Mô phỏng ngập lụt vùng hạ du sông kôn hà thanh khi xét đến điều tiết hồ chứa định bình

26 34 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 19:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ THANH LIÊM PHỎNG NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU SÔNG KÔN THANH KHI XÉT ĐẾN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA ĐỊNH BÌNH Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình thuỷ Mã số: 60.58.02.02 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐÀ NẴNG - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ HÙNG Phản biện 1: TS VÕ NGỌC DƢƠNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỐNG Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ họp Trƣờng Đại học Bách khoa vào ngày 21 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Trƣờng Đại học Bách Khoa,Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện Khoa Xây dựng Thủy Lợi – Thủy Điện, Trƣờng Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Hệ thống Sông Kôn - Thanh sông lớn tỉnh Bình Định có tổng diện tích lƣu vực 3.647km2 nằm địa phần huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn, Vân Canh, Tuy Phƣớc Thành Phố Quy Nhơn Lƣu vực sông Kôn - Thanh bao gồm hồ chứa xây dựng Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh Văn Phong; Các hồ xây dựng Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn ngồi có hồ Vĩnh Sơn C chuyển nƣớc từ lƣu vực sông Ba sang lƣu vực sơng Kơn Trong đó, hồ Định Bình có dung tích phòng lũ lớn nhất, đƣợc xây dựng hồn thành đƣa vào khai thác sử dụng năm 2009 Hàng năm, đến mùa lũ, nƣớc dồn từ thƣợng lƣu gây ngập lụt nghiêm trọng cho hạ lƣu sông Kôn - Thanh Lũ gây thiệt hại lớn ngƣời tài sản lƣu vực Theo thống kê số năm gần cho thấy tình hình lũ lụt lƣu vực ngày nghiêm trọng với mức độ thiệt hại có xu ngày tăng Do tính chất nghiêm trọng lũ vùng hạ lƣu sông Kôn - Thanh điều tiết hồ chứa nƣớc Định Bình, nên việc cần thiết phải xây dựng sở khoa học thực tiễn nhằm đƣa đƣợc phƣơng án vận hành xả lũ hồ chứa hợp lý, vừa đảm bảo mục tiêu phát điện đồng thời cắt lũ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại lũ lụt vùng hạ lƣu sơng Kơn - Thanh Từ đề xuất phƣơng án phòng chống thơng qua cảnh báo khả diện tích ngập lụt ứng với trận lũ khác Do vậy, đề tài “Mô ngập lụt vùng hạ du sông Kôn - Thanh điều tiết hồ chứa Định Bình” sở quy hoạch phòng chống lũ cho khu vực hạ lƣu sông Kôn - Thanh, nhƣ làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách định địa phƣơng 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu xây dựng hình kịch vận hành hồ chứa Định Bình, nhằm nâng cao hiệu giảm lũ gây tác động tiêu cực cho vùng hạ du, đảm bảo nhiệm vụ phát điện Đồng thời, giúp cho cấp lãnh đạo quan ban, ngành liên quan nhƣ toàn dân chủ động ứng phó có mƣa lũ xảy ra, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: q trình lũ hạ du sơng Kơn - Thanh xét đến điều tiết hồ chứa nƣớc Định Bình - Phạm vi nghiên cứu: Lƣu vực hệ thống sông Kôn - Thanh Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu : - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp; - Phƣơng pháp phân tích ngun nhân hình thành; - Phƣơng pháp phân tích hệ thống; - Phƣơng pháp kế thừa; Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Trong năm gần đây, nhà cửa ruộng vƣờn thƣờng xuyên bị trôi đến mùa mƣa lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống tình hình sản xuất nhân dân Các biện pháp dự báo nhiều hạn chế, việc nghiên cứu, ảnh hƣởng việc điều tiết hồ chứa Định Bình đến ngập lụt hạ du Kôn - Thanh, giúp cho cấp lãnh đạo quan ban ngành liên quan nhƣ toàn dân chủ động ứng phó có mƣa lũ xảy ra, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp Bố cục nội dung luận văn Luận văn gồm phần Mở đầu, 04 chƣơng phần kết luận kiến nghị - Mở đầu - Chƣơng Tổng quan tình hình nghiên cứu lũ lụt vận hành hồ chứa - Chƣơng Đặc điểm tự nhiên xã hội lƣu vực sông Kôn - Thanh - Chƣơng Thiết lập hình vận hành điều tiết hồ chứa HECRESSIM , hình MIKE NAM hình thủy lực MIKE FLOOD cho lƣu vực sông Kôn - Thanh - Chƣơng kịch vận hành hồ chứa HEC-RESSIM ngập lụt hạ lƣu sông Kơn - Thanh hình thủy lực MIKE FLOOD - Kết luận kiến nghị CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LŨ LỤT VÀ VẬN HÀNH 1.1.Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc điều tiết vận hành hồ chứa 1.1.1 Các nghiên cứu nước Đối với nƣớc giới, nghiên cứu ngập lụt tập trung vào nội dung nhƣ xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo ngập lụt sở hình thủy văn, thủy lực kết hợp hệ thống thông tin địa lý, ứng dụng công nghệ viễn thám, xây dựng tổ chức quản lý lƣu vực sơng phòng ngừa lũ lụt theo hƣớng “Quản lý lƣu vực sơng phòng ngừa lũ lụt” tiến tới quản lý tổng hợp Trên giới có nhiều nghiên cứu điều tiết vận hành hồ chứa Mặt dù, đƣợc nghiên cứu từ lâu nhƣng chƣa xác định đƣợc phƣơng pháp, công cụ chung cho xây dựng quy trình hệ thống liên hồ chứa mà nghiên cứu phụ thuộc nhiều vào đặc thù riêng hệ thống hồ chứa cụ thể Nhìn chung nhóm phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng 1.1.1.1 Phương pháp 1.1.1.2 Phương pháp tối ưu hóa 1.1.1.3 Kết hợp phương pháp tối ưu hóa 1.1.2.Các nghiên cứu nước Vận hành hệ thống hồ chứa vấn đề đƣợc nhà khoa học Việt Nam quan tâm nghiên cứu tính quan trọng nhƣ cấp thiết Các nghiên cứu quan Bộ Nông Nghiệp PTNT, Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng, Bộ Công Thƣơng, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Cơ học, Viện Khí tƣợng Thủy văn nhƣ trƣờng Đại học nƣớc tiến hành chủ yếu nhiệm vụ chống lũ, xây dựng quy trình vận hành hồ chứa mùa lũ 1.1.3.Các nghiên cứu liên quan đến sông Kôn - Thanh 1.1.4 Tình hình điều tiết hồ Định Bình thời gian gần 1.2.Định hƣớng nghiên cứu hệ thống sông Kôn - Thanh Định hƣớng nghiên cứu hệ thống sông Kôn - Thanh luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề cụ thể tình hình lũ ngập lụt vùng hạ du lƣu vực theo phƣơng án điều tiết hồ Định Bình trận lũ điển hình, qua phân tích, tổng hợp, xác định lựa chọn nhân tố có tác động ảnh hƣởng đến mức độ ngập lụt vùng hạ du lƣu vực theo phƣơng án vận hành Từ đó, xác định mức độ ảnh hƣởng, tác động tích cực việc vận hành hồ chứa Định Bình lƣu vực sông sông Kôn - Thanh Sau tiến hành ngập lụt theo phƣơng án CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN XÃ HỘI LƢU VỰC SÔNG KÔN - THANH 2.1 Điều kiện địa lý tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Lƣu vực sơng Kơn - Thanh nằm phía Nam tỉnh Bình Định tỉnh thuộc vùng Duyên hải Miền Trung Tọa độ địa lý 13o31' đến 14o36' Vĩ độ Bắc; 108o24' đến 109o15’ Kinh độ Đơng, Có giới cận: - Phía Bắc: Giáp lƣu vực Sơng Lại Giang Sơng La Tinh (tỉnh Bình Định) - Phía Nam: Giáp lƣu vực sông Cầu (tỉnh Phú Yên) - Phía Tây: Giáp lƣu vực sơng Ba (tỉnh Gia Lai) - Phía Đơng: Giáp Biển Đơng (Thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định) Hình 1 Bản đồ khu vực nghiên cứu 2.1.2 Đặc điểm địa hình 2.1.3 Mạng lưới sơng ngòi 2.1.4 Khí hậu 2.1.5.Thủy văn 2.1.5.1.Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn a Trạm khí tượng thủy văn: Trên địa lƣu vực sông Kôn - Thanh có trạm khí tƣợng trạm Quy Nhơn An Nhơn; có 11 trạm đo mƣa có trạm thuỷ văn Bảng Lƣới trạm KTTV thời gian quan trắc Tên trạm Tên sông Thời gian quan trắc Yếu tố quan trắc 1975 – 2017 1990-2017 1995-2017 1979- 2017 X, T, U, V, Z X, T, U, V, Z X X 1976-2009 1977- 2017 1977- 2017 1977- 2017 1982 - 2017 2010-2017 1977- 2017 X X X X X X X H, Q, X,  H, X H, X H, X H Trạm triều H, X Trạm khí tƣợng Quy Nhơn An Nhơn Vĩnh Sơn Vĩnh Thạnh (Bình Quang) Bình Tƣờng Phù Cát Vân Canh Tân An Vĩnh Hảo (Vĩnh Kim) Bình Nghi Núi Một Trạm thuỷ văn Bình Tƣờng Kơn 1976- 2009 Vĩnh Sơn Bình Nghi Vân Canh Diêu Trì Quy Nhơn Thạnh Hòa (Tân An) Kơn Kơn Thanh Thanh Cửa Biển Tân An 1995-2017 2010-2017 1989-2017 1993-2017 1976- 2017 1995-2017 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định) Ghi chú: X (mƣa); T (nhiệt độ); U (bức xạ); V (gió); Z (bốc hơi); H (mực nƣớc); Q (lƣu lƣợng);  (bùn cát) b Tình hình quan trắc khí tượng thủy văn, chất lượng tài liệu quan trắc 2.1.5.2 Các đặc trưng thủy văn dòng chảy a Dòng chảy năm b Dòng chảy lũ c Dòng chảy mùa kiệt d Dòng chảy bùn cát 2.1.6 Thủy triều 2.1.7 Địa chất thủy văn 2.1.8 Các tác động biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2.1 Tổ chức hành lưu vực sơng Kơn Thanh 2.2.2 Dân số lao động 2.2.2.1 Dân số 2.2.2.2 Lao động 2.2.3 Văn hóa - giáo dục 2.2.4 Khoa học- cơng nghệ 2.2.5 Cơ sở hạ tầng 2.2.6 Kinh tế 2.3 Tình hình ngập lụt sơng Kơn - Thanh 2.3.1 Hiện trạng ngập lũ thiệt hại lũ 2.3.2 Hiện trạng cơng trình phòng chống lũ tiêu úng 2.3.3 Yêu cầu, tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt 2.3.3.1 Quan điểm tiêu úng thoát lũ hạ du 2.3.3.2 Mục tiêu 2.3.3.3 Tiêu chuẩn nhiệm vụ phòng chống lũ 2.3.3.5 Các phương án quy hoạch phòng chống lũ tiêu úng CHƢƠNG 3: THIẾT LẬP HÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA HEC-RESSIM , HÌNH MIKE NAM VÀ HÌNH THỦY LỰC MIKE FLOOD CHO LƢU VỰC SÔNG KÔN - THANH 3.1 Giới thiệu chung hình MIKE 3.2 Thiết lập hình thủy văn MIKE NAM 3.2.1 hình thơng số hình a Cấu trúc hình NAM b hình tốn hình NAM c Các thơng số hình NAM d Tiêu chuẩn đánh giá hình 3.2.2 u cầu số liệu đầu vào Số liệu mƣa: sử dụng số liệu mƣa trạm Định Bình ( ĐB), Vĩnh Sơn (VS) Vĩnh Kim (VK), Bình Nghị ( BN), Thạnh Hòa ( TH), Vân Canh ( VC), Quy Nhơn ( QN) Phù Cát ( PC) năm 2013 2016 Trọng số trạm mƣa đƣợc tính theo phƣơng pháp đa giác Thiessen Số liệu dòng chảy: Lƣu lƣơng đến hồ Định Bình trận lũ từ ngày 14 đến ngày 18/ 11/ 2013, từ ngày 29/11/2016 đến ngày 03/12/2016 từ ngày 14 đến ngày 19/12/2016 đƣợc thu thập để làm sở cho hiệu chỉnh, kiểm định hình MIKE NAM tính điều tiết hồ chứa RESSIM HEC- Hình Bản đồ phân chia tiểu lƣu vực lƣu vực Sông Kôn - Thanh Bảng Diện tích trọng số mƣa tiểu lƣu vực sông Kôn - Thanh tính theo phƣơng pháp đa giác Thiessen 10 Hình Kết trận lũ 2013 Kết KĐ trận lũ năm 2016 (từ ngày 15/12/2016 đến 18/12/2016) Hình 3 Kết kiểm định trận lũ năm 2016 11 Bảng 3.3 Kết hệ số Nash hình MIKE NAM Lƣu vực Trọng số trạm đo mƣa Định Bình F=1040 km2 VS(0,8); VK(0,16); ĐB(0,04) Chỉ số Nash Hiệu chỉnh Kiểm định trận lũ từ 14/11/2013 trận lũ từ 15/12/2016 đến 16/11/2013 đến 18/12/2016 0,804 0,675 3.2.4 Đánh giá kết dò tìm thơng số hình - Bộ thơng số tìm đƣợc qua hiệu chỉnh cho trận lũ ngày 14-16/11/2013, kiểm định lại cho trận lũ ngày 15-18/12/2016 cho kết số NASH mức khá, hình dạng đƣờng trình lƣu lƣợng tƣơng đối phù hợp - Việc hiệu chỉnh thơng số hình trận lũ cho thấy thông số ban đầu hệ số dòng chảy lũ có độ nhạy hơn, tác giả hiệu chỉnh tập trung hai thông số kết tốt - Với thơng số hình NAM tìm đƣợc, từ ta tính tốn lƣu lƣợng dòng chảy đến lƣu vực sông Kôn - Thanh từ lƣợng mƣa - Việc tìm đƣợc thơng số lũ cho Định Bình sở để tính tốn dòng chảy lũ cho lƣu vực sông Kôn - Thanh xây dựng kịch điều tiết hợp lý cho hồ chứa thủy điện Định Bình vào mùa lũ 3.2.5 Kết dòng chảy lũ ứng vối tiểu lưu vực sơng Kơn - Thanh Sau có thơng số hình MIKE NAM, tiến hành tính tốn lƣu lƣợng tiểu lƣu vực phía hạ lƣu sông Kôn - Thanh ứng với trận lũ năm 2013 trận lũ năm 2016 3.3 hình thủy lực MIKE FLOOD 3.3.1 hình thủy lực chiều MIKE 11 3.3.1.1 Hệ phương trình Saint-Venant 3.3.1.2 Thuật tốn chung 3.3.1.3 Tính tốn cơng trình 3.3.1.4.Mạng lưới sơng biên tính tốn hình MIKE11 12 Để q trình hình thủy lực chiều, tác giả kế thừa tài liệu địa hình đề tài [3] dự án tiêu lũ sơng Thanh Sơ đồ mạng lƣới sơng đƣợc thể hình 3.4 Hình 41 Sơ đồ thủy lực mạng lƣới song Kôn - Thanh hình MIKE 11 3.3.1.5.Điều kiện biên điều kiện ban đầu - Điều kiện ban đầu: giá trị lƣu lƣợng mực nƣớc tất mặt cắt thời điểm bắt đầu tính tốn t = - Điều kiện biên: giá trị lƣu lƣợng hay mực nƣớc vị trí biên Giá trị biên giá trị số chuỗi liệu dao động theo thời gian Biên thƣợng lƣu lƣu lƣợng từ Hồ chứa lƣu lƣợng tính đƣợc từ tiểu lƣu vực Biên hạ lƣu mực nƣớc thủy triều Đầm Thị Nại ứng với thời gian trận lũ năm 2013 2016 3.3.2 hình MIKE 21 3.3.2.1 Đảm bảo điều kiện ổn định hình 3.3.2.2 Miền tính tốn thơng số tính tốn -Miền tính tốn : Tác giả sử dụng toàn lƣu vực cho miền tính tốn 13 - Thơng số lƣới tính tốn : + Diện tích phần tử lớn (maximum element are) : 10.000 m2 + Góc nhỏ phần tử đƣợc chia lƣới ( Smaillest allowable angle): 26 độ + Số điểm nút lớn : maximum number of nodes: 1.000.000 điểm - Các thông số quy luật thủy lực + Bƣớc thời gian tính tốn (Time step interval) : giây + Thời gian : Lũ đợt thời gian bắt đầu ( Simulation start date) 29/11/16 1:00:00 PM thời gian kết thúc (Simulation end date) 12/3/16 3:00:00 PM Lũ đợt thời gian bắt đầu ( Simulation start date) 12/15/16 12:00:00 AM thời gian kết thúc (Simulation end date) 12/19/16 12:00:00 AM + Thời gian sử dụng máy tính : + Thơng số ma sát : chƣa đủ tài liệu để xác định cụ thể hệ số nhám cho vùng lƣu vực, tác giả sử dụng hệ số nhám theo constant với hệ số nhám 32 [m^(1/3)/s] 3.3.3 hình MIKE FLOOD Để kết hợp ƣu điểm hình hai chiều, đồng thời khắc phục đƣợc nhƣợc điểm chúng, MIKE FLOOD cho phép kết nối hình MIKE 11 MIKE 21 q trình tính tốn Trong MIKE FLOOD áp dụng kết nối bên liên kết hình hai chiều 3.3.4 Hiệu chỉnh kiểm định hình thủy lực MIKE Flood ứng với trận lũ năm 2013 2016 3.3.4.1.Tiêu chuẩn đánh giá hình 3.3.4.2 Kết hiệu chỉnh thơng số hình thủy lực lũ 2013 14 a Biểu đồ so sánh trình mực nước tính tốn thực đo trạm Bình Nghi trận lũ tháng 11/2013 Hình 3.5.Biểu đồ mực nƣớc tính tốn mực nƣớc thực đo trạm Bình Nghi năm 2013 b Biểu đồ so sánh trình mực nước tính tốn thực đo trạm Thạnh Hòa trận lũ tháng 11/2013 Hình 3.6 Biểu đồ mực nƣớc tính tốn mực nƣớc thực đo trạm Thạnh Hòa năm 2013 15 c Đánh giá sai số theo tiêu Nash trận lũ năm 2013 Bảng Chỉ tiêu Nash sai số đỉnh lũ trận lũ năm 2013 trạm Bình Nghi trạm Thạnh Hòa Trạm TT Bình Nghi Thạnh Hòa Chỉ tiêu Nash ( NSE) 0,871 0,876 Hệ số tƣơng quan (R ) 0,933 0,967 Sai số đỉnh lũ 0,004 0,012 d Kết hình MIKE Flood hiệu chỉnh trận lũ năm 2013 e So sánh kết tính tốn điều tra lũ năm 2013 3.3.4.3 Kết hiệu chỉnh thơng số hình thủy lực lũ 2016 a Biểu đồ so sánh trình mực nước tính tốn thực đo trạm Bình Nghi trận lũ tháng 12/2016 Hình 3.7.Biểu đồ mực nƣớc tính tốn mực nƣớc thực đo trạm Bình Nghi năm 2016 16 b Biểu đồ so sánh trình mực nước tính tốn thực đo trạm Thạnh Hòa trận lũ tháng 12/2016 Hình 3.8 Biểu đồ mực nƣớc tính tốn mực nƣớc thực đo trạm Thạnh Hòa năm 2016 c Đánh giá sai số theo tiêu Nash trận lũ năm 2016 Bảng Chỉ tiêu Nash sai số đỉnh lũ trận lũ năm 2016 trạm Bình Nghi trạm Thạnh Hòa Trạm TT Bình Nghi Thạnh Hòa Chỉ tiêu Nash ( NSE) 0,865 0,875 Hệ số tƣơng quan (R ) 0,866 0.736 Sai số đỉnh lũ 0,006 0,006 d Kết hình MIKE Flood hiệu chỉnh trận lũ năm 2016 e So sánh kết tính tốn điều tra lũ năm 2016 3.3.4.4 Đánh giá chung Kết hình bám sát với số liệu thực đo, đỉnh đƣờng trình, đánh giá theo chi tiêu Nash đạt cao 80% Độ sâu ngập lụt tính tốn thực đo chênh thấp, mạng lƣới thủy 17 lực chiều kết nối 1-2 chiều với thơng số có đủ độ tin cậy để ứng dụng tính tốn cho trƣờng hợp khác 3.4 hình vận hành hồ chứa HEC-ResSim 3.4.1 Giới thiệu hình 3.4.2 Cấu trúc hình 3.4.2.1 Mơđun thiết lập lưu vực (Watershed setup) 3.4.2.2 Môđun mạng lưới hồ (Reservoir nework) 3.4.2.3 Môđun (Simulation) CHƢƠNG 4: PHỎNG CÁC KỊCH BẢN VẬN HÀNH HỒ CHỨA HEC-RESSIM VÀ NGẬP LỤT HẠ LƢU SÔNG KÔN - THANH BẰNG HÌNH THỦY LỰC MIKE FLOOD 4.1 Các kịch điều tiết hồ chứa hình HEC-ResSim 4.1.1 Giới thiệu 4.1.2 Các kịch điều tiết hồ chứa Kịch 1: Điều tiết lũ với trận lũ nhỏ từ ngày 29/11/2016 đến 03/12/2016 Kết điều tiết đƣợc thể hình 4.1 Nhận xét: Đối với kịch vận hành điều tiết hồ chủ yếu tích nƣớc hồ hầu nhƣ gần hết trận lũ, đến mực nƣớc hồ đạt đến cao trình xấp Hình Vận hành điều tiết hồ chứa Định Bình kịch xỉ 85m bắt đầu xả lũ, lƣu lƣợng xả lũ lũ đến mực nƣớc trì mức 85m phù hợp với quy trình vận hành liên hồ mực nƣớc cao 18 trƣớc lũ Nhƣ vậy, kịch lƣợng nƣớc chủ yếu trữ lại hồ, góp phần giảm lũ cho hạ lƣu Kịch 2: Điều tiết lũ với trận lũ lớn từ ngày 15/12/2016 18/12/2016 đến Kết đƣợc thể hình 4.2 Nhận xét: Đối với kịch ngày 15/12 lƣu lƣợng nƣớc đến hồ tăng lên nhanh: từ 610 m3/s (lúc 04 giờ) lên 1.100 m3/s Hình Vận hành điều tiết hồ chứa Định (lúc 10 giờ) đạt 3.672 Bình kịch m3/s (lúc 11 15 phút) sau lƣu lƣợng đến giảm dần nhƣng trì 2.500 m3/s hết ngày 16/12/2016 Tuy nhiên, kịch sử dụng dung tích phòngđến mực nƣớc hồ vƣợt cao độ 85m bắt đầu xả lũ, tăng dần lƣu lƣợng xả lũ qua hạ lƣu xả lớn lƣu lƣợng đến hồ mực nƣớc xấp xỉ mực nƣớc dâng bình thƣờng Kịch điều tiết cắt đỉnh lũ lớn 4.3 hình MIKE FLOOD theo kịch xả lũ hồ Định Bình - Kịch (KB1): ngập lụt lƣu vực sông Kơn - Thanh chƣa có hồ chứa, tức lấy lũ đến ứng với trận lũ đợt từ ngày 29/11/2016 đến ngày 03/12/2016 19 - Kích (KB2): ngập lụt lƣu vực sơng Kơn - Thanh theo quy trình vận hành liên hồ, tức lấy lƣu lƣợng xả ứng với trận lũ đợt từ ngày 29/11/2016 đến ngày 03/12/2016 - Kích (KB3): ngập lụt lƣu vực sông Kôn - Thanh theo điều tiết bình thƣờng, tức lƣu lƣợng điều tiết từ hình HECResSim ứng với trận lũ đợt từ ngày 29/11/2016 đến ngày 03/12/2016 Kết mực nƣớc trạm Bình Nghi theo KB1, 3: Nhận xét: Qua kết mực nƣớc đỉnh lũ trạm Bình Nghi Trạm Hòa Thạnh ứng với kịch (khi chƣa có hồ chứa), kịch Hình 4.3 Mực nƣớc trạm Bình Nghi KB1, Kết mực nƣớc Thạnh Hòa theo KB1, (hồ chứa đƣợc điều tiết theo quy trình vận hành liên hồ) kịch (hồ chứa đƣợc điều tiết bình thƣờng) chênh lệch lớn Hình 4.4 Mực nƣớc trạm Thạnh Hòa KB 1, Cụ thể, trạm Bình Nghi mực nƣớc KB3 thấp KB1 KB2 0.2 0.58m, trạm Thạnh Hòa mực nƣớc KB3 thấp KB1 KB2 0.49 0.65m 20 - Kịch (KB4): ngập lụt lƣu vực sơng Kơn - Thanh chƣa có hồ chứa, tức lấy lũ đến ứng với trận lũ đợt từ ngày 14/12/2016 đến ngày 19/12/2016 - Kịch (KB5): ngập lụt lƣu vực sông Kơn - Thanh theo quy trình vận hành liên hồ, tức lấy lƣu lƣợng xả ứng với trận lũ đợt từ ngày 14/12/2016 đến ngày 19/12/2016 - Kịch (KB6): ngập lụt lƣu vực sơng Kơn - Thanh theo điều tiết bình thƣờng, tức lƣu lƣợng điều tiết từ hình HECResSim ứng với trận lũ đợt từ ngày 14/12/2016 đến ngày 19/12/2016 Kết mực nƣớc trạm Bình Nghi theo KB4, 6: Nhận xét: Qua kết mực nƣớc đỉnh lũ trạm Bình Nghi Trạm Thạnh Hòa ứng với kịch chƣa chứa), có (khi hồ Hình 4.5 Mực nƣớc trạm Bình Nghi KB4, Kết mực nƣớc Thạnh Hòa theo KB4, kịch (hồ chứa đƣợc điều tiết theo quy trình vận hành liên hồ) Hình 4.6 Mực nƣớc trạm Thạnh Hòa KB 4, và kịch (hồ chứa đƣợc điều tiết bình thƣờng) chênh lệch không đáng kể Tuy nhiên, kịch cắt đƣợc đỉnh lũ từ 12h/15 đến 00h/16 21 Hình 4.7 Kết ngập lụt lớn trận lũ năm 2016 kịch 22 Hình 4.8 Kết ngập lụt lớn trận lũ năm 2016 kịch 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: - Luận văn thu thập, chỉnh lý số lƣợng lớn bao gồm tài liệu khí tƣợng thủy văn, thủy điện, số liệu địa hình để thiết lập đồ số vùng hạ lƣu sông Kôn - Thanh, vết lũ để phục vụ cho việc thiết lập hình vận hành hệ thống hồ chứa hình thủy văn - thủy lực - Luận văn sử dụng tốn : + Bài tốn hình thủy văn MIKE NAM, tác giả tìm thơng số tối ƣu, sử dụng thơng số để tính dòng chảy đến cho nhánh sơng lƣu vực sơng Kơn - + Bài tốn hình HEC-RESSIM để sử dụng tính tốn điều tiết lũ hệ thống sông Kôn - Thanh ứng với kịch điều tiết hồ chứa Định Bình + Bài tốn hình thủy lực MIKE FLOOD (MIKE 11 MIKE 21) DHI - Đan Mạch, tác giả đƣợc chiều sâu phạp vi ngập lụt hạ du cho lƣu vực sông Kôn Thanh ứng với kịch điều tiết hồ chứa Định Bình, sử dụng liệu sau để xây dựng đồ ngập lụt đánh giá ảnh hƣởng ngập lụt Luận văn áp dụng hình HEC – RESSIM điều tiết hồ chứa Định Bình Kết đạt đƣợc chứng minh tính hiệu việc cắt lũ hồ chứa Định Bình thơng qua điều tiết lũ cho trận lũ 2016, cắt đƣợc hoàn toàn trận lũ sớm với lƣu lƣợng xấp xỉ 1500m3/s cắt đƣợc đỉnh lũ lớn thời điểm lũ vụ Ngồi ra, quy trình vận hành liên hồ chứa đƣợc Thủ tƣớng phủ ban hành (Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29/10/2015) cho phép sử dụng dung tích hồ từ cao trình mực nƣớc dâng bình thƣờng đến cao trình mực nƣớc lũ kiểm tra nên cắt đƣợc đỉnh lũ, giảm ngập phía hạ du kéo dài thời gian lũ Kiến nghị: - Nâng cao hiệu chất lƣợng công tác dự báo khí tƣợng thủy văn, bổ sung thêm trạm đo mƣa dòng chảy thƣợng nguồn 24 - Đánh giá hệ thống hồ chứa theo hƣớng đa mục tiêu, bên cạnh mục tiêu phòng lũ cho hạ du mục tiêu điện lƣợng, mục tiêu cấp nƣớc v.v cần đƣợc nghiên cứu xem xét cách tổng thể, từ đề xuất đƣợc giải phải hợp lý Ngồi ra, ngập lụt xây dựng luận văn dựa số kịch bất lợi giả định nên kết luận văn chƣa phản ảnh đƣợc hết thực tế Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề nghị, tơi cố gắng tiếp tục hồn thiện bổ sung loại tần suất nhỏ nhƣ lũ 1%, 5%, 10%, 20% hay xác định ngập lũ theo ngƣỡng mƣa hạ du Mức độ tin cậy ngập lụt phụ thuộc nhiều vào độ xác số liệu đầu vào, đặc biệt liệu cao độ địa hình, địa vật, thảm phủ Trong phạm vi luận văn này, liệu cao độ địa hình từ đồ địa hình tỷ lệ 1/10000 có sai khác đáng kể, số liệu địa hình mặt cắt ngang sơng chƣa đủ chi tiết, dẫn đến độ tin cậy kết tính tốn khơng cao Cần tiến bổ sung dự liệu lƣu vực tính tốn để có đƣợc kết xác Những vấn đề tồn hƣớng nghiên cứu tiếp đề tài: Vì khối lƣợng tính toán thời gian ngắn, phải thực giải nhiều vấn đề: thủy văn, thủy lực , nhƣ thu nhập liệu, nên phạm vi đề tài dừng lại ngập lụt, chƣa đánh giá ngập lụt Phân tích kiến nghị tác động biến đổi khí hậu đến việc ngập lụt vùng hạ du mà nghiên cứu ... giả mô đƣợc chiều sâu phạp vi ngập lụt hạ du cho lƣu vực sông Kôn – Hà Thanh ứng với kịch điều tiết hồ chứa Định Bình, sử dụng liệu sau mô để xây dựng đồ ngập lụt đánh giá ảnh hƣởng ngập lụt. .. liên quan đến sông Kôn - Hà Thanh 1.1.4 Tình hình điều tiết hồ Định Bình thời gian gần 1.2 .Định hƣớng nghiên cứu hệ thống sông Kôn - Hà Thanh Định hƣớng nghiên cứu hệ thống sông Kôn - Hà Thanh luận... xảy ra, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: Mơ q trình lũ hạ du sông Kôn - Hà Thanh xét đến điều tiết hồ chứa nƣớc Định Bình - Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô phỏng ngập lụt vùng hạ du sông kôn hà thanh khi xét đến điều tiết hồ chứa định bình, Mô phỏng ngập lụt vùng hạ du sông kôn hà thanh khi xét đến điều tiết hồ chứa định bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay