 10 = b.250 x100 = 9000 : 100 = 302 x 10 = 9000 : 1000= 500 x 100 = - Gv nhận xét, khen hs Bài 3: Tính cách thuận tiÖn nhÊt a 12 x x b x 25 x 5 x x 24 5x8x3x2 - Gv gỵi ý cho hs sư dơng t/c kÕt hợp phép nhân để làm - Gv chấm bài, nhân xét * Củng cố - Dặn dò( 3' ) - Nhận xét tiết học - Dặn ôn Tiết 3: Hoạt động học - Hs nêu y/c - Cả lớp làm - Hs nối tiÕp nªu k/q - Líp n/x - Hs nªu y/c - Cả lớp làm - Hs nối tiÕp nªu k/q - Líp n/x - HS nªu y/c - Lớp làm vào - Hs lên chữa - HS nhắc lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị sau TP C : Cể CH THè NấN (Tc ng) I.MC TIấU - Biết đọc câu tục ngữ với giọng nhẹ nhàng, chậm rải - Hiểu lời khuyên qua câu tục ngữ : Cần có ý chí, giữ vững mục tiêu chọn, không nản lòng gặp khó khăn ( trả lời đ-ợc câu hỏi SGK) - Rèn kĩ năng: xác định giá trị, kĩ nhận thức thân, lắng nghe tÝch cùc II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Tranh minh hoạ - Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS phân loại câu tục ngữ vào nhóm ( xem mẫu dƣới) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV 3‟ AKTBC : HOẠT ĐỘNG CA HS Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n 35‟ 12‟ 12‟ 10‟ 3‟ Đọc Ông Trạng thả diều nêu -Đọc nộI dung _Trả lời GV nhận xét chung , ghi điểm B.Bài Giới thiệu HĐ 1:Luyện đọc -1 em đọc toàn Phân đoạn HS đọc nối tiếp ( em ) em 1, câu tục ngữ - GV hƣớng dẫn đọc từ khó : sắt, quyết, tròn, sóng… Đọc cá nhân ,nhóm GV sửa chữa cách đọc, ngắt nghỉ HS đọc to nhịp, tìm hiểu nghĩa từ : Tự sửa sai cách đọc - HS đọc theo nhóm - HS đọc nối tiếp (2 lần) GV đọc diễn cảm HS đọc thầm câu tục ngữ, thảo luận H Đ 2: Tìm hiểu -Y/c HS đọc thầm câu tục ngữ, thảo nhóm luận nhóm để trả lời câu hỏi + - HS thảo luận – Đại diện nhóm nêu ý SGK/109 kiến * Câu : – Cả lớp Gv nhận xét , chốt lại lời - Nhóm a gồm câu + giải : - Nhóm b gồm câu + - Nhóm c gồm câu + + c/ - ngắn gọn, chữ ( câu ) * Câu : Chọn ý em cho - HS đọc diễn cảm toàn - Gọi em đọc lại câu tục ngữ.- - HS đọc theo cặp Gv hỏi câu hỏi sgk/ 109 ? - HS HTL Một hs đọc diễn cảm H Đ 3: Hƣớng dẫn đọc diễn cảm -Đọc mẫu - Cả lớp giáo viên nhận xét bình - Về nhà luyện đọc cho giọng, ngắt chọn bạn đọc hay nghỉ cho nhịp C CỦNG CỐ, DẶN DÕ Nội dung tranh thể câu ? HS đọc lại ý nghĩa nhóm câu tục ngữ - HS nhắc lại nội dung học - GV nh ận xét tiết học Chuẩn bị : “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bƣởi Tr-êng TiÓu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án Tiết : Khoa học : Ôn tập I.Mục tiêu - Giúp học sinh biết đợc bị bệnh cần phải ăn uống nh ? Biết cách phòng tránh tai nạn đuối nớc II.Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A GV giíi thiƯu néi dung «n tËp B GV h-ớng dẫn HS làm tập sau: Bài Viết chữ Đ vào trớc câu trả lời cữ S vào trớc câu trả lời - HS ®äc ®Ị bµi sai - HS tù ®iỊn ®óng sai vào vào Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái, dễ ô trống chịu - 1HS lên bảng điền Khi khỏe mạnh ta cảm thấy mệt mỏi, khó - Cả lớp nhận xét chịu Khi bệnh ta cảm thấy mệt mái , khã chÞu Khi bÞ bƯnh cã thĨ cã số biểu nh chán ăn, đau bụng, tiêu chảy ,sôt , ho, - GV chữa chốt lại lời giải Bài Viết chữ Đ vào trớc câu trả lời - HS đọc đề cữ S vào trớc câu trả lời - Suy nghĩ vµ tù lµm bµi vµo sai vë bµi tËp Ngêi bị bệnh thông thờng nên ăn cháo - HS trình bày làm cho dễ tiêu Ngời bị bệnh thông htờng cần đợc ăn nhiều - HS khác nhận xét bạn trình thức ăn có giá trị dinh d-ỡng nh- thịt, cá , trứng, bày sữa, lọai rau xanh, chín, Có số bênh đòi hỏi phải ăn kiêngtheo dẫn bác sĩ - GV kết luận lời giải Bài : Bạn làm ngời cảm thấy khó chịu không bình thờng ? - HS đọc yêu cầu tập - HS tự làm - HS đọc yêu cầu tập Bài 4: Tại nên bơi tập bơi nơi có ngời lớn ph-ơngtiện cứu hộ? - HS suy nghÜ vµ lµm bµi …………………………………………………… - HS nhắc lại nội dung học - chuẩn bị sau C Củng cố dặn dò: ( phút ) - GV thu chÊm mét sè bµi Tr-êng TiĨu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo ¸n Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Sáng thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2011 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƢỜI THÂN I Mục tiêu : - Xác định đ-ợc đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với ng-ời thân theo đề SGK - B-ớc đầu biết đóng vai trò trao đổi tự nhiên, cố gắng đạt mục đích đề - Rốn cỏc k năng: Thể tự tin, lắng nghe tích cực, giao tiếp, thể cảm thông II Ðồ dùng day hoc: -Bảng phụ III Các hoat động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS T.G 3‟ A.Kiểm tra -2 em đọc lại đƣợc chuyển thể - HS đọc lại học trƣớc từ trích đoạn kịch Yết Kiêu 40‟ B.Bài Giới thiệu ghi bảng Đọc lại đề tìm hiểu vấn đề 7‟ Hoạt động 1.Phân tích đề Ghi đề lên bảng gạch chân trọng tâm *Xác định mục đích trao đổi - em với ngƣời thân Cuộc trao đổi diễn ai? -1 ngƣời có ý chí nghị lực -Trao đổi nội dung gì? -Thể thái độ khâm phục nhân vật Khi trao đổi cần ý điều gì? truyện… -Đọc gợi ý -Đọc tên truyện tên nhân vật mà 15‟ Hoạt động 2.Tiến hành trao đổi chọn Treo bảng phụ ghi tên nhân vật -Đọc thầm trao đổi SGK Phát biểu chọn nhân vật làm mẫu -Đọc gợi ý -Ngƣời nói chuyện vơí em ai? -Thảo luận theo cặp -Em xƣng hô nhƣ nào? Thực hỏi đáp -Em chủ động nói chuyện với ngƣời -Ngƣời thân thân hay ngƣời thân gợi nói chuyện -Là em, con… 16‟ Hoạt động Thực hành trao đổi -Em chủ động nói chuyện -Nêu tiêu chí -Theo cặp Trình bày -Bình chọn –tuyên dƣơng cặp trình bày 4‟ C.Củng cố dặn dò TiÕt 1: Tr-êng TiĨu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo ¸n Thực trao đổi ý kiến với ngƣời hay thân - HS nhắc lại nội dung tiết học -Chuẩn bị sau - chuẩn bị sau Tiết : CHÍNH TẢ Nghe-viết : NẾU CHƯNG MÌNH CĨ PHẫP L I.MC TIấU: - Nhớ viết tả; trình bày khổ thơ chữ - Làm BT3 ( viết lại chữ sai tả câu cho ); làm đ-ợc BT2a 2b - HS khá, giỏi lảm yêu cầu BT3 SGK ( viết lại câu ) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a, 2b, BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HỌC A.KTBC : vời vợi, thoang 3‟ thoảng,ngậm đòng HS lên bảng viết, - GV nhận xét HS khác viết bảng B Bài mới, Giới thiệu ghi bảng 30‟ * Hoạt động 1:Nghe – viết 20‟ - HS đọc tồn tả “Nếu a.Hƣớng dẫn tả - Đoạn thơ giới thiệu ƣớc mơ có phép lạ ” bạn nhỏ? - HS đọc mẫu lần -Viết từ khó vào bảng b/ GV cho hs viết tả - HS viết tả,viết theo tốc độ viết quy định HS viết - HS đọc lại tồn tả lƣợt Dò bài, tự sửa lỗi c/ Chấm chữa - GV chấm từ đến - GV nhận xét chung viết HS 10‟ Điền vào chỗ trống * Hoạt động BT2 a/ Điền âm đầu s hay x Đọc yêu cầu - Cho HS đọc yêu cầu BT2 + đọc - Các em làm vào đoạn thơ GV chốt lại :sang- xíu- sức- sức sống- sáng - HS trả lời Đoạn thơ miêu tả loi trỏi Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n 5‟ nào? Các em đọc yêu cầu BT3 + đọc BT3 : Trò chơi : Tìm từ nhanh câu a, b, c, d - GV dán tờ giấy chuẩn bị - Các em thực làm trƣớc lên bảng lớp - Nhận xét - HS nhắc lại nội dung học C-Củng cố, dặn dò: - Xem trƣớc bài: Ngƣời chiến sĩ - Chuẩn bị học sau giàu nghị lực, ý âm tr/ch, vần ƣơn/ƣơng - GV nhận xột tit hc Thứ ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tiết 1: Toán: Mét vuông I Mục tiêu: - Biết mét vuông đơn vị đo diện tích, đọc, viết đ-ợc" mét vuông" " m2" - Biết 1m2= 100dm2 ng-ợc lại B-ớc đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2, cm2 II Đồ dùng dạy học : - Hình vuông cạnh 1m chia thành 100 ô vuông III Các HĐ dạy học : KT cò: dm2 = cm2 10cm2 = dm2 H§1( 17-20') Giới thiệu m2 - Nhiều HS nhắc lại - Mét vuông đơn vị đo diện tích - Quan sát hình chuẩn bị - Treo hình vuông ? Mét vuông diện tích hình vuông có - Mét vuông diện tích hình vuông có cạnh dài 1m cạnh bao nhiêu? - vài HS nhắc lại - GV giới thiệu cách đọc cách viết - Đọc: Mét vuông - Viết: m2 ? - Có 100 hình vuông nhỏ Đếm hình vuông có ô hình vuông nhỏ ? - 1m2 = 100dm2 - VËy 1m2 = ….dm2 100dm2 = 1m2 H§2: Thùc hành (13-15') - Đọc, viết theo mẫu Bài 1(T65) : ? Nêu y/c? - Làm vào SGK,2 HS lên bảng, NX - Viết số thích hợp vào chỗ trống Bài 2(T65) : ? Nêu y/c? - Làm cá nh©n 1m2 = 100dm2 400dm2 = 4m2 - GV chÊm, chữa 100dm2 = 1m2 2110m2 = 211 000dm2 1m2 = 10 000cm2 15m2 = 150 000cm2 Tr-êng TiÓu häc Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án Bài 3(T65) : Giải toán ? Nêu kế hoạch giải? - Chấm bài, nhận xét 10 000cm2 = 1m2 10dm2 2cm2 = 1002cm2 - Đọc đề, phân tích đề làm - Tính diện tích viên gạch - Tính diện tích phòng - Đổi đơn vị đo diện tích Bài giải: Diện tích viên gạch lát là: 30 x 30 = 900 (cm2) Diện tích phòng là: 900 x 200 = 180 000 (cm2) 180 000cm2 = 18m2 Đáp số: 18m2 Củng cố dặn dò (3') - Nhận xét chung học - Ôn làm lại Chuẩn bị sau Tiết 2: Khoa học: Mây đ-ợc hình thành nh- nào? M-a từ đâu ra? I Mục tiêu: - Biết mây, m-a chuyển thể n-ớc tự nhiên II Đồ dùng dạy học: - Các hình minh hoạ cho III Các hoạt động dạy học: KT cũ : ? N-ớc tồn thẻ nào? ? Nêu t/c n-ớc thể khí, thể rắn? HĐ1: Tìm hiểu chuyển thể n-ớc tự nhiên(13-15') - Thảo luận nhóm B-ớc1: Tổ chức h-ớng dẫn - Nghiên cứu câu chuyện: Cuộc phiêu l-u giọt n-ớc (T46-47) - Kể lại câu chuyện - Đọc lời thích B-ớc2: Làm việc cá nhân - N-ớc từ ao, hồ, sông, suối bốc gặp ? Mây đ-ợc hình thành nh- nào? không khí lạnh ng-ng tụ thành đám mây - Các đám mây lên tiếp tục bay lên cao, ? N-ớc m-a từ đâu ra? lên cao lạnh nhiều hạt n-ớc nhỏ hợp lại thành giọt n-ớc lớn , trĩu * GV kết luận nặng rơi xuống tạo thành m-a - Đọc mục bạn cần biết - 2, hs phát biểu Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án ? Nêu vòng tuần hoàn n-ớc tự nhiên? - Hiện t-ợng n-ớc bay thành n-ớc, từ n-ớc ng-ng tụ lại thành n-ớc xảy lặp lặp lại , tạo vòng HĐ2: Trò chơi đóng vai Tôi giọt n-ớc tuần hoàn n-ớc thiên nhiên * Củng cố kiến thức học Vòng tuần hoàn n-ớc tự nhiên - Chia lớp thành nhóm B-ớc1: Tổ chức HD - Phân vai: giọt n-ớc, n-ớc, mây B-ớc 2: Làm việc theo nhóm trắng, mây đen, giọt m-a - Thêm lời thoại - Các nhóm lên trình bày B-ớc3: Trình bày, đánh giá - Gv đánh giá( trình bày sáng tạo, - Nx, đánh giá nhóm bạn( trạngthái n-ớc giai đoạn haykhông) nội dung học tập) Củng cố, dặn dò(3') - NX chung tiết học - Ôn lại bài, chuẩn bị sau Tiết 2: Tập làm văn: Mở văn kể chuyện I Mục tiêu: - Nắm đ-ợc hai cách mở trực tiếp mở gián tiếp văn kể chuyện (ND ghi nhớ) - Nhận biết đ-ợc mở theo cách học( BT1, BT2, mục III); b-ớc đầu viết đ-ợc đoạn mở theo cách gián tiếp( BT3, mục III) II Đồ dùng dạy học : - Bảng lớp, bảng phụ III Các hoạt động dạy học: KTbài cũ(3-5') - Thực hành trao đổi với ng-ời thân ng-ời có nghị lực v-ơn lên Bài mới(30-32') a Giới thiệu : b Phần nhận xét : Bài1,2(T112) : ? Nêu y/c? - Đọc nội dung tập ? Tìm đoạn mở chuyện? - hs thực hành trao đổi - NX, bổ sung cho bạn - HS nêu - 1,2 hs đọc nội dung tập - Trời mùa thu mát mẻ cố sức tập chạy Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án 30' 5'  GV nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập HĐ1: Hướng dẫn luyện tập Cách tiến hành: Bài 1: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  HS làm  GV theo dõi nhận xét Bài 2: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  HS tự làm bài, sau gọi HS đọc làm trước lớp  GV theo dõi nhận xét Bài 3: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  Muốn viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn phải làm gì?  GV theo dõi nhận xét 3.Củng cố- Dặn dò:  Muốn so sánh hai phân số có mẫu số ta làm  Tổng kết học T2: To¸n:  HS lên bảng làm, HS so sánh hai cặp phân số , lớp làm bảng  1HS đọc làm, lớp làm vào BT  Chúng ta phải so sánh phân số với  HS lên bảng làm, lớp làm vào BT - HS nhắc lại nội dung baứi hoùc - HS chuaồn bũ baứi sau Ôn tập I) Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn tập phân số, cách rút gọn phân số, phân số so sánh phân số với - Yêu cầu HS làm đ-ợc tập phân số, luyện kĩ giải toán II) Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV giíi thiƯu néi dung «n tËp GV h-ớng dẫn HS làm tập sau Bài 1: Rút gọn phân số sau: - HS đọc yêu cầu tập Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án 15 22 ; ; ; 12 25 11 88 b) ; ; ; 100 72 99 a) 75 75 ; 36 300 63 10 - GV ch÷a bài, chốt lại lời giải Bài 2: Trong phân số sau đây, phân số 25 71 48 tối giản? Vì ? ; ; ; ; ; 35 72 32 ; 27 12 - GV chữa bài,nhận xét Bài : Quy đồng mẫu số phân số: ; b) vµ ; 7 c) ; vµ a) vµ 15 11 vµ 12 48 - GV theo dõi gợi ý cho HS yếu làm - GV tổ chức chữa bài, nhận xét làm học sinh Bài 4: Một ng-ời ®i ®-ỵc 524 m giê Hái nÕu ng-ời 30 phút đ-ợc đoạn đ-ờng dài mét? - Cả lớp giáo viên nhận xét, chữa III) Củng cố dặn dò: ( phút ) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học - HS độc lập làm - HS lên bảng làm - lớp nhận xét - HS nêu cách rút gọn - 1HS đọc yêu cầu đề - HS độc lập làm - HS lên bảng làm - HS khác nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS tự lập làm - HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc đề - HS tự làm - HS lên bảng giải - HS nhắc lại nội dung học - chuẩn bị sau T3: Tiếng Việt: ÔN Tập I Mục tiêu - Luyện viết chữ đẹp cho hs - Ôn tập câu kể, vốn từ , trò chơi- đồ chơi, văn miêu tả II Hoạt động dạy học HĐ1 Luyện viết chữ đẹp Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n - y/ c HS viết " Rất nhiều mặt trăng" ( phần 1) - Viết luỵện viết in 17 HĐ2 HS làm tập Bài Xếp trò chơi d-ới vào hai nhóm: Trò chơi học tập trò chơi giải trí Bịt mắt bắt dê, điền ô chữ, ghép lời vào tranh, r-ớc đèn ông sao, kéo co, ghép tiếng tạo từ, đọc thi truyền điện, nhảy dây, đá cầu, nghe đọc đoạn đoná tên bài, tìm nhanh đọc đúng, thả diều, hái hoa luyện chữ Bài Trong câu d-ới câu câu kể: a Có lần tập đọc, nhét tờ giấy thấm vào mồm b Răng em đau, phải không? c Ôi đau quá! d em bị đau Thế câu kể ? Bài Gạch d-ới câu kể Ai làm gì? đoạn văn sau: Đến gần tr-a , ban vui vẻ chạy lại Con khoe với bạn hoa Nghe nói bạn muốn đ-ợc xem Con dẫn bạn đến nơi hồng Con vạch tìm hồng bạn thích thú Bài 4: Viết đoạn văn giới thiệu việc em làm ngày nghỉ, có năm câu kể Ai làm gì? Bài Một hôm em dọn dẹp lại nhà cửa , tháy có đồ chơi mà hồi nhỏ em thích Hãy tả lại đồ chơi HĐ3 Củng cố dặn dò HS ôn lại câu kể, văn miêu tả T4: Kú Thuaọt: TRNG CÂY RAU, HOA ( Tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách chọn rau hoa đem trồng - Biết cách trồng rau, hoa luống chậu - Trồng đƣợc rau, hoa luống chậu II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Cây cin rau, hoa để trồng - Túi bầu có chứa đất - Cuốc, dầm xới, bình tƣới nƣớc có vòi hoa sen( loại nhỏ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1‟) 2.Kiểm tra cũ (5‟) Kiểm tra ghi nhớ, vật liệu dụng c Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n 3.Bài mới: ( 28 phút ) Hoạt động dạy *Giới thiệu ghi đề Hoạt động 1: làm việc theo nhóm *Cách tiến hành: - Gv nhận xét hệ thống bƣớc trồng - Gv kiểm tra vật liệu dụng cụ thực hành -Phân chia nhóm, giao nhiệm vụ, qui định thời gian, nơi làm việc *Kết luận: nhƣ ghi nhớ sgk/59 Hoạt động 2: làm việc cá nhân *Cách tiến hành: -Các tiêu chuẩn đánh giá: + Hoàn thành thời gian qui định - Gv nhận xét, đánh giá kết qủa học tập hs - Gv hƣớng dẫn hs trả lời câu hỏi cuối sgk Hoạt động học - Hs nhắc lại bƣớc cách thực qui trình trồng - Nhắc nhở hs rửa dụng cụ vệ sinh chân tay sau thực hành xong - HS suy nghĩ nêu cách trình bày: + Chuẩn bị đầy đủ vật liệu dụng cụ trồng + Trồng dúng khoảng cách qui định.Các luống cách thẳng hàng + Cây sau trồng đứng thẳng, vững, không bị trồi rễ lên IV NHẬN XÉT: - Củng cố, dặn dò: ( phút ) - GV nhận xét chuẩn bị tinh thần thái độ học tập kết thực hành học sinh Chuẩn bị sau:đọc trƣớc chuẩn bị dng c thc hnh Chiều thứ ngày 01 tháng 02 năm 2012 T1: Toaựn: So sánh hai phân số kh¸c mÉu sè I MỤC TIÊU:  Biết cách so sánh hai phân số khác mẫu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Hai băng giấy kẻ phần học SGK Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Hoạt động giáo viên 5' 1.KTBC: - GV gọi HS lên làm BT4 - VBT  GV nhận xét, ghi điểm 16' 2.Bài mới: Giới thiệu bài:So sánh hai phân số khác mẫu số HĐ1: HD so sánh hai phân số khác mẫu số  GV đưa hai phân số2/3 3/4yêu cầu HS tìm cách so sánh hai phân số với  GV tổ chức cho nhóm HS nêu cách giải nhóm  GV: Dựa vào hai băng giấy so sánh hai phân số 2/3 ¾  GV hướng dẫn cách so sánh hai phân số khác mẫu số - ta phải quy đồng mẫu số hai phân số  Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm ntn? 20' HĐ2: Luyện tập thực hành Cách tiến hành: Bài 1: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  HS làm  GV theo dõi, chữa vàø nhận xét Bài 2: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  HS tự làm  GV theo dõi nhận xét Bài 3: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  Muốn biết bạn nhiều bánh ta làm ? Hoạt động học sinh  HS lên bảng làm  HS khác nhận xét  HS thảo luận theo nhóm, nhóm HS để tìm cách giải  Một số nhóm nêu ý kiến  HS lắng nghe  Ta quy đồng mẫu số hai phân số so sánh tử số hai phân số  HS lên bảng làm, lớp làm vào  HS khác nhận xét  HS lên bảng làm, lớp làm vào BT  Chúng ta phải so sánh số bánh mà hai bạn ăn với Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n 5'  GV yêu cầu HS giỏi nhà làm thêm 3.Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xét tiết học T2: - HS nhắc lại nội dung học - chuẩn bò sau Toán : Ôn tập I Mục tiêu: Củng cố số dạng toán học, đổi đơn vị đo diện tích, cách tính giá trị biểu thức ôn tập kĩ tính diện tích hình bình hành vả giải toán II Hoạt động dạy học Hoạt động dạy HĐ1:Giới thiệu nd tiết ôn tập HĐ2: H-ớng dẫn làm tập Bài1: Điền số thích hợp vào chỗ chÊm 12m2 = dm2 300cm2 = .dm2 5m219dm2 = .dm2 7dm254 cm2 = cm2 148 cm2 = dm2 cm2 Bµi2: Tính giá trị biểu thức: 856 : 214 + 1284 : 214 (856 + 1284) : 214 625 + 1875 : 125 (625 + 1875 ) : 125 Bµi3:a Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm nh- nào? b Tính diện tích hình bình hành có dộ dài đáy chiều cao nh- sau: - a = 12m, h = 10 m - a = 125cm, h = 85 cm - a =2dm , h = 15cm Bài 4: Một tổ sản xuất , tháng tr-ớc trung bình ngày làm đ-ợc 132 dụng cụ , tháng trung bình ngày làm đ-ợc 156 dụng cụ Hỏi sau ngày tháng tổ sản xuất làm đ-ợc số dụng cụ làm tháng tr-ớc ( tháng làm việc 26 ngày) Hoạt động học Thảo luận N2 Báo cáo kết Nhận xét HS làm vào hs lên bảng làm Nhận xét HS làm vào hs lên bảng làm Nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS tự làm - HS lên bảng giải - Cả lớp nhận xét Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n - GV tỉ chøc chữa Bài 5:tính giá trị số m : n , biÕt: a m = 27 336 b m = 37 948 n = 68 n = 358 - GV chữa bài, nhận xét Bài6: Tìm X: a) X x72 = 144 x 303, b) 1736 : X = 196 :7 c) X : 316 = 111 + 202 c) X x 35 = 25 x 49 - GV tổ chức chữa bài, nhận xét làm HS HĐ3: Củng cố - dặn dò Nhận xét tiết học - Dặn HS nhả học chuẩn bị sau T3: HS làm vào hs lên bảng làm Nhận xét - HS đọc đề tự làm - HS lên bảng làm - HS nhắc lại nội dung học - Chuẩn bị sau Taọp ủoùc: CHễẽ TET I.MUẽC TIEU: - Biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng,tình cảm - Hiểu Nd : Cảnh chợ Tết miền trung du có nhiều nét đẹp thiên nhiên, gợi tả sống êm đềm người dân quê ( trả lời Ch, thuộc vài câu thơ yêu thích) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa đọc SGK tranh ảnh chợ Tết (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1/ Khởi động : Ổn đònh tổ chức 2/ Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên đọc “Sầu riêng”, trả lời câu hỏi sau đọc 3/ Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1:* GV giới thiệu ‚Chợ Tết” - Học sinh nhắc lại đề Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt a) Luyện đọc: - HS luyện đọc theo cặp -1 hs đọc toàn - HS đọc -1-2 HS đọc - GV cho HS đọc tiếp nối đoạn thơ - HS lắng nghe GV hướng dẫn em đọc từ ngữ khó giúp HS hiểu từ ngữ giải sau bài; Tr-êng TiĨu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo ¸n b) Tìm hiểu bài: GV gợi ý HS trả lời câu hỏi SGK:  Người ấp chợ Tết khung cảnh đẹp nào? - Mặt trời lên làm đỏ dàn dãi mây trắng sương sớm Núi đồi cúng làm duyên- núi uốn áo the xanh, đồi thoa son… - Những thằng cu mặc áo màu đỏ  Mõi người đến chợ Tết với dáng vẻ chạy lon xon; cụ già chóng gậy riêng sao? bước lom khom…  Bên cạnh dáng vẻ riêng người - điểm chung họ: ai vui chợ Tết có điểm chung? vẻ : tưng bừng chợ Tết…  Bài thơ tranh giàu màu - Trắng, đỏ, hồng, lam, xanh, biếc, sắc chợ Tết Em tìm từ ngữ thắm vàng tía son tạo nên tranh giàu màu sắc - HS trả lời : Bài thơ tranh chợ Tết miền trung du giàu màu sắc GV hỏi nội dung thơ: vô sinh động Qua tranh GV chốt ý chính: Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm phiên chợ Tết ta thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhòp người dân quê vào HTL thơ dòp Tết Gọi HS đọc tiếp nối thơ- GV kết hợp hướng dẫn em đọc biểu cảm thể HS đọc tiếp nối n dung thơ HS luyện đọc thi đọc diễn cảm GV hướng dẫn HS lớp luyện đọc Thi đọc thuộc lòng khổ HS nhẩm HTL thơ Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò - HS nêu nội dung thơ - Nội dung thơ gì? - HS nhắc lại nội dung học - Dặn HS nhà HTL thơ - chuẩn bò sau - GV nhận xét tiết học TiÕt : Khoa häc «n tËp A Mục tiêu: - Nêu đ-ợc vai trò âm ®êi sèng ( giao tiÕp víi qua nói, hát, nghe; - Dùng để làm tín hiệu : tiếng trống, tiếng còi xe ) - Nêu đ-ợc ích lợi việc ghi lại đ-ợc âm B Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị theo nhóm: chai cốc giống nhau, tranh ảnh vai trò âm sống, tranh ảnh loại âm khác - Một số đĩa, băng cát sét, đài cát sét Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án C Hoạt động dạy học Hoạt động thầy I- Tổ chức II- KiĨm tra: Nªu vÝ dơ vỊ sù lan trun âm qua chất lỏng, chất rắn III- Dạy Khởi động: Tr/ chơi Tệm từ diển t âm - Giáo viên chia lớp thành nhóm chơi: Một nhóm nêu tên nguồn phát âm Một nhóm tìm từ phù hợp diễn tả âm + HĐ1: Tìm hiểu vai trò âm đời sống * Mục tiêu: Nêu đ-ợc vai trò âm đời sống * Cách tiến hành B1: Cho học sinh làm việc theo nhóm - Q/ sát H 86 ghi lại vai trò âm B2: Giíi thiƯu kÕt qu¶ cđa tõng nhãm - NhËn xÐt bổ xung + HĐ2: Nói âm -a thích âm không thích * Mục tiêu: Giúp học sinh diễn tả thái độ tr-ớc giới âm xung quanh Phát triển kỹ đánh giá * Cách tiến hành - GV nêu vấn đề để HS nêu ý kiến + HĐ3: Tìm hiểu lợi ích việc ghi lại đ-ợc âm * Mục tiêu: Nêu đ-ợc ích lợi việc ghi lại đ-ợc âm * Cách tiến hành B1: Giáo viên đặt vấn đề cho nghe đĩa B2: HS th/ luận ích lợi việc ghi lại â/thanh B3: Thảo luận cách ghi âm + HĐ4: Trò chơi làm nhạc cụ * Mục tiêu: Nhận biết đ-ợc âm nghe cao, thấp khác * Cách tiến hành: Cho nhóm làm nhạc Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung - Học sinh thực hành chơi tìm từ diễn tả âm - Các nhóm quan sát hình 86 ghi lại vai trò âm - Từng nhóm báo cáo kết - Học sinh trả lời ý kiến giải thích lí thích không thích loại âm - Học sinh nghe đĩa hát - Nêu lợi ích việc ghi lại âm Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án cụ IV- Hoạt động nối tiếp: Củng cố: Nêu ích lợi việc ghi lại đ-ợc âm Dặn dò: Vận dụng học vào sống Chuẩn bị sau:Tranh ảnh loại tiếng ồn việc phòng tránh Thứ ngày 02 tháng 02 năm 2012 T1: Taọp làm văn: LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI I MỤC TIÊU: - Biết quan sát cối theo trình tư hợp lí, kết hợp giác quan quan sát - Bước đầu nhận giống khác miêu tả loài với miêu tả cây.(BT1) - Ghi lại quan sát em thích theo trình tự đònh(BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Một số tờ phiếu kẻ bảng thể nội dung tập 1a,b - Bảng viết sẵn lời giải BT 1d,e, tranh ảnh số loài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Bài cũ: ( phút ) 2 HS đọc lại dàn ý tả ăn Bài mới: ( 16 phút ) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu “Luyện tập quan sát - HS đọc- Cả lớp theo dõi SGK cối” - HS nhóm đọc thầm, trao đổi, viết Hoạt động 2: ( 15 phút ) vắn tắt câu trả lời; trả lời miệng Hướng dẫn HS luyện tập - Đại diện nhóm trình bày kết Bài tập 1: - HS đọc nội dung BT1 - HS đọc - HS làm theo nhóm nhỏ - HS trình bày - Gv nhận xét, chốt lại lời giải - HS dựa vào quan sát, ghi lại Bài tập 2: Tr-êng TiĨu häc Hỵp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án - HS đọc yêu cầu - GV giao việc - HS làm bài, - HS trình bày - GV nhận xét-cho điểm số ghi chép tốt Hoạt động 4: Củng cố,dặn dò - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà tiếp tục quan sát chọn để hoàn chỉnh kết quan sát T2: kết quan sát giấy - HS trình bày kết quan sát - Cả lớp nhận xét - HS nhắc lại nội dung học - chuẩn bò sau Chính tả (Nghe- viết): SẦU RIÊNG I.MỤC TIÊU: - Nghe- viết tả, trình bày đoạn văn trích - Làm BT3( kết hoẹp dọc văn sau hoàn chỉnh )hoặc BT2 a/b, BT GV soạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 3-4 tờ phiếu khổ to photo viết nội dung BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1/ Kiểm tra cũ: ( phút ) 2-3 HS viết bảng lớp(GV đọc) 5-6 từ bắt đầu r/d/gi luyện viết BT3 2/ Bài mới: ( 16 phút ) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1:Giới thiệu viết - Học sinh nhắc lại đề tả “ Sầu riêng” Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe- viết - HS theo dõi SGK - Cả lớp đọc thầm - HS đọc đoạn văn cần viết tả - HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết - Học sinh viết - Đổi soát lỗi cho tự sửa tả - HS gấp sách GK GV đọc câu chữ viết sai HS viết - GV chấm sửa sai từ đến 10 Tr-êng TiĨu häc Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án Nhận xét chung Hoạt động 3: ( 15 phút ) Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2/35SGK ( HS chọn đọan) - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS đọc thầm - GV mời HS lên bảng điền - HS đọc lại dòng thơ hoàn chỉnh - GV chốt lại lời giải đúng: Bài tập 3: - Gv gọi HS nêu yêu cầu tập - HS đọc làm - HS trình bày - Gọi HS nhận xét- GV chốt lời giải đúng: Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò ( phút ) - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS ghi nhớ từ ngữ luyện viết tả, học thuộc lòng khổ thơ BT T1: - Nêu yêu cầu - Đọc thầm dòng thơ, làm vào tập - HS lên bảng làm - Lớp nhận xét - 2-3 HS đọc lại -HS nêu - Cả lớp đọc thầm làm - HS trình bày tiếp sức – lớp nhận xét - HS nhắc lại nội dung học - chuẩn bò sau Thứ ngày 03 tháng 02 năm 2012 Toán: LUN TËP I MỤC TIÊU: Giúp HS:  Biết so sánh hai phân số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Hoạt động giáo viên 5' 1.KTBC:  HS lên bảng làm BT2 tập Hoạt động học sinh  1HS lên baỷng laứm Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 – 2015 Gi¸o ¸n 32' 5' T2:  GV nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới: Giới thiệu bài:Luyện tập HĐ1: Hướng dẫn luyện tập Bài 1: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm ntn?  GV yêu cầu HS làm  GV theo dõi nhận xét Bài 2: HS đọc đề  BT yêu cầu gì?  H:Với toán so sánh hai phân số , trường hợp áp dụng cách so sánh phân số với 1?  HS tự làm  GV theo dõi nhận xét Bài 3: HS đọc đề  BT yêu cầu gì? H: Khi so sánh hai phân số có tử số , ta dựa vào mẫu số để so sánh ntn?  HS tự làm  GV theo dõi nhận xét Bài 4: HS đọc đề - GV hướng dẫn yêu cầu HS giỏi nhà làm thêm 3.Củng cố- Dặn dò:  Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm nào?  Chuẩn bò: Luyện tập chung  Tổng kết học  HS khác nhận xét - HS đọc yêu cầu BT - HS trả lời  HS lên bảng làm, HS thực so sánh hai cặp phân số.cả lớp làm bảng  Khi hai phân số cần so sánh có phân số lớn phân số nhỏ  HS lên bảng làm, lớp làm vào BT  Với hai phân số có tử số phân số có mẫu số lớn phân số bé ngược lại  1HS lên bảng làm, lớp làm vào BT - 1HS đọc yêu cầu BT - HS nhắc lại nội dung học - Chuẩn bò sau Khoa häc ¢m cc sèng (tiÕp) Tr-êng TiĨu häc Hỵp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án A Mục tiêu: Sau này, HS biết: - Nhận biết đ-ợc số loại tiếng ồn - Nêu đ-ợc số tác hại tiếng ồn biện pháp phòng chống - Có ý thức thực đ-ợc số loại hoạt động đơn giản góp phần chống ô nhiễm tiếng ồn cho thân ng-ời xung quanh B Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị nhóm: Tranh ảnh loại tiếng ồn việc phòng chống C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò I- Tổ chức: - Hát II- Kiểm tra: Nêu vai trò âm - HS trả lời đời sống - Nhận xét bổ sung III- Dạy mới: + HĐ1: Tìm hiểu nguồn gây tiếng ồn * Mục tiêu: Nhận biết đ-ợc số loại tiếng ồn * Cách tiến hành: - Học sinh trả lời giải thích - GV hỏi: Có loại âm yêu thích muốn ghi lại để th-ởng thức? - Loại không -a thích? - Học sinh quan sát hình 88 vµ bỉ xung B1: Cho HS lµm viƯc nhãm thêm loại tiếng ồn tr-ờng nơi sinh - Quan sát hình 88-SGK bổ sung tiếng sống ồn nơi sinh sống B2: Các nhóm báo cáo thảo luận chung - Các nhóm báo cáo kết phân loại - GV nhận xét kết luận tiếng ồn để nhận thấy hầu hết + HĐ2: Tìm hiểu tác hại tiếng ồn tiếng ồn ng-ời gây biện pháp phòng chống * Mục tiêu:Nêu đ-ợc số tác hại tiếng ồn biện pháp phòng chống * Cách tiến hành: - Học sinh quan sát hình 88 trả lời B1: HS đọc quan sát hình trang 88 - Thảo luận trả lời câu hỏi SGK - Các nhóm trình bày kết B2: Các nhóm trình bày tr-ớc lớp - Đọc mục bạn cần biết trang 89 sgk - GV giúp HS ghi nhËn mét sè biƯn ph¸p tr¸nh tiÕng ån - GV kết luận nh- mục bạn cần biết + HĐ3: Nói việc nên / Không nên làm để góp phần chống tiếng ồn cho thân ng-ời xung quanh * Mục tiêu: Có ý thức thực đ-ợc số hoạt động đơn giản để góp phần - Học sinh thảo luận việc em chống ô nhiễm tiếng ồn cho thân nên không nên làm để góp phần chống ô ng-ời xung quanh nhiễm gây tiếng ồn lớp, nhà nơi Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án * Cách tiến hành: công cộng B1: Cho học sinh thảo luận nhóm việc nên không nên làm B2: Các nhóm trình bày thảo luận chung IV Hoạt động nối tiếp: Củng cố: Nêu tác hại tiếng ồn biện pháp phòng tránh ? Dặn dò: Học bài, xem tr-ớc sau Chuẩn bị sau:Tranh ảnh loại tiếng ồn việc phòng tr¸nh T3: Tập làm văn: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I.MỤC TIÊU: - Nhận biết số điểm đặc sắc cách quan sát miêu tả phận cối số đoạn văn mẫu(BT1) - Viết đoạn văn miêu tả lá( thân, gốc) em thích(BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: Một tờ phiếu viết lời giải BT1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Kiểm tra cũ: 2-3 HS đọc kết quan sát em yêu thích khu vực trường em nơi em ở- BT 2 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu mới” Luyện tập miêu tả phận cối” Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập - Cả lớp theo dõi SGK Bài tập 1: - HS đọc thầm đoạn văn, suy - HS tiếp nối đọc nội dung BT1 nghó, trao đổi bạn, phát - GV giao việc cách tả tác giả - HS trình bày đoạn có dáng ý - GV nhận xét - HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu BT Tr-êng TiĨu häc Hỵp Thamh B Năm học 2014 2015 ... Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé L - -nác-đô cảm thấy chán ngán ? - Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ để làm ? Thầy giáo đòi hỏi học trò đức tính ? - L - -nác-đô đa Vin-xi thành đạt nhƣ ? - Theo em, nguyên... nêu y/c - Cả lớp làm - Hs lên bảng viết - Lớp n/x - HS đọc đề - Lớp làm vào - Hs lên chữa - HS nhắc lại nội dung học - Chuẩn bị sau Tr-ờng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Giáo án Tiết :... dạy học - Chân dung L - -nác-đô đa Vin-xi SGK - Một số chụp, tác phẩm L - -nác-đô đa Vin-xi ( có) III.Các hoạt động dạy học Tr-êng Tiểu học Hợp Thamh B Năm học 2014 2015 Gi¸o ¸n T.G Hoạt động giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 năm học 2014 2015, Giáo án lớp 4 năm học 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay