Tiểu luận Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

30 75 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 17:51

A PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Theo V.I Lênin, lí luận giá trị thặng ‘‘hòn đá tảng học thuyết kinh tế Mác’’ học thuyết kinh tế C.Mác “nội dung chủ nghĩa Mác’’.Để đạt mục đích làm giàu tối đa nhà tư mua sức lao động công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất sản phẩm, thu giá trị thặng Nhưng nhà tư trả phần giá trị sức lao động cho người cơng nhân thơng qua hình thức tiền lương bóc lột giá trị thặng người cơng nhân sáng tạo trình sản xuất Trong xã hội tư bản, mối quan hệ tư lao động mối quan hệ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất quan hệ sản xuất xã hội đó.Giá trị thặng dư, phần giá trị lao động công nhân làm thuê sáng tạo sức lao động bị nhà tư chiếm không, phản ánh mối quan hệ sản xuất đó.Giá trị thặng lao động khơng cơng công nhân làm thuê sáng tạo nguồn gốc làm giàu giai cấp nhà tư bản, sản xuất giá trị thặng sở tồn chủ nghĩa tư bản.Toàn hoạt động nhà tư hướng đến tăng cường việc tạo giá trị thặng thông qua hai phương pháp tạo giá trị thặng tuyệt đối tạo giá trị thặng tương đối Do vậy, sản xuất giá trị thặng tối đa cho nhà tư nội dung quy luật giá trị thặng Nó tác động đến mặt xã hội tư Nó định phát sinh , phát triển chủ nghĩa tư thay xã hội khác cao hơn, quy luật vận động phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Hiện nay, kinh tế Việt Nam kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, giai đoạn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chỉ có phát triển kinh tế thị trường làm cho kinh tế nước ta phát triển động Phát triển kinh tế thị trường phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất xã hội, có nghĩa sản phẩm xã hội ngày phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng người nông thôn nước ta, phát triển kinh tế thị trường việc tăng tỷ lệ hàng hóa nơng sản làm cho hàng hóa bán nơng dân nhiều lên, thu nhập tăng lên, đồng thời ngành nghề nông thôn ngày phát triển, tạo cho nông dân nhiều việc làm Với chọn đề tài: “Vận dụng luận giá trị thặng trình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam ” làm đề tài tiểu luận Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ trình vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ lí luận giá trị thặng dư, phân tích trình vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 2.3 Phạm vi nghiên cứu Nền kinh tế thị trường Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng – chủ nghĩa vật lịch sử -Phương pháp cụ thể: tổng hợp,phân tích , thống kê, so sánh Ý nghĩa đề tài Qua nghiên cứu đề tài giúp hiểu trình vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Kết cấu đề tài Gồm có phần mở đầu,nội dung,kết luận danh mục tham khảo Ngồi chương: Chương 1: luận giá trị thặng Chương 2: vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển nề kinh tế việt nam B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1.1 Khái niệm giá trị thặng Là phần giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động tồn giá tri lao động cơng nhân làm thuê sáng tạo bị nhà tư chiếm đoạt Giá trị thặng tỉ suất giá trị thặng phản ánh quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, mức độ bóc lột cơng nhân làm thuê nhà tư Sản xuất giá trị thặng quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Một mặt, thúc đẩy sản xuất tư chủ nghĩa phát triển ngày mạnh mẽ; mặt khác, làm tăng mâu thuẫn vốn có chủ nghĩa tư Nhà tư mua hàng hoá sức lao động giá trị nó, sức lao động lại tạo cho nhà tư giá trị lớn giá trị thân nó; nhà tư mua sức lao động, tồn kết q trình lao động sản xuất thuộc nhà tư bản, phần giá trị tăng thêm (ngoài phần giá trị sức lao động mà nhà tư trả công cho người lao động) bị nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng K.Marx có cơng lao to lớn xây dựng học thuyết giá trị thặng dư, chứng minh rõ lao động cơng nhân làm thuê, tư liệu sản xuất, nguồn gốc tạo giá trị thặng dư, nhờ mà Mac bóc trần chất bóc lột giá trị thặng bị che đậy Trong đời sống kinh tế - xã hội thực chủ nghĩa tư bản, giá trị thặng biểu với nhiều hình thức khác nhau: lợi nhuận, lợi tức, địa tô tư chủ nghĩa Trong thời đại ngày nay, điều kiện cách mạng khoa học - kĩ thuật phát triển cao, điều kiện lao động người cơng nhân thay đổi với hệ thống máy móc đại (tự động hoá, tin học hoá, người máy ), chủ nghĩa tư có hình thức phát triển, động lực phương pháp quản lí đại (tư độc quyền nhà nước công ti siêu quốc gia, đa quốc gia) bóc lột giá trị thặng diễn hình thức khác nhau, theo phương pháp khác nhau, tạo suất lao động tỉ suất giá trị thặng cao, chất bóc lột giá trị thặng chủ nghĩa tư khơng thay đổi Vấn đề luận mang tính cốt lõi cần ưu tiên làm sáng rõ để việc nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sớm nhận đồng thuận vấn đề nhận thức nội hàm khái niệm giá trị thặng Nội hàm khái niệm giá trị thặng tiếp nhận từ luận kinh tế Mác gói gọn định nghĩa rằng: Giá trị thặng giá trị lao động công nhân làm thuê sản sinh vượt giá trị sức lao động họ bị nhà tư chiếm đoạt toàn Việc sản sinh chiếm đoạt giá trị thặng phản ánh quan hệ sản xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, phản ánh quy luật kinh tế chủ nghĩa tư 1.2 Vai trò giá trị thặng Việc ứng dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật đại thúc đẩy lực lượng sản xuất nước tư chủ nghĩa phát triển tang lên trình dộ cao Nhờ khơng tập đồn tư độc quyền thu lợi nhuận siêu cao mà đời sống người lao động xí nghiệp cải thiện,khác xa đời sống công nhân chủ nghĩa tư đầu kỉ XVIII Trước thực tế,cộng với sụp đổ mơ hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu Đông Âu Liên Xô, nhiều người cho học thuyết giá trị thặng khơng Bởi vậy,việc luận giải vai trò ía trị thặng kinh tế thị trường vô cấp bách Giá trị thặng có vai trò kinh tế thị trường sau: -Thứ nhất: Học thuyết giá trị thặng không sở đề hiểu rõ chất xu hướng vận động chủ nghĩa tư mà đường tạo lực lượng sản xuất chủ nghĩa tư xã hội hay nói cách khác hàng nghìn cơng nhân có việc làm -Thứ hai: Mở rộng địa bàn quy mơ sản xuất,tích lũy thêm giá trị thặng -Thứ ba: Thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ tăng suất giá trị thặng -Thứ tư: Làm giàu cho giai cấp tư sản 1.3.Các phương pháp tìm kiếm giá trị thặng dư: Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng tối đa Vì vậy, nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất khối lượng giá trị thặng Khái qt có hai phương pháp để đạt mục đích sản xuất giá trị thặng tuyệt đối sản xuất giá trị thặng tương đối a) Phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối Trong giai đoạn phát triển sản xuất tư chủ nghĩa, kỹ thuật thấp, tiến chậm chạp phương pháp chủ yếu để tăng giá trị thặng kéo dài ngày lao động công nhân Sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng thực sở kéo dài tuyệt đối ngày lao động công nhân điều kiện thời gian lao động tất yếu không đổi giá trị thặng sản xuất phương pháp gọi giá trị thặng tuyệt đối Giả sử ngày lao động giờ, thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng Do đó, tỷ suất giá trị thặng là: m’= ×100(%)=100% Giả sử nhà tư kéo dài ngày lao động thêm giờ, thời gian tất yếu khơng thay đổi, gịờ Do đó, tỷ suất giá trị thặng là: Như vậy, kéo dài tuyệt đối ngày lao động điều kiện thời gian lao động tất yếu khơng thay đổi, thời gian lao động thặng tăng lên, nên tỷ suất giá trị thặng tăng lên Trước đây, tỷ suất giá trị thặng 100% 150% Các nhà tư tìm cách kéo dài ngày lao động, ngày lao động có giới hạn định Giới hạn ngày lao động thể chất tinh thần người lao động định Vì cơng nhân phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khỏe Việc kéo dài ngày lao động vấp phải phản kháng giai cấp cơng nhân Còn giới hạn ngày lao động thời gian lao động tất yếu, tức thời gian lao động thặng không Như vậy, mặt kinh tế, ngày lao động phải dài thời gian lao động tất yếu, vượt giới hạn thể chất tinh thần người lao động Trong phạm vi giới hạn nói trên, độ dài ngày lao động đại lượng không cố định có nhiều mức khác Độ dài cụ thể ngày lao động đấu tranh giai cấp công nhân giai cấp tư sản sở tương quan lực lượng định Cuộc đấu tranh giai cấp cơng nhân đòi ngày lao động tiêu chuẩn, ngày làm kéo dài hàng kỷ b) Phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối Việc kéo dài ngày lao động bị giới hạn thể chất tinh thần nguời lao động vấp phải đấu tranh ngày mạnh mẽ giai cấp công nhân Mặt khác, sản xuất tư chủ nghĩa phát triển đến giai đoạn đại cơng nghiệp khí, kỹ thuật tiến làm cho suất lao động tăng lên nhanh chóng, nhà tư chuyển sang phương thức bóc lột dựa sở tăng suất lao động xã hội, tức bóc lột giá trị thặng tương đối Sản xuất giá trị thặng tương đối phương pháp sản xuất giá trị thặng thực cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu lại để kéo dài cách tương ứng thời gian lao động thặng sở tăng suất lao động xã hội điều kiện độ dài ngày lao động không đổi Giá trị thặng sản xuất phương pháp gọi giá trị thặng tương đối Giả sử ngày lao động chia thành thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng Do đó, tý suất giá trị thặng là: Giả định ngày lao động không thay đổi, công nhân cần lao động tạo lựơng giá trị với giá trị sức lao động Do đó, tỷ lệ phân chia ngày lao động thay đổi: thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng Do đó, tỷ suất giá trị thặng là: Như vậy, tỷ suất giá trị thặng tăng từ 100% lên 166% Làm để rút ngắn thời gian lao động tất yếu? Thời gian lao động tất yếu có quan hệ với giá trị sức lao động Muốn rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải giảm giá trị sức lao động Muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng cơng nhân Điều thực cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng công nhân tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sinh hoạt đó, tức tăng suất lao động xã hội Nếu giai đoạn đầu chủ nghĩa tư bản, sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp chủ yếu, đến giai đoạn tiếp sau, kỹ thuật phát triển, sản xuất giá trị thặng tương đối phương pháp chủ yếu Lịch sử phát triển lực lượng sản xuất suất lao động xã hội chủ nghĩa tư trải qua ba giai đoạn: hợp tác giản đơn, công trường thủ công đại cơng nghiệp khí, q trình nâng cao trình độ bóc lột giá trị thặng tương đối Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng nói nhà tư sử dụng kết hợp với để nâng cao trình độ bóc lột cơng nhân làm th q trình phát triển chủ nghĩa tư Dưới chủ nghĩa tư bản, việc áp dụng máy móc khơng phải để giảm nhẹ cường độ lao động công nhân, mà trái lại tạo điều kiện để tăng cường độ lao động Ngày nay, việc tự động hóa sản xuất làm cho cường độ lao động tăng lên, hình thức mới, căng thẳng thần kinh thay cho cường độ lao động bắp • Giá trị thặng siêu ngạch Cạnh tranh nhà tư buộc họ phải áp dụng phương pháp sản xuất tốt để tăng suất lao động xí nghiệp nhằm giám giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị xã hội háng hóa, nhờ thu giá trị thặng siêu ngạch Giá trị thặng siêu ngạch phần giá trị thặng thu tăng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị củ biệt hàng hóa thấp giá trị thị trường Xét trường hợp giá trị thặng siêu ngạch tượng tạm thời, nhanh chóng xuất lại nhanh chóng Nhưng xét tồn xã hội tư giá trị thặng siêu ngạch tượng tồn thường xuyên Theo đuổi giá trị thặng siêu ngạch khát vọng nhà tư động lực mạnh thúc đẩy nhà tư cải tiến kỹ thuật, hợp hóa sản xuất, tăng suất lao động, làm cho suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng Mác gọi giá trị thặng siêu ngạch hình thức biến tứơng giá trị thặng tương đối, giá trị thặng siêu ngạch giá trị thặng tương đối dều dựa sở tăng suất lao động (mặc bên dựa vào tăng suất lao động cá biệt, bên dựa vào tăng suất lao dộng xã hội) Sự khác giá trị thặng siêu ngạch giá trị thặng tương đối thể chỗ giá trị thặng tương đối toàn giai cấp nhà tư thu Xét mặt đó, thể quan hệ bóc lột toàn giai cấp nhà tư tồn giai cấp cơng nhân làm th Giá trị thặng siêu ngạch số nhà tư có kỹ thuật tiên tiến thu Xét mặt đó, khơng biểu mối quan hệ tư lao động làm thuê, mà trực tiếp biểu mối quan hệ cạnh tranh nhà tư Từ đó, ta thấy giá trị thặng siêu ngạch động lực trực tiếp, mạnh thúc đẩy nhà tư cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, hoàn thiện tổ chức lao động tổ chức sản xuất để tăng suất lao động, giảm giá trị hàng hóa CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜ NG VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tình hình phát triển kinh tế việt nam Trong suốt 30 năm qua nước ta đạt thành tựu đáng khích lệ Từ nước lạc hậu,thiếu đói thường xuyên,kém phát triển,đến trở thành nước có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể cách khái quát,rõ ràng tư tưởng,quan điểm Đảng kinh kinh tế thị trường nước ta 2.1.1 Nền kinh tế thị trường nhiều thành phần Nền kinh tế nhiều thành phần nước ta sản phẩm trình Đảng nhân dân ta nhận thức ,vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin,thể tư chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Tại Đại hội VI, đề đường lối đổi đất nước, Đảng ta chủ trương đa dạng hố loại hình sở hữu, phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đây bước tiến quan trọng luận nhận thức thực tiễn Đảng không thừa nhận tồn tất yếu kinh tế nhiều thành phần suốt thời kỳ độ, mà nhận thấy cần thiết phải có sách đắn nhằm sử dụng phát triển thành phần kinh tế, có kinh tế tư nhân nhằm thực mục tiêu chủ nghĩa xã hội Cùng với vận động thực tiễn phát triển nhận thức, luận phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, hoàn thiện qua kỳ Đại hội VII, VIII, IX X Tại Đại hội X (năm 2006), Đảng ta xác định cấu kinh tế nước ta gồm năm thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước Điểm gộp kinh tế cá thể, tiểu chủ tư tư nhân thành thành phần kinh tế tư nhân, đồng thời khẳng định đảng viên phép làm kinh tế tư nhân Văn kiện Đại hội X khẳng định thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, thành phần kinh tế bình đẳng với Điều có tác dụng tích cực tạo yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh tất doanh nghiệp thành phần kinh tế phi nhà nước Trong kinh tế nhiều thành phần nước ta nay, có thành phần kinh tế thể tốt vai trò Về kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng tư liệu sản xuất sở kinh tế Kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước, mà bao gồm tài sản, cơng cụ kinh tế quan trọng thuộc sở hữu nhà nước, v.v Văn kiện Đại hội X Đảng xác định rõ: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, v.v Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” kinh tế Nhà nước không ngừng lớn mạnh đóng vai trò chủ đạo nắm lĩnh vực then chột kinh tế, nhữngngành, lĩnh vực có tác động đến tồn hoạt động kinh tế - xã hội cóý nghĩa quan trọng ổn định phát triển kinh tế - xã hội, trị đấtnước ngành điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp quốc phòng Nó cơng cụ có sức mạnh vật chất mang tính định để nhà nước điều tiết vàhướng dẫn kinh tế hàng hoá nhiều thành phàan phát triển theo định hướng xã hộichủ nghĩa Một hình thức doanh nghiệp khuyến khích phát triển cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Mục đích việc làm nhằm thu hút nguồn vốn từ người lao động, hạn chế tiêu cực, nâng cao tinh thần lao động Đặc biệt Nhà nước có sách động viên cán bộ, cơng nhân doanh nghiệp mua cổ phần Trong doanh nghiệp đó, Nhà nước nắm phần lớn cổ phần cổ phần khống chế Việc thực cổ phần hoá tiến hành thí điểm thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng Vấn đề vướng mắc Nhà nước cần hoàn chỉnh quy chế tiêu chuẩn lựa chọn hội đồng quản lý, giám đốc điều hành tuyên truyền cho người thấy lợi ích to lớn việc cổ phần hoá Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể coi thành phần kinh tế chủ nghĩa xã hội.Thành phần kinh tế tồn phát triển dựa hình thức sở hữu tập thể sở hữu thành viên Sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta đòi hỏi phát triển mạnh mẽ vững thành phần kinh tế này, V.I.Lênin nhấn mạnh, mơ hình dễ tiếp thu người nơng dân để tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Rút học kinh nghiệm sâu sắc từ phong trào tập thể hoá trước đổi thực tế năm đổi vừa qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc phát triển thành phần kinh tế này, chủ trương xây dựng 10 Năng lực khoa học cơng nghệ nước ta thấp, chưa gắn kết khoa học công nghệ với thực tiễn sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Hiệu hoạt động tổ chức khoa học công nghệ thấp, thiếu nhiều tổ chức trung gian, tư vấn khoa học công nghệ Việc chuyển đổi tổ chức khoa học - công nghệ công lập thành tổ chức tự chủ, tự chịu trách nhiệm chậm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc 2.1.3 Kinh tế thị trường phát triển chưa vững Việc chạy đua số GDP nước phát triểnViệt Nam bất yếu tố người môi trường khiến hệ mai sau đất nước dần hội phát triển tương lai mà tiềm đất nước khơng vững chắc,ơ nhiễm mơi trường, tài suy giảm, gặp vấn đề an ninh lương thực lực dẫn đến phát triển không bền vững Bản chất mơ hình phát triển khơng bền vững phát triển không quan tâm đến môi trường, kích thích tiêu thụ mức khai thác nguồn tài nguyên mức Biểu kinh tế: Tăng trưởng nhanh theo chiều rộng, tiềm lực kinh tế yếu, chưa đạt mức tiềm năng,tốc độ tăng trưởng có nguy suy giảm tương lai stt Nội dung 2010 2011 2012 Tăng trưởng GDP thực tế 6.4 5.89 5.3 Chỉ số tiêu dùng (CPI) 11.8 18.1 6.8 Tổng vốn ĐTPT so với GDP 38.5 33.3 31.1 Tốc độ tăng xuất 26.5 34.2 18.2 Nhập siêu so kim ngạch xuất -17.4 -10.2 0.7 Tỉ lệ hộ nghèo 14.2 12.6 11.1 Tỉ lệ thất nghiệp thành thị 4.3 3.6 3.2 Số nợ Việt Nam so với nước khác chưa thuộc 2013 5.4 6.0 30.4 15.4 0.7 9.9 3.6 loại cao 2014 5.8 7.0 30.0 10.0 -0.6 chưa tới giới hạn nguy hiểm, song số nợ tăng lên nhanh chóng có nguy đe dọa tính bền vững phát triển tương lai, vốn vay chưa sử dụng có hiệu 16 Đầu tư nhà nước lãng phí, thất Năm Tốc độ tăng trưởng GDP 2008 6,23% 2011 5,89% 2012 5,3% Từ năm 2007,nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát cao, từ 2007-2012 khủng hoảng tài Đặc trưng giai đoạn tốc độ tăng trưởng kinh tế chùng lại.Năm 2018,tăng trưởng GDP thấp nhất,lạm phát tăng tốc 10-20% Năm 2011,một số gói kích cầu tung với số tiền lớn mang lại hiệu ngược lại như:bong bóng chứng khốn,lạm phát tăng cao,thâm hụt ngân sách,gây bất ổn tỉ giá,bất ổn kinh tế vĩ mô… Giai đoạn số tập đoàn lớn vinasin, vinalines lâm vào khủng hoảng gây lãng phí lớn Năm 2012,nền kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng khó khan bật nợ xấu ngân hang hàng tồn kho tăng cao Một lượng lớn doanh nghiệp rơi vào khó khăn phá sản 2.2 Vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Trong điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực coi ba khâu đột phá chiến lược chuyển đổi mơ hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Nhân lực nhân tố định phát triển quốc gia Trình độ phát triển nguồn nhân lực thước đo chủ yếu phát triển quốc gia Vì vậy, quốc gia giới coi trọng phát triển nguồn nhân lực 17 Trong kỷ XX, có quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, phát huy tốt nguồn nhân lực nên đạt thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hồn thành cơng nghiệp hoá đại hoá vài ba thập kỷ nước ta, Đảng Nhà nước khẳng định quan điểm coi người trung tâm phát triển, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện nay, điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố hội nhập quốc tế, phát triển nhân lực coi ba khâu đột phá chiến lược chuyển đổi mơ hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời, phát triển nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Các nước phát triển lợi dụng ưu vốn, kỹ thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với nước khác Các nước phát triển tăng cường đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệ giáo dục đào tạo nhân tài, đồng thời ngăn ngừa chảy máu chất xám sách ưu đãi thích hợp Chính phủ Ấn Độ đầu tư 1,1% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân, 87% tổng đầu tư khoa học công nghệ cho đào tạo [Định hướng phát triển đội ngũ tri thức Việt Nam – tr.57] Sau chiến tranh giới thứ II, Nhật Bản nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nặng nề quốc gia khẳng định lựa chọn truyền thống giáo dục Hệ thống giáo dục Nhật Bản ưu tiên nhiều khía cạnh, quan tâm tạo điều kiện gia đình xã hội Hàn Quốc bị ảnh hưởng nhiều văn hóa Nho học Trung Hoa nên trọng phát triển giáo dục Nhờ đầu tư giáo dục Hàn Quốc không ngừng tăng lên 50 năm qua Đối với Trung Quốc, họ có sách mạnh dạn tìm người tài Trước mắt Trung Quốc thực việc phát hành “thẻ xanh”, loại thẻ dành cho kỹ thuật viên, nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp với đặc quyền vào Trung Quốc không cần visa Việc phát triển nhân lực, mặt, cần phải có tầm nhìn chiến lược phát triển tổng thể dài hạn, đồng thời, thời kỳ định, cần xây dựng định hướng cụ thể, để từ đánh giá thời cơ, thách thức, khó khăn, hạn chế nguyên nhân… để đề mục tiêu giải pháp phát triển thích hợp cho giai đoạn phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội nước quốc tế 18 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế, từ bối cảnh nước, phát triển nguồn nhân lực đứng trước yêu cầu: Thứ nhất, bảo đảm nguồn nhân lực ba khâu đột phá cho cơng nghiệp hóa, đại hóa, thực thắng lợi mục tiêu đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020: chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng sang phát triển hợp chiều rộng chiều sâu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; chuyển dịch cấu kinh tế, thực tái cấu trúc kinh tế; tăng nhanh hàm lượng nội địa hóa, giá trị gia tăng sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế; tăng suất lao động, tiết kiệm sử dụng nguồn lực;… Thứ hai, Việt Nam có lực lượng lao động lớn (khoảng 52.207.000 người; hàng năm trung bình có khoảng 1,5-1,6 triệu niên bước vào tuổi lao động)(*), mặt, tạo hội cho kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ, mặt khác, tạo sức ép lớn giải việc làm đào tạo nghề nghiệp Thứ ba, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp người lao động ngày cao số lượng chất lượng mức thu nhập ngày cao, chuyển dịch cấu kinh tế, q trình thị hố ngày mạnh mẽ, xuất ngành, nghề mới,… Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực cần đáp ứng yêu cầu phát triển cân vùng miền, xuất phát từ yêu cầu giữ vững ổn định trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng để phát triển đất nước Từ bối cảnh quốc tế, phát triển nguồn nhân lực đứng trước yêu cầu: Thứ nhất, Việt Nam phải có đủ nhân lực để có khả tham gia vào q trình vận hành chuỗi giá trị toàn cầu xu tập đồn xun quốc gia có ảnh hưởng ngày lớn Thứ hai, nguồn nhân lực phải có lực thích ứng với tình trạng nguồn tài ngun thiên nhiên ngày khan sụt giảm nguồn đầu tư tài (do tác động hậu khủng hoảng kinh tế giới); có khả đề giải pháp gia tăng hội phát triển điều kiện thay đổi nhanh chóng hệ công nghệ, tương quan sức mạnh kinh tế khu vực 19 Thứ ba, nhân lực nước ta phải đào tạo để có khả tham gia lao động nước ngồi tình trạng thiếu lao động nhiều quốc gia phát triển để phát huy lợi thời kỳ dân số vàng; đồng thời có đủ lực để tham gia với cộng đồng quốc tế giải vấn đề mang tính tồn cầu khu vực 2.2.2 Khuyến khích sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu Vốn đầu tư yếu tố trực tiếp định tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng thời yếu tố liên quan đến chất lượng tăng trưởng, đến lạm phát, đến ổn định kinh tế vĩ mô Thị trường vốn Việt Nam hội nhập sâu rộng khu vực Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành Thực tiễn năm qua cho thấy, đầu tư nguồn vốn nhà nước vào chương trình, dự án có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước Tính đến hết năm 2016, nước có 22.509 dự án hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 293,25 tỷ USD Vốn thực lũy kế dự án FDI đạt 154,54 tỷ USD (bằng gần 53% tổng vốn đăng ký hiệu lực) Khu vực FDI đầu tư vào 19 tổng số 21 ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn (58,8% tổng vốn đăng ký), kinh doanh bất động sản đứng thứ hai (17,7% tổng vốn đăng ký) Có 116 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc nhà đầu tư lớn với 5.747 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký 50,7 tỷ USD (chiếm 17,3% tổng vốn đầu tư); đứng thứ Nhật Bản với 3.280 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký 42 tỷ USD (chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư) Đến nay, FDI có mặt 63 tỉnh, thành phố nước, tập trung chủ yếu địa bàn trọng điểm, có lợi Xếp theo quy mô vốn, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 6.737 dự án hiệu lực, vốn đăng ký 44,82 tỷ USD, chiếm 15,3% tổng vốn đăng ký nước; thứ hai Bà Rịa - Vũng Tàu với 342 dự án, vốn đăng ký 26,86 tỷ USD, chiếm 9,2%; thứ ba Bình Dương với 3.035 dự án, vốn đăng ký 26,96 tỷ USD, chiếm 9,1%(7) Đầu tư sử dụng nguồn vốn tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, vậy, cần có cách tiếp cận toàn diện bao quát để xem xét, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước 20 Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi khơng ngừng mở rộng phát triển, trở thành động lực quan trọng kinh tế, giải việc làm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện trình độ cơng nghệ, nâng cao khả xuất hội nhập, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần tích cực vào cơng CNH, HĐH Nguồn vốn kiều hối Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống nước ngoài, nguồn lực to lớn xét tiềm vốn đầu tư lực sáng tạo Nguồn vốn kiều hối tăng dần qua năm: Giai đoạn 1996-2000 là: 4,8 tỷ USD, giai đoạn 2001-2005 đạt 13,7 tỷ USD, giai đoạn 2006-2010 31,6 tỷ USD, giai đoạn 2011-2015 54,7 tỷ USD, lượng vốn lớn, có ý nghĩa quan trọng nước ta trình phát triển Lượng kiều hối chuyển Việt Nam lớn, đáp ứng nhu cầu đầu tư nước, giúp cân cán cân toán ngoại tệ Nếu so với nguồn thu ngoại tệ khác, lượng kiều hối mang cho đất nước cao hoạt động xuất nhập (thường nhập siêu) Nếu tính lượng kiều hối so với GDP, Việt Nam đứng thứ giới (khoảng 6% GDP, sau Bănglađét, Philippines, Ai Cập Pakixtan(8)) 2.2.3 Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nơng nghiệp góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp, nâng cao suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ đời sống nhân dân Thời gian qua, ban, ngành đầu tư, nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến việc thực nhiều mơ hình sản xuất cho suất cao, chất lượng tốt, bảo đảm an tồn vệ sinh thực phẩm Trong đó, đáng ý huyện Cư M’gar, đơn vị tiên phong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) Qua thực tế cho thấy, hầu hết mô hình đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân Hiện nay, huyện xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng CNC tập trung với diện tích khoảng 50 ha; đồng thời kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân vào đầu tư sản xuất kết hợp với phân phối, bao tiêu sản phẩm Tại huyện Krông Ana, việc ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp thể qua thực tiễn nông dân trồng nấm cho sản phẩm theo ý Cụ thể, phương pháp trồng theo kiểu treo ngang bịch nấm cho nấm cổ khắc phục 21 nhược điểm so với trồng nấm theo phương pháp truyền thống treo đứng rạch nhiều vết bịch nấm Được biết, địa bàn huyện có khoảng 50 hộ dân trồng loại nấm: rơm, sò, mèo, linh chi (chủ yếu tập trung thị trấn Bn Trấp, xã Quảng Điền) Một mơ hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho trồng Với lợi ích thiết thực phù hợp điều kiện nắng hạn mùa khơ Tây Ngun; vận hành thường xun, giảm rửa trơi hóa chất vào mơi trường xói mòn đất, giảm 50% chi phí đầu tư cơng lao động…, cơng nghệ thực trở thành cứu cánh cho người dân trước diễn biến thất thường thời tiết Từ việc tham gia thực mơ hình bước đầu thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, độc canh nhiều vùng địa phương trước đây; đặc biệt, hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến khoa học – công nghệ giúp người dân tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, đa dạng hóa trồng, vật ni Đơn cử huyện Buôn Đôn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nguồn vốn, giống, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật đồng hành với bà thực mơ hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trị giá hàng tỷ đồng như: chuyển đổi cấu trồng từ trồng bắp, đậu, cà phê sang trồng ăn trái (cam, quýt, chuối Nam Mỹ) phát triển kinh tế trang trại đa cây, đa con… Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp Việt Nam Khoa học cơng nghệ tập trung vào sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ bảo trường phục vụ cho công nghiệp khai thác Áp dụng công nghệ phương pháp nghiên cứu tiên tiến, viễn thám, địa vật vào công tác điều tra, thăm dò tài nguyên thiên nhiên,đã phát nhiều tài nguyên mới: than đá, dầu khí Bắc Bộ Nhiều kết môi trường đánh giá cao,nghiên cứu sách biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học, cân sinh thái xử ô nhiễm nước, khơng khí khu cơng nghiệp tập trung Khoa học công nghệ ý phát triển ngành khoa học tự nhiên công nghệ cao Nhiều thành tựu toán học,cơ học vật đánh giá cao nước ngoài.Đã áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp cách triệt để, lựa chọn hệ thống công nghệ phù hợp với sức sản xuất công nghiệp nước ta cụ thể là: 22 Trong lĩnh vực công nghiệp lượng, nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cơng nghệ tập trung vào công tác quy hoạch sử dụng hợp nguồn lượng Đối với công nghiệp xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nghiên cứu pháp giảm tổn thất lượng truyền tải điện đổi công nghệ Hệ thống lượng phát triển nhanh chóng 80 địa bàn xã khu vực nơng thơn 50 hộ gia đình có điện sử dụng Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN) nỗ lực đưa khoa học công nghệ vào quản vận hành, đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh Năm 2017, Tập đoàn tập trung thực chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, áp dụng quản lý, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng, bảo vệ mơi trường Bên cạnh đó, EVN liệt triển khai có hiệu dự án nguồn lượng khu vực miền Nam, đảm bảo cân đối cung cầu vùng miền, nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ mơi trường, chống biến đổi khí hậu Mang cơng nghệ tiếp cận khách hàng Từ đầu năm, nhiều công ty điện lực nước đẩy mạnh ứng dụng KHCN kinh doanh, đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng Đơn cử Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) Mọi hoạt động kinh doanh điện đơn vị hướng đến khách hàng với yêu cầu “hai dễ”: dễ nhớ dễ thực Đến nay, trừ dịch vụ thu tiền điện đạt cấp độ 4, tất dịch vụ lại EVNHCMC chăm sóc khách hàng qua tổng đài, website - email, SMS ứng dụng di động (cho hệ điều hành iOS, Android Window Phone) đạt dịch vụ trực tuyến cấp độ Áp dụng hóa đơn điện tử, đa dạng hóa hình thức tốn tiền điện cải cách công nghệ đáng kể EVN Theo đó, ngành điện khuyến khích khách hàng tốn qua kênh giao dịch điện tử như: trích nợ tự động qua tài khoản, SMS/Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ khách hàng toán qua ngân hàng tổ chức toán trung gian thành phố lớn cao (Hà Nội 45,57%, TP.HCM 59,08%) Riêng TP.HCM, EVNHCMC hợp tác với 22 ngân hàng đối tác thu 23 hộ địa bàn TP.HCM, tỷ lệ thu qua ngân hàng điểm thu đạt 80,25% tương ứng 86,80% doanh thu Tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phấn đấu đến cuối năm khơng hình thức thu ngân viên đến nhà/trụ sở khách hàng thu tiền, 100% thu qua ngân hàng, điểm thu công ty dịch vụ thu tiền 2.3 Một số giải pháp để nâng cao hiệu vận dụng luận giá trị thặng vào xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam 2.3.1 Chuyển dịch cấu vấn đề vốn đầu tư , khuyến khích thu hút vốn đầu tư Cố gắng việc thu hút nguồn vốn thành phần kinh tế nước nước ngồi, điều kiện nước phải ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; giới, nhiều kinh tế chưa hồn tồn khỏi khủng hoảng nợ cơng, chưa hồn tồn phục hồi tăng trưởng Có chuyển đổi tư duy, không chạy theo tăng trưởng giá, kiên định, quán với mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, khơng kích cầu đầu tư, tiêu dùng mà chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, mục tiêu phải thực có việc chuyển đổi mơ hình tăng trưởng từ số lượng sang chất lượng, từ chiều rộng sang chiều sâu tăng trưởng giảm lệ thuộc vào tăng lượng vốn đầu tư Cùng với trình đổi mở cửa, tín dụng đầu tư phát triển nhà nước ngày đóng vai trò quan trọng đáng kể chiễn lược phát triển kinh tế , xã hội Thu hút vốn đầu tư , nguồn vốn nước đóng vai trò để mở đường, đầu tư vào việc san lấp giải phống mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng bản, đầu tư đổi trang thiết bị mở lớp dạy nghề cho đội ngũ cơng nhân Nhờ có nguồn vốn nước mà vùng có điều kiện chưa thật thuận lợi có khả thu hút đón nhận với đầu tư nước ngoài, tạo hội phat triển kinh tế vùng Không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Chú trọng xúc tiến đầu tư trực tiếp dự án, nhà đầu tư có tiềm Đối với số dự án lớn quan trọng, cần chuẩn bị kỹ liệu dự án, lựa chọn đàm phán trực tiếp với tập đồn có tiềm lực tài chính, cơng nghệ Ngân sách nhà nước nên hỗ trợ khoản kinh phí cho cơng tác Tập trung đạo hỗ trợ kịp 24 thời dự án hoạt động biện pháp vận động có hiệu có sức thuyết phục 2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn lao động, phát triển thị trường LĐ nước Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chỗ với chất lượng cao, phù hợp với xu hướng cách mạng 4.0, thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng nhà đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho DN FDI, tăng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất Nhờ có nguồn vốn nước mà vấn đề địa điểm,cơng nghệ trình độ tay nghề lao động giải quyết, tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi nhà đầu tư nước Trước xu chung giới, khơng thể đứng ngồi Trong cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa phát triển kinh tế đất nước cần hội nhập vào kinh tế giới Nước ta tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế ASEAN, APEC đặc biệt gia nhập vào tổ chức thương mại giới WTO tính cạnh tranh kinh tế phải nâng cao Do việc nắm khoa học kỹ thuật công nghệ chủ động trình sản xuất, kinh tế đối ngoại… quan trọng, phải xác định rõ ràng sách thích hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 2.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất Để đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất năm tới cần thực đồng giải pháp như: Đẩy mạnh cơng tác tun truyền vai trò tảng, động lực, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, hiệu lãnh đạo cấp ủy, điều hành quyền tham gia tồn xã hội phát triển khoa học công nghệ Nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ gắn với ngành sản xuất quan trọng Xác định nhiệm vụ phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tập trung ưu tiên nhiệm vụ khoa học công nghệ có tính khả thi cao, có khả ứng dụng, nhân rộng thành công, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao vào phát triển loại trồng, vật ni mạnh địa phương, tạo ngành nghề, lĩnh vực 25 Quan tâm đầu tư tăng cường tiềm lực phát triển có chọn lọc tổ chức, nâng cao tính tự chủ quan tham gia nghiên cứu khoa học tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp; tạo mơi trường thuận lợi cho việc gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, giáo dục đào tạo Tiếp tục đổi đồng chế quản sách phát triển khoa học cơng nghệ; đổi chế tài nguyên tắc đảm bảo đạt 2% tổng chi ngân sách Nhà nước tỉnh đảm bảo tốc độ tăng chi ngân sách cho khoa học công nghệ năm sau cao năm trước Cải cách thủ tục hành tạo chế thơng thống để doanh nghiệp thuận lợi việc tiếp cận với nguồn vốn nhằm chuyển giao công nghệ, đổi công nghệ Thúc đẩy nhanh tiến độ thực Dự án nâng cao suất chất lượng địa phương giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Phát triển thị trường khoa học cơng nghệ, triển khai chương trình đổi công nghệ, chuyển giao công nghệ phát triển tài sản trí tuệ doanh nghiệp Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo động lực để thành phần kinh tế tham gia hoạt động nghiên cứu, tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ Tăng cường hỗ trợ việc nâng cao lực đổi công nghệ doanh nghiệp, trọng doanh nghiệp vừa nhỏ Xây dựng sách sử dụng hiệu quả, trọng dụng phát huy tài cán khoa học; phát triển đội ngũ cán kỹ thuật trình độ cao doanh nghiệp Chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán , cán quản lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Chú trọng khai thác kết nghiên cứu nước phát triển để áp dụng vào địa phương số lĩnh vực, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tăng cường liên kết, hợp tác nước quốc tế khoa học công nghệ Đẩy mạnh hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu nước khu vực Đơng Nam Bộ 26 C KẾT LUẬN Nhìn chung, thấy học thuyết giá trị thặng quan trọng Sự cần thiết thời gian thặng với sản phẩm thặng Nó nguồn gốc giầu có xã hội, điều dễ hiểu Song điều cần thiết biện pháp kinh tế tổ chức, đặc biệt mặt xã hội để kéo dài thời gian thặng việc sử đắn mối quan hệ kéo dài ngày lao động, tăng cường độ tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng để rút ngắn thời gian cần thiết xã hội trình độ phát triển thấp nước ta Hiện , đường phát triển kinh tế thị trường phát triển, đạt hiệu cao nhờ vận dụngluận học thuyết giá trị thặng dự Đảng nhà nước ta định tiến lên chủ nghĩa xã hội Vì , Việt Nam xây dựng kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa đăc biệt quan trọng lí ln thực tiễn Sự phát triển kinh tế thị trường nước ta nhiều khó khăn thử thách đạt thành tựu đáng kể.Bên cạnh nhiều hạn chế mâu thuẫn cấp bách cần giải để xây dựng kinh tế ngày hoàn thiện Trong thời gian tới , cần tiếp tục đổi mới, hồn thiện sách kinh tế xã hội để giải mâu thuẫn làm cho kinh tế ngày phát triển Thực hiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế liền với phát triển văn hóa Từng bước cải thiện đời sống vật chất nhân dân Thưc tiến công xã hội Đưa đất nước lên đường phát triển 27 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/kinh-te-viet-nam-nhin-lainam-2016-va-trien-vong-nam-2017-101319.html [2] http://baodaklak.vn/channel/3483/201801/ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-vaosan-xuat-nong-nghiep-huong-di-nhieu-trien-vong-5567434/ [3] http://tapchikhxh.vass.gov.vn/ket-qua-va-giai-phap-huy-dong-hieu-qua-cacnguon-von-dau-tu-cua-viet-nam-n50050.html [4] https://toc.123doc.org/document/2366606-thanh-cong-khi-ap-dung-khoa-hoccong-nghe-vao-san-xuat-cong-nghiep-o-viet-nam.htm [5] https://news.zing.vn/evn-day-manh-ap-dung-khoa-hoc-cong-nghe-vao-kinhdoanh-post773520.html [6] Giáo trình Những nguyên chủ nghĩa mác – Leenin tập thể nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm số trường đại học biên soạn, TS Phạm Văn Sinh GS.TS Phạm Quang Phan đồng chủ biên Nhà xuất trị Quốc gia – thật Hà Nội - 2013 28 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .2 2.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .2 Kết cấu đề tài .2 B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN .3 1.1 Khái niệm giá trị thặng 1.2 Vai trò giá trị thặng .4 1.3.Các phương pháp tìm kiếm giá trị thặng dư: CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜ NG VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tình hình phát triển kinh tế việt nam 2.1.1 Nền kinh tế thị trường nhiều thành phần 2.1.2 Kinh tế thị trường phát triển chưa đồng 14 2.1.3 Kinh tế thị trường phát triển chưa vững 16 2.2 Vận dụng luận giá trị thặng vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 17 2.2.2 Khuyến khích sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu 20 2.2.3 Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 21 Mang công nghệ tiếp cận khách hàng 23 2.3 Một số giải pháp để nâng cao hiệu vận dụng luận giá trị thặng vào xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam 24 2.3.1 Chuyển dịch cấu vấn đề vốn đầu tư , khuyến khích thu hút vốn đầu tư 24 2.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn lao động, phát triển thị trường LĐ nước 25 2.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất 25 C KẾT LUẬN 27 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 ... q trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào phát triển kinh tế thị trường Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ lí luận giá trị thặng dư, phân tích q trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư. .. giá trị thặng dư: CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜ NG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tình hình phát triển kinh tế việt nam 2.1.1 Nền kinh. .. giá trị hàng hóa CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜ NG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tình hình phát triển kinh tế việt nam Trong suốt 30 năm qua nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Tiểu luận Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THEO QUAN ĐIỂM, CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜ NG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Mang công nghệ tiếp cận khách hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay