Các biện pháp xử lí hành chính khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam

79 21 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 23:59

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi Quốc gia và Đất nước chúng ta. Muốn giữ vững được điều đó một yêu cầu đặt ra phải xây dựng hệ thống pháp luật về xử lí hành chính hoàn thiện, đặc biệt trong đó có quy định về các biện pháp xử lí hành chính khác tạo cơ sở pháp lí hữu hiệu trong việc đấu tranh, phòng ngừa, giáo dục, xử lí các đối tượng vi phạm. Có thể nói, các biện pháp xử lí hành chính khác là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta đã được luật hóa. Trong điều kiện hội nhập, tình hình mới của Đất nước, việc hoàn thiện các biện pháp này càng có tính cấp bách và cần thiết hơn nữa để vừa phát huy tác dụng trong việc duy trì trật tự kỉ cương xã hội, ổn định Đất nước, đồng thời bảo đảm tốt dân chủ, quyền công dân, quyền con người và các cam kết quốc tế. Trong suốt thời gian qua ở nước ta bên cạnh các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp xử lí hành chính khác gồm các biện pháp được quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính (Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở giáo dục; Đưa vào cơ sở chữa bệnh) có vai trò to lớn trong việc đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Tuy nhiên trong điều kiện mới của nước ta hiện nay, các quy định pháp luật và áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp 1992 ghi nhận, một số quy định không tương thích với các Công ước quốc tế mà Việt nam là thành viên, có ảnh hưởng tới lộ trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác để nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp trong xử lí hành chính, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, quyền con người, đảm bảo tính dân chủ đồng thời phù hợp với Hiến pháp, tinh thần của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng 2020 và chiến lược cải cách tư pháp “ Phát triển và hoàn thiện hệ thống Pháp luật, trong đó có Pháp luật về các chế tài hành chính phù hợp với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền, với xu hướng hội nhập quốc tế, đảm bảo tốt hơn quyền công dân”. Mặc dù các biện pháp xử lý hành chính khác đóng vai trò quan trọng, nhưng vẫn chưa được quan tâm và đánh giá đúng mức, thiết nghĩ cần phải có nghiên cứu toàn diện để phát huy thế mạnh và áp dụng đúng, hiệu quả hơn nữa các biện pháp xử lí hành chính khác. Hơn nữa, việc nghiên cứu đề tài này là một nội dung mới sẽ là cơ sở khoa học đóng góp cho việc nghiên cứu xây dựng Luật xử lí vi phạm hành chính đang được tiến hành. Trước yêu cầu bức thiết và nhiệm vụ quan trọng đang đặt ra ở trên, trong tình hình mới của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hóa, đặc biệt là trong bối cảnh pháp điển hóa pháp luật về xử lí vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay tiến tới xây dựng luật xử lí vi phạm hành chính, tôi chọn vấn đề : “ Các biện pháp xử lí hành chính khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình để được tìm hiểu rõ, nhận thức đầy đủ pháp luật về nhóm biện pháp này. Qua đó góp phần nhỏ bé khắc phục những hạn chế của pháp luật về các biện pháp xử lí hành chính khác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đất nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu. LỜI CẢM ƠN Lời luận văn, em xin chân thành cảm ơn T.S Trần Thị Hiền – Phó chủ nhiệm khoa Hành chính- Nhà nước, Đại học Luật Hà nội, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ em suốt trình hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Hành chính- Nhà nước, Thầy trưởng tiểu ban chuyên ngành Luật hành thầy giáo khoa Sau đại họcTrường đại học Luật Hà nội, người tâm huyết, dày công dạy bảo, truyền thụ tri thức, giúp đỡ cho em suốt thời gian qua Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Hà MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHÁC 1.1 Khái quát biện pháp xử lí hành khác 1.1.1 Quan niệm biện pháp xử lí hành khác 1.1.2 Cơ sở áp dụng biện pháp xử lí hành khác .15 1.1.3 Một số yếu tố tác động đến quy định pháp luật biện pháp xử lí hành khác 17 1.1.4 Mục đích, vai trò biện pháp xử lí hành khác 21 1.2 Yêu cầu việc quy định áp dụng biện pháp xử lý hành 23 1.2.1 Yêu cầu việc quy định biện pháp xử lý hành 23 1.2.2 Yêu cầu việc áp dụng biện pháp xử lý hành 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG .29 Chương 2: PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHÁC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG .30 2.1 Thực trạng pháp luật biện pháp xử lý hành khác .30 2.1.1 Hệ thống biện pháp xử lí hành khác 31 2.1.2 Đối tượng áp dụng biện pháp xử lí hành khác 33 2.1.3 Thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp xử lí hành khác .38 2.1.4 Thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác 41 2.2 Thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành khác Việt Nam 45 2.2.1 Thực tiễn việc xử lí đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lí hành khác 45 2.2.2 Thực tiễn tổ chức thực định áp dụng biện pháp xử lí hành khác 48 2.2.3 Những tồn tại, bất cập nguyên nhân .50 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 52 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÍ HÀNH CHÍNH KHÁC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 53 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện biện pháp xử lí hành khác phương hướng hồn thiện 53 3.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện biện pháp xử lí hành khác 53 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện 54 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật biện pháp xử lý hành khác .56 3.2.1 Về hệ thống biện pháp xử lí hành khác .56 3.2.2 Về đối tượng áp dụng 59 3.2.3 Về thẩm quyền áp dụng .61 3.2.4 Về thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác 63 3.2.5 Cần xây dựng Luật riêng quy định biện pháp xử lí hành khác 65 3.3 Các kiến nghị việc áp dụng biện pháp xử lí hành khác Việt Nam 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG .70 PHẦN KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN PLXLVPHC : Pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002 ( sửa đổi, bổ sung 2008) UBND : Uỷ ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội ln mối quan tâm hàng đầu Quốc gia Đất nước Muốn giữ vững điều yêu cầu đặt phải xây dựng hệ thống pháp luật xử lí hành hồn thiện, đặc biệt có quy định biện pháp xử lí hành khác tạo sở pháp lí hữu hiệu việc đấu tranh, phòng ngừa, giáo dục, xử lí đối tượng vi phạm Có thể nói, biện pháp xử lí hành khác chủ trương quan trọng Đảng Nhà nước ta luật hóa Trong điều kiện hội nhập, tình hình Đất nước, việc hồn thiện biện pháp có tính cấp bách cần thiết để vừa phát huy tác dụng việc trì trật tự kỉ cương xã hội, ổn định Đất nước, đồng thời bảo đảm tốt dân chủ, quyền công dân, quyền người cam kết quốc tế Trong suốt thời gian qua nước ta bên cạnh biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp xử lí hành khác gồm biện pháp quy định Điều 22 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành (Giáo dục xã, phường, thị trấn; Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào sở giáo dục; Đưa vào sở chữa bệnh) có vai trò to lớn việc đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bảo vệ bảo đảm quyền, lợi ích đáng cơng dân Tuy nhiên điều kiện nước ta nay, quy định pháp luật áp dụng pháp luật biện pháp xử lý hành khác bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng quyền công dân Hiến pháp 1992 ghi nhận, số quy định khơng tương thích với Công ước quốc tế mà Việt nam thành viên, có ảnh hưởng tới lộ trình hội nhập quốc tế Vì vậy, cần phải nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật biện pháp xử lý hành khác để nâng cao hiệu áp dụng biện pháp xử lí hành chính, đảm bảo tốt quyền lợi ích hợp pháp công dân, quyền người, đảm bảo tính dân chủ đồng thời phù hợp với Hiến pháp, tinh thần chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng 2020 chiến lược cải cách tư pháp “ Phát triển hoàn thiện hệ thống Pháp luật, có Pháp luật chế tài hành phù hợp với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền, với xu hướng hội nhập quốc tế, đảm bảo tốt quyền công dân” Mặc dù biện pháp xử lý hành khác đóng vai trò quan trọng, chưa quan tâm đánh giá mức, thiết nghĩ cần phải có nghiên cứu tồn diện để phát huy mạnh áp dụng đúng, hiệu biện pháp xử lí hành khác Hơn nữa, việc nghiên cứu đề tài nội dung sở khoa học đóng góp cho việc nghiên cứu xây dựng Luật xử lí vi phạm hành tiến hành Trước yêu cầu thiết nhiệm vụ quan trọng đặt trên, tình hình đất nước xu hội nhập tồn cầu hóa, đặc biệt bối cảnh pháp điển hóa pháp luật xử lí vi phạm hành nước ta tiến tới xây dựng luật xử lí vi phạm hành chính, tơi chọn vấn đề : “ Các biện pháp xử lí hành khác theo quy định Pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn để tìm hiểu rõ, nhận thức đầy đủ pháp luật nhóm biện pháp Qua góp phần nhỏ bé khắc phục hạn chế pháp luật biện pháp xử lí hành khác bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp công dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đất nước dân chủ, sạch, vững mạnh, đáp ứng xu hội nhập toàn cầu Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật Việt nam biện pháp xử lí hành khác nội dung pháp luật xử lí vi phạm hành chính, nghiên cứu cần đặt tổng thể quy định pháp luật xử lí vi phạm hành Liên quan đến lĩnh vực kể đến số tác giả với cơng trình khoa học họ sau: Luận án phó tiến sĩ Luật học tác giả Vũ Thư : “Chế tài hành chính- Lí luận thực tiễn” bàn vấn đề lí luận thực tiễn chế tài hành nói chung, Luận án thạc sĩ tác giả Nguyễn Trọng Bình, “Hồn thiện quy định pháp luật hình thức xử phạt vi phạm hành chính”, 2002 vào nghiên cứu quy định pháp luật riêng nhóm biện pháp xử phạt vi phạm hành Luận văn thạc sĩ luật học Nguyễn Ngọc Bích (2003): “Hồn thiện pháp luật xử lí hành với người chưa thành niên” đề cập phần đến số nội dung biện pháp xử lí hành khác biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở chữa bệnh chủ yếu đề tài bàn khía cạnh xử lí người chưa thành niên bảo vệ quyền lợi ích người chưa thành niên Luận văn thạc sĩ luật học Nguyễn Đình Thảo “ Trách nhiệm hành lĩnh vực an ninh trị, trật tự an tồn xã hội”, chủ yếu nói xử phạt vi phạm hành lĩnh vực cụ thể “ Thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính” luận văn thạc sĩ luật học Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh đến vấn đề thẩm quyền xử lí vi phạm hành đề tài nghiên cứu nhiều khía cạnh khác nhau, dừng lại đề cập khái quát gợi mở vấn đề biện pháp xử lí hành khác, chưa nghiên cứu chun sâu, cụ thể, tồn diện nhóm biện pháp Trực tiếp đề cập nội dung biện pháp xử lí hành khác, kể đến số viết, chun đề cơng trình nghiên cứu số tác giả Đầu tiên phải kể đến đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tư pháp, “Các biện pháp xử lý hành khác việc bảo đảm quyền người”, 2009 Ths Đặng Thanh Sơn làm chủ nhiệm đề tài nhóm nghiên cứu Đây cơng trình có tính quy mô chi tiết biện pháp pháp xử lí hành khác, chủ yếu nhìn nhận, phân tích quy định pháp luật thực tiễn áp dụng góc độ đối chiếu pháp luật quốc tế bảo đảm quyền người Ngồi có số viết tạp chí chuyên ngành như: “Về biện pháp xử lí hành khác: Thực tiễn giải pháp” Hoàng Thị Kim Quế đăng tạp chí khoa học Đại học Quốc Gia Hà nội; “Hồn thiện biện pháp xử lý hành khác theo Pháp luật Việt Nam” Lê Ngọc Thạch đăng tạp chí Dân chủ Pháp luật số 1/2006; “ Những vấn đề đổi pháp luật vi phạm hành nước ta” tác giả Nguyễn Cửu Việt ( Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 1-2009); “ Quyền công dân, quyền người chỗ đứng biện pháp xử lí hành khác pháp luật vi phạm hành chính” Trần Thanh Hương (Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 11/2005)…Các cơng trình phần vào đề cập đến số điểm hạn chế, bất cập pháp luật biện pháp xử lí hành khác song bàn đến với dung lượng khơng đáng kể chưa toàn diện, triệt để vấn đề lí luận thực tiễn áp dụng nhóm biện pháp Đề tài “Các biện pháp xử lí hành khác theo quy định pháp luật Việt Nam” cấp độ luận văn thạc sĩ nghiên cứu chun sâu, đầy đủ, có tính hệ thống Bên cạnh đó, tác giả có ý thức kế thừa kết khoa học cơng trình cơng bố kinh nghiệm thực tiễn có liên quan Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ luật học, tác giả tập trung vào nghiên cứu vấn đề lí luận biện pháp xử lí hành khác quy định Điều 22 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002; phân tích, đánh giá cách toàn diện quy định pháp luật hành thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam biện pháp xử lý hành khác để từ tìm điểm tích cực, hạn chế, đề xuất phương hướng giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật nhóm biện pháp Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài “ Các biện pháp xử lý hành khác theo quy định pháp luật Việt Nam” sở nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật hành, có đối chiếu với pháp luật quốc tế, phân tích quan điểm, quan niệm khoa học pháp lí biện pháp xử lí hành khác, luận văn làm sáng tỏ vấn đề lí luận biện pháp xử lí hành chính, lấy làm sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng pháp luật, tìm mặt ưu điểm, điểm hạn chế, bất cập Qua đó, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nước ta biện pháp xử lí hành khác để quy định pháp luật có tính khả thi cao, phát huy hiệu lực, hiệu hữu hiệu đời sống xã hội, đồng thời đảm bảo tính dân chủ, bảo vệ quyền công dân, quyền người đồng thời phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế Để đạt mục đích trên, luận văn phải hồn thành nhiệm vụ: - Nghiên cứu vấn đề lí luận biện pháp xử lí hành khác nhằm xây dựng khái niệm mang tính khoa học biện pháp xử lí hành khác, tìm đặc trưng riêng vai trò biện pháp xử lí hành khác việc đấu tranh xử lí hành bảo vệ trật tự xã hội, an ninh đất nước - Xác định yêu cầu việc quy định áp dụng biện pháp xử lí hành khác nhằm đạt hiệu cao nhất, đồng thời bảo đảm quyền tự do, quyền người, phù hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn tổ chức thực qua việc phân tích khảo sát, báo cáo số liệu thực tế, đưa nhận xét điểm tích cực, mặt hạn chế - Đề xuất kiến nghị, giải pháp xác đáng, khoa học có tính khả thi cho việc hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu việc tổ chức thực pháp luật biện pháp xử lí hành Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, vận dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử để thấy hình thành, phát triển pháp luật biện pháp xử lí hành Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu cụ thể phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu, suy luận lơgic sử dụng nhằm lí giải vấn đề lí luận, giúp cho vấn đề nhìn nhận từ nhiều góc độ, thấy điểm hợp lí chưa hợp lí quan điểm, quan niệm đưa luận văn, từ đưa kết luận có tính khoa học bật vấn đề Phương pháp thống kê, phương pháp tổng kết thực tiễn sử dụng có hiệu để từ số liệu, tình hình thực tế cụ thể thống kê phân tích, tổng kết thấy tranh toàn diện thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng biện pháp xử lí hành khác, sở xác cho việc đề xuất giải pháp hợp lí, khả thi Việc trình bày luận văn phương pháp dựa quan điểm Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đối chiếu pháp luật quốc tế hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng Nhà nước pháp quyền để ln đảm bảo tính đắn, phù hợp vấn đề định hướng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống tương đối tồn diện góc độ lí luận thực tiễn vấn đề biện pháp xử lí hành chính, kết nghiên cứu luận văn có nhiều đóng góp mặt khoa học 61 định cách chung chung dẫn tới mở rộng văn cấp dưới, gây tùy tiện, khó khăn cho việc áp dụng Đối với biện pháp đưa vào sở giáo dục, quy định hành Điều 25 PLXLVPHC chung, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng văn hướng dẫn, phải nghiên cứu quy định đối tượng áp dụng theo hướng xác định cụ thể, cần xác định loại hành vi vi phạm tương ứng, cụ thể Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy định cụ thể đối tượng, hành vi vi phạm phải đảm bảo tính đồng đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lí hành khác nhau, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn việc áp dụng Về đối tượng quy định Điều 113 PLXLVPHC trường hợp người vừa thuộc đối tượng đưa vào sở giáo dục trường giáo dưỡng vừa thuộc đối tượng đưa vào sở chữa bệnh giữ nguyên quy định cũ Tuy nhiên cần bổ sung, đối tượng sau đưa vào sở chữa bệnh mà có hành vi gây rối, lưu manh, đồ bị chuyển sang sở giáo dục để quản lí 3.2.3 Về thẩm quyền áp dụng Từ việc nghiên cứu vấn đề thẩm quyền xem xét định biện pháp xử lí hành trên, ta thấy bên cạnh ưu điểm, nhiều vấn đề bất cập, cần xem xét sửa đổi hoàn thiện theo phương án sau: thời gian tới nên chuyển thẩm quyền xem xét áp dụng từ chủ tịch UBND cấp sang án nhân nhân, theo việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ đối tượng đề nghị áp dụng biện pháp xử lí hành quan hành (cơ quan cơng an, chủ tịch UBND cấp) thực hiện, sau việc xem xét, định tồ án thực theo trình tự tố tụng chặt chẽ, minh bạch Nhưng việc đòi hỏi lộ trình lâu dài liên quan đến nhiều vấn đề sở vật chất, nhân lực, tổ chức máy, sở pháp lí cần sửa đổi 62 số quy định khác Trước mắt, chưa thể chuyển sang tư pháp hoá việc xem xét áp dụng biện pháp xử lí hành chính, cần quy định theo tinh thần chủ tịch UBND cấp có quyền xem xét định áp dụng biện pháp xử lí hành bổ sung số chế phù hợp nhằm bảo đảm tốt tính dân chủ, cơng khai bảo đảm quyền người Để thực thi có hiệu phương án này, vấn đề quan trọng cần ý vai trò, trách nhiệm Hội đồng tư vấn, cần tổ chức Hội đồng tư vấn thành quan chuyên nghiệp, chuyên trách trình xem xét áp dụng biện pháp đối tượng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ Hội đồng tư vấn Hội đồng tư vấn làm việc, tiến hành xem xét phiên tòa, theo thủ tục gần thủ tục tố tụng bên tư pháp Ở cần phải nói thêm rằng, theo quy định pháp luật hành, thành phần hội đồng tư vấn bao gồm người giữ vị trí quan trọng, liệu họ có điều kiện thời gian để tổ chức thành quan chuyên trách, tổ chức họp xem xét đối tượng có tham gia đối tượng bị áp dụng mời luật sư Nên cần phải kiến nghị lại tổ chức, cấu hội đồng tư vấn cấp phó quan, quy định nội dung ủy quyền, tổ chức thành phần người hoạt động hiểu rõ pháp luật, đại diện quan bảo vệ trẻ em… người hoạt động chuyên nghiệp việc xem xét định áp dụng biện pháp xử lí hành Đây giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội nước ta nay, cần cải cách bước để thực được, quan hành Nhà nước chủ thể định việc áp dụng biện pháp này, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định thẩm quyền, chủ thể tham gia xem xét việc áp dụng biện pháp này, đảm bảo có mặt đương sự, cha mẹ người giám hộ hợp pháp người đó, 63 luật sư có quyền tham gia vào trình lập hồ sơ, họp hội đồng tư vấn, tham gia vào trình xem xét, định áp dụng biện pháp chức danh có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi ích đối tượng vi phạm Ngoài ra, cần nghiên cứu thành lập tòa vi cảnh, tòa án vị thành niên để xét xử vi phạm pháp luật đối tượng Đây quan xét xử theo trình tự tố tụng đặc biệt cần tuân thủ nguyên tắc ý đến phát triển thể chất, tinh thần, nhân cách họ, mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sữa chữa sai lầm; cần ghi nhận tham gia người chưa thành niên gia đình họ, người đại diện hợp pháp họ tham gia bày tỏ quan điểm giai đoạn tố tụng Hội đồng xét xử vụ việc có tham gia người có kiến thức, hiểu biết tâm sinh lí trẻ em Bởi, người chưa thành niên có khác biệt rõ rệt thể chất, tâm lí với người thành niên Có đảm bảo mục tiêu đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật, vừa đảm bảo quyền trẻ em 3.2.4 Về thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác Thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác cần quy định chặt chẽ để đảm bảo vừa xử lí nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền tự dân chủ cơng dân, đảm bảo tính cơng khai, khách quan, xác qúa trình xem xét, định áp dụng Giải pháp hoàn thiện trước mắt, quan trọng thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác cần đổi quy trình xem xét định áp dụng, tiến hành theo hướng “ bán tư pháp” để tăng cường đảm bảo quyền công dân, dân chủ, hạn chế oan sai áp dụng biện pháp xử lí hành ảnh hưởng quyền tự cá nhân Kiến nghị cần quy định họp hội đồng tư vấn theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, người bị xem xét áp dụng, cha mẹ người người giám hộ hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi đối tượng tham gia có quyền phát biểu trình bày ý kiến cá nhân, họ 64 có quyền mời luật sư trợ giúp viên pháp lí tham dự họp Hội đồng tư vấn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Ý kiến họ phải ghi vào biên họp kèm theo báo cáo trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, định Có đảm bảo khách quan dân chủ Quy định đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cơng dân tương thích pháp luật Quốc tế Nhìn chung, lâu dài, cần nghiên cứu tiến đến thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác theo hướng “tư pháp hố”, thực chất qúa trình chuyển từ chế xử lí hành sang chế xử lí theo trình tự tố tụng Tuy nhiên thủ tục cần xây dựng đơn giản so với thủ tục xét xử vụ án hình sự, mục đích nhằm tạo chế xử lí cơng Điều phù hợp với pháp luật quốc tế Đây xu tất yếu điều kiện cải cách tư pháp hội nhập quốc tế, đồng thời phù hợp với công ước quốc tế “Việc phán áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp lí hạn chế tước đoạt tự phải theo trình tự, thủ tục phán tồ án với án minh bạch, cơng khai-kết trình tự, thủ tục tố tụng cơng bằng, minh bạch với tham gia biện hộ luật sư” Nhưng với điều kiện kinh tếxã hội Việt Nam nay, để tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lí hành khác sức ép lớn hệ thống tòa án vốn tải ta Một giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo tính khách quan, xác đề cao trách nhiệm người có thẩm quyền phải có giám sát quan quyền lực Nhà nước, xây dựng chế giám sát chặt chẽ Hội đồng nhân dân việc định áp dụng biện pháp trình chấp hành biện pháp xử lí hành khác Đối với biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn quy định thủ tục theo hướng đơn giản hơn, bỏ hình thức đọc kiểm điểm trước hội nghị quy định 65 Điều 13 Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục xã, phường thị trấn xâm phạm đến nhân phẩm, lòng tự trọng tạo áp lực tâm lí lớn đối tượng bị áp dụng biện pháp này, đặc biệt họ người chưa thành niên Chúng ta cần lưu ý thủ tục đặc biệt người chưa thành niên Đối với vi phạm người chưa thành niên 18 tuổi cần có chế xử lí đặc biệt phù hợp đặc điểm tâm sinh lí đối tượng đồng thời đảm bảo tính thống Ngoài ra, vấn đề thời hạn áp dụng biện pháp xử lí hành khác, kiến nghị cần nâng lên đủ thời gian giáo dục, răn đe Cụ thể, biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn nâng lên năm; đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng đến 24 tháng; đưa vào sở giáo dục 12 đến 36 tháng Vì đối tượng phần lớn nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền cần có đủ thời gian cần thiết để răn đe, giáo dục làm thay đổi nhận thức, tính cách, đạo đức để họ trở thành cơng dân lương thiện Cũng nên sửa đổi quy định “Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn hết thời hiệu sau năm (thay quy định sau tháng nay) kể từ ngày định Bởi lẽ, mục đích việc áp dụng biện pháp giáo dục, cảm hóa đối tượng có hành vi lệnh chuẩn khơng muộn, họ thường tìm cách lẫn trốn, che dấu nên cần quy định thời hiệu năm để đưa họ vào điều kiện giáo dục thành công dân tốt 3.2.5 Cần xây dựng Luật riêng quy định biện pháp xử lí hành khác Việc quy định nội dung xử phạt hành biện pháp xử lí hành khác luật khơng khoa học, hợp lí, chất hai nhóm biện pháp khác nhau, thứ đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lí hành khơng phải đơn đối tượng vi phạm 66 hành chính, mà đa dạng, phức tạp; tính chất biện pháp khác biện pháp xử lí hành thơng thường, mang tính cưỡng chế nghiêm khắc nhiều, hạn chế quyền tự cá nhân, gần biện pháp tư pháp hình Các biện pháp xử lí hành khác cần quy định văn riêng, tính chất Luật riêng quy định biện pháp xử lí hành khác, xét chất, quy định biện pháp xử lí hành khác thực chất vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền tự công dân, quyền người phải quy định văn cấp độ luật Cơ cấu luật riêng có hai phần, phần thứ phần quy định định vấn đề có tính ngun tắc chung phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, đề nguyên tắc xử lí…Phần thứ hai phần riêng quy định cụ thể, chi tiết biện pháp, đối tượng bị áp dụng, thẩm quyền thủ tục xử lí đối tượng vi phạm, cách thức tổ chức quản lí trại viên, học sinh sở tập trung Tất quy định nghị định, thông tư hướng dẫn khái quát cụ thể hóa luật chung tạo thành văn thống quy định rõ ràng, cụ thể loại biện pháp Đặc biệt, văn Luật quy định biện pháp, cần bổ sung nội dung liên quan đến nguyên tắc áp dụng, xem xét định, quyền đối tượng bị áp dụng Có đảm bảo tính thống quy định pháp luật Hơn nữa, hệ thống pháp luật nước ta tồn hai loại văn quy định biện pháp (hành hình sự), nên chuyển sang phương án “ tư pháp hoá” biện pháp xử lí hành khác, nên nhập làm thành văn thống quy định cụ thể đối tượng, hành vi, thẩm quyền thủ tục áp dụng biện pháp đảm bảo tính thống pháp chế, đồng hệ thống pháp luật nước ta trình hội nhập quốc tế 3.3 Các kiến nghị việc áp dụng biện pháp xử lí hành khác Việt Nam 67 3.3.1 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giải thích pháp luật, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật Các địa phương cần triển khai, tổ chức đợt tuyên truyền phổ biến nội dung pháp luật biện pháp xử lí hành khác, người dân nắm vững nhận thức tầm nguy hiểm vi phạm pháp luật, vai trò họ việc hỗ trợ, phối hợp quan có thẩm quyền việc giáo dục đối tượng vi phạm Bên cạnh cần triển khai cơng tác tập huấn cho người có thẩm quyền nắm vững quy định pháp luật xem xét, xử lí cơng minh, khách quan đối tượng vi phạm, hạn chế oan sai 3.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, cơng chức, đội ngũ nhân có trách nhiệm việc áp dụng tổ chức thực biện pháp xử lí hành Chúng ta biết, cán nhân tố định đến thắng lợi công việc, đặc biệt việc giáo dục, quản lí, cảm hố đối tượng vi phạm khó khăn quan trọng Do cần xây dựng, đào tạo đội ngũ cán đủ số lượng, có chất lượng chun mơn cao, có kĩ nghiệp vụ, có lĩnh trị am hiểu luật pháp để việc tổ chức thực đạt hiệu cao Để làm điều đó, cần thực tốt số giải pháp sau: là, xây dựng lực lượng cảnh sát trại giam, sở giáo dục, trường giáo dưỡng đủ số lượng, trình độ nghiệp vụ cao Trường giáo dưỡng, sở giáo dục bổ sung biên chế người đào tạo quy, tạo điều kiện cán cơng tác đợt tập huấn học, đào tạo nâng cao trình độ, đặc biệt nâng cao khả giải tình huống; Thứ hai, cần phải có sách thích hợp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cán bộ, giáo viên tâm huyết gắn bó lâu dài, làm việc hiệu quả; thứ ba, phải thường xuyên bồi dưỡng trị, phẩm chất lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, chấn chỉnh kịp thời biểu hoang mang, nhận thức lệch lạc 68 3.3.3 Nâng cao chế độ trách nhiệm chế phối hợp quan, đoàn thể, cấp ngành gia đình, cộng đồng việc thực biện pháp xử lí hành khác Vì đặc trưng biện pháp này, đặc biệt biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn liên quan đến vấn đề cư trú, vấn đề giáo dục, tác động từ cộng đồng Vì kiến nghị văn pháp luật cần bổ sung quy định trách nhiệm quyền, tổ chức đồn thể, gia đình, cụ thể phối hợp quan cộng đồng dân cư việc quản lí, giáo dục đối tượng vi phạm 3.3.4 Bảo đảm nguồn lực: kinh phí, điều kiện sở vật chất trang thiết bị cần thiết cho việc áp dụng biện pháp xử lí hành khác Nhà nước cần quan tâm đầu tư để xây dựng sở vật chất, trường giáo dưỡng riêng hành hình sự, cơng cụ trang thiết bị yếu tố quan trọng không nhỏ định đến kết cơng tác quản lí trại viên, học sinh Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư kinh phí nâng cao tiêu chuẩn sinh hoạt cho học viên chế độ ăn uống, mặc sinh hoạt, học tập, chữa bệnh để đảm bảo sức khoẻ, đáp ứng điều kiện cần thiết để đào tạo nghề Có thể xã hội hoá bước huy động lực lượng xã hội tham gia vào hoạt động Hay xu hội nhập phát triển này, tăng cường hợp tác quốc tế tranh thủ nguồn lực đầu tư học hỏi kinh nghiệm nước để xây dựng mơ hình phù hợp 3.3.5 Hoàn thiện quy định chế độ khen thưởng xử lí vi phạm người thực thi cơng vụ Cần phải có quy định riêng cụ thể chế độ khen thưởng người có nhiều thành tích việc giáo dục, quản lí, cảm hóa đối tượng vi phạm để khuyến khích, động viên họ việc thực thi công vụ giúp việc tổ chức thực biện pháp đạt hiệu cao Mặt khác, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp có 69 hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền người đối tượng bị áp dụng phải có hình thức kỉ luật, xử lí rõ ràng tránh chung chung nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo khách quan, xác việc áp dụng biện pháp xử lí hành khác 3.3.6 Cần đề phương án tổ chức tốt cơng tác tái hồ nhập cộng đồng cho trại viên, học sinh sau chấp hành xong định trở với cộng đồng nhằm xoá mặc cảm tội lỗi, lạc quan, giúp đỡ họ nhanh chóng hồ nhập Muốn làm điều đó, cần tổ chức tốt khâu tiếp nhận đối tượng trở về, quan, đoàn thể cần giúp đỡ, động viên họ, đặc biệt cần tạo công ăn việc làm cho đối tượng để họ ổn định sống, làm ăn lương thiện tránh sa vào đường cũ Các sở giáo dục, chữa bệnh, trường giáo dưỡng đối tượng hết thời hạn liên hệ tổ chức xã hội, doanh nghiệp tạo việc làm cho họ phù hợp với nghề họ học trường Trong địa phương, khu phố cần vận động họ tích cực tham gia hoạt động tập thể, đối tượng có nhiều tiến tạo điều kiện cho họ tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự lực lượng dân phòng, bảo vệ trật tự viên…Pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm quyền địa phương, tổ chức, đồn thể việc tiếp tục quản lí, tạo điều kiện cho đối tượng, đặc biệt người chưa thành niên họ chấp hành xong định áp dụng biện pháp xử lí hành khác giảm thiểu trường hợp quay trở đường cũ, tái phạm nhiều lần 3.3.7.Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc áp dụng biện pháp xử lí hành khác Việc kiểm tra Bộ, quan ngang cần tiến hành thường xuyên việc lập hồ sơ, định biện pháp xủ lí hành UBND cấp Ngồi ra, công tác kiểm tra nội quan hành cần tiến hành thường xuyên Ủy ban nhân nhân cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra việc xử lí vi phạm 70 pháp luật, xử lí người sai phạm, giải kịp thời khiếu nại, tố cáo xử lí hành địa phương theo quy định pháp luật; Đồng thời, xây dựng chế giám sát cụ thể thường xuyên Hội đồng nhân dân việc định áp dụng biện pháp trình chấp hành biện pháp xử lí hành Cơ chế giám sát phải thực nghiêm túc, thường xuyên góp phần tăng cường trách nhiệm người có thẩm quyền định áp dụng biện pháp xử lí hành chính, cần quy định chế độ báo cáo quan thực thi pháp luật nhằm giảm bớt tùy tiện, tiêu cực xử lí, thực hiện, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, lợi ích cộng đồng KẾT LUẬN CHƯƠNG Việc hoàn thiện pháp luật biện pháp xử lí hành khác giai đoạn xem yêu cầu mang tính tất yếu khách quan, bắt nguồn từ đòi hỏi cấp thiết việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân chủ quyền người, chủ động hội nhập quốc tế Hoàn thiện pháp luật biện pháp xử lí hành khác phải tiến hành đồng giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp tổ chức thực Việc tiến hành cách có hiệu quả, đồng khoa học giải pháp có ý nghĩa to lớn góp phần giải kịp thời tệ nạn, nhức nhối đời sống xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự góp phần tích cực vào cơng tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm quyền lợi ích cơng dân tồn xã hội PHẦN KẾT LUẬN 71 Qua nghiên cứu thực trạng quy định thực tiễn tổ chức thực biện pháp xử lí hành khác, nhận thấy biện pháp xử lí hành khác có tầm quan trọng đặc biệt việc đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, văn hóa, đồng thời góp phần quan trọng việc giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng trở thành cơng dân có ích cho xã hội, biết tôn trọng pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội Nhận thấy, tồn biện pháp xử lí hành cần thiết có tác dụng thiết thực to lớn Đặc biệt, việc pháp điển hóa tiến tới xây dựng Luật xử lí vi phạm hành thời gian tới hội quan trọng để đóng góp, tiếp thu ý kiến, phương hướng, giải pháp hoàn thiện đưa khung pháp lí xử lí hành lên tầm cao mới, đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế Trên sở nhận thức tầm quan trọng, vai trò to lớn biện pháp xử lí hành khác, luận văn làm sáng tỏ vấn đề lí luận nhóm biện pháp cưỡng chế hành này, tìm đặc điểm chung đặc trưng riêng, vai trò biện pháp xử lí hành khác, từ xây dựng hồn chỉnh khái niệm biện pháp xử lí hành khác Đồng thời luận văn xác định yêu cầu cụ thể cho việc quy định áp dụng biện pháp thực tế đạt hiệu cao Trên cở đó, luận văn vào đánh giá, phân tích thực trạng quy định pháp luật, tìm điểm hạn chế, bất cập pháp luật hành đối tượng áp dụng, thẩm quyền thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành khác đề xuất giải pháp xác đáng, kiến nghị hồn thiện pháp luật biện pháp xử lí hành khác nhằm nâng cao hiệu áp dụng thực tế, phòng chống vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích cơng dân, quyền người, đảm bảo dân chủ yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X NXB Chính trị quốc gia Năm 2006 2 Quốc hội, Hiến pháp 1992 ( sửa đổi) Bộ luật Hình Sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 NXB Chính trị quốc gia Năm 2010 Bộ luật Dân năm 2005 NXB Chính trị quốc gia Năm 2005 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành năm 1989; Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 1995; Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002; Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002(Sửa đổi năm 2008); Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2004 Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chế độ áp dụng người chưa thành niên, người tự nguyện vào sơ chữa bệnh Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 Chính phủ Quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào trường giáo dưỡng 10 Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn 11 Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2003 Chính phủ Quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện phỏp a vo c s giỏo dc 12 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2008; 13 Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 quy định xử phạt vi phạm hành lÜnh vùc an ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi; 14 Bộ tư pháp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Các biện pháp xử lí hành khác việc bảo đảm quyền người, Hà nội, tháng 12/2009 15 Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình lí luận Nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân Hà Nội 16 Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình luật Hành NXB Cơng an nhân dân Hà Nội, năm 2005 17 Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia, giáo trình Luật Hành Chính Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005 18 Trường Đại học Luật Hà nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nhà xuất cơng an nhân dân, Hà nội 19 Bộ Tư pháp – Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bình luận khoa học pháp lện xử phạt vi phạm hành năm 2002 NXB Tư pháp Hà Nội 2005 20 ( Dự thảo) Báo cáo đánh giá biện pháp xử lý hành khác kiến nghị hồn thiện luật xử lý vi phạm hành - Chính phủ Việt Nam, chương trình phát triển LHQ Dự án 00058492 UNDP – Hà Nội 2010 21 Dự thảo Luật xử lí vi phạm hành – Quốc hội ngày 12/7/2010 22 Dự thảo Tờ trình Chính phủ Dự án Luật xử lý vi phạm hành – Bộ Tư pháp ngày 12/07/2010 23 Dự thảo ngày 12/ 07/ 2010 Báo cáo tổng kết tình hình thực 08 năm Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002 văn hướng dẫn thi hành 24 Bộ Tư pháp – Báo cáo tổng kết tình hình thực pháp lệnh xử phạt vi phạm hành hành văn hướng dẫn thi hành pháp lệnh Hà Nội 2007 25 Bộ Công An, Báo cáo tổng kết năm thi hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 lực lượng Cơng an nhân dân 26 Hoàng Thị Kim Quế, “Về biện pháp xử lí hành khác: Thực tiễn giải pháp” , tạp chí khoa học Đại học Quốc Gia Hà nội; 27 Lê Ngọc Thạch, “Hoàn thiện biện pháp xử lý hành khác theo Pháp luật Việt Nam” , tạp chí Dân chủ Pháp luật số 1/2006 28 Trần Thanh Hương, “ Quyền Công dân, quyền người chỗ đứng biện pháp xử lý vi phạm hành khác pháp luật vi phạm hành chính”, Tạp chí dân chủ pháp luật số 11/2005 Tr 7->10 29 Nguyễn Ngọc Bích, “Hồn thiện pháp luật xử lý hành với người chưa thành niên” , Luận văn thạc sĩ , 2003 30 Nguyễn Trọng Bình, Luận Văn Thạc sĩ “Hồn thiện quy định pháp luật hình thức xử phạt vi phạm hành chính” Năm 2002 31 Ts Vũ Thư Chế tài hành – Lý luận thực tiễn NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2000 32 T.s Trần Thị Hiền, Pháp luật biện pháp xử lí hành khác cần gia tăng tính minh bạch 33 Ts Trần Thị Hiền, Hoàn thiện pháp luật hình thức, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 34 Trương Khánh Toàn, Áp dụng biện pháp xử lí hành khác người chưa thành niên, hướng quy định Luật xử lí vi phạm hành 35 Ths Bùi Thị Đào, xây dựng Bộ luật xử lý vi phạm hành – vấn đề cần lưu tâm, Hội thảo khoa học khoa Hành – Nhà nước Hà Nội 2006 36 Vietlaw.gov.vn, chinhphu.vn, Caicachhanhchinh.gov.vn Thuvienphapluat.vn, Luatvietnam.vn ... .70 PHẦN KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN PLXLVPHC : Pháp lệnh xử lí vi phạm hành 2002 ( sửa đổi, bổ sung 2008) UBND : Uỷ ban nhân dân PHẦN MỞ... pháp, tinh thần chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng 2020 chiến lược cải cách tư pháp “ Phát triển hoàn thiện hệ thống Pháp luật, có Pháp luật chế tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp xử lí hành chính khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam, Các biện pháp xử lí hành chính khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay