CÁC bài TOÁN về AXIT

3 38 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 18:00

CÁC BÀI TỐN VỀ AXIT Bài tập định tính Bài Cho oxit sau: CuO, CaO, CO, SO2 Fe2O3 a Những oxt tác dụng với nước b Những oxit tác dụng với H2SO4 c Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH Viết phương trình xảy Bài Cho dung dịch: H2SO4 loãng, Ca(OH)2 , chất rắn: CaCO3 , Cu, Mg(OH)2 chất khí SO , CO Những chất tác dụng với đơi một? Viết phương trình xảy biết Cu khơng tác dụng với H2SO4 lỗng Bài Cho chất sau: CuO, SiO2, AgNO3 , Ag, Zn, C, MnO, Fe(OH)3 , Fe2O3, CaCO3 Axit clohidrric tác dụng với chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy Bài Cho chất sau: BaCO3 , Cu, SiO2, Ca3(PO)4, SO3, Fe(OH)3 , MgO, CO2 Axit sunfuric tác dụng với chất nào? Viết phương trình hóa học Bài Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch sau a Na2CO3, Na2SO4, HCl b NaNO3, HCl, H2SO4 c NaCl, BaCl2, Na2CO3 d Na2SO4, H2SO4 , NaCl, HCl Bài Axit sulfuric muối nhận biết nhờ: a Sợi dây đồng b Quỳ tím c Dung dịch muối bari d Cả a,b,c Bài Axit sulfuric có tính chất nào? Phản ứng với magie Phản ứng với tất oxit Phản ứng với số muối Làm màu thuốc thử Bài Thực dãy chuyển hóa sau: S  SO2  SO3  H2SO4  CuSO4  Cu(OH)2  CuO  CuCl2  Cu  CuCl2 II Bài tập định lượng Bài Hãy tìm cơng thức hóa học axit có thành phần nguyên tố sau: a H: 2,12%, N: 29,8% , O: 68,08% b c d e H: 3,7%, P: 37,8%, O: 58,5% H: 2%, S: 32,65% , O: 65,35% H: 1,587%, N: 22,2%, O: 76,213% H: 3,06%, P: 31,63%, O: 65,31% Bài Cho 5,4g Nhôm vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M a Tính thể tích khí hiddro sinh đktc b Tính nồng độ mol/l chất dung dịch sau phản ứng Bài Cho bột kim loại nhôm dư vào 500ml dd HCl 1M Dẫn khí bay qua ống đựng CuOnung nóng, dư thu 13,824g Cu Tính hiệu suất q trình phản ứng Bài Tính thể tích dung dịch axit chưa HCl 2M có lẫn H2SO4 1M cần thiết để trung hòa 200ml dung dịch NaOH 20% (d= 1,2g/ml) Bài Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 1M dd NaOH 20% Tính số gam dd NaOH cần dùng Nếu thay NaOH KOH phải dùng ml dd KOH 5,6% (D= 1,045g/ml) để trung hòa axit cho Bài Có 200ml dd HCl 0,2M a Để trung hòa axit cần ml dd NaOH 0,1M tính nồng độ mol dung dịch muối sinh b Trung hòa axit dd Ca(OH)2 5% Tính khối lượng dung dịch Ca(OH)2 cần dùng nồng độ % dd muối sau phản ứng (giả sử khối lượng riêng dd HCl 1g/ml) Bài Cần dùng gam dung dịch axit HCl 3,65% để trung hòa 200g dd NaOH 10% Bài Ngâm 21,6g hỗn hợp gồm kim loại Zn, Fe, Cu dd H2SO4 lỗng dư, thu 3g chất rắn khơng tan 6,72l khí dktc Xác định kim loại Bài Cho 16g hỗn hợp Mg) Fe2O3 tan hết 0,5 lít dd H2SO4 1M Sau phản ứng trung hòa axit dư vằng 50g dd NaOH 24% Tính % khối lượng oxit hỗn hợp Bài 10 Hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 K2CO3 400ml dung dịch HCl 1,5M 5,6 lít khí CO2 dktc dung dịch A trung hòa axit dư A NaOH vừa đủ cô can dung dịch thu 39,9g hỗn hợp muối khan Tính % theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Bài 11 Từ 1,2 quặng pirit có chứa 90% FeS2, sản xuất H2SO4 96% Biết hiệu suất trình sản xuất 85% so với lí thuyết ... KOH 5,6% (D= 1,045g/ml) để trung hòa axit cho Bài Có 200ml dd HCl 0,2M a Để trung hòa axit cần ml dd NaOH 0,1M tính nồng độ mol dung dịch muối sinh b Trung hòa axit dd Ca(OH)2 5% Tính khối lượng... Cu Tính hiệu suất q trình phản ứng Bài Tính thể tích dung dịch axit chưa HCl 2M có lẫn H2SO4 1M cần thiết để trung hòa 200ml dung dịch NaOH 20% (d= 1,2g/ml) Bài Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4... dd muối sau phản ứng (giả sử khối lượng riêng dd HCl 1g/ml) Bài Cần dùng gam dung dịch axit HCl 3,65% để trung hòa 200g dd NaOH 10% Bài Ngâm 21,6g hỗn hợp gồm kim loại Zn, Fe, Cu dd H2SO4 lỗng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC bài TOÁN về AXIT, CÁC bài TOÁN về AXIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay