BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH DANH NHÂN văn hóa KIỆT XUẤT của NHÂN LOẠI

19 20 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 17:38

Tài liệu tham khảo thêm Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh, Nxb lao động, Hà Nội 2000. Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Thành Duy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hoá thế giới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1990. 3. GS Đinh Xuân Lâm, PGS Bùi Đình Phong, Về danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 1996. 4. Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, giáo dục, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 2008. 5. Hỏi đáp về văn hoá Việt Nam, Nxb văn hoá dân tộc, tạp chí văn hoá nghệ thuật, Hà Nội 2008.6. GS Đinh Xuân Lâm, PGS, TS Bùi Đình Phong, Văn hoá và triết lý phát triển văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chuyên đề DANH NHÂN VĂN HĨA KIỆT XUẤT HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI - 2018 NỘI DUNG 1 Quan Quan niệm niệm về danh danh nhân nhân văn văn hoá hoá và danh danh nhân nhân văn văn hoá hoá Hồ Hồ Chí Chí Minh Minh 2 Danh Danh nhân nhân văn văn hóa hóa Hồ Hồ Chí Chí Minh Minh 3 Một Một số số vấn vấn đề đề đặt đặt ra khi nghiên nghiên cứu cứu danh danh nhân nhân văn Minh văn hoá hoá Hồ Hồ Chí Chí Minh Minh Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tham khảo bắt buộc (đã giới thiệu chung không nhắc lại) * Tài liệu tham khảo thêm Những mốc son hành trình danh nhân Hồ Chí Minh, Nxb lao động, Hà Nội 2000 Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Thành Duy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hoá giới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1990 GS Đinh Xuân Lâm, PGS Bùi Đình Phong, Về danh nhân văn hố Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 1996 Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố, giáo dục, Nxb Qn đội nhân dân, Hà Nội 2008 Hỏi đáp văn hoá Việt Nam, Nxb văn hoá dân tộc, tạp chí văn hố nghệ thuật, Hà Nội 2008 GS Đinh Xn Lâm, PGS, TS Bùi Đình Phong, Văn hố triết lý phát triển văn hoá tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 1 Quan niệm danh nhân văn hoá danh nhân văn hố Hồ Chí Minh 1.1 Danh nhân văn hoá Danh nhân văn hoá giới - Danh nhân văn hoá - Danh nhân văn hoá giới 1.2 Danh nhân văn hố Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh qua nhận xét, đánh giá người + Ơxíp Mandenxtam, 1923 + Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương + Đavít Hambecxtam viết + Tổng Bí thư Đỗ Mười + Phạm Văn Đồng + Võ Nguyên Giáp - Đánh giá Uỷ ban Khoa học - Giáo dục - Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) 2 Một số nét đặc sắc danh nhân văn hố Hồ Chí Minh 2.1 Có tri thức uyên bác Đông Tây, Kim cổ, thể tài lĩnh vực - Uyên bác nhận định đánh giá thời cuộc, kẻ thù khả giành thắng lợi cách mạng Việt Nam + Ngay từ nhỏ (vào trạc13 tuổi) suy nghĩ muốn tìm hiểu nghĩa tư tưởng Tự - Bình đẳng - Bác + Quyết định lựa chọn hướng tìm đường cứu nước độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường (sang phương Tây) + Có dự đốn thiên tài chiều hướng phát triển cách mạng Việt Nam - Là người khởi xướng phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc thuộc địa, giành lại độc lập, tự + Tìm thấy đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam + Chỉ đường đấu tranh nhân dân thuộc địa giải phóng + Người sớm thấy vai trò sức mạnh văn hóa, sớm đưa văn hóa vào chiến lược phát triển đất nước - Hồ Chí Minh người đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, làm sở giới quan phương pháp luận cho việc xây dựng văn hóa Việt Nam + Chính trí tuệ siêu việt, vốn sống thực tế phong phú vốn văn hóa rộng lớn dẫn Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao kết tinh thành tựu, văn hóa lồi người + Người kiến trúc sư vĩ đại công cải cách xây dựng văn hóa Việt Nam, tạo cách nhìn mới, giới quan mới, tạo lập ý thức trị, ý thức đạo đức, ý thức pháp luật, ý thức nghệ thuật mới,… chưa có lịch sử văn hóa Việt Nam + Có phương pháp tuyên truyền sáng tạo, thiết thực, hiệu lý luận Mác Lênin vào thực tiễn VN - Là nhà hoạt động trị nhiều, hiểu biết rộng, có tri thức tồn diện tự nhiên, xã hội người + Đi nhiều hiểu biết rộng: 30 năm hoạt động nước ngoài, vượt qua đại dương, châu lục, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác + Có tri thức tồn diện tự nhiên, xã hội, người + Người làm chủ nhiều ngôn ngữ khác nhau, sử dụng cách thành thạo viết văn, viết báo, làm thơ, viết kịch…, 2.2 Hồ Chí Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Minh thân giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương Là kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại - Từ văn hố dân tộc đến với văn hoá nhân loại - Kết hợp văn hoá dân tộc với văn hoá nhân loại + Kết hợp văn hoá dân tộc với văn hoá phương Đơng + Kết hợp văn hố dân tộc với văn hố phương Tây 2 Hồ Chí Minh nhà hoạt động văn hóa sáng tạo văn hóa - Nhà hoạt động văn hoá + Là nhà thơ, nhà văn, nhà báo cách mạng vĩ đại + Là bậc thầy báo chí cách mạng Việt Nam - Nhà báo đặc biệt Đồng chí cho biết, tính chất đặc biệt trình làm báo Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu nào? Viết báo tiếng nước trước sau viết tiếng mẹ đẻ Nhà báo bôn ba gần khắp trái đất, làm hàng chục nghề khác suốt 30 năm trời Nhà báo đạt đến vị trí lãnh tụ tối cao dân tộc, người sáng lập đảng, nhà nước dân chủ cộng hồ vùng Đông Nam Á; đồng thời nhà báo LHQ tôn vinh Danh nhân văn hoá giới Người vừa chủ nhiệm tờ báo "Người Cùng Khổ" (Le Paria) đồng thời chủ bút, hoạ sĩ biếm hoạ, thợ rửa ảnh, thủ quỹ, phát hành, bán báo - Nhà sáng tạo văn hoá + Nền văn hoá mới, văn hố cách mạng + Đích sáng tạo người, hạnh phúc người - Người khai sinh báo chí cách mạng - Người khai sinh văn xi cách mạng Việt Nam 2.5 Hồ Chí Minh mẫu mực văn hố khoan dung, nhân đạo Tính đặc sắc văn hóa khoan dung, nhân đạo Hồ Chí Minh thể khía cạnh nào? - Yêu thương vô hạn người - Có niềm tin vững vào khả người, phẩm giá tốt đẹp người, sức mạnh người - Có mục tiêu, phương hướng đúng, sáng tạo để giải phóng người - Thương, quý người, nâng đỡ người, thấu tình đạt lý 2.6 Hồ Chí Minh thân văn hóa tự do, hòa bình GS Vũ Khiêu: Tổng kết phương diện - Về trí tuệ: Un bác Đơng, Tây, Kim, Cổ, thể tài lĩnh vực - Về mặt tình cảm: Có trái tim mênh mông “ôm non sông kiếp người” Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế vô sản Yêu thương dân nhân loại, quan tâm tới số phận người - Về mặt hành động: Kết hợp trí, nhân, dũng, nghị lực, lĩnh, nhạy bén sáng tạo - Về tư tưởng triết học: Tiếp thu truyền thống nhân văn từ cổ đại đến Mác Lênin, Đông Tây đem lại nội dung nhân văn mang tính thực tính chiến đấu - Về đời sống riêng tư: Theo đuổi hoài bão lớn dân tộc nhân loại, lại sống giản dị, bình thường, hài hồ UNESCO số học giả khác giới tổng kết tính thân văn hóa tự do, hòa bình Chủ tịch Hồ Chí Minh phương diện nào? - Kết tinh truyền thống văn hoá hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam - Thống cách mạng văn hố - Tiếp biến khoan dung, hồ nhập văn hố Tìm thấy điểm tương đồng, mẫu số chung, tính nhân văn cao - Hiện thân cho khát vọng, lý tưởng tự do, hồ bình dân tộc nhân loại - Đóng góp quan trọng nhiều mặt: Môi trường, giáo dục, sức khoẻ - Lối sống ứng xử: Hài hoà, nhuần nhị, tinh tế; kính già, u trẻ, trọng nghĩa, khinh tài, tơn trọng phụ nữ, giản dị, chân thành, khiêm nhường 3 Một số vấn đề đặt nghiên cứu danh nhân văn hố Hồ Chí Minh 3.1 Nghiên cứu theo góc độ giảng cách tiếp cận, ngồi nghiên cứu theo nhiều cách tiếp cận khác 3.2 Con đường hình thành danh nhân văn hố kiệt xuất Hồ Chí Minh - Từ văn hố phương Đơng đến văn hố phương Tây, kết hợp văn hố phương Đơng với văn hố phương Tây - Từ văn hoá dân tộc đến với văn hoá giới kết hợp văn hoá dân tộc với văn hoá nhân loại - Cách thức: + Học, học nữa, học để khơng ngừng làm giàu trí thức Đem hiểu biết phục vụ cho dân tộc nhân loại khổ đau giới + Học sách, thực tiễn lao động cơng tác, học nhân dân - Ý chí tâm: Kiên trì học hỏi, rèn luyện, lấy tự học, tự rèn luyện 3.3 Vấn đề học tập làm theo Tìm hiểu tư Bảo vệ phát Hồ Chí triển tư tưởng Minh ln gắn với Hồ Chí Minh tìm điều kiện đặt tưởng người hiểu nghiệp HCM Làm theo VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Con Hộiđường, nghò cách thức hình thành danh nhân văn hố Hồ APEC-2006 Chí Minh Những nét đặc sắc danh nhân văn hố Hồ Chí Minh gì, rút ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề trên? Danh nhân văn hố Hồ Chí minh – số vấn đề cần đấu tranh phê phán? XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ... Quan niệm niệm về danh danh nhân nhân văn văn hoá hoá và danh danh nhân nhân văn văn hoá hoá Hồ Hồ Chí Chí Minh Minh 2 Danh Danh nhân nhân văn văn hóa hóa Hồ Hồ Chí Chí Minh Minh 3 Một Một số... danh nhân văn hoá danh nhân văn hố Hồ Chí Minh 1.1 Danh nhân văn hoá Danh nhân văn hoá giới - Danh nhân văn hoá - Danh nhân văn hoá giới 1.2 Danh nhân văn hố Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh qua nhận xét,... Về danh nhân văn hố Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 1996 Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố, giáo dục, Nxb Qn đội nhân dân, Hà Nội 2008 Hỏi đáp văn hoá Việt Nam, Nxb văn hoá dân tộc, tạp chí
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH DANH NHÂN văn hóa KIỆT XUẤT của NHÂN LOẠI, BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH DANH NHÂN văn hóa KIỆT XUẤT của NHÂN LOẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay