Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

104 38 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2018, 00:45

Trên thế giới chất lượng kiểm toán là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Tại Mỹ ngoài việc các công ty kiểm toán xây dựng những hệ thống kiểm soát chất lượng của riêng mình thì nhà nước cũng tham gia vào quá trình kiểm soát thông qua 3 tổ chức là Ủy ban Giám sát hoạt động kiểm toán cho các công ty đại chúng, trung tâm chương trình kiểm tra chéo các công ty kiểm toán cho các công ty đại chúng và hiệp hội kế toán viên công chứng hoa kỳ. Tại Việt Nam Kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển từ năm 1991 với 2 công ty kiểm toán đầu tiên, sau gần 20 năm thị trường kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã được mở rộng với gần 160 công ty với khoảng 8.000 nhân viên và hơn 1.100 người có chứng chỉ Kiểm toán viên. Thị trường kiểm toán Việt Nam là rất lớn, đặc biệt khi thị trường chứng khoán hình thành và phát triển, số lượng người sử dụng thông tin tài chính ngày càng nhiều và đa dạng. Để ổn định thị trường chứng khoán, một trong những biện pháp không thể thiếu là thông tin cung cấp phải trung thực. Muốn vậy, dịch vụ kiểm toán phải đảm bảo chất lượng. Nói cách khác, chất lượng của dịch vụ kiểm toán là mối quan tâm của các đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. Muốn nâng cao chất lượng, cần tiến hành kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Nhận thức được tầm quan trọng của viêc kiểm soát chất lượng kiểm toán từ năm 1998, Bộ Tài chính đã tổ chức các cuộc kiểm tra đối với công ty kiểm toán. Ngày 14/3/2003 Bộ Tài chính đã ban hành chuẩn mực số 220 về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Đến ngày 15/5/2007 Bộ đã ban hành quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và đến ngày 15/12/2009 hội kiểm toán viên hành nghề đã ban hành hồ sơ kiểm toán mẫu để áp dụng cho mùa kiểm toán 2009-2010. Về phía các công ty do số lượng các công ty kiểm toán ngày càng cao, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Một trong những nhân tố để khẳng định vị thế của mình trên thị trường được thể hiện thông qua chất lượng của các thông tin cung cấp trên báo cáo kiểm toán. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng kiểm toán là một trong những yêu cầu cấp thiết để tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)” là hết sức cần thiết, giúp công ty ngày càng phát triển và tăng cường được tính cạnh tranh trên thị trường. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình riêng tơi Số liệu sử dụng Luận văn trung thực Những kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Hoàng Thị Thu Hiền MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 1.3.2.2 Kiểm soát chất lượng từ bên Pháp .28 CHƯƠNG .29 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 30 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY KIỂM TOÁN AASC .30 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AASC : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn KTV : Kiểm toán viên BGĐ : Ban giám đốc BCTC : Báo cáo tài DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU .1 1.3.2.2 Kiểm soát chất lượng từ bên Pháp .28 CHƯƠNG .29 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN 30 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN AASC .30 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới chất lượng kiểm toán vấn đề đặc biệt quan tâm Tại Mỹ ngồi việc cơng ty kiểm tốn xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng riêng nhà nước tham gia vào trình kiểm sốt thơng qua tổ chức Ủy ban Giám sát hoạt động kiểm tốn cho cơng ty đại chúng, trung tâm chương trình kiểm tra chéo cơng ty kiểm tốn cho cơng ty đại chúng hiệp hội kế tốn viên cơng chứng hoa kỳ Tại Việt Nam Kiểm tốn độc lập hình thành phát triển từ năm 1991 với công ty kiểm toán đầu tiên, sau gần 20 năm thị trường kiểm toán độc lập Việt Nam mở rộng với gần 160 công ty với khoảng 8.000 nhân viên 1.100 người có chứng Kiểm toán viên Thị trường kiểm toán Việt Nam lớn, đặc biệt thị trường chứng khốn hình thành phát triển, số lượng người sử dụng thông tin tài ngày nhiều đa dạng Để ổn định thị trường chứng khoán, biện pháp thiếu thông tin cung cấp phải trung thực Muốn vậy, dịch vụ kiểm toán phải đảm bảo chất lượng Nói cách khác, chất lượng dịch vụ kiểm toán mối quan tâm đối tượng sử dụng thơng tin báo cáo tài Muốn nâng cao chất lượng, cần tiến hành kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Nhận thức tầm quan trọng viêc kiểm soát chất lượng kiểm toán từ năm 1998, Bộ Tài tổ chức kiểm tra cơng ty kiểm tốn Ngày 14/3/2003 Bộ Tài ban hành chuẩn mực số 220 kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán Đến ngày 15/5/2007 Bộ ban hành quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán đến ngày 15/12/2009 hội kiểm toán viên hành nghề ban hành hồ sơ kiểm toán mẫu để áp dụng cho mùa kiểm toán 2009-2010 Về phía cơng ty số lượng cơng ty kiểm toán ngày cao, mức độ cạnh tranh ngày lớn Một nhân tố để khẳng định vị thị trường thể thông qua chất lượng thông tin cung cấp báo cáo kiểm tốn Chính thế, việc nâng cao chất lượng kiểm toán yêu cầu cấp thiết để tồn phát triển Trong bối cảnh việc nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện Kiểm sốt chất lượng Kiểm tốn Báo cáo Tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC)” cần thiết, giúp công ty ngày phát triển tăng cường tính cạnh tranh thị trường Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài là: Hệ thống hóa vấn đề lý luận chất lượng Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm sốt chất lượng Kiểm tốn báo cáo tài chính; Phân tích đánh giá thực trạng kiểm sốt chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty AASC; Trên sở đó, luận văn đánh giá ưu điểm tồn kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty từ đề số phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty AASC Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài: Thực trạng Kiểm soát chất lượng Kiểm tốn báo cáo tài cơng ty AASC thực Giới hạn địa điểm thực hiện: Đi sâu nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chất lượng kiểm toán từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán, kết thúc kiểm toán kiểm sốt chất lượng sau kiểm tốn cơng ty AASC thực hiện, sở đưa giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục Giới hạn thời gian thực hiện: Đi vào nghiên cứu công tác kiểm sốt chất lượng năm tài 2010 Công ty AASC thực Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, phương pháp tổng hợp, phân tích, kết hợp chặt chẽ tư lý luận phân tích thực tiễn.Trong trình nghiên cứu thực trạng cơng ty, tác giả thực phương pháp: Phỏng vấn thành viên Ban kiểm sốt Phòng đào tạo kiểm sốt chất lượng Cơng ty AASC Nghiên cứu quy trình tìm hiểu thực tế áp dụng ghi chép hồ sơ kiểm toán cơng ty AASC Để có nhìn cụ thể chất lượng hoạt động kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty Kiểm tốn AASC, tơi vào nghiên cứu chọn mẫu 10 khách hàng cơng ty,tổng cơng ty lớn 10 khách hàng có quy mô nhỏ Số lượng mẫu chọn chiếm 10% tỷ lệ khách hàng công ty, tỷ lệ mẫu chọn nhỏ mang tính đại diện cao 90% khách hàng kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty có kết cấu tương tự Trên sở quy trình chuẩn khảo sát thực tế cơng ty đánh giá thực trạng kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm tốn Báo cáo tài Tổng hợp tài liệu hội thảo tạp chí chuyên ngành để rút tồn cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập học kinh nghiệm từ quốc gia khác Kỹ trình bày: Sử dụng phương pháp diễn giải, quy nạp trình bày lời văn với bảng biểu số liệu minh họa Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo; đề tài chia thành ba chương sau: Chương 1: Lý luận chung kiểm soát chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm toán thực Chương 2: Thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty AASC Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện kiểm sốt chất lượng kiểm tốn báo cáo tài cơng ty AASC thực CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY KIỂM TỐN THỰC HIỆN 1.1 Lý luận chung kiểm soát chất lượng kiểm toán 1.1.1 Lịch sử đời kiểm sốt chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Kiểm tốn hoạt động có lâu đời kể từ thời kỳ thông tin phê chuẩn cách đọc lên buổi họp công khai Cùng với phát triển kinh tế, đời cơng ty cổ phần thị trường chứng khốn, tách rời quyền sở hữu quyền quản lý làm cho nhu cầu cần kiểm tra người chủ sở hữu để chống lại gian lận người quản lý lẫn người làm cơng Kiểm tốn độc lập đời vào kỷ 18 nhằm đáp ứng cho nhu cầu Đến kỷ 19, với việc bành trướng thuộc địa Anh kéo theo mở rộng đầu tư nhà tư Anh sang quốc gia thuộc địa Do cách trở địa lý nên nhà đầu tư cần có người giám sát khoản đầu tư họ vắng mặt, nhiệm vụ trao cho kiểm toán viên Trong thời kỳ này, để tăng độ tin cậy vào kiểm toán viên, nhà đầu tư Anh cấm kiểm tốn viên làm việc cho cơng ty kiểm toán trọng vào chất lượng kiểm toán kiểm toán viên thực Cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, có dịch chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác hợp công ty lớn Anh ngành khai thác mỏ, đường sắt, nhiên liệu, dẫn đến thay đổi quan điểm mục đích, chất nguồn vốn đầu tư vào cơng ty Từ nhiệm vụ kiểm toán viên chuyển sang phục vụ cho cổ đơng cộng đồng nhiều lợi ích người chủ sở hữu vắng mặt Nhóm cổ đơng cộng đồng chủ yếu nhà đầu tư địa phương, mà thường ngân hàng lớn hay nhà đầu tư lớn nhóm ngày gia tăng Chính nhóm cổ đơng làm thay đổi quan điểm chất lượng hoạt động kiểm tốn, họ mong muốn thơng tin mà họ nhận từ báo cáo tài kiểm tốn mang tính trung thực khách quan cao Chính thế, vào thời gian cơng ty kiểm tốn bắt đầu trọng đến cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động với mục tiêu đem đến cho người sử dụng thơng tin có chất lượng tốt Cùng với q trình phát triển kinh tế, yêu cầu xã hội kiểm toán ngày cao Kiểm soát chất lượng ngày trở thành mối quan tâm hàng đầu nghề nghiệp 1.1.2 Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm tốn Chất lượng ln thách thức, mối quan tâm hàng đầu mà tổ chức phải đối mặt lĩnh vực hoạt động Dưới góc nhìn khác nhau, có định nghĩa khác chất lượng: Theo từ điển Tiếng Việt thì: “Chất lượng tạo nên phẩm chất, giá trị người, vật, việc” Theo định nghĩa tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 5200-ISO 9000 “chất lượng mức độ phù hợp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn yêu cầu đề định trước người mua” Một sản phẩm có tồn nhờ chất lượng, Kiểm toán ngành cung cấp dịch vụ với mục đích nâng cao chất lượng thơng tin tài đơn vị Do vậy, tương tự ngành nghề khác, kiểm tốn tồn cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, người sử dụng tin cậy Chất lượng kiểm toán đo thỏa mãn nhu cầu người sử dụng Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 (VSA 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán): “Chất lượng hoạt động kiểm toán mức độ thỏa mãn đối tượng sử dụng kết kiểm tốn tính khách quan độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán kiểm toán viên; đồng thời thỏa mãn mong muốn đơn vị kiểm tốn ý kiến đóng góp kiểm toán viên nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, thời gian định trước với giá phí hợp lý.” [4; tr 4] Như vậy, chất lượng hoạt động kiểm tốn xem xét ba góc độ: Mức độ người sử dụng thơng tin thỏa mãn tính khách quan độ tin cậy kết kiểm toán; Mức độ đơn vị kiểm tốn thỏa mãn ý kiến đóng góp nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; Báo cáo kiểm toán lập phát hành theo thời gian đề hợp đồng kiểm tốn chi phí dịch vụ kiểm tốn mức hợp lý Do vậy, muốn nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tốn đòi hỏi phải có kiểm soát chất lượng Kiểm soát chất lượng hoạt động q trình cơng ty kiểm tốn thực nhiều thủ tục hướng dẫn, giao việc, giám sát, kiểm tra cơng việc mà kiểm tốn viên thực kiểm tra nhận xét, kết luận nhóm kiểm tốn trước phát hành báo cáo kiểm toán Đối với hoạt động kiểm toán, kiểm sốt chất lượng kiểm tốn hiểu hệ thống sách biện pháp để nắm bắt điều hành hoạt động kiểm toán đạt chuẩn mực chung Hệ thống sách biện pháp bao gồm: quan điểm kiểm soát, qui định nghiệp vụ kiểm toán kiểm soát, cấu tổ chức máy kiểm sốt, sách nhân sự, hoạt động kiểm tra, sốt xét, thu thập thơng tin, xác nhận Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực từ trước sau trình kiểm toán, nhiều cấp độ kiểm soát tiến hành, với nhiều phương pháp kiểm soát khác Mục tiêu chung kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm bảo đảm cho kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp chuẩn mực chất lượng theo quy định, nhằm tạo sản phẩm kiểm toán đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng kết kiểm toán Các mục tiêu cụ thể là: - Việc kiểm toán thực phù hợp với chuẩn mực kiểm tốn, quy trình kiểm tốn, phương pháp chun mơn nghiệp vụ kiểm tốn quy chế, quy định khác hoạt động kiểm tốn; - Các thành viên đồn kiểm tốn hiểu rõ quán kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực kiểm toán, lập báo cáo kết kiểm toán; - Các ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị kiểm tốn có đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp, phù hợp với chuẩn mực quy định Tất lỗi, thiếu sót vấn đề khơng bình thường phải nhận biết, lưu lại văn giải đắn báo cáo cho người có thẩm quyền cao xem xét, sử lý; - Đạt mục tiêu kiểm toán đặt ra; báo cáo kiểm toán phải bao gồm đầy đủ ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận kiến nghị kiểm toán liên quan đến kiểm toán; - Rút kinh nghiệm nhằm cải thiện hoạt động kiểm toán tương 88 kiểm toán Bảng câu hỏi nên xây dựng kết hợp câu hỏi đóng giúp công ty thu thập thông tin sở câu hỏi mở để khách hàng trả lời theo ý kiến Sau kiểm tốn, bảng câu hỏi gửi tới đơn vị khách hàng Sau hoàn thành câu hỏi, khách hàng gửi lại câu trả lời cho phía cơng ty Đó tài liệu tốt để đánh giá chất lượng kiểm toán Để hoạt động có hiệu quả, Cơng ty cần làm cho khách hàng hiểu mức độ quan trọng phản hồi khơng cho phía Cơng ty kiểm tốn mà cho phía cơng ty khách hàng Cơng ty cần khuyến khích khách hàng có phản hồi với chủ nhiệm kiểm tốn có tượng bất đồng kiểm tốn viên với khách hàng để kịp thời có biện pháp giải KẾT LUẬN Với tình hình phát triển kinh tế nay, hoạt động cung cấp dịch vụ chun mơn cơng ty kiểm tốn Việt Nam ngày trở nên đa dạng mang tính cạnh tranh cao Do đó, chất lượng kiểm tốn cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm toán ngày trọng để đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế qua góp phần làm lành mạnh hố tình hình tài quốc gia Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt cơng tác kiểm sốt chất lượng kiểm tốn nói chung cơng tác kiểm tốn chất lượng kiểm tốn AASC nói riêng Những tồn không khắc phục ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng kiểm tốn cơng ty Chính vậy, sau nghiên cứu, phân tích cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn độc lập Cơng ty Kiểm toán AASC, với việc làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chất lượng đứng từ góc độ cơng ty từ phía quan nhà 89 nước Tác giả hy vọng biện pháp đưa đề tài góp phần nâng cao chất lượng kiểm tốn cơng ty Kiểm tốn AASC nói riêng ngành kiểm tốn độc lập nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (1999), Hệ thống chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam – Quyển 1, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2001), Hệ thống chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam – Quyển 2, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2002), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam – Quyển 3, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2003), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam – Quyển 4, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2004), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam – Quyển 5, Nxb Tài chính, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 Kiểm toán độc lập, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định 133/2005/NĐ-CP việc sửa đổi số nội dung Nghị định 105/2004/NĐ-CP, Hà Nội 90 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (2006), Hồ sơ kiểm tốn làm việc Ngơ Đức Long (2002), Những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam, Hà Nội 10 GS – TS Nguyễn Quang Quynh, PGS – TS Ngơ Trí Tuệ (2006), Giáo trình kiểm tốn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 http://www.kiemtoan.com [Truy cap 12/05/2011] 12 http://www.tailieu.vn [Truy cap 12/05/2011] 13 http://www.vacpa.vn [Truy cap 12/05/2011] Phụ lục 1: Cam kết tính độc lập kiểm tốn viên CƠNG TY KIỂM TỐN AASC A260 93/104 Tên khách hàng: Cổ phần Thương mại Viglacera Người thực Người sốt xét Ngày khóa sổ: 31/12/2010 Người sốt xét Tên Ngày DTT 28/02/11 TTL 28/02/11 PTG 28/02/11 Nội dung: CAM KẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN NHĨM KIỂM TỐN Liên quan đến kiểm tốn Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2011, cam kết rằng: Chúng đọc trí với kết luận Mẫu A270; Chúng tơi tuân thủ quy định tính độc lập theo Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; Chúng tơi cam kết chúng tơi khơng có lợi ích tài trọng yếu trực tiếp gián tiếp, nghĩa vụ nợ, quan hệ mật thiết gắn với đơn vị Ban lãnh đạo đơn vị kiểm toán; Theo hiểu biết chúng tôi, không nhận thấy thỏa thuận kinh tế, dịch vụ chuyên môn liên kết khứ chúng tơi đơn vị kiểm tốn có ảnh hưởng đến tính độc lập chúng tơi Chức danh Họ tên Thành viên BGĐ phụ trách KT: Phạm Thanh Tùng Người sốt xét cơng việc KSCL: Đỗ Ngọc Dung Chủ nhiệm kiểm toán: Phạm Thanh Giang Kiểm tốn viên chính/Trưởng nhóm: Trần Thu Loan Kiểm tốn viên: Dương Thị Thuận Trợ lý 1: Cao Văn Cường Trợ lý 2: Phạm Thị Ngân Trợ lý 3: Nguyễn Văn Khẩn Chữ ký Ngày/ tháng Phụ lục 2: Soát xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập kiểm tốn viên CƠNG TY KIỂM TỐN AASC Tên khách hàng: Cơng ty Cổ phần B Ngày khóa sổ: 31/12/2011 A270 94/104 Người thực Người soát xét Người soát xét Tên DTT TTL PTG Ngày 28/02/11 28/02/11 28/02/11 Nội dung: SỐT XÉT CÁC YẾU TỚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TỐN VIÊN A MỤC TIÊU Đảm bảo khơng tồn yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến tính độc lập đạo đức nghề nghiệp kiểm tốn viên tham gia nhóm kiểm tốn B NỘI DUNG KIỂM TRA Có 1/ Quan hệ Cty kiểm tốn/thành viên nhóm kiểm tốn với KH: a Có lợi ích tài b Có khoản nợ, khoản bảo lãnh quà tặng nhận từ KH c Có phụ thuộc vào phí dịch vụ KH kiểm tốn d Có lo lắng khả hợp đồng e Có quan hệ mật thiết với KH f Có khả trở thành nhân viên KH tương lai g Có phát sinh phí dịch vụ bất thường liên quan đến hợp đồng kiểm toán 2/ Cty kiểm toán/thành viên nhóm kiểm tốn có khả rơi vào trường hợp tự kiểm tra: a) Một thành viên nhóm kiểm tốn gần đã/đang Giám đốc nhân viên có ảnh hưởng đáng kể KH b) Một thành viên nhóm kiểm tốn gần đã/đang nhân viên KH sử dụng dịch vụ đảm bảo, có chức vụ có ảnh hưởng đáng kể trực tiếp vấn đề trọng yếu hợp đồng c) Có thực ghi sổ kế toán lập báo cáo tài cho KH 3/ Khả bị phụ thuộc vào KH việc đưa ý kiến: Một thành viên nhóm kiểm tốn Cty kiểm tốn rơi vào trường hợp sau: a) Là người trung gian giao dịch xúc tiến bán loại cổ phiếu, chứng khốn KH b) Đóng vai trò người bào chữa đại diện cho KH sử dụng dịch vụ đảm bảo vụ kiện giải tranh chấp với bên thứ ba 4/ Cty kiểm tốn/thành viên nhóm kiểm tốn có quan hệ thân thiết với KH: Khơng Khơng áp dụng a) Thành viên nhóm kiểm tốn có quan hệ ruột thịt/quan hệ thân thiết với nhân viên giữ chức vụ có ảnh hưởng đáng kể trực tiếp vấn đề trọng yếu hợp đồng b) Có năm làm trưởng nhóm kiểm tốn cho KH c) Có nhận quà tặng, dự chiêu đãi nhận ưu đãi lớn từ KH C KẾT LUẬN Có/khơng vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến tính độc lập: Có Khơng Bà Dương Thị Thuận khơng có vấn đề ảnh hưởng đến tính độc lập Có/khơng thực hợp đồng kiểm tốn: Có Có đủ lực tính độc lập để thực hợp đồng kiểm tốn với Cơng ty Cổ phần B Phụ lục 3: Bảng câu hỏi kiểm soát chất lượng dịch vụ năm 2009 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Khơng KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2009 Báo cáo kiếm toán số Nội dung ngày Kiểm toán viên ký báo cáo Phụ trách phòng sốt xét Đại diện Ban Tổng giám đốc ký báo cáo Thời gian thực kiểm toán: Từ ngày Trưởng nhóm ngày Lập kế hoạch: ngày Thực VP khách hàng: ngày Tổng hợp & phát hành báo cáo: ngày Đến ngày Số lượng nhân viên tham gia thực Trợ lý 1: người (hệ số 0,6) Trợ lý 2: người (hệ số 0,8) Trợ lý 3: người (hệ số 1,0) Trợ lý 4: người (hệ số 1,2) Kiểm toán viên 1: người (hệ số 1,6) Kiểm toán viên 2: người (hệ số 1,9) Kiểm toán viên 3: người (hệ số 2,2) Giá trị hợp đồng: STT triệu đồng Câu hỏi Tham chiếu Chuẩn mực Số Đoạn Tham chiếu Hồ sơ kiểm toán chuẩn Nhận xét CÂU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CHO LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Chấp nhận khách hàng trì khách hàng cũ Trong trình trì khách hàng có đánh giá khách hàng tiềm năng, cơng ty kiểm tốn phải cân nhắc đến tính độc lập, lực phục vụ khách hàng cơng ty kiểm tốn tính trực Ban quản lý khách hàng thể a) Thiết lập thủ tục đánh giá chấp nhận khách hàng tiềm b) Đánh giá khách hàng xảy kiện đặc biệt để định Hiểu khách hàng 220-12 Khảo sát đánh giá khách hàng Kế hoạch kiểm toán Ghi 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 Nhóm kiểm tốn có xem xét trình bày kế hoạch kiểm tốn thông tin hoạt động kinh doanh đơn vị kiểm tốn đủ để đánh giá phân tích kiện, nghiệp vụ thực tiễn hoạt động đơn vị kiểm toán mà theo kiểm tốn viên có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, đến việc kiểm tra kiểm tốn viên đến báo cáo kiểm tốn Nhóm kiểm tốn có xem xét hệ thống kế tốn khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu khơng? Nhóm kiểm tốn có xem xét hệ thống kiểm soát nội khách hàng để lập kế hoạch kiểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn thích hợp, có hiệu khơng? Nhóm kiểm tốn có xem xét lưu lại hiểu biết môi trường kiểm soát đơn vị đủ để đánh giá nhận thức, quan điểm, quan tâm hoạt động thành viên Hội đồng quản trị Ban giám đốc hệ thống kiểm sốt nội khơng? Nhóm kiểm tốn có thu thập lưu giữ hồ sơ kiểm toán chứng kiểm toán từ hệ thống kế toán hệ thống KSNB phương diện -Thiết kế - Thực Nhóm kiểm tốn có xem xét công nghệ thông tin khách hàng đủ để đánh giá ảnh hưởng công nghệ thông tin cơng việc kiểm tốn khơng Đánh giá rủi ro Nhóm kiểm tốn có đánh giá rủi ro tiềm tàng cho tồn báo cáo tài đơn vị kiểm tốn khơng? Việc đánh giá có thực phương diện báo cáo tài phương diện số dư tài khoản loại nghiệp vụ khơng? Kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn có đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát sở dẫn liệu cho số dư tài khoản loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu khơng? Nhóm kiểm tốn có xác định cụ thể mức độ rủi ro tiềm tàng cho số dư loại nghiệp vụ quan trọng đến sở dẫn liệu khơng? Phân tích sơ 300-22 310-02 310-05 310-11 Kế hoạch kiểm toán tổng thể 400-02, 25 300-22 Kế hoạch kiểm toán tổng thể; Phần B - Hồ sơ KT năm 400-02 Kế hoạch kiểm toán tổng thể; Phần B - Hồ sơ KT năm 400-24,31 Kế hoạch kiểm toán tổng thể; Phần B - Hồ sơ KT năm 400-12 300-22 Kế hoạch kiểm toán tổng thể 400-15 400-16 Phần A,B - Hồ sơ KT năm 400-28 400-31 Phần A,B - Hồ sơ KT năm 400-15 Phần A,B - Hồ sơ KT năm 4.1 4.2 5.1 5.2 7.1 7.2 Nhóm kiểm tốn có áp dụng quy trình phân tích q trình lập KH kiểm tốn để tìm hiểu tình hình kinh doanh đơn vị xác định vùng có rủi ro khơng? 520-09 Kế hoạch kiểm tốn tổng thể Nhóm kiểm tốn có xem xét đến rủi ro giả thiết hoạt động liên tục việc trình bày báo cáo khơng phù hợp khơng? 300-22 Kế hoạch kiểm tốn tổng thể 300-22 320-06 Xác định mức trọng yếu - Kế hoạch kiểm toán 320-11 Kế hoạch kiểm toán, Chương trình kiểm tốn 300-22 Kế hoạch kiểm tốn tổng thể 300-24 Chương trình kiểm tốn 300-26 Kế hoạch kiểm tốn tổng thể Chương trình kiểm tốn Xác định mức độ trọng yếu Khi lập kế hoạch kiểm tốn, nhóm kiểm tốn có xác định mức trọng yếu chấp nhận để làm tiêu chuẩn phát sai sót trọng yếu mặt định lượng khơng? Kiểm tốn viên có lưu lại yếu tố ảnh hưởng xác định trọng yếu khơng? Nhóm kiểm tốn có cân nhắc đến mối quan hệ trọng yếu rủi ro kiểm toán xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn khơng? Các bên có liên quan Nhóm kiểm tốn có xem xét đến hữu bên có liên quan khơng? Chương trình kiểm tốn Dựa đánh giá rủi ro mức độ số dư tài khoản loại nghiệp vụ, nhóm kiểm tốn có thiết lập chương trình kiểm tốn xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán cần thiết để thực kế hoạch kiểm tốn tổng thể khơng? Trong trường hợp kế hoạch kiểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn sửa đổi, bổ sung q trình kiểm tốn có thay đổi tình kết ngồi dự đốn thủ tục kiểm tốn nội dung ngun nhân thay đổi kế hoạch kỉểm tốn tổng thể chương trình kiểm tốn có ghi rõ hồ sơ kiểm tốn hay khơng? CÂU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN CHO GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 1.1 1.2 Đánh giá rủi ro kiểm sốt nội Mơi trường kiểm soát, thủ tục kỉểm soát hệ thống kế toán đơn vị kiểm tốn có đánh giá để phát rủi ro tiềm tàng không? (bước thực giai đoạn lập kế hoạch ) Kết đạt việc tìm hiểu hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội có ghi chép lưu giữ hồ sơ kiểm tốn khơng? 400 Kế hoạch kiểm tốn tổng thể; Phần B - Hồ sơ KT năm Phần B - Hồ sơ KT năm 1.3 Nhận xét đánh giá kiểm tốn viên rủi ro kiểm sốt có ghi chép lưu giữ hồ sơ kiểm tốn khơng? 2.1 Bằng chứng kiểm tốn Nhóm kiểm tốn có thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp phương pháp quy định hay khơng? Kiểm tra Quan sát Điều tra Xác nhận Tính tốn - Quy trình phân tích 2.2 Bằng chứng kiểm tốn có lưu giữ hồ sơ kiểm tốn khơng? Bằng chứng kiểm toán bổ sung khoản mục kiện đặc biệt Khi hàng tồn kho xác định trọng yếu báo cáo tài chính, kiểm tốn viên có tham gia cơng việc kiểm kê vật để thu thập chứng hữu tình trạng hàng tồn kho hay không? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Nếu tham gia kiểm kê vật vào đơn vị thực kiểm kê kiểm tốn viên có tham gia kiểm kê lại số mặt hàng vào thời điểm khác hay khơng? Kiểm tốn viên có lập kế hoạch yêu cầu khách nợ xác nhận trực tiếp khoản nợ phải thu không? Kiểm tốn viên có thực thủ tục kiểm tốn thay khách nợ không phúc đáp thư xác nhận nợ hay thư phúc đáp có ý kiến khác hay khơng? Kiểm tốn viên có thực thủ tục theo quy định để xác định vụ kiện tụng, tranh chấp có liên quan đến đơn vị có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài hay khơng? Cơng ty có lưu giữ đầy đủ chứng kiểm toán bổ sung khoản mục kiện đặc biệt không? Sử dụng tư liệu kiểm toán viên khác Phần B - Hồ sơ KT năm 500-21 500-22 500-23 500-24 500-25 500-26 Các phần hành Hồ sơ KT năm Các phần hành Hồ sơ KT năm 501-05 Phần Hàng tồn kho - Hồ sơ KT năm 501-07 Phần Hàng tồn kho - Hồ sơ KT năm 501-20 Phần công nợ phải thu/phải trả - Hồ sơ kiểm toán năm 501-22,29 Phần cơng nợ phải thu/phải trả - Hồ sơ kiểm tốn năm 501-37 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 501-02,04 Hồ sơ KT năm 4.1 Khi sử dụng tư liệu kiểm toán kiểm toán viên khác, kiểm tốn viên Cơng ty có xác định mức độ ảnh hưởng tư liệu cơng việc kiểm tốn theo quy định khơng? 4.2 Kiểm tốn viên có xem xét phát quan trọng kiểm toán viên khác không? 4.3 Các vấn đề khác 600-02 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 520 5.1 Quy trình phân tích Có áp dụng lập kế hoạch kiểm tốn khơng? 5.2 Có thực thử nghiệm khơng? Có áp dụng giai đoạn soát xét tổng thể kiểm tốn khơng? 5.3 6.1 Gian lận sai sót Trong lập kế hoạch thực kiểm toán, thủ tục đánh giá rủi ro gian lận sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài có thực khơng? 6.2 Các thủ tục kiểm tốn nhằm phát gian lận sai sót trọng yếu, sở đánh giá rủi ro, có xây dựng thực không? 6.3 Việc thực thủ tục có ghi chép đầy đủ kết luận phù hợp khơng? Lấy mẫu kiểm tốn Khi lấy mẫu kiểm toán để thực thử nghiệm bản, phương pháp xác định cỡ mẫu sử dụng có phù hợp với quy định Công ty không? 7.1 7.2 Các thử nghiệm mẫu lựa chọn có ghi chép kết luận đầy đủ hồ sơ kiểm tốn khơng? Kiểm tốn năm - Số dư đầu năm tài Cơng ty có thực thủ tục kiểm tốn lưu vào hồ sơ chứng kiểm toán theo quy định khơng? 8.1 Các vấn đề kiểm tốn - Hồ sơ KT năm Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Kế hoạch kiểm toán tổng thể Phần B - Hồ sơ KT năm Tổng kết cơng việc kiểm tốn - Hồ sơ KT năm 240 530 5106,7,8,9 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 8.2 9.1 9.2 Ý kiến kiểm toán viên nhóm kiểm tốn khơng thể thu thập đầy đủ chứng kiểm toán số dư năm Giải trình Giám đốc Cơng ty có thu thập giải trình Giám đốc đơn vị kiểm tốn, thừa nhận trách nhiệm báo cáo tài hay khơng? Bản giải trình Giám đốc có lưu hồ sơ có đủ yếu tố giải trình theo quy định khơng (đầy đủ về: thơng tin phải giải trình, ngày tháng, họ tên, chữ ký GĐ người GĐ ủy quyền ký xác nhận vào giải trình)? 9.3 Giải trình Giám đốc có ghi ngày tháng trước ngày tháng ghi báo cáo kiểm tốn hay khơng? 9.4 Các biện pháp xử lý Giám đốc từ chối cung cấp giải trình 9.5 Cơng ty có tìm hiểu nguyên nhân giải trình Giám đốc mâu thuẫn với chứng kiểm tốn khác có xác minh lại mức độ tin cậy chứng kiểm toán giải trình Giám đốc 10 Kiểm tốn ước tính kế tốn Các thủ tục kiểm tốn có thực để thu thập chứng kiểm tốn ước tính kế tốn báo cáo tài khơng? 501-12 Các vấn đề kiểm tốn - Hồ sơ KT năm 580-02 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 580-14,16 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 580-15 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 540 Hồ sơ KT năm CÂU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CHO GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN 1.1 Hồ sơ kiểm tốn Hồ sơ kiểm tốn có lập lưu trữ thành hai loại sau hay không? a) Hồ sơ kiểm toán chung; b) Hồ sơ kỉểm tốn năm 1.2 Hồ sơ kiểm tốn chung: - có đầy đủ mục theo quy định Công ty - thông tin khách hàng, tài liệu có cập nhật lưu trữ theo mục - hồ sơ tham chiếu theo quy định 230-12 Hồ sơ KT chung HS KT năm 1,3 Hồ sơ kiểm tốn năm có bao gồm đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu chuẩn mực kế tốn hay khơng? Kế hoạch kiểm tốn - Thực kiểm tốn: nội dung, chương trình, phạm vi thủ tục thực - Kết thủ tục thực - Kết luận kiểm toán viên từ chứng thu thập 1,4 Giấy làm việc: chọn mẫu GLV tất thành viên nhóm kiểm tốn để kiểm tra theo yêu cầu sau: - xếp theo quy định - thực đảm bảo mục tiêu kiểm toán thu thập đủ chứng kiểm tốn - sốt xét theo quy định - trình bày tham chiếu 1.5 Quy trình sốt xét cấp có thực đầy đủ thể qua: - Các sốt xét cấp có lưu trữ quy định - Tài liệu soát xét có đủ chữ ký cấp theo quy định 1.6 Báo cáo tài Các số liệu trình bày báo cáo tài có tham chiếu phù hợp với hồ sơ kiểm tốn khơng? 230-14 Hồ sơ KT năm Hồ sơ KT năm 230 2.1 Báo cáo kiểm tốn Báo cáo kiểm tốn có trình bày đầy đủ nội dung theo yêu cầu chuẩn mực kiểm tốn hay khơng? 2.2 Báo cáo kiểm tốn có nêu rõ tên, biểu tượng, địa giao dịch, số điện thoại, số fax số hiệu liên lạc khác công ty chi nhánh công ty kiểm tốn phát hành báo cáo kiểm tốn hay khơng? 700-09 2.3 Báo cáo kiểm tốn có ghi rõ số hiệu phát hành báo cáo kiểm tốn cơng ty chi nhánh cơng ty kiểm tốn theo năm (số đăng ký thức) hay khơng? 700-10 2,4 Báo cáo kiểm tốn có ghi rõ báo cáo tài đối tượng kiểm tốn ghi rõ ngày lập phạm vi niên độ tài mà báo cáo tài phản ánh hay không? 700-13 700-08 Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm 2,5 Báo cáo kiểm tốn có nêu rõ ý kiến kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn a) Các báo cáo tài phương diện phản ánh (hoặc trình bày) trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu; b) Tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, việc tuân thủ quy định pháp lý có liên quan hay khơng 700-22 Báo cáo kiểm tốn có ghi rõ a) Ngày, tháng, năm kết thúc tồn cơng việc kiểm toán; b) Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ địa điểm (Tỉnh, Thành phố) công ty chi nhánh cơng ty kiểm tốn chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm tốn hay khơng? 700-27 2,7 Ngày ký báo cáo kiểm tốn có ghi sau ngày Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị ký báo cáo tài hay khơng? 700-28 2,8 Ý kiến kiểm tốn báo cáo tài có theo mẫu loại ý kiến sau hay khơng? a) Ý kiến chấp nhận tồn phần b) Ý kiến chấp nhận phần c) Ý kiến từ chối (hoặc ý kiến đưa ý kiến) d) Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược) 700-34 2,6 3.1 4.1 4.2 Quy trình phân tích giai đoạn sốt xét tổng thể Quy trình phân tích có áp dụng giai đoạn sốt xét tổng thể kiểm toán để kiểm toán viên có kết luận tổng quát phù hợp khía cạnh trọng yếu báo cáo tài với hiểu biết kiểm tốn viên tình hình kinh doanh đơn vị, đồng thời đánh giá việc cần thiết phải thực công việc kiểm tốn bổ sung hay khơng? Tính trọng yếu giai đoạn kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn soát xét tổng thể, kiểm tốn viên có xem xét lại kết đánh giá mức trọng yếu rủi ro kỉểm tốn để xem đánh giá phù hợp hay khơng? Kiểm tốn viên đánh giá ảnh hưởng tổng sai sót phát trình kiểm tốn chưa sửa chữa phương diện trọng yếu chưa? Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm Phần I - Các vấn đề kiểm tốn - Hồ sơ KT năm 520-14 Tổng kết cơng việc kiểm toán - Hồ sơ KT năm 320-12 Tổng kết cơng việc kiểm tốn - Hồ sơ KT năm 320-13 Tổng kết cơng việc kiểm tốn - Hồ sơ KT năm 4.3 Nếu Giám đốc đơn vị kiểm tốn tự chối điều chỉnh lại báo cáo tài chính, kết thực thủ tục kiểm toán bổ sung cho kết luận tổng hợp sai sót chưa sửa chữa trọng yếu, kiểm tốn viên xem xét, sửa đổi lại báo cáo kiểm toán cho phù hợp với Chuẩn mực 700 "Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài chính" chưa? 320-16 Tổng kết cơng việc kiểm tốn - Hồ sơ KT năm Ảnh hưởng kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế tốn lập báo cáo tài Kiểm tốn viên có thực thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ chứng kiểm toán kiện phát sinh từ ngày khóa sổ kế tốn đến ngày ký báo cáo tài chính, yêu cầu đơn vị điều chỉnh thuyết minh báo cáo tài chưa? 560-10,15 Các vấn đề kiểm toán - Hồ sơ KT năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay