Mô hình công nghiệp hóa của một số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

122 25 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 00:46

Công nghiệp hóa là chặng đường phát triển tất yếu của các nền kinh tế chậm phát triển, nhằm chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp mang tính tự cấp, tự túc khép kín với lao động thủ công là chủ yếu sang một nền kinh tế công nghiệp, vận hành theo cơ chế thị trường dựa trên sự phân công lao động xã hội phát triển ở trình độ cao. Theo trục thời gian, các nước lần lượt tiến hành công nghiệp hóa nhưng có sự khác nhau về mô hình lựa chọn, nội dung chiến lược, giải pháp thực hiện và các bước đi cụ thể do mỗi nước có những đặc điểm khác nhau, mỗi thời đại có những điều kiện khác nhau nên mô hình công nghiệp hóa mà mỗi nước lựa chọn cũng không giống nhau. Tuy nhiên, những nước đi sau hoàn toàn có thể rút ngắn được thời gian đạt tới mục tiêu công nghiệp hóa so với các nước đi trước nhờ những nước đi sau có thể tiếp cận đến các nguồn lực để tiến hành công nghiệp hóa (vốn, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực) với thời gian ngắn hơn (so với các nền kinh tế đi trước). Đồng thời, các nền kinh tế đi sau còn có khả năng tránh khỏi những sai lầm mà các nước đi trước mắc phải nhờ việc học hỏi kinh nghiệm. Nhưng ‘rút ngắn” quá trình công nghiệp hóa chỉ là một khả năng khách quan, không phải là điều tất yếu, đương nhiên cho mọi nước đi sau. Lịch sử thế giới cho đến nay mới chỉ ghi nhận một số nước tận dụng được cơ may do thời đại tạo ra để bứt lên. Trong thời đại phát triển cổ điển thì đó là những nước như Mỹ cùng với một số nước Tây Âu và Nhật Bản – nhóm các nước công nghiệp hóa theo mô hình cổ điển rút ngắn, đó là những nước đi sau dựa trên khuôn mẫu và kỹ thuật công nghệ của những nước đi trước để rút ngắn thời gian của các giai đoạn trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa của mình. Trong thời đại phát triển hiện đại, khả năng “rút ngắn” tiến trình công nghiệp hóa cũng xuất hiện ở một số nước Đông Á – những nước đã thực hiện được một sự phát triển thích ứng với tiến trình phát triển hiện đại và đạt được một sự thần kỳ trong phát triển mà thế giới vẫn gọi “sự thần kỳ Đông Á”, các nước ở Đông Á đã thành công trong việc tận dụng thời cơ để thực hiện việc bứt phá phát triển, vượt qua bẫy trung bình, đuổi kịp các nền kinh tế đi trước. Vì vậy, việc nghiên cứu “Mô công nghiệp hóa của một số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam” là rất cần thiết nhất nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam cũng đang lựa chọn mô hình công nghiệp hóa – hiện đại hóa rút ngắn, những bài học kinh nghiệm từ sự phát triển của các nước Đông Á sẽ có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc cho việc lựa chọn mô hình công nghiệp hóa-hiện đại hóa của nước ta hiện nay. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HĨA VÀ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHIỆP HĨA VÀ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HÓA .5 1.1.1 Các quan niệm công nghiệp hóa, chất nội dung cơng nghiệp hóa .5 1.1.2 Các quan niệm đặc trưng mơ hình cơng nghiệp hóa 14 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG NGHIỆP HĨA 16 1.2.1 Tiêu chí đánh giá cơng nghiệp hóa Tổ chức chương trình phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) 16 1.2.2 Tiêu chí đánh giá cơng nghiệp hóa H.Chenery – nhà kinh tế học người Mỹ .17 1.2.3 Tiêu chí đánh giá cơng nghiệp hóa A.Inkeles 17 1.2.4 Tiêu chí đánh giá cơng nghiệp hóa Việt Nam 18 1.3 MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HÓA TRÊN THẾ GIỚI 23 1.3.1 Mơ hình cơng nghiệp hóa cổ điển .23 1.3.2 Mơ hình cơng nghiệp hóa rút ngắn 25 1.3.3 Mơ hình cơng nghiệp hóa hỗn hợp 29 1.3.4 Mô hình cơng nghiệp hóa XHCN 29 1.3.5 Một số đánh giá chung mơ hình cơng nghiệp hóa 31 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .33 2.1 MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐƠNG Á 33 2.1.1 Mơ hình cơng nghiệp hóa Nhật Bản .33 2.1.2 Mơ hình cơng nghiệp hóa Hàn Quốc 42 2.1.3 Mơ hình cơng nghiệp hóa Đài Loan 57 2.2 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN CƠNG NGHIỆP HĨA .69 2.2.1 Những học thành công 69 2.2.2 Bài học từ thất bại q trình cơng nghiệp hóa số nước Đông Á 72 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA VIỆT NAM VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG NHỮNG KINH NGHIỆM TỪ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐƠNG Á .74 3.1 MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA VIỆT NAM 74 3.1.1 Cơng nghiệp hóa Việt Nam giai đoạn trước đổi .74 3.1.2 Cơng nghiệp hóa Việt Nam giai đoạn từ đổi đến năm 2010 75 3.1.3 Định hướng cơng nghiệp hóa nước ta giai đoạn 2011-2020 85 3.2 VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á VÀO VIỆC THỰC THI MÔ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA Ở VIỆT NAM .92 3.2.1 Những điểm tương đồng khác biệt Việt Nam số nước Đông Á bước vào cơng nghiệp hóa .92 3.2.2 Vận dụng kinh nghiệm số nước Đông Á vào việc tổ chức điều hành thực thi mơ hình cơng nghiệp hóa Việt Nam bối cảnh 97 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CNH CNH-HĐH CN NICs MITI : Cơng nghiệp hóa : Cơng nghiệp hóa – đại hóa : Cơng nghiệp : Các nước cơng nghiệp : Ministry of International Trade and Industry (Bộ Công nghiệp R&D TNCs UNIDO thương mại quốc tế) : Research & Development (Nghiên cứu phát triển) : Transnational companies (Công ty xuyên quốc gia) : Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Các giai đoạn cơng nghiệp hóa Nhật Bản .35 Bảng 2.2: Thương mại cơng nghệ chi phí R&D tất ngành từ năm 1953 năm 1984 (%) 38 Bảng 2.3: Tỷ lệ tiết kiệm đầu tư tư nhân (% GNP) 40 Bảng 2.4: Các giai đoạn thực thi cơng nghiệp hóa Hàn Quốc 44 Bảng 2.5: Phát triển công nghiệp cấu ngành Hàn Quốc giai đoạn 1980-1996 49 Bảng 2.6: Mức độ đa dạng hóa 10 Chaebol hàng đầu (1982) 50 Bảng 2.7: Nhập công nghệ Hàn Quốc (1982-1991) .52 Bảng 2.8: Nợ nước Hàn Quốc (tỷ USD) .56 Bảng 2.9: Mức phân bổ thu nhập Hàn Quốc (1965-1985) 57 Bảng 2.10: Các giai đoạn thực thi cơng nghiệp hóa Đài Loan 61 Bảng 2.11: Chi tiêu cho R&D Đài Loan 66 Bảng 3.1 So sánh quốc tế tốc độ tăng trưởng kinh tế .78 Bảng 3.2 Tổng hợp số liệu 18 tiêu thống kê kết cơng nghiệp hóa nước ta 84 Bảng 3.3 Tổng quan điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức kinh tế 85 Bảng 3.4 Định hướng mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam đến năm 2020 90 HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu kinh tế Việt Nam phân theo nhóm ngành, 1991-2009 .79 PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Cơng nghiệp hóa chặng đường phát triển tất yếu kinh tế chậm phát triển, nhằm chuyển từ kinh tế nơng nghiệp mang tính tự cấp, tự túc khép kín với lao động thủ cơng chủ yếu sang kinh tế công nghiệp, vận hành theo chế thị trường dựa phân công lao động xã hội phát triển trình độ cao Theo trục thời gian, nước tiến hành công nghiệp hóa có khác mơ hình lựa chọn, nội dung chiến lược, giải pháp thực bước cụ thể nước có đặc điểm khác nhau, thời đại có điều kiện khác nên mơ hình cơng nghiệp hóa mà nước lựa chọn không giống Tuy nhiên, nước sau hồn tồn rút ngắn thời gian đạt tới mục tiêu cơng nghiệp hóa so với nước trước nhờ nước sau tiếp cận đến nguồn lực để tiến hành cơng nghiệp hóa (vốn, thị trường, cơng nghệ nguồn nhân lực) với thời gian ngắn (so với kinh tế trước) Đồng thời, kinh tế sau có khả tránh khỏi sai lầm mà nước trước mắc phải nhờ việc học hỏi kinh nghiệm Nhưng ‘rút ngắn” q trình cơng nghiệp hóa khả khách quan, điều tất yếu, đương nhiên cho nước sau Lịch sử giới ghi nhận số nước tận dụng may thời đại tạo để bứt lên Trong thời đại phát triển cổ điển nước Mỹ với số nước Tây Âu Nhật Bản – nhóm nước cơng nghiệp hóa theo mơ hình cổ điển rút ngắn, nước sau dựa khn mẫu kỹ thuật công nghệ nước trước để rút ngắn thời gian giai đoạn tồn q trình cơng nghiệp hóa Trong thời đại phát triển đại, khả “rút ngắn” tiến trình cơng nghiệp hóa xuất số nước Đông Á – nước thực phát triển thích ứng với tiến trình phát triển đại đạt thần kỳ phát triển mà giới gọi “sự thần kỳ Đông Á”, nước Đông Á thành công việc tận dụng thời để thực việc bứt phá phát triển, vượt qua bẫy trung bình, đuổi kịp kinh tế trước Vì vậy, việc nghiên cứu “Mơ cơng nghiệp hóa số nước Đông ÁBài học kinh nghiệm khả vận dụng vào Việt Nam” cần thiết nhất giai đoạn Việt Nam lựa chọn mơ hình cơng nghiệp hóa – đại hóa rút ngắn, học kinh nghiệm từ phát triển nước Đông Á có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc cho việc lựa chọn mơ hình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa nước ta Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ hệ thống hóa sở lý luận q trình cơng nghiệp hóa Trong đó, tập trung vấn đề mang tính lý luận để thực mơ hình cơng nghiệp hóa rút ngắn số nước Thứ hai, phân tích mơ hình cơng nghiệp hóa mốt số nước Đơng Á qua giai đoạn, tập trung vào nội dung cụ thể, giải pháp thực hiện, kết giai đoạn tiến hành cơng nghiệp hóa, sở đó, đưa số lý giải cho thành công nước Đông Á-đồng thời kinh nghiệm học hỏi Thứ ba, xác định nội dung quan trọng mơ hình cơng nghiệp hóahiện đại hóa rút ngắn Việt Nam giai đoạn phát triển mới-giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa môi trường hội nhập dựa vào hội nhập kinh tế quốc tế, qua đó, khả vận dụng kinh nghiệm từ mơ hình cơng nghiệp hóa nước Đơng Á vào Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn mơ hình cơng nghiệp hóa số nước Đông Á, kinh nghiệm khả vận dụng vào Việt Nam Tuy nhiên, khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu mơ hình cơng nghiệp hóa ba nước Đông Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan rút học liên quan đến việc lựa chọn, xác định mơ hình cơng nghiệp hóa, việc tổ chức thực mơ hình cơng nghiệp hóa nước vào Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp đối chứng so sánh để làm rõ mục tiêu nghiên cứu Khung lý thuyết sử dụng để phân tích thực tiễn: hệ thống lý luận cơng nghiệp hóa mơ hình cơng nghiệp hóa giới Phương pháp thu thập xử lý số liệu: Luận văn chủ yếu sử dụng số liệu thu thập từ nguồn liệu thứ cấp: số liệu công bố báo cáo nghiên cứu mơ hình cơng nghiệp hóa nước Đơng Á nước nước ngoài, số liệu trang web quốc tế IMF, WB, ADB… Trên sở liệu thu thập được, luận văn sử dụng số kỹ thuật phân tích, so sánh, tổng hợp, sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu, đưa sơ đồ, biểu mẫu để so sánh, đánh giá q trình phân tích mơ hình cơng nghiệp hóa nước Đông Á Tổng quan nghiên cứu Trong thời gian gần đây, có nhiều cơng trình khoa học nước nghiên cứu mơ hình cơng nghiệp hóa giác độ lý luận thực tiễn, đặc biệt mơ hình cơng nghiệp hóa nước Đơng Á Đó cơng trình: Cơng nghiệp hóa NIEs Đơng Á học kinh nghiệm với Việt Nam Lê Bàn Thạch Trần Thị Tri (2000); Cơng nghiệp hóa, đại hóa: Những học thành cơng Đơng Á Nguyễn Thị Luyến chủ biên (1998); Cơng nghiệp hóa, đại hóa: Phát huy lợi so sánh – Kinh nghiệm kinh tế phát triển Châu Á Đỗ Đức Định (1999); Một số vấn đề cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Đỗ Hồi Nam (2004)…Các cơng trình chủ yếu đề cập đến loại hình chiến lược cơng nghiệp hóa sách, giải pháp thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hóa nước NIEs Đơng Á Tuy nhiên, việc nghiên tồn diện mơ hình cơng nghiệp hóa nghiên cứu khả vận dụng, điều kiện vận dụng vào Việt Nam hạn chế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, nội dung luận trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công nghiệp hóa mơ hình cơng nghiệp hóa Chương 2: Mơ hình cơng nghiệp hóa số nước Đơng Á Chương 3: Mơ hình cơng nghiệp hóa Việt Nam khả vận dụng kinh nghiệm từ mơ hình cơng nghiệp hóa số nước Đơng Á CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HĨA VÀ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHIỆP HĨA VÀ MƠ HÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA 1.1.1 Các quan niệm cơng nghiệp hóa, chất nội dung cơng nghiệp hóa 1.1.1.1 Quan niệm cơng nghiệp hóa Lịch sử cơng nghiệp hóa giới trải qua hàng trăm năm, kể từ cách mạng công nghiệp Anh diễn vào kỷ XVIII với nội dung chủ yếu chuyển từ lao động thủ công sang lao động khí Đây coi dấu mốc quan trọng cho khởi đầu tiến trình cơng nghiệp hóa giới Tuy nhiên, phải đến kỷ XIX, khái niệm cơng nghiệp hóa dùng để thay cho khái niệm cách mạng công nghiệp Cho đến nay, có nhiều nước tư chủ nghĩa kết thúc q trình cơng nghiệp hóa - vượt qua thời đại công nghiệp hướng tới thời đại kinh tế tri thức, nhiều nước khác bắt đầu thực cơng nghiệp hóa với khoảng thời gian mức độ khác Do vậy, quan niệm công nghiệp hóa thời kỳ khác có khác biệt định: Quan niệm công nghiệp hóa học giả phương Tây xuất phát từ thực tiễn cơng nghiệp hóa nước Tây Âu Bắc Mỹ: “ cơng nghiệp hóa việc đưa đặc tính cơng nghiệp cho hoạt động, mà thực chất trang bị nhà máy cho vùng, hay nước…” 1 Đây quan niệm giản đơn cơng nghiệp hóa, coi việc phát triển công nghiệp nội dung công nghiệp hóa, chuyển biến hoạt động kinh tế - xã hội khác hệ trình phát triển cơng nghiệp, mà khơng phải đối tượng trực tiếp cơng nghiệp hóa Do đó, quan niệm cơng nghiệp hóa khơng thấy mục tiêu trình cần thực hiện, quan niệm sử dụng hạn chế thực tiễn Theo G.A Cudơlốp S.P Perơvusin – nhà khoa học Liên Xô cho : “cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa phát triển đại công nghiệp, trước hết phát triển công nghiệp nặng, nhằm đảm bảo cải tạo toàn kinh tế quốc dân sở kỹ thuật khí tiên tiến, bảo đảm hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa chiến thắng hình thức kinh tế tư chủ nghĩa hàng hóa nhỏ, bảo đảm cho nước nhà không bị lệ thuộc kinh tế kỹ thuật vào giới tư chủ nghĩa, tăng cường khả quốc phòng” 2 Quan niệm đồng cơng nghiệp hóa với phát triển cơng nghiệp nặng, điều xuất phát từ điều kiện thực tiễn Liên Xơ lúc đất nước bị bao vây, o ép nước tư bản, công nghiệp phát triển mức độ định song nhìn chung lạc hậu nước tư Trong điều kiện đó, việc phát triển thị trường nước tảng cho phát triển kinh tế, để tồn tại, phát triển bảo vệ độc lập buộc Liên Xô phải huy động nguồn lực phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp nặng sở để bảo đảm tiềm lực quốc phòng đất nước Năm 1963, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đưa quan niệm: “ Cơng nghiệp hóa trình phát triển kinh tế, trình phận ngày tăng nguồn cải quốc dân động viên để phát triển cấu kinh tế nhiều ngành nước với kỹ thuật đại” 3 Quan niệm cho cơng nghiệp hóa q trình bao trùm tồn q trình phát triển kinh tế-xã hội nhằm khơng đạt tới tăng trưởng kinh tế mà tiến xã hội Tuy nhiên, quan niệm mang tính chất phương hướng thực thi, phù hợp với nước phát triển, nơi có điều kiện để ứng dụng thành tựu đại khoa học – kỹ thuật Ở Việt Nam, quan niệm thống cơng nghiệp hóa đưa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (1960) quan niệm dường đồng cơng nghiệp hóa với cách mạng kỹ thuật Sau năm 1986-dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường, mở cửa với bên ngoài, với tác động ngày mạnh mẽ trực tiếp cách mạng khoa học cơng nghệ, tồn 104 nhập cơng nghệ sáng chế kỹ thuật ra: để thực chuyển giao công nghệ thành công cần phải ban hành quy chế giám sát để lựa chọn công nghệ tiên tiến với giá phù hợp; đồng thời đặc biệt trọng đào tạo nguồn nhân lực để tiếp thu, học hỏi phát triển cơng nghệ Ngồi ra, phủ tăng cường bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển với mục tiêu phát triển hồn thiện cơng nghệ du nhập từ nước thành lập quan quản lý, viện nghiên cứu để phổ biến, khai thác hướng dẫn chuyển giao công nghệ Kinh nghiệm Đài Loan cho thấy hình mẫu việc tiếp nhận công nghệ thông qua thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI), để thúc đẩy chuyển giao cơng nghệ nhằm hình thành ngành cơng nghiệp kỹ thuật cao, Đài Loan trọng xây dụng phát triển khu chế xuất với điều kiện ưu đãi nhằm thu hút FDI, chủ yếu Mỹ Nhật Bản…Đặc biệt, phủ Đài Loan có sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển cơng nghệ Thực tế, việc khuyến khích TNCs thiết lập sở R&D Đài Loan ưu đãi doanh nghiệp FDI tạo sức ép doanh nghiệp nội địa buộc phải nâng cao trình độ cơng nghệ để gia tăng khả cạnh tranh Nhìn chung, dù sử dụng phương thức chuyển giao nào, nước NICs trọng việc nghiên cứu, phân loại tính chất công nghệ đặc điểm kênh chuyển giao để tránh nhập “công nghệ rác”, mà thẳng vào cơng nghệ đại, cơng nghệ cao Điều có tác dụng làm chuyển dịch cấu kinh tế nước NICs theo hướng đại, tạo ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng lực cạnh tranh quốc gia Như vậy, từ kinh nghiệm nước, thời gian tới cần phái có hệ thống giải pháp đồng tăng cường nghiên cứu triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, cụ thể:  Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm giải pháp hình thành thị trường chuyển giao cơng nghệ lành mạnh, biện pháp khuyến khích hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ chủ thể kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp 105  Hướng dẫn lựa chọn chuyển giao công nghệ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế nước ta, đặc biệt việc tổ chức thông tin, hỗ trợ tìm kiếm cơng nghệ cho doanh nghiệp có yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du nhập thiết bị công nghệ tiên tiến từ nước ngồi  Trong sách phát triển khoa học – công nghệ cần ý đến vai trò TNCs Thực tế, TNCs đóng vai trò nguồn cung cấp tri thức công nghệ quan trọng cho kinh tế Hoạt động TNCs thường gắn với việc chuyển tải tri thức cơng nghệ, với trình độ quản lý tiếp cận thị trường quốc tế cao Do vậy, Việt Nam cần trọng ưu tiên thu hút đầu tư từ TNCs, cần coi chủ trương có tính chiến lược, cách thức để nhanh chóng nâng cao trình độ cơng nghệ lực cạnh tranh quốc gia 3.2.2.3 Kết hợp tốt hướng nội hướng ngoại, trọng phát triển thị trường nước thúc đẩy xuất sở phát huy lợi so sánh Xu phát triển cấu ngành hướng nội – thay nhập thời gian qua với việc trì biện pháp bảo hộ quãng thời gian dài bao phủ diện rộng ngành gây hậu nguy dài hạn lớn cho việc triển khai chiến lược cơng nghiệp hóa hiệu điều kiện kinh tế mở nước ta mục tiêu xây dựng thị trường nước lanh mạnh Xu hướng bộc lộ rõ với việc ưu tiên phát triển hàng loạt ngành công nghiệp hướng nội – thay nhập mía, đường, giấy, thép, vật liệu xây dựng…Không thể phủ nhận việc phát triển số ngành “hướng nội” tự có sở khách quan hợp lý Đó thực có lợi định có khối lượng nhu cầu đủ lớn để phát triển ngành “thay nhập khẩu” cách hiệu Nhưng thực tế, việc cho phép thực tràn lan dự án phát triển loại mà khơng có định hướng cơng nghệ rõ ràng, lại yểm trợ nguyên tắc bảo hộ sản xuất gần vô điều kiện mà bỏ qua lợi ích người tiêu dùng, lợi ích tiết kiệm (bảo hộ ngành sản xuất 106 thép ô tô) gây hậu nghiêm trọng cấp quốc gia Trong có số dự án “hướng nội”, thay nhập thành cơng có khơng dự án loại gây lãng phí to lớn thời gian tiền bạc Thêm vào đó, nỗ lực sách phục vụ “thay nhập khẩu” (ró nỗ lực trì sách bảo hộ mậu dịch thuế quan cao), gây xung đột với chiến lược cơng nghiệp hóa “hướng ngoại, dựa vào xuất khẩu” Vì vậy, việc giải hài hòa hai chiến lược vấn đề đặt với nước ta Kinh nghiệm quan trọng nước NICs nước sau chỗ biết kết hợp khéo léo, thay lẫn chiến lược công nghiệp hóa thay nhập hướng vào xuất hướng tới công nghệ cao Việc kết hợp giúp nước phát huy tiềm nội sinh hội ngoại sinh để đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa Sự kết hợp chiến lược cách để nước phát triển tham gia sâu rộng vào q trình phân cơng lao động quốc tế nhằm tranh thủ khai thác tối ưu nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời phát huy nguồn lực từ bên trong, tạo sức bật mạnh mẽ khả tó lớn để thực cơng nghiệp hóa bền vững Ngày nay, nước thực cơng nghiệp hóa muộn Việt Nam, việc thực xen kẽ thay nhập hướng vào xuất trở thành xu tất yếu, kết hợp đạt tới thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vai trò hoạch định sách nhà nước Thất bại năm qua kinh nghiệm từ nước NICs Đơng Á cho thấy, cơng nghiệp hóa Việt Nam tiến hành điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế không tập trung hướng xuất mà cần thiết phải trọng phát triển thị trường nước Trước hết, thị trường nước phải mở cửa phát triển cách đồng bộ, với thành tố thị trường hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ, thông tin…Đồng thời, mở cửa thị trường nước tức chấp nhận cạnh tranh quốc tế thị trường nội địa, đòi hỏi khách quan để tăng thêm hiệu cung ứng thị trường, phá vỡ độc quyền nước Đây cách để từ bỏ quan niệm dựa vào đóng cửa thị trường 107 nước, bảo hộ doanh nghiệp địa Mặt khác, công nghiệp hóa bối cảnh hội nhập cần thiết phải phát huy lợi so sánh quốc gia, hướng thị trường giới, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao lực cạnh tranh Hiện nay, lợi so sánh chủ yếu nước ta lợi tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi (lợi so sánh cấp thấp) Vì vậy, việc phát triển ngành nghề phục vụ xuất hướng vào việc giải việc làm cho số đông người lao động khai thác tận dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu tiên Tuy nhiên, cần nhận thức rằng, lợi tồn thời gian định, không bền vững, lâu dài, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm Nhật Bản nước NICs Đơng Á, mau chóng chuyển từ lợi so sánh cấp thấp sang lợi so sánh cấp cao (sản xuất sản phẩm cần nhiều vốn, lao động phải đào tạo, cơng nghệ trung bình cao, suất lao động cao giá trị gia tăng sản phẩm lớn) 3.2.2.4 Đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư phát triển Trong trình phát triển kinh tế nước phát triển nói chung, vấn đề lớn nguồn vốn Kinh nghiệm nước Đông Á việc tạo nguồn vốn cho cơng nghiệp hóa thể hiện: Thứ nhất, nguồn vốn nước, nước NICs Đông Á có biện pháp khơi dậy tiềm vốn nước (i) khuyến khích tiết kiệm; (ii) hạn chế chi tiêu phủ; (iii) đa dạng hóa hệ thống tài Thứ hai, nguồn vốn nước ngồi, NICs coi trọng việc huy động nguồn vốn nước ngồi thơng qua thu hút đầu tưu nước ngồi, viện trợ nguồn vốn vay Bước sang giai đoạn đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhu cầu vốn nước ta tăng lên Do vậy, cần có chiến lược tạo vốn, có sách, giải pháp phù hợp nhằm huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đặc biệt tự hóa dòng đầu tư tài Bên cạnh đó, cần giải hợp lý tương quan vốn nước vốn nước ngồi Do đó, Đảng ta xác định: “nguồn vốn nước định, nguồn vốn từ bên quan trọng” Xuất 108 phát từ quan điểm ấy, cần quan tâm đến việc khơi dậy nguồn vốn nước tăng cường thu hút vốn nước Đối với nguồn vốn nước: Để huy động nguồn vốn nước, nhà nước cần có sách giải pháp đồng để khuyến khích thành phần kinh tế yên tâm tập trung cho đầu tư phát triển, cụ thể: Chú trọng kiềm chế lạm phát, thực tốt luật khuyến khích đầu tư nước, khuyến khích tiết kiệm đầu tư nhân dân, tăng tích lũy doanh nghiệp để tái đầu tư Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Đây hình thức mở rộng xã hội hóa tưu liệu sản xuất nhằm thu hút nguồn vốn dân cư từ thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển Hàn Quốc điển hình cho thành cơng việc tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, q trình cơng nghiệp hóa, Hàn Quốc coi trọng kinh tế quốc doanh, dành khoản ngân sách lớn để đầu tư xây dựng xí nghiệp lớn có chức mở đường cho phát triển số ngành công nghiệp định làm trụ cột để phát triển ngành liên quan Sau hồn thành chức mình, doanh nghiệp phần lớn tư nhân hóa Ở Hàn Quốc từ 1987-1990 tư nhân hóa 11 xí nghiệp lớn quan trọng điện lực, bưu chính, dược phẩm…với số vốn thu 13.325 tỷ Won Với nguồn thu này, phủ Hàn Quốc lại tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp quan trọng, có tính mũi nhọn kinh tế Mở rộng phát triển thị trường vốn, hướng tới hình thành thị trường vốn cân đối Đây yêu cầu tất yếu Tuy nhiên, Việt Nam, thời gian tới, hệ thống ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng đóng vai trò chi phối việc cung ứng vốn cho kinh tế Những hạn chế xuất phát điểm, lực, thể chế chư cho phép nhanh chóng xây dựng thị trường vốn cân đối đại Chính vậy, cần có lộ trình để phát triển thị trường vốn cân đối 109 Đối với nguồn vốn nước ngoài: Khác với Hàn Quốc trước đây, Việt Nam coi trọng vốn FDI nguồn vốn vay Trong điều kiện cạnh tranh thu hút vốn gay gắt khu vực giới, Việt Nam cần có giải pháp mạnh mẽ để tiếp tục nơi hấp dẫn nhà đầu tư nước thu hút tài trợ ODA quốc tế Nguyên tắc chung không phân biệt đối xử, bảo đảm bình đẳng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp FDI hoạt động có hiệu Trên sở đó, tập trung thực định hướng giải pháp sau:  Hoàn thiện luật pháp, sách: luật văn luật phải điều chỉnh, phân định rõ thẩm quyền cấp từ trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm Bộ, ngành hữu quan FDI nhằm thực cam kết quốc tế Việt Nam Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp có vốn FDI Việt Nam Thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường dành quy chế đối xử quốc gia cho nhà đầu tư nước lĩnh vực thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ  Điều chỉnh quy hoạch, mở rộng lĩnh vực đầu tư: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành kết hợp xây dựng quy hoạch theo vùng lãnh thổ, thực xóa bỏ tình trạng độc quyền, phân biệt đầu tư nước đầu tư nước quy hoạch, mở rộng lĩnh vực đầu tư FDI…Chú trọng công tác dự báo nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành, vùng lãnh thổ sản phẩm  Tăng cường hợp tác song phương, đa phương xúc tiến đầu tư Tiếp tục thực hợp tác xúc tiến đầu tư với nước khu vực đối tác lớn thông qua tổ chức quốc tế Tiếp tục trì, mở rộng hợp tác khuôn khổ hợp tác đa phương đầu tư với tổ chức ASEAN, APEC, ASEM, OECD… Ngoài ra, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước gián tiếp cần coi trọng Hiệu thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp phụ thuộc vào động kinh tế Việt Nam, mức độ mở cửa tài khoản vốn, mở cửa lĩnh vực 110 dịch vụ lành mạnh hệ thống tài – ngân hàng Nhưng trước hết cần có giám sát luồng vốn để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô 3.2.2.5 Chính sách phát triển sử dụng nguồn nhân lực cơng nghiệp hóa, đại hóa Chất lượng người lao động nhân tố then chốt định phát triển kinh tế Không thể tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa thành cơng mà khơng cần đến nhân tố người – lao động có tay nghề, nhà khoa học chuyên gia kỹ thuật quản lý giỏi Nhật Bản nước NICs Đơng Á cho thấy hình mẫu thành công việc phát triển sử dụng hiệu nguồn nhân lực cơng nghiệp hóa Kinh nghiệm sách giáo dục đào tạo nước là: (i) Dành tỷ lệ đầu tư cho giáo dục đạo tạo ngày cao thích ứng với tốc độ tăng trường; (ii) Ở giai đoạn đầu tập trung phổ cập tiểu học trung học sở Coi tiểu học trung học sở móng giáo dục đào tạo; (iii) Đào tạo nghề đặc biệt trọng áp dụng nhiều hình thức để nâng cao tay nghề, cập nhật kỹ thuật công nghệ Trong lĩnh vực đào tạo nghề, công ty tham gia đắc lực thông qua việc đầu tư tổ chức công việc đào tạo Việc kết hợp nhà nước tư nhân phát triển giáo dục đào tạo mang lại kết tích cực Nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo nguồn vốn từ khu vực tư nhân góp phần hình thành phát triển hệ thống trường đào tạo với cấu hợp lý Nhận thức tầm quan trọng nguồn lực người, năm qua Đảng ta coi “giáo dục quốc sách hàng đầu” xác định phải làm cho người lao động “có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, đào tạo, bồi dưỡng phát huy giáo dục tiên tiến, gắn với khoa học công nghệ đại”14 Để thực yêu cầu này, sở kinh nghiệm nước, Nhà nước cần thực thi số sách biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  Đầu tư phát triển nguồn nhân lực thể trực tiếp việc 14 Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo, tăng quy mô chất lượng giáo dục đào tạo cấp Mục tiêu đào tạo đón đầu, chuyển đổi cấu nghề nghiệp người lao động phục vụ cho trình chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế có trình độ để nắm bắt khoa học công nghệ cao, nắm bắt thay đổi nhanh chóng phát triển khoa học cơng nghệ  Xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo, bao gồm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hình thức tổ chức đào tạo bước cần thiết để khai thác nguồn lực toàn xã hội cho phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực  Riêng đầu tư từ ngân sách cho giáo dục đào tạo cần trọng đến cấu phẩn bổ, hiệu chất lượng Nhà nước nên chuyển sang phương pháp quản lý theo kết đầu lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, trọng tới hiệu chi ngân sách chất lượng nguồn nhân lực với tiêu chí đánh giá cụ thể Về sử dụng nguồn nhân lực, cần có biện pháp đồng nhằm bố trí sử dụng hợp lý nguồn lao động, đặc biệt lao động có trí tuệ, tránh sử dụng khơng chỗ hay khơng sử dụng có hiệu lao động chất xám có, đồng thời khuyến khích thnahf phần kinh tế khai thác sử dụng nguồn nhân lực, tham gia đóng góp vật chất cho trình đáo tạo nguồn nhân lực 3.2.2.6 Gắn tăng trưởng với sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường Trong suốt thời gian dài, sách Nhật Bản NICs Đơng Á tập trung vào mực tiêu tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân vấn đề ngăn ngừa nhiễm mơi trường quan tâm Do đó, cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam cần gắn kết nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên Tập trung giải vấn đề xúc tài nguyên môi trường: 112 tra, kiểm tra xử lý nghiêm vụ việc vi phạm khai thác tài nguyên đất, nước, khơng khí, khống sản; theo dõi giám sát chặt chẽ việc khắc phục sau khai thác Có giải pháp nhằm sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên: (i) Tăng cường phát triển khoa học kỹ thuật cao nhằm tận dụng nguồn tài nguyên cách khoa học, hợp lý, tổng hợp hiệu suất cao Các kỹ thuật cao coi trọng đến hiệu sử dụng tài nguyên, giảm chi phí phát thải, phát triển nguyên liệu thay cho nguyên liệu truyền thống cạn kiệt dần; (ii) Phát triển cơng nghiệp mở, hội nhập có khả chia sẻ tái nguyên với nước Không đưa vào khai thác nguồn tài ngun khơng có tính cạnh tranh so với nước giới Phân loại đưa vào khai thác nguồn tài nguyên cách hợp lý Cải tiến cấu ngành kinh tế theo hướng đại, cơng nghệ cao, sạch, tiêu tốn lượng Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi công nghệ ngành công nghiệp; dành tỷ lệ ngân sách thỏa đáng cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghjee tiến tiến công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sử dụng lượng tái tạo…Phát triển mạnh hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ lĩnh vực mơi trường Cùng vấn đề mơi trường chấp nhận nhiều phương án công nghệ, cách thức giải khác Cần có lựa chọn phương án công nghệ phù hợp với điều kiện nước ta, có phát huy cao hiệu sử dụng công nghệ 113 KẾT LUẬN Làn sóng cơng nghiệp hóa giới diễn mạnh mẽ đặc biệt nước phát triển Xét cách thức thực hiện, nước áp dụng nhiều mơ hình cơng nghiệp hóa khác nhau, đó, mơ hình cơng nghiệp hóa áp dụng nước sau có điểm ưu việt mơ hình trước áp dụng Vì vậy, thời gian hồn thành cơng nghiệp hóa nước sau có xu hướng rút ngắn so với nước trước, từ hàng trăm năm xuống vài chục năm Hình mẫu rút ngắn ghi nhận nhiều nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan- quốc gia Đông Á cho thấy thành công việc tận dụng “ lợi người sau” để thực bứt phá phát triển, nhanh chóng đuổi kịp nước trước Việc nghiên cứu kinh nghiệm Nhật Bản nước NICs Đông Á có ý nghĩa lớn Việt Nam, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa thời điểm chưa đạt kết mong muốn Lý luận cơng nghiệp hóa cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sở đúc rút kinh nghiệm thực tế nghiên cứu kinh nghiệm nước trước Đề tài: ““Mơ cơng nghiệp hóa số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm khả vận dụng vào Việt Nam” hoàn thành mục tiêu đề nghiên cứu có đóng góp chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận q trình cơng nghiệp hóa, làm rõ quan niệm cơng nghiệp hóa, mơ hình cơng nghiệp hóa giới Việt Nam Cơng nghiệp hóa diễn quốc gia giới với đa dạng mô hình, chiến lược, nội dung bước cụ thể xét chất, cơng nghiệp hóa nước có chung chất Luận văn chất cơng nghiệp hóa, là: (i) cơng nghiệp hóa q trình thực cách mạng khoa học – kỹ thuật để xây dựng sở vật chất – kỹ thuật đại cho kinh tế; (ii) cơng nghiệp hóa q trình bao trùm toàn ngành, lĩnh vực kinh tế; (iii) cơng nghiệp hóa khơng q trình kinh tế - kỹ thuật, mà q trình kinh tế - xã hội Để đánh giá quốc gia hồn thành cơng 114 nghiệp chưa cần có tiêu chí định lượng cụ thể, nhiên chưa có tiêu chuẩn chung áp dụng cho nước với đầy đủ tiêu chí phản ánh cách bao quát nội dung cơng nghiệp hóa điều kiện Dó vậy, luận văn khái quát lại tiêu chí cơng nghiệp hóa tổ quốc tế, nhà kinh tế đưa ra, sở đề xuất vài tiêu đánh giá trình độ cơng nghiệp hóa cho Việt Nam dựa điều kiện cụ thể nước ta Đồng thời, luận văn khái qt số mơ hình cơng nghiệp hóa thực thi giới qua rút số nhận xét qua thấy đặc điểm, thành công, thất bại mô hình Đây nhận xét quan trọng việc vận dụng để đưa giải pháp thực thi mơ hình cơng nghiệp hóa Việt Nam Thứ hai, nghiên cứu mơ hình cơng nghiệp hóa Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Loan: giai đoạn thực thi mơ hình, lựa chọn chiến lược cơng nghiệp hóa, tổ chức thực thi mơ hình, kết thực thi mơ hình: thành cơng hạn chế Trong nghiên cứu, luận văn làm rõ sách, biện pháp thực thi nhằm tạo chuyển biến chất cơng nghiệp hóa nước Đây sở để luận văn rút số kinh nghiệm thành cơng ba nước, là: (i) học mềm dẻo động việc điều chỉnh chiến lược cơng nghiệp hóa giai đoạn;(ii) học vai trò nhà nước việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho cơng nghiệp hóa mối quan hệ nhà nước tư nhân cơng nghiệp hóa;(iii) học từ việc phát huy tối đa nội lực, khai thác có hiệu nguồn vốn cơng nghệ từ bên ngồi;(iv) học từ chiến lược phát triển nguồn nhân lực, coi người nhân tố trung tâm công nghiệp hóa Đồng thời, kinh nghiệm thất bại từ mơ hình ba nước luận văn đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường, phụ thuộc vào bên ngồi q trình cơng nghiệp hóa Thứ ba, luận văn rõ q trình cơng nghiệp hóa nước ta trước sau đổi (1986) qua đổi nhận thức Đảng ta cơng nghiệp hóa, đại hóa, thành cơng hạn chế cơng nghiệp hóa nước ta thời 115 gian qua Trên sở đánh giá điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức kinh tế định hướng nước ta giai đoạn tới, luận văn khái quát định hướng mơ hình cơng nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn 2011-2020 thông qua số tiêu lượng hóa như: GDP bình qn đầu người, cấu kinh tế, cấu lao động…Thông qua việc xem xét điểm tương đồng khác biệt Việt Nam so với Nhật Bản nước NICs Đông Á, luận văn đề xuất số giải pháp việc tổ chức điều hành thực thi mô hình cơng nghiệp hóa thời gian tới, là: (i) Giải hài hòa mối quan hệ nhà nước – thị trường, xác định vai trò chức thành phần kinh tế việc thực cơng nghiệp hóa; (ii) Cần có chiến lược lược phát triển khoa học – cơng nghệ thích hợp đồng thời không ngừng nâng cao lực công nghệ quốc gia; (iii) Kết hợp tốt hướng nội hướng ngoại, trọng phát triển thị trường nước thúc đẩy xuất sở phát huy lợi so sánh; (iv) Có sách đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư phát triển; (v) Chính sách phát triển sử dụng nguồn nhân lực công nghiệp hóa, đại hóa; (vi) Gắn tăng trưởng với sử dụng có hiệu nguồn tài ngun, chống nhiễm mơi trường Mặc dù có nhiều cố gắng sưu tầm nghiên cứu tài tiệu nước nước ngồi, song khả có hạn chắn luận văn không trnha khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận đóng góp thầy giáo để luận văn hồn thiện hơn, có ý nghĩa thực tế Em xin trân trọng cảm ơn tập thể thầy cô giáo Khoa Kế hoạch Phát triển, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn thạc sỹ Đồng thời, xin chân thành cảm ơn tập thể giáo viên Bộ môn Lịch sử kinh tếKhoa Kinh tế học nhiệt tình giúp tơi hồn thành luận văn 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Adam Fforde – Stefan de Vylder (1997), Từ kế hoạch đến thị trường: chuyển đổi kinh tế Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội Trần Thọ Đạt (2010), Tăng trưởng kinh tế thời kỳ đổi Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Lê Cao Đồn (2008), Cơng nghiệp hóa – đại hóa rút ngắn: vấn đề lý luận kinh nghiệm giới, NXB Khoa học xã hội Đỗ Đức Định (2004), Kinh tế học phát triển cơng nghiệp hóa cải cách kinh tế, NXB Chính trị quốc gia Đặng Đình Đào, Vũ Thị Minh Loan (2010), Kinh tế Việt Nam ba năm gia nhập tổ chức thương mại giới (2007-2009), NXB Đại học Kinh tế quốc dân Trần Khánh Hưng (2010), Chiến lược công nghiệp hóa Đài Loan học kinh nghiệm với Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Đình Phan (1994), Cơng nghiệp hóa đại hóa Việt Nam nước khu vực, NXB Thống kê Kenichi Ohno (2010), Phát triển kinh tế Nhật Bản: Con đường lên từ nước phát triển, Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) Kazushi Ohkawa Hirohisa Kohama (2004), Kinh nghiệm cơng nghiệp hóa Nhật Bản thích dụng kinh tế phát triển, NXB Khoa học xã hội – Hà Nội 10 Hoa Hữu Lân (2002), Hàn Quốc: Câu chuyện kinh tế rồng, NXB Chính trị quốc gia 11 Trần Thị Luyến (Chủ biên) (1994), Công nghiệp hóa – đại hóa: Những học thành cơng Đông Á, NXB Khoa học xã hội 12 Đỗ Hồi Nam (2004), Một số vấn đề cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội 13 Đỗ Hồi Nam (2010), Mơ hình cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa: Con đường bước đi, NXB Khoa học xã hội 117 14 Nguyễn Trần Quế (2000), Lựa chọn sản phẩm thị trường ngoại thương thời kỳ cơng nghiệp hóa kinh tế Đơng Á, NXB Chính trị quốc gia 15 Lê Bàn Thạch, Trần Thị Tri (2000), Cơng nghiệp hóa NIEs Đơng Á học kinh nghiệm Việt Nam, NXB Thế giới 16 Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim, Phạm Huy Tú (1992), Kinh tế NICs Đông Á-Kinh nghiệm Việt Nam, NXB Thống kê 17 Ngô Đăng Thành (Chủ biên) (2009), Các mơ hình cơng nghiệp hóa giới học kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 18 Hồ Văn Thơng (2000), Kinh nghiệm khai thác nguồn lực công nghiệp hóa, đại hóa Nhật Bản, NXB Chính trị quốc gia 19 Trần Văn Thọ (2005), Biến động kinh tế Đơng Á đường cơng nghiệp hóa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 20 Nguyễn Kế Tuấn (2011), Kinh tế Việt Nam năm 2010: Nhìn lại mơ hình tăng trưởng giai đoạn 2001-2010, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 21 Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV,V,VI,VII,VIII,IX, NXB Chính trị quốc gia 22 Viện Chiến lược Phát triển, Bộ KH-ĐT (2010), Nghiên cứu đề xuất ngưỡng số liệu cụ thể cho số tiêu thống kê đánh giá tiến trình cơng nghiệp hóa Việt Nam 23 http://global.kita.net/statistics/01/index.jsp: KITA (Korea International Trade Association) 24 http://www.trademap.org/: TradeMap 25 http://www.molisa.gov.vn 26 http://www.moit.gov.vn 27 http://www.gso.gov.vn 118 ... tổ chức điều hành thực thi mơ hình cơng nghiệp hóa Việt Nam bối cảnh 97 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CNH CNH-HĐH CN NICs MITI
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình công nghiệp hóa của một số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam, Mô hình công nghiệp hóa của một số nước Đông Á-Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay