Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao tỉnh Cà Mau 0903034381

47 26 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 14:27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN TRẠI NUÔI HEO SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MẬU THÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG 9, TP.CÀ MAU CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG MAU Mau, tháng năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN TRẠI NUÔI HEO SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG MAU (Tổng Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Phó Tổng Giám đốc) ƠNG TƠ VĂN XÉN BÀ NGUYỄN BÌNH MINH Mau, tháng năm 2014 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án 1.3 Căn pháp lý CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Phân tích môi trường dự án 2.1.1 Môi trường kinh tế 2.1.2 Môi trường xã hội 2.1.3 Môi trường trị luật pháp 2.1.4 Môi trường tự nhiên 2.1.5 Môi trường công nghệ 2.1.6 Chính sách nhà nước 2.2 Thực trạng 2.3 Lý lựa chọn mơ hình chăn ni an tồn sinh học CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 3.1 Địa điểm đầu tư dự án 3.2 Hạng mục đầu tư 3.3 Tiến độ thực dự án CHƯƠNG IV:KẾ HOẠCH DỰ ÁN 4.1 Rủi ro kinh doanh 4.1.1 Nguồn cung cấp không đảm bảo 4.1.2 Nguồn tiêu thụ 4.1.3 Dịch bệnh 4.2 Kế hoạch hoạt động 4.2.1 Nguồn cung ứng giống cho dự án 4.2.2 Phương án kinh doanh tương lai 10 4.2.3 Chiến lược cạnh tranh 10 4.2.4 Chiến lược Marketing 10 CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 11 5.1 Nguyên tắc chăn ni an tồn 11 5.1.1 Giữ đàn vật nuôi môi trường bảo vệ 11 5.1.2 Chăm sóc ni dưỡng quản lý tốt đàn vật nuôi 11 5.1.3 Kiểm soát thứ vào khu vực chăn nuôi 11 5.1.4 Sản phẩm chăn ni đảm bảo an tồn cho người sử dụng 11 5.2 Xây dựng chuồng trại 11 5.2.1 Nguyên tắc xây dựng chuồng trại 11 5.2.2 Xây dựng đệm lót 11 5.3 Kỹ thuật ủ men thức ăn 12 5.4 Kỹ thuật chăn nuôi lợn (heo) nái 14 5.4.1 Chăm sóc ni dưỡng lợn (heo) nái 14 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang i Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 5.4.2 Chăm sóc ni dưỡng lợn (heo) hậu bị 15 5.4.3 Chăm sóc ni dưỡng lợn (heo) nái chửa 17 5.4.4 Chăm sóc ni dưỡng lợn (heo) nái đẻ, lợn (heo) 18 5.5 Chăm sóc ni dưỡng lợn (heo) thịt 21 5.5.1 Đặc điểm yêu cầu kỹ thuật lợn (heo) nuôi thịt 21 5.5.2 Mục tiêu nuôi dưỡng 21 5.5.3 Nhập lợn (heo) 21 5.5.4 Cách cho ăn, uống 22 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 24 6.1 Đánh giá tác động môi trường 24 6.1.1 Giới thiệu chung 24 6.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 24 6.2 Các tác động môi trường 24 6.2.1 Trong trình xây dựng 25 6.2.2 Trong giai đoạn sản xuất 25 6.3 Kết luận 26 CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27 7.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 27 7.2 Nội dung tổng mức đầu tư 27 7.2.1 Nội dung 27 7.2.2 Kết tổng mức đầu tư 29 7.2.3 Vốn lưu động 29 CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 8.1 Kế hoạch đầu tư 30 8.2 Nguồn vốn thực dự án 30 8.3 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 31 CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 35 9.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 35 9.2 Tính tốn chi phí chăn ni 35 9.2.1 Chi phí thức ăn 35 9.2.2 Chi phí chăm sóc 36 9.2.3 Chi phí vận chuyển 36 9.3 Doanh thu từ dự án 36 9.4 Các tiêu kinh tế dự án 38 9.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 42 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN 43 10.1 Kết luận 43 10.2 Kiến nghị 43 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang ii Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Cát Tường Mau  Mã số doanh nghiệp : 2001153997  Đăng ký lần đầu : 14/4/2014  Người đại diện : Tô Văn Xén Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : Đường Mậu Thân, Phường 9, Thành phố Mau  Vốn điều lệ : 3,000,000,000 đồng (Ba tỷ đồng)  Ngành nghề KD : Chăn nuôi 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Địa điểm đầu tư : Đường Mậu Thân, khóm 5, phường 9, thành phố Mau  Diện tích khu đất : 1.5ha  Mơ hình chăn ni : Chăn ni an tồn sinh học Đây biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa hạn chế lây nhiễm tác nhân sinh học xuất tự nhiên người tạo gây hại đến người, gia súc hệ sinh thái  Đối tượng phục vụ : Để đáp ứng nhu cầu lượng thịt ngày tăng thị trường tỉnh Dự án xác định rõ đối tượng phục vụ lò mổ nằm địa bàn tỉnh tỉnh lân cận, với phương châm “mang nguồn thực phẩm cho cộng đồng”, đồng thời thực mục tiêu hạn chế ô nhiễm môi trường, giúp bà nơng dân chăn ni xóa đói giảm nghèo  Quy mô dự án :  Giai đoạn 1: xây chuồng trại với 40 chuồng x 20m2/chuồng, với tổng diện tích xây dựng 1.500m2, Quý II/2014  Giai đoạn 2: quy mô xây dựng 80 chuồng x 20m2/chuồng Với tổng diện tích 4.000m2, xây dựng vào tháng 4/2015  Giai đoạn 3: với quy mô 40 chuồng x 20m2/chuồng, xây dựng vào tháng 3/2016  Giai đoạn 4: 40 chuồng x 20m2/chuồng, xây dựng vào tháng 10/2016  Mục tiêu đầu tư : Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao quy mô 3,000 có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; khơng giúp bà nơng dân ứng dụng cơng nghệ chăn ni mới, đạt suất hiệu cao  Hình thức đầu tư : Do chủ đầu tư bỏ vốn phần vay ngân hàng tỉnh Mau Thuê lao động theo quy đinh pháp luật nguyên tắc có lợi  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 23,154,515,000 đồng (Hai mươi ba tỷ, trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Vốn chủ đầu tư : chiếm 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 6,946,355,000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng)  Vốn vay : chiếm 70% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 16,208,161,000 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, trăm sáu mươi mốt ngàn đồng) ngân hàng  Vòng đời dự án : 15 năm dự tính từ tháng năm 2014 dự án vào hoạt động; 1.3 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau :  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2009 Chính phủ sửa đổi Điều Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ;  Nghị định số 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính Phủ phát triển trang trại;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ban hành, quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Quyết định số 225/1999/QĐ/TTg ngày 10/12/1999 Thủ Tướng Chính Phủ chuyển đổi giống trồng vật nuôi giống nông nghiệp;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ơn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình;  Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Mau; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Phân tích mơi trường dự án 2.1.1 Môi trường kinh tế Từ trước đến thịt lợn (heo) loại thức ăn thông dụng, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, thu nhập người dân tăng lên, đời sống cải thiện, người có nhu cầu nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình nhu cầu loại thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao có thịt lợn (heo) 2.1.2 Mơi trường xã hội Cùng với phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, mơi trường sống ngày bị đe dọa với biến đổi yếu tố xã hội ngày có tác động mạnh mẽ tỷ lệ sinh đẻ, tự hóa lão hóa dân số, quy mơ gia đình… 2.1.3 Mơi trường trị luật pháp Nước ta coi nước có trị ổn định châu Á toàn giới, điều thuận lợi khuyến khích người dân yên tâm tham gia làm kinh tế, nhiên hoạt động kinh tế phải tuân theo quy định nhà nước thuê mướn nhân công, thuế, bảo vệ môi trường … 2.1.4 Môi trường tự nhiên Hiện Đảng Nhà nước có sách giao đất giao rừng cho hộ gia đình quản lý, ta tận dụng khu đất phẳng chân đồi khu vực miền Tây đặc biệt Mau ta tận dụng vườn làm kinh tế, khai thác tiềm sẵn có vùng, mang lại giá trị kinh tế cao 2.1.5 Môi trường công nghệ Ngày yếu tố công nghệ coi yếu tố quan trọng cạnh tranh, thay đổi cơng nghệ cho ta thu lợi nhuận cao đặt biệt công nghệ có phù hợp với xu phát triển xã hội, đòi hỏi nhiều yếu tố: xã hội, mơi trường, sinh thái, chất lượng, Vì học hỏi kinh nghiệm từ sở trước phương pháp chọn giống phù hợp, chuồng trại, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi để thu chất lượng thịt tốt, chống ô nhiễm môi trường, suất trọng lượng thể lợn (heo) cải thiện có hiệu cao 2.1.6 Chính sách nhà nước Trong năm trở lại nhà nước cố gắng nhiều việc đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng sâu,vùng xa, vùng có khó khăn, sách khuyến khích phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn làm giàu Nhà nước hình thành ngân hàng phục vụ người nghèo đảm bảo hầu hết số hộ nghèo có nhu cầu vay vốn vay vốn để sản xuất kinh doanh Tăng cường quy mô cho vay, trả lãi ưu đãi, chế vay phù hợp Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 2.2 Thực trạng Xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng thịt thị trường ngày tăng cao, người dân vùng đáp ứng khoảng từ 60% đến 70% thịt ngày, cho thấy lượng thịt thiếu so với nhu cầu thị trường lớn, nguyên nhân cung cấp lượng thịt cho lò mổ khơng đủ Bên cạnh mức sống người dân không ngừng cải thiện nâng cao thêm, đòi hỏi lượng thịt ngày phải tăng theo để đảm bảo dinh dưỡng, chất đạm, chất béo an toàn thực phẩm cho người dân Đặc biệt tỉnh Mau nói riêng đồng sơng Cửu Long nói chung, nhu cầu chăn ni bà cao, ảnh hưởng mơi trường xung quanh, nguồn lương thực sẵn có để lãng phí nhiều, nguồn vốn hạn chế, Do lý để chủ đầu tư thực dự án 2.3 Lý lựa chọn mơ hình chăn ni an tồn sinh học Những năm gần đây, môi trường nông thôn tỉnh Mau ta nói riêng nước nói chung xuống cấp nặng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người nông dân mà ngành chăn nuôi phát triển hình thành khu chăn ni tập chung theo quy mô lớn Số liệu thống kê Tổng cục Thống kê năm 2012 cho thấy, hàng năm có khoảng 80 triệu phân, 60 triệu nước tiểu từ vật ni Và thiếu nơi chơn lấp, thu gom người dân thường chọn ao, hồ, kênh, mương, ven thơn xóm để đổ, xả tràn lan Bên cạnh việc thu gom, xử lý rác thải chất thải địa bàn tỉnh hạn chế Việc xử lý môi trường chăn nuôi quan trọng, nước ta tồn nhiều công nghệ xử lý chất thải Một cơng nghệ phải kể tới, cơng nghệ khí sinh học, cơng nghệ khí ngược dòng, vi sinh vật, hóa chất có cơng nghệ ĐLSH (đệm lót sinh học) Nguyên liệu để làm ĐLSH nguồn chất xơ, mùn cưa, bột bắp, bã sắn tận dụng phần rau, cải, trồng dư thừa miền Tây … Đệm lót làm chuồng nuôi thay cho bê tông truyền thống Các loại vi sinh vật sinh sôi phát triển mùn cưa phân giải toàn nước tiểu phân gia súc gia cầm thải Thời gian để phân giải nước tiểu khoảng giờ, phân vòng – ngày Do đó, giảm đáng kể mùi hôi thối phân, giảm ruồi muỗi, tạo mơi trường thơng thống cho lợn phát triển khỏe mạnh chống ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống người Đặc biệt, protein vi sinh vật tạo mùn cưa đệm lót trở thành thức ăn sinh thái cho lợn Khi phân giải, chất dinh dưỡng phân lợn chuyển hóa thành protein vi sinh vật có lợi Khi lợn dũi mùn cưa nhai nuốt nguồn protein vào Các vi sinh vật có lợi thúc đẩy q trình tiêu hóa lợn tốt Theo kết đánh giá, phương pháp tiết kiệm 10% chi phí thức ăn Việc tiêu hóa tốt làm tăng khả hấp thu axit amin nên làm tăng độ mềm, vị tự nhiên cho thịt lợn trọng lượng lợn tăng 5% so với chăn nuôi thông thường Đồng thời tiết kiệm 80% nước hồn tồn khơng phải tắm, rửa chuồng mà cho heo uống nước vòi nước tự động Chăn ni đệm lót sinh thái giúp tiết kiệm 60% chi phí lao động giảm cơng tắm rửa dọn chuồng Với phương pháp lao động ni 800 lợn Ngồi phần phân đệm lót sau đến năm tái sử dụng cho trồng cây, cung cấp phân sinh học xanh, chất lượng cao Tóm lại, q trình chăn ni, người dân tiết kiệm 60-80% lượng nước; 60% chi phí lao động; giảm 20% chi phí thức ăn … Một phần dịch bệnh giảm đặc biệt có ý nghĩa lớn vệ sinh mơi trường, an tồn sinh học Đây mơ hình phù hợp với Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao nay, chống ô nhiễm môi trường, không gây mùi hôi thối xung quanh, tận dụng triệt để nguồn lương thực sẵn có địa phương (phần rau, cải, trồng dư thừa miền Tây), đơn giản dễ làm Mơ hình Đảng Nhà nước khuyến khích phát triển sở ưu đãi vốn vay Là đơn vị tiên phong tỉnh Mau, chúng tơi đầu tư mơ hình ĐLSH vào trạu chăn ni heo mơ hình mẫu hộ gia đình học hỏi noi theo tỉnh Mau nhằm thay cho phương pháp nuôi truyền thống nông dân miền Tây đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân 2.4 Ý nghĩa dự án mang lại Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập đồng thời tận dụng loại lương thực thừa có sẵn nông nghiệp như: rau, bắp, sắn, cám gạo,… đặc biệt nguồn phân lợn (heo) sau thải xử lý men sinh học, hạn chế 95% mùi thối, dùng làm phân sinh học trồng cây, góp phần cải thiện mơi trường sinh thái Tuy mơ hình chưa sâu vào cộng đồng, với tâm, hi vọng mơ hình đơng đảo bà hưởng ứng quý quan nhà nước hỗ trợ phát triển Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Dự phòng phí Ngồi dự trù thêm khoảng gọi Chi phí dự phòng khoảng 5% tổng giá trị xây dựng đầu tư thiết bị hạ tầng 7.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư cho 04 giai đoạn ĐVT: 1,000 vnđ STT Hạng mục I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 Giai đoạn 1: 40 chuồng Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Dự phòng phí Tổng đầu tư GĐ1 Giai đoạn 2: 80 chuồng Giai đoạn 3: 40 chuồng Giai đoạn 4: 40 chuồng Tổng mức đầu tư II III IV Thành tiền trước thuế SL ĐVT 40 40 chuồng chuồng 80 40 40 chuồng chuồng chuồng 2,515,800 454,317 68,151 211,831 36,328 164,321 3,450,747 8,626,869 4,485,972 4,485,972 21,049,559 VAT 251,580 45,432 6,815 21,183 3,633 16,432 345,075 862,687 448,597 448,597 2,104,956 Thành tiền sau thuế 2,767,380 499,748 74,966 233,014 39,961 180,753 3,795,822 9,489,555 4,934,569 4,934,569 23,154,515 7.2.3 Vốn lưu động Ngồi khoản đầu tư máy móc thiết bị, trang trại giai đoạn đầu tư ban đầu, dự án vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lưu động Vốn lưu động bao gồm: chi phí thức ăn, chi phí th mướn cơng chăm sóc, thuốc men, chi phí giống…trong năm gồm lứa Bảng nhu cầu vốn lưu động ĐVT: 1,000 vnđ Năm Chi phí chăn ni Số vòng quay Vốn lưu động cần dùng Năm Chi phí chăn ni Số vòng quay Vốn lưu động cần dùng 2014 711,000 237,000 2015 2,679,030 893,010 2016 2017 2018 2019 8,380,049 11,653,933 12,003,551 12,363,658 3 3 2,793,350 3,884,644 4,001,184 4,121,219 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12,734,568 13,116,605 13,510,103 13,915,406 14,332,868 14,762,854 3 3 3 4,244,856 4,372,202 4,503,368 4,638,469 4,777,623 4,920,951 Năm 2026 2027 2028 2029 Chi phí chăn ni 15,205,740 15,661,912 16,131,769 16,615,722 Số vòng quay 3 3 Vốn lưu động cần dùng 5,068,580 5,220,637 5,377,256 5,538,574 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 29 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 8.1 Kế hoạch đầu tư Theo kế hoạch đầu tư trại chăn ni heo tiến độ đầu tư chia thành giai đoạn sau: 2014 STT Hạng mục Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn 2015 T6 T7 T8 x x x 2016 T4 T5 T11 x x x T3 T4 T5 x x x T10 T11 T12 x x x Tiến độ sử dụng vốn phân chia sau: ĐVT : 1,000 vnđ Hạng mục Đầu tư xây dựng nhà xưởng Đầu tư vốn lưu động Tổng Giai đoạn xây dựng 40 chuồng Giai đoạn xây dựng 80 chuồng Giai đoạn xây dựng 40 chuồng Giai đoạn xây dựng 40 chuồng Quý III/2014 4,515,000 237,000 4,752,000 Quý I/2015 9,300,900 2,036,310 11,337,210 Quý I/2016 4,764,967 2,796,532 7,561,499 Quý I/2017 4,791,354 3,600,535 8,391,890 8.2 Nguồn vốn thực dự án  Đầu tư Tài sản cố định ĐVT: 1,000 vnđ Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Tổng Tỷ lệ vay Quý III/2014 Quý I/2015 Quý I/2016 Quý I/2017 1,138,747 2,846,867 1,480,371 1,480,371 6,946,355 Vốn chủ sở hữu 30% 2,657,076 6,642,689 3,454,198 3,454,198 16,208,161 Vốn vay ngân hàng 70% Tổng Đầu tư TSCĐ 23,154,515 100% Hạng mục Với tổng mức đầu tư 23,154,515,000 đồng (Hai mươi ba tỷ, trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng).Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 6,946,355,000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng) Ngồi cơng ty dự định vay 70% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 16,208,161,000 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, trăm sáu mươi mốt ngàn đồng) ngân hàng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 120 tháng với lãi suất dự kiến Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 30 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc tháng thời gian trả nợ 117 tháng  Vốn lưu động Ngoài ra, dự án hoàn thành, trang trại vào hoạt động cần khoảng vay vốn lưu động theo kế hoạch chăn nuôi sản xuất năm 8.3 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng năm hoạt động tháng, thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Thời gian bắt đầu trả nợ tính sau dự án vào hoạt động năm từ ngày 01/10/2014 đến ngày 04/01/2024 theo phương thức rả nợ gốc hàng năm lãi vay phát sinh tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: ĐVT: 1000 vnđ Ngày 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 11/1/2014 12/1/2014 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 Dư nợ đầu kỳ 2,657,076 2,657,076 2,657,076 2,657,076 2,588,945 2,588,945 2,588,945 2,520,815 2,520,815 2,520,815 8,915,842 8,915,842 8,915,842 8,668,179 8,668,179 8,668,179 8,420,517 8,420,517 8,420,517 8,071,261 8,071,261 11,525,459 11,176,203 11,176,203 Vay nợ kỳ 2,657,076 6,642,689 3,454,198 Trả nợ Dư nợ cuối Trả nợ gốc Trả lãi vay kỳ kỳ 2,657,076 27,080 27,080 2,657,076 27,080 27,080 2,657,076 26,207 26,207 2,657,076 95,210 68,130 27,080 2,588,945 25,535 25,535 2,588,945 26,386 26,386 2,588,945 94,516 68,130 26,386 2,520,815 23,205 23,205 2,520,815 25,692 25,692 2,520,815 272,525 247,662 24,863 8,915,842 90,868 90,868 8,915,842 87,937 87,937 8,915,842 338,531 247,662 90,868 8,668,179 88,344 88,344 8,668,179 85,494 85,494 8,668,179 336,006 247,662 88,344 8,420,517 83,052 83,052 8,420,517 85,820 85,820 8,420,517 435,076 349,256 85,820 8,071,261 76,953 76,953 8,071,261 82,261 82,261 11,525,459 462,932 349,256 113,676 11,176,203 113,905 113,905 11,176,203 110,231 110,231 11,176,203 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 31 Báo cáo nghiên cứu khả thi 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11,176,203 10,826,946 10,826,946 10,826,946 10,477,690 13,931,888 13,931,888 13,467,492 13,467,492 13,467,492 13,003,096 13,003,096 13,003,096 12,538,699 12,538,699 12,538,699 12,074,303 12,074,303 12,074,303 11,609,907 11,609,907 11,609,907 11,145,511 11,145,511 11,145,511 10,681,114 10,681,114 10,681,114 10,216,718 10,216,718 10,216,718 9,752,322 9,752,322 9,752,322 9,287,925 9,287,925 9,287,925 8,823,529 8,823,529 8,823,529 Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 3,454,198 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau 463,162 110,346 106,786 459,602 103,342 141,991 606,387 123,975 137,258 597,226 132,525 128,250 596,921 127,792 123,669 592,188 119,089 123,059 587,455 106,875 118,326 578,905 113,593 109,928 577,989 108,860 105,348 573,256 100,768 104,127 568,523 89,775 99,394 560,584 94,661 91,607 559,057 89,927 87,027 554,324 349,256 349,256 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 113,905 110,346 106,786 110,346 103,342 141,991 141,991 123,975 137,258 132,830 132,525 128,250 132,525 127,792 123,669 127,792 119,089 123,059 123,059 106,875 118,326 114,509 113,593 109,928 113,593 108,860 105,348 108,860 100,768 104,127 104,127 89,775 99,394 96,187 94,661 91,607 94,661 89,927 87,027 89,927 10,826,946 10,826,946 10,826,946 10,477,690 13,931,888 13,931,888 13,467,492 13,467,492 13,467,492 13,003,096 13,003,096 13,003,096 12,538,699 12,538,699 12,538,699 12,074,303 12,074,303 12,074,303 11,609,907 11,609,907 11,609,907 11,145,511 11,145,511 11,145,511 10,681,114 10,681,114 10,681,114 10,216,718 10,216,718 10,216,718 9,752,322 9,752,322 9,752,322 9,287,925 9,287,925 9,287,925 8,823,529 8,823,529 8,823,529 8,359,133 Trang 32 Báo cáo nghiên cứu khả thi 11/1/2019 12/1/2019 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 8,359,133 8,359,133 8,359,133 7,894,737 7,894,737 7,894,737 7,430,340 7,430,340 7,430,340 6,965,944 6,965,944 6,965,944 6,501,548 6,501,548 6,501,548 6,037,152 6,037,152 6,037,152 5,572,755 5,572,755 5,572,755 5,108,359 5,108,359 5,108,359 4,643,963 4,643,963 4,643,963 4,179,566 4,179,566 4,179,566 3,715,170 3,715,170 3,715,170 3,250,774 3,250,774 3,250,774 2,786,378 2,786,378 2,786,378 2,321,981 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 82,446 85,194 549,591 75,270 80,461 542,262 75,728 73,286 540,125 70,995 68,705 535,392 64,125 66,262 530,659 55,575 61,529 523,941 56,796 54,964 521,193 52,063 50,384 516,460 45,803 47,330 511,727 38,475 42,597 505,619 37,864 36,643 502,260 33,131 32,062 497,527 27,482 28,398 492,794 21,375 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 82,446 85,194 85,194 75,270 80,461 77,866 75,728 73,286 75,728 70,995 68,705 70,995 64,125 66,262 66,262 55,575 61,529 59,545 56,796 54,964 56,796 52,063 50,384 52,063 45,803 47,330 47,330 38,475 42,597 41,223 37,864 36,643 37,864 33,131 32,062 33,131 27,482 28,398 28,398 21,375 8,359,133 8,359,133 7,894,737 7,894,737 7,894,737 7,430,340 7,430,340 7,430,340 6,965,944 6,965,944 6,965,944 6,501,548 6,501,548 6,501,548 6,037,152 6,037,152 6,037,152 5,572,755 5,572,755 5,572,755 5,108,359 5,108,359 5,108,359 4,643,963 4,643,963 4,643,963 4,179,566 4,179,566 4,179,566 3,715,170 3,715,170 3,715,170 3,250,774 3,250,774 3,250,774 2,786,378 2,786,378 2,786,378 2,321,981 2,321,981 Trang 33 Báo cáo nghiên cứu khả thi 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023 1/1/2024 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 2,321,981 2,321,981 1,857,585 1,857,585 1,857,585 1,393,189 1,393,189 1,393,189 928,793 928,793 928,793 464,396 464,396 464,396 Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 23,665 487,298 18,932 18,321 483,328 14,199 13,741 478,595 9,161 9,466 473,862 4,428 4,733 468,977 464,396 464,396 464,396 464,396 464,396 23,665 22,902 18,932 18,321 18,932 14,199 13,741 14,199 9,161 9,466 9,466 4,428 4,733 4,580 2,321,981 1,857,585 1,857,585 1,857,585 1,393,189 1,393,189 1,393,189 928,793 928,793 928,793 464,396 464,396 464,396 (0) Số vốn vay kỳ vọng giải ngân theo tiến độ đầu tư, với tổng số tiền 16,208,161,000 (Mười sáu tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, trăm sáu mươi mốt ngàn đồng) Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 34 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 9.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Vòng đời dự án 15 năm dự tính từ tháng năm 2014 dự án vào hoạt động; - Tổng mức đầu tư: 23,154,515,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng 6,946,355,000 đồng , vốn vay 70 % tương ứng 16,208,161,000 đồng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: Bán heo thịt - Chi phí dự án: + Chi phí thức ăn: tính theo bảng chi phí thức ăn phụ lục đính kèm + Chi phí thuốc vacxin: ước tính khoảng 700,000,000 đồng/năm nhằm phòng ngừa số bệnh phổ biến heo dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lở mồm long móng - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay ưu đãi: 12%/năm; Thời hạn vay 116 tháng, ân hạn 20 tháng, trả nợ 96 tháng theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 10%, miễn giảm năm đầu giảm 50% năm 9.2 Tính tốn chi phí chăn ni 9.2.1 Chi phí thức ăn  Rau xanh: cần dùng 0.5 kg rau xanh/ngày  Chi phí rau xanh/con = khối lượng ngày/con x 120 ngày/lứa x đơn giá rau xanh  Cám bắp: cần dùng 0.5 kg cám bắp/ngày  Chi phí cám bắp/con = khối lượng ngày/con x 120 ngày/lứa x đơn giá cám bắp  Cám gạo: có nhu cầu ăn 0.7kg cám gạo/ngày  Chi phí cám gạo/con = khối lượng ngày/con x 120 ngày/lứa x đơn giá cám bắp  Tổng chi phí thức ăn cho = chi phí rau xanh/con + chi phí cám bắp/con + chi phí cám gạo/con  Tổng chi phí thức ăn năm = tổng chi phí thức ăn cho x tổng số con/năm Bảng tổng hợp chi phí thức ăn cho heo: Chi phí thức ăn cho con/ngày Rau xanh Cám bắp Cám gạo Tổng Khối lượng (kg) Đơn giá (ngàn đồng/kg) Số ngày xuất chuồng Tổng Chi phí thức ăn (ngàn đồng) 0.5 0.5 0.7 1.67 120 120 120 60 420 400 880 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 35 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Chi phí men vi sinh Cứ 200kg thức ăn cần dùng 1kg men vi sinh phối trộn, theo tính tốn, heo đến xuất chuồng tốn 1,000 đồng cho việc dùng men vi sinh 9.2.2 Chi phí chăm sóc Thú y: ước tính chi phí thuốc men + vacxin cần dùng cho chuồng 15 con/lứa 300,000 đồng Điện, nước: chi phí khoảng 150,000 đồng/chuồng thời gian ni lứa tháng 9.2.3 Chi phí vận chuyển Chi phí dùng cho việc vận chuyển xuất chuồng, ước tính khoảng 1,000,000 đồng/chuồng/lứa Chi phí khác: ngồi chi phí có chi phí khác cần chi trả, ước tính khoảng 500,000 đồng/chuồng/lứa Bảng tổng hợp chi phí hoạt động cho trang trại ĐVT: 1,000 vnđ Năm Tỷ số tăng giá lương thực Chi phí thức ăn Số lượng Tổng chi phí thức ăn cho Chi phí men vi sinh Khối lượng men cho (kg) Đơn giá (ngàn đồng/kg) Chi phí thú y Chi phí thuốc cho chuồng/lứa Tổng số chuồng Chi phí điện nước Chi phí điện nước cần dùng cho chuồng/lứa Tổng số chuồng Chi phí vận chuyển Chi phí vận chuyển cho chuồng/lứa Tổng số chuồng Chi phí khác Chi phí phụ cần dùng cho chuồng/lứa Tổng số chuồng Tổng chi phí 2014 2015 2016 2017 1.00 1.03 1.06 1.09 528,000 1,631,520 6,161,707 8,654,398 600 1,800 6,600 9,000 880 906 934 962 105,000 324,450 1,225,340 1,721,045 1.00 1.00 1.00 1.00 175 180 186 191 12,000 111,240 152,770 196,691 300 309 318 328 40 120 160 200 6,000 55,620 76,385 98,345 150 155 159 164 40 120 160 200 40,000 370,800 509,232 655,636 1,000 1,030 1,061 1,093 40 120 160 200 20,000 185,400 254,616 327,818 500 515 530 546 40 120 160 200 711,000 2,679,030 8,380,049 11,653,933 9.3 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu trại qua năm:  Năm 2014: 40 chuồng hoạt động  Năm 2015: 40 chuồng hoạt động, đầu tư thêm 80 chuồng vào tháng 4/2015  Năm 2016: 120 chuồng hoạt động, đầu tư thêm 40 chuồng vào tháng 3/2016 40 chuồng vào tháng 10/2016 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 36 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao  Tổng số chuồng nuôi 200 chuồng, chuồng nuôi 15 với thời gian xuất chuồng tháng  Tổng số heo xuất chuồng/năm = Số nuôi trại x Số trại x Số lứa nuôi/năm x (1 – tỷ lệ hao hụt)  Doanh thu đạt = số xuất chuồng x giá bán/kg thịt heo Bảng doanh thu dự án: ĐVT: 1,000 vnđ STT A B STT A B Năm Số lượng đàn heo Số lượng chuồng nuôi đầu tư thêm Số lứa nuôi cho chuồng Tổng số lượng chuồng cũ năm Số lượng con/chuồng Số lứa nuôi/năm Tổng số nuôi chuồng Tỷ lệ hao hụt Số lượng heo lại thực tế thu Doanh thu đạt Số lượng heo năm Cân nặng heo trưởng thành (kg) Giá bán kg heo Năm Số lượng đàn heo Số lượng chuồng nuôi đầu tư thêm Số lứa nuôi cho chuồng Tổng số lượng chuồng cũ năm Số lượng con/chuồng Số lứa nuôi/năm Tổng số nuôi chuồng Tỷ lệ hao hụt Số lượng heo lại thực tế thu Doanh thu đạt Số lượng heo năm Cân nặng heo trưởng thành (kg) Giá bán kg heo Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau 2014 2015 2016 2017 15 600 5% 570 2,707,500 570 95 50 80 40 15 1,800 5% 1,710 8,122,500 1,710 95 50 40 120 15 6,600 5% 6,270 29,782,500 6,270 95 50 40 160 15 9,000 5% 8,550 40,612,500 8,550 95 50 2018 2019 2020 40 2021 200 200 200 200 15 15 15 15 3 3 9,000 9,000 9,000 9,000 5% 5% 5% 5% 8,550 8,550 8,550 8,550 40,612,500 47,081,018 47,081,018 47,081,018 8,550 8,550 8,550 8,550 95 95 95 95 50 58 58 58 Trang 37 Báo cáo nghiên cứu khả thi STT Năm A Số lượng đàn heo Số lượng chuồng nuôi đầu tư thêm Số lứa nuôi cho chuồng Tổng số lượng chuồng cũ năm Số lượng con/chuồng Số lứa nuôi/năm Tổng số nuôi chuồng Tỷ lệ hao hụt Số lượng heo lại thực tế thu B Doanh thu đạt Số lượng heo năm Cân nặng heo trưởng thành (kg) Giá bán kg heo STT A B Năm Số lượng đàn heo Số lượng chuồng nuôi đầu tư thêm Số lứa nuôi cho chuồng Tổng số lượng chuồng cũ năm Số lượng con/chuồng Số lứa nuôi/năm Tổng số nuôi chuồng Tỷ lệ hao hụt Số lượng heo lại thực tế thu Doanh thu đạt Số lượng heo năm Cân nặng heo trưởng thành (kg) Giá bán kg heo Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 2022 2023 2024 2025 200 200 200 200 15 15 15 15 3 3 9,000 9,000 9,000 9,000 5% 5% 5% 5% 8,550 8,550 8,550 8,550 47,081,018 47,081,018 54,579,804 54,579,804 8,550 8,550 8,550 8,550 95 95 95 95 58 58 67 67 2026 2027 2028 2029 200 200 200 200 15 15 15 15 3 3 9,000 9,000 9,000 9,000 5% 5% 5% 5% 8,550 8,550 8,550 8,550 54,579,804 54,579,804 54,579,804 54,579,804 8,550 8,550 8,550 8,550 95 95 95 95 67 67 67 67 9.4 Các tiêu kinh tế dự án 9.4.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 vnđ Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí chăn ni Chi phí lương 2014 2015 2016 2017 2018 2,707,500 8,122,500 29,782,500 40,612,500 40,612,500 711,000 2,679,030 8,380,049 11,653,933 12,003,551 540,000 850,500 1,190,700 1,875,353 1,969,120 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 38 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao 107,161 336,120 335,202 480,142 Lãi vay vốn lưu động 376,688 1,318,407 1,808,101 2,297,795 2,297,795 Khấu hao 1,079,812 3,167,402 18,067,530 24,450,217 23,861,891 EBIT 159,369 800,874 1,269,562 1,550,753 1,327,843 Lãi vay 920,444 2,366,528 16,797,968 22,899,464 22,534,049 EBT Thuế TNDN (10%) 920,444 2,366,528 16,797,968 22,899,464 22,534,049 EAT Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí chăn ni Chi phí lương Lãi vay vốn lưu động Khấu hao EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (10%) EAT Năm Doanh thu Chi phí chăn ni Chi phí lương Lãi vay vốn lưu động Khấu hao EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (10%) EAT 2019 47,081,018 12,363,658 2,067,576 494,546 2,197,845 29,957,393 1,104,932 28,852,460 1,442,623 27,409,837 2020 47,081,018 12,734,568 2,170,955 510,778 1,947,971 29,716,746 884,618 28,832,129 1,441,606 27,390,522 2021 47,081,018 13,116,605 2,279,503 524,664 1,818,036 29,342,210 659,112 28,683,098 1,434,155 27,248,943 2022 47,081,018 13,510,103 2,393,478 540,404 1,688,102 28,948,932 436,202 28,512,730 1,425,636 27,087,093 2023 10 47,081,018 13,915,406 2,513,152 556,616 1,688,102 28,407,743 213,291 28,194,451 1,409,723 26,784,729 2024 11 54,579,804 14,332,868 2025 12 54,579,804 14,762,854 2026 13 54,579,804 15,205,740 2027 14 54,579,804 15,661,912 2028 15 54,579,804 16,131,769 2029 16 54,579,804 16,615,722 2,638,809 574,885 2,770,750 590,514 2,909,287 608,230 3,054,752 626,476 3,207,489 647,039 3,367,864 664,629 1,411,364 35,621,877 23,207 35,598,670 1,779,934 719,519 35,736,167 35,736,167 1,786,808 359,759 35,496,788 35,496,788 1,774,839 35,236,664 35,236,664 1,761,833 34,593,507 34,593,507 3,459,351 33,931,589 33,931,589 3,393,159 33,818,737 33,949,359 33,721,948 33,474,831 31,134,156 30,538,430 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành xây dựng, vòng tháng từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014, sau ni lứa tháng cuối năm 2014, dự án mang lại nguồn doanh thu năm mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư Trong năm hoạt động thứ hai trở đi, đầu tư chuồng trại tăng lên, trại mở rộng quy mô mang lại doanh thu ngày cao Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 39 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao lợi nhuận ngày nhiều Nhờ chủ đầu tư có khả trả nợ vay cho ngân hàng Vì dự án ứng dụng cơng nghệ chăn ni nên Chính phủ ưu đãi thuế TNDN 9.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: + Chi phí sử dụng vốn re = 20% + Lãi suất vay ngân hàng rd = 12%/năm + Với suất chiết khấu WACC = 18.5% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng báo cáo ngân lưu: Năm 2014 2,707,500 2,707,500 2015 8,122,500 8,122,500 ĐVT: 1,000 vnđ 2016 2017 29,782,500 40,612,500 29,782,500 40,612,500 2018 40,612,500 40,612,500 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi đất NGÂN LƯU RA 104,666,191 13,076,620 14,920,300 18,474,457 13,811,536 Vốn CĐ 3,795,822 9,489,555 4,934,569 4,934,569 Đầu tư đất 100,000,000 Chi phí chăn ni 711,000 2,679,030 8,380,049 11,653,933 12,003,551 Chi phí lãi vay vốn lưu động 107,161 336,120 335,202 480,142 Chi phí lãi vay TSCĐ 159,369 800,874 1,269,562 1,550,753 1,327,843 Ngân lưu ròng trước thuế (101,958,691) (4,954,120) 14,862,200 22,138,043 26,800,964 Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế (101,958,691) (4,954,120) 14,862,200 22,138,043 26,800,964 Ngân lưu ròng tích lũy (101,958,691) (106,912,811) (92,050,611) (69,912,568) (43,111,604) Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi đất NGÂN LƯU RA Vốn CĐ Đầu tư đất Chi phí chăn ni Chi phí lãi vay vốn lưu động Chi phí lãi vay TSCĐ Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN 2019 47,081,018 47,081,018 2020 47,081,018 47,081,018 2021 47,081,018 47,081,018 2022 47,081,018 47,081,018 2023 47,081,018 47,081,018 13,963,137 14,129,964 14,300,381 14,486,709 14,685,314 12,363,658 494,546 1,104,932 33,117,882 1,442,623 12,734,568 510,778 884,618 32,951,055 1,441,606 13,116,605 524,664 659,112 32,780,637 1,434,155 13,510,103 540,404 436,202 32,594,310 1,425,636 13,915,406 556,616 213,291 32,395,705 1,409,723 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 40 Báo cáo nghiên cứu khả thi Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi đất NGÂN LƯU RA Vốn CĐ Đầu tư đất Chi phí chăn ni Chi phí lãi vay vốn lưu động Chi phí lãi vay TSCĐ Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy Năm Dự án Trại ni heo sinh học chất lượng cao 31,675,259 (11,436,346) 31,509,448 20,073,103 31,346,483 51,419,585 31,168,673 82,588,258 30,985,982 113,574,240 2024 10 54,579,804 54,579,804 2025 11 54,579,804 54,579,804 2026 12 54,579,804 54,579,804 2027 13 54,579,804 54,579,804 2028 14 54,579,804 54,579,804 14,930,961 15,353,368 15,813,969 16,288,389 16,778,808 14,332,868 574,885 14,762,854 590,514 15,205,740 608,230 15,661,912 626,476 16,131,769 647,039 23,207 39,648,843 1,779,934 37,868,910 151,443,150 39,226,436 1,786,808 37,439,627 188,882,77 38,765,835 1,774,839 36,990,995 225,873,77 38,291,415 1,761,833 36,529,582 262,403,35 37,800,996 3,459,351 34,341,645 296,745,00 2029 15 154,579,804 54,579,804 100,000,000 17,280,351 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi đất NGÂN LƯU RA Vốn CĐ Đầu tư đất Chi phí chăn ni 16,615,722 Chi phí lãi vay vốn lưu động 664,629 Chi phí lãi vay TSCĐ Ngân lưu ròng trước thuế 137,299,453 Thuế TNDN 3,393,159 Ngân lưu ròng sau thuế 133,906,294 Ngân lưu ròng tích lũy 430,651,293 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 41 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao Chỉ tiêu TT Giá trị Tổng mức đầu tư 23,154,515,000 đồng Giá trị NPV 117,516,685,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 21% năm tháng Hiệu Phân tích hiệu dự án 15 năm, nhiên dự án hoạt động với thời gian dài hạn 50 năm Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 117,516,685,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 21%> WACC Thời gian hồn vốn tính năm tháng , nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 9.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao quy mô 3,000 có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Bên cạnh Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Ngồi dự án góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; khơng giúp bà nơng dân ứng dụng cơng nghệ chăn nuôi mới, đạt suất hiệu cao Phân tích hiệu đầu tư cho thấy, dự án khả thi qua thơng số tài NPV= 117,516,685,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 21% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng Điều chứng minh dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 42 Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG X: KẾT LUẬN 10.1 Kết luận Trong năm gần mơ hình trang trại đàn lợn (heo) nước ta phát triển mạnh số lượng chất lượng, góp phần tích cực giải nhu cầu thực phẩm tiêu dùng nước phần xuất khẩu, tận dụng số phân lợn (heo) cho trồng nông nghiệp Hoạt động dự án “Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao” ổn định với quy trình chăn ni thay đổi, chủ đầu tư lo nghĩ nhiều chiến lược cạnh tranh, người lao động địa phương có thu nhập ổn định mà khơng u cầu có trình độ cao Bên cạnh dự án góp phần giảm bớt thất nghiệp cho địa phương, đồng thời tạo thu nhập, phù hợp với điều kiện lao động địa phương, khai thác có hiệu tiềm mạnh miền, vùng đất đai, khí hậu, lao động tạo bước đột phá chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thơn, thúc q trình đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, ngồi dự án đóng vai trò hình mẫu để nhân, đơn vị khác có hình thức đầu tư thích hợp nhân rộng mơ hình khơng chăn ni lợn (heo) thịt mà lĩnh vực khác đồng thời làm mơ hình cho cách mạng chăn ni xanh, chống ô nhiễm môi trường 10.2 Kiến nghị Dự án “Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao” thực nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội; đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Bên cạnh Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư Do đó, chủ đầu tư kiến nghị quan ban ngành tỉnh Mau chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tư dự án “Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Mau, ngày tháng năm 2014 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG MAU (Tổng Giám đốc) TƠ VĂN XÉN Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Cát Tường Mau Trang 43 ... Tường Cà Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 3.1 Địa điểm đầu tư dự án Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao đầu... khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 7.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao lập dựa phương... phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Cà Mau; Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường Cà Mau Trang Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao tỉnh Cà Mau 0903034381, Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao tỉnh Cà Mau 0903034381

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay