Dự án Phát triển du lịch kết hợp với nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy sản tại Hồ Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa 0903034381

40 12 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 14:27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH KẾT HỢP NUÔI TRỒNG ĐÁNH BẮT & CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HỒ CỬA ĐẠT ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN THƯỜNG XUÂN – TỈNH THANH HÓA CHỦ ĐẦU TƯ : CƠNG TY TNHH MƯỜNG THANH Thanh Hóa - Tháng năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH KẾT HỢP NUÔI TRỒNG ĐÁNH BẮT & CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI HỒ CỬA ĐẠT CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH MƯỜNG THANH CN MƯỜNG THANH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Giám đốc) (P Tổng Giám đốc) NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN BÌNH MINH Thanh Hóa - Tháng năm 2014 CƠNG TY TNHH MƯỜNG THANH Số: 01/2014/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc V/v xin giao Hồ Cửa Đạt cho thuê 100 - 150 hecta rừng ven hồ với mục đích phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản -Thanh Hóa, ngày tháng năm 2014 TỜ TRÌNH XIN THUẬN CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; - Sở Tài Ngun Mơi trường tỉnh Thanh Hóa; - Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa; - Uỷ ban Nhân dân huyện Thường Xuân; - Các quan có thẩm quyền liên quan;  Căn Luật Xây dựng năm 2003  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Căn Luật Du lịch năm 2005;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài Ngun Mơi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân quan có thẩm quyền khác chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt” Dự án có nội dung sau: Tên dự án khu vực Hồ Cửa Đạt : Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản Chủ đầu tư : Công ty TNHH Mường Thanh Địa thường trú : Huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa Các hợp phần dự án : - Hợp phần 1: Phát triển du lịch sinh thái trang trại - Hợp phần 2: Nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản Địa điểm đầu tư : Khu vực Hồ Cửa Đạt, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Quy mơ : + Tồn mặt nước Hồ (1800 hecta mặt nước, xin giao 50 năm) + 200 hecta rừng ven Hồ Cửa Đạt để xây dựng trang trại, làng Du lịch Homestay Mục tiêu đầu tư : Đầu tư Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Mục đích đầu tư : - Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẵn có gồm: đất, nước, nguồn thủy sản đặc trưng địa phương theo định hướng kinh tế xanh, bền vững - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan khách du lịch nước; - Thực chiến lược phát triển kinh tế đôi với phát triển loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với quy hoạch chủ trương, sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung tỉnh Thanh Hóa đưa - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào huyện địa bàn lân cận có cơng ăn việc làm ổn định thơng qua cơng tác thương mại du lịch, giới thiệu văn hóa địa đến du khách nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương đất nước Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng 10 Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập 11 Tổng mức đầu tư : 156,770,712,000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, bảy trăm mười hai ngàn đồng) 12 Tiến độ thực : + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ quý III/2014 đến quý IV/2014 + Giai đoạn đầu tư: Từ quý I/2015 đến quý II/2016 13 Kết luận : Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: NPV = 110,429,378,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 24% > WACC Thời gian hồn vốn tính năm tháng , nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng =>Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh Dự án “Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt” thuộc huyện Thường Xuân-tỉnh Thanh Hóa có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài Nguyên Mơi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân quan có thẩm quyền khác chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tư dự án thông qua việc giao Hồ Cửa Đạt cho thuê 100 - 150 hecta rừng ven hồ Vì kính mong quan tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Nơi nhận: CHỦ ĐẦU TƯ - Như CÔNG TY TNHH MƯỜNG THANH - Lưu TCHC CN THƯỜNG XUÂN (Giám đốc) NGUYỄN VĂN TÙNG Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt MỤC LỤC T Ờ T R Ì N H X I N P H Ê D U Y Ệ T D Ự Á N Đ Ầ U T Ư CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.2 Tình hình kinh tế vĩ mơ 2.3 Điều kiện vùng thực dự án 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Điều kiện tự nhiên 2.3.3 Tiềm du lịch 2.4 Kết luận cần thiết đầu tư 10 CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN 11 3.1 Quy mô dự án 11 3.1.1 Quy mơ diện tích 11 3.1.2 Cấu phần hoạt động dự án 11 3.2 Tiến độ thực dự án 12 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 13 4.1 Đánh giá tác động môi trường 13 4.1.1 Giới thiệu chung 13 4.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 13 4.2 Tác động dự án tới môi trường 14 4.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 14 4.2.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 14 4.3 Giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường 14 4.3.1 Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơng trình 14 4.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 15 4.4 Kết luận 16 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 17 5.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 17 5.2 Nội dung tổng mức đầu tư 18 5.2.1 Nội dung 18 5.2.2 Kết tổng mức đầu tư 21 CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 6.1 Kế hoạch đầu tư 23 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang i Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt 6.2 Tiến độ sử dụng vốn 24 6.3 Nguồn vốn thực dự án 25 CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 26 7.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 26 7.1.1 Giả định doanh thu 26 7.1.2 Giả định chi phí 26 7.2 Hiệu kinh tế 28 7.2.1 Doanh thu dự án 28 7.2.2 Chi phí dự án 29 7.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) 30 7.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 31 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 32 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang ii Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Ông Nguyễn Văn Tùng  Sinh ngày : 25/4/1975  CMND số :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Dân tộc : Mường  Địa thường trú : Thôn Tiến Sơn 2, X.Xuân Cẩm, H.Thường Xuân, T.Thanh Hóa Tại: Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa Tôn giáo: Không 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt  Các hợp phần dự án : - Hợp phần 1: Phát triển du lịch sinh thái trang trại - Hợp phần 2: Nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản  Địa điểm đầu tư : Khu vực Hồ Cửa Đạt, Huyện Thường Xn, Tỉnh Thanh Hóa  Quy mơ : + Toàn mặt nước Hồ (1800 hecta mặt nước, xin giao 50 năm) + 200 hecta rừng ven Hồ Cửa Đạt để xây dựng trang trại, làng Du lịch Homestay  Mục tiêu đầu tư : Đầu tư Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt  Mục đích đầu tư : - Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẵn có gồm: đất, nước, nguồn thủy sản đặc trưng địa phương theo định hướng kinh tế xanh, bền vững - Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thường Xuân nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan khách du lịch nước; - Thực chiến lược phát triển kinh tế đôi với phát triển loại hình du lịch truyền thống, phù hợp với quy hoạch chủ trương, sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung tỉnh Thanh Hóa đưa - Hạn chế tối đa tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khuyến khích đồng bào huyện địa bàn lân cận có cơng ăn việc làm ổn định thông qua công tác thương mại du lịch, Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt giới thiệu văn hóa địa đến du khách nước, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương đất nước  Hình thức đầu tư  Hình thức quản lý chủ đầu tư thành lập : Đầu tư xây dựng : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án  Tổng mức đầu tư : + Vốn chủ sở hữu : + Vốn vay :  Tiến độ thực : Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư xây dựng sở pháp lý sau :  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt  Chi phí thiết bị Dựa khái tốn tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình, Giá trị thiết bị ước tính 25% chi phí đầu tư xây dựng hạng mục cơng trình chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước Chi phí thiết bị 20,744,625,000 đồng + Hệ thống cấp nước Ống Þ80 = 1.200 m x 650.000 đ/1m = 780,000,000 đồng Ống Þ60 = 2.500 m x 450.000 đ/1m = 1,125,000,000 đồng Trạm cấp nước 100 m3 x 6.000.000 = 600,000,000 đồng Tổng cộng = 2,505,000,000 đồng + Hệ thống cấp điện Xây dựng trạm hạ 22/0,4kV : 500A x 1,5 triệu/kVA = 750,000,000 đồng Xây dựng tuyến cung cấp 22 kV : 0,5 km x 900 triệu/km = 450,000,000 đồng Xây dựng tuyến hạ 0,4kV: 2,5 km x 600 triệu/km = 1,500,000 đồng Xây dựng tuyến chiếu sáng 0,4kV: km x = 3,000,000 đồng 500 triệu/km = 4,200,000,000 đồng Tổng kinh phí + Hệ thống nước thải Cống D150 = 540 m x 350.000đ/1 m = 189,000,000 đồng Cống D300 = 230 m x 450.000 đ/1 m = 103,500,000 đồng Tổng cộng Tên hạng mục = 292,500,000 đồng Cách tích Chi phí thiết bị Giá trị trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế 25,220,114 2,522,011 27,742,125 Thiết bị chung 25% x Gxd2 20,744,625 Hệ thống điện Dự toán 4,200,000 Hệ thống nước sinh hoạt Dự toán 2,505,000 Hệ thống xử lý nước thải Dự toán 292,500 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 19 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư; - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (Gxd+Gtb) x 1.701% = 2,271,269,000 đồng Gxd: Chi phí xây lắp Gtb: Chi phí thiết bị  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí khảo sát; - Chi phí lập ý tưởng quy hoạch; - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng, tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư, dự toán xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ u cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồdự sơ tuyển, hồdự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 20 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường; - Chi phí tiếp thị quảng cáo;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 5,815,494,000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói bao gồm: - Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Lệ phí thẩm định dự án; - Lệ phí thẩm định thiết kế; - Lệ phí thẩm định dự tốn; - Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; - Chi phí kiểm tốn - Một số chi phí khác (đầu nối cơng trình)  Chi phí khác = 349,624,000 đồng  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”  Chi phí dự phòng (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x 10%= 14,195,591,000 đồng  Chi phí kiểm tốn, thẩm tra phê duyệt tốn Tổng chi phí = 619,209,000 đồng 5.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư Đơn vị: 1,000 vnđ STT I II Tên hạng mục Giá trị trước thuế Chi phí xây dựng 96,200,000 Thuế GTGT 9,577,500 Giá trị sau thuế 105,777,500 Xây dựng Cơ sở hạ tầng 22,799,000 Xây dựng cơng trình 82,978,500 Chi phí thiết bị Thiết bị chung Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25,220,114 2,522,011 27,742,125 20,744,625 Trang 21 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Hệ thống điện 4,200,000 Hệ thống nước sinh hoạt 2,505,000 Hệ thống xử lý nước thải 292,500 Cộng (I+II) 121,420,114 12,142,011 133,519,625 III Chi phí quản lý dự án 2,065,356 206,536 2,271,169 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 5,286,813 528,681 5,815,494 449,254 44,925 494,180 2,388,646 238,865 2,627,511 66,781 6,678 73,459 Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thiết kế Chi phí thẩm tra hiệu DAĐT Chi phí thẩm tra thiết kế 126,022 12,602 138,624 Chi phí thẩm tra dự tốn 121,212 12,121 133,333 Chi phí lập HSMT xây lắp 134,680 13,468 148,148 Chi phí lập HSMT thiết bị 69,608 6,961 76,568 Giám sát thi công xây lắp 1,777,776 177,778 1,955,554 Giám sát thi công thiết bị 152,834 15,283 168,117 V Chi phí khác 317,840 31,784 349,624 Chi phí bảo hiểm cơng trình 242,840 24,284 267,124 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 16,999 1,700 18,699 Lệ phí thẩm định thiết kế 28,860 2,886 31,746 Lệ phí thẩm định dự tốn 29,141 2,914 32,055 129,090,123 12,909,012 141,955,912 12,909,012 1,290,901 14,195,591 141,999,135 14,199,913 156,151,503 Chi phí kiểm tốn, thẩm tra phê duyệt tốn 562,917 56,292 619,209 Chi phí kiểm tốn 271,218 27,122 298,340 Thẩm tra, phê duyệt toán 191,699 19,170 210,869 Một số chi phí khác (thỏa thuận đấu nối kỹ thuật) 100,000 10,000 110,000 142,562,052 14,256,205 156,770,712 VI Tổng cộng (I+II+III+IV+V) VII Dự phòng phí VIII Tổng mức đầu tư (TMDT) VIII Cộng(I+II+III+IV+V) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 22 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 6.1 Kế hoạch đầu tư Dự án tiến hành thực từ quý III/2014 đến quý II/2016 bao gồm giai đoạn:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ quý III/2014 đến quý IV/2014  Giai đoạn đầu tư: Từ quý I/2015 đến quý II/2016 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơng trình:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư TT Kế hoạch đầu tư Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014 Chi phí xây dựng 100% Xây dựng sở hạ tầng 100% Xây dựng cơng trình 100% Chi phí thiết bị 100% Chi phí thiết bị chung 100% Chi phí thiết bị sở hạ tầng 100% Chi phí quản lý dự án 100% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 100% 50% 50% Chi phí khác 100% 50% 50% Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 12.5% 12.5% Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 100% 30% 30% 30% Giai đoạn đầu tư T T Quý Quý Quý Quý Quý II/2015 III/201 IV/2015 I/201 II/201 30% 30% 20% 20% 10% 10% 30% 30% 10% 10% 40% 40% 10% Kế hoạch đầu tư I/2015 Chi phí xây dựng Xây dựng sở hạ tầng 100% Xây dựng cơng trình Q Chi phí thiết bị Chi phí thiết bị chung Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10% Trang 23 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Chi phí thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 30% 30% 12.5% Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn 12.5% 10% 12.5% 12.5% 12.5% 20% 12.5% 20% 6.2 Tiến độ sử dụng vốn Tiến độ xây dựng dự án thể chi tiết qua bảng sau:  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Đơn vị : 1,000 vnđ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 Chi phí xây dựng 105,777,500 - - Xây dựng sở hạ tầng 22,799,000 - - Xây dựng cơng trình 82,978,500 - - Chi phí thiết bị 27,742,125 - - Chi phí thiết bị chung 20,744,625 - - Chi phí thiết bị sở hạ tầng 6,997,500 - - Chi phí quản lý dự án 2,271,169 - 681,351 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5,815,494 2,907,747 2,907,747 Chi phí khác 349,624 174,812 174,812 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 14,195,591 1,774,449 1,774,449 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 619,209 185,763 185,763 156,770,712 5,042,771 5,724,121 Tổng cộng  Giai đoạn đầu tư: Đơn vị : 1,000 vnđ Phân chia theo dòng tiền Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Chi phí xây dựng 22,799,000 24,893,550 24,893,550 16,595,700 Xây dựng sở hạ tầng 22,799,000 - - - Xây dựng cơng trình - 24,893,550 24,893,550 16,595,700 Chi phí thiết bị - 6,997,500 2,074,463 8,297,850 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 24 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Chi phí thiết bị chung - - 2,074,463 8,297,850 Chi phí thiết bị sở hạ tầng - 6,997,500 - - 681,351 - 681,351 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - - - - Chi phí khác - - - - 1,774,449 1,774,449 1,774,449 1,774,449 123,842 - - - 25,378,641 33,665,499 29,423,812 26,667,999 Chi phí quản lý dự án Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Tổng cộng Phân chia theo dòng tiền Chi phí xây dựng Quý I/2016 Quý II/2016 16,595,700 - - - 16,595,700 - Chi phí thiết bị 8,297,850 2,074,463 Chi phí thiết bị chung 8,297,850 2,074,463 Chi phí thiết bị sở hạ tầng - - Chi phí quản lý dự án - 227,117 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - - Chi phí khác - - 1,774,449 1,774,449 - 123,842 26,667,999 4,199,870 Xây dựng sở hạ tầng Xây dựng cơng trình Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Tổng cộng 6.3 Nguồn vốn thực dự án Tổng mức đầu tư dự án 156,770,712,000 đồng Trong : - Nguồn vốn chủ đầu tư bỏ kêu gọi thêm vốn góp từ cổ đơng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 25 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 7.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: 7.1.1 Giả định doanh thu Các hoạt động tồn khu bao gồm: + Khách đến tham quan vui chơi khu nuôi chủ thú rừng hoang dã + Khách đến tham quan du lịch sinh thái Công suất hoạt động Trung bình: 300 khách/ngày Ngày lễ: 1800 khách/ngày Trong trung bình có: + 200 lượt khách/ngày đến tham quan khu du lịch sinh thái + 100 lượt khách/ngày đến tham quan vui chơi 7.1.2 Giả định chi phí  Chi phí lương nhân viên: Chế độ tiền lương nhân viên bao gồm:  Mức lương  Tiền phụ cấp  BHYT,BHXH: 21% mức lương  Số tháng hưởng lương: 13 tháng  Mức tăng lương năm: 5%/năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 26 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Chế độ tiền lương phận Đơn vị: 1,000 vnđ Số lượng nhân viên Bộ phận Tổng nhân viên Mức lương Phụ cấp Tổng lương/tháng/người 210 Chuyên gia quản lý rừng 10,000 1,000 11,000 Cơng nhân chăm sóc trang trại 25 5,000 500 5,500 Nhân viên phục vụ, hướng dẫn du lịch 30 3,000 300 3,300 Trưởng nhóm quản lý điều hành 20 6,000 600 6,600 Nhân viên hướng dẫn bến thuyền 10 3,000 300 3,300 Bộ phận quản lý hướng dẫn du lịch sinh thái 10 6,000 600 6,600 Bộ phận phục vụ thuyền phục vụ chung 100 6,000 600 6,600 Tạp vụ 3,000 300 3,300 Giữ xe 3,000 300 3,300  Khấu hao tài sản cố định Tính tốn khấu hao cho tài sản cố định áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phương pháp khấu hao Chi phí xây dựng 20 61,468,400 Theo đường thẳng Chi phí thiết bị 10 16,664,850 Theo đường thẳng Chi phí quản lý dự án 1,329,047 Theo đường thẳng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 3,386,389 Theo đường thẳng Chi phí khác 204,456 Theo đường thẳng Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 8,305,314 Theo đường thẳng Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn 407,907 Theo đường thẳng (Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định trình bày chi tiết phụ lục dự án)  Chi phí nguyên liệu cho nhà hàng: ước tính 30% doanh thu nhà hàng  Chi phí giống, thức ăn khu vườn sinh thái: 30% doanh thu từ khu vườn, chủ yếu phục vụ cho hoạt động vui chơi, thưởng thức thức thịt rừng, sản phẩm quý …  Chi phí quản lý: ước tính 3% tổng doanh thu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 27 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt  Chi phí bảo trì, tu bổ: khoảng 5% tổng đầu tư xây dựng thiết bị  Chi phí marketing: ước tính 1% tổng doanh thu  Chi phí khác: ước tính 2% tổng doanh thu 7.2 Hiệu kinh tế 7.2.1 Doanh thu dự án ĐVT: 1,000 vnđ Năm TT 2016 2017 2018 2035 Mức tăng đơn giá 1.00 1.03 1.06 1.75 Công suất thực tế 70% 75% 80% 100% Doanh thu bán vé 2,231,250 4,924,688 5,410,590 44,625 95,625 102,000 50 52 53 19,929,000 43,986,150 48,326,117 49,823 106,763 113,880 400 412 424 Doanh thu từ trang trại chăn 20,000,000 nuôi 20,000,000 20,000,000 Doanh thu 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2,628,000 2,706,840 2,788,045 18 18 18 18 400 412 424 701 24,911,250 25,658,588 26,428,345 49823 49823 500 515 530 2,478,825 5,161,768 5,652,475 Số lượng khách/năm Giá vé/khách Nhà hàng ẩm thực thuyền Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Cho thuê nhà sàn nghỉ ngơi ăn uống Số lượng Giá cho thuê Doanh thu từ du thuyền Số lượng khách/năm Đơn giá/khách Doanh thu khác (10%) TỔNG CỘNG 11,178,601 127,500 88 99,844,635 142,350 701 20,000,000 20,000,000 4,608,214 43,682,028 49823 877 11,563,145 72,178,325 102,438,033 108,605,572 190,876,622 (Bảng chi tiết doanh thu trình bày chi tiết phụ lục dự án) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 28 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt 7.2.2 Chi phí dự án ĐVT: 1,000 vnđ Năm 2016 2017 2018 38,491,967 57,876,564 60,536,739 63,330,316 101,643,164 Chi phí lương 8,000,850 16,801,785 17,641,874 18,523,968 40,435,499 Chi phí BHYT,BHXH 1,409,940 2,960,874 3,108,918 3,264,364 7,125,696 11,384,671 11,384,671 11,384,671 11,384,671 5,288,875 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 5,978,700 13,195,845 14,497,835 15,866,068 29,953,390 Chi phí ni, thức ăn 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Chi phí quản lý 2,165,350 3,073,141 3,258,167 3,452,069 5,726,299 Chi phí bảo trì, tu bổ 1,387,106 1,387,106 1,387,106 1,387,106 1,387,106 721,783 1,024,380 1,086,056 1,150,690 1,908,766 1,443,567 2,048,761 2,172,111 2,301,379 3,817,532 Chi phí Chi phí khấu hao Chi phí Marketing Chi phí khác 2019 2035 Thời gian hoạt động 20 năm từ năm 2016 đến năm 2035 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22% Báo cáo thu nhập dự trù Đơn vị: 1,000 vnđ Năm Chi phí 2016 38,491,967 Chi phí lương 8,000,850 Chi phí BHYT,BHXH 1,409,940 2017 2018 2019 2035 57,876,564 60,536,739 63,330,316 101,643,164 16,801,785 17,641,874 18,523,968 3,264,364 7,125,696 11,384,671 11,384,671 11,384,671 11,384,671 5,288,875 Chi phí nguyên liệu nhà hàng 5,978,700 13,195,845 14,497,835 15,866,068 29,953,390 Chi phí ni, thức ăn 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Chi phí quản lý 2,165,350 3,073,141 3,258,167 3,452,069 5,726,299 Chi phí bảo trì, tu bổ 1,387,106 1,387,106 1,387,106 1,387,106 1,387,106 721,783 1,024,380 1,086,056 1,150,690 1,908,766 1,443,567 2,048,761 2,172,111 2,301,379 3,817,532 33,686,358 44,561,469 48,068,833 51,738,654 89,233,458 7,410,999 9,803,523 10,575,143 11,382,504 19,631,361 26,275,359 34,757,946 37,493,690 40,356,150 69,602,097 Chi phí khấu hao Chi phí Marketing Chi phí khác EBIT Thuế TNDN (22%) EAT 2,960,874 3,108,918 40,435,499 (Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể phụ lục dự án) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 29 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt 7.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư TIPV: Đơn vị: 1,000 vnđ Năm 2014 2015 2016 2017 NGÂN LƯU VÀO - - Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư 94,465,378 86,461,400 94,465,378 60,933,487 10,418,577 77,136,375 63,371,363 6,310,632 70,597,361 14,858,370 Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) Lãi vay 86,461,400 40,912,817 54,198,759 4,107,945 6,539,014 7,600,176 6,734,728 (10,418,577) (77,136,375) 23,090,037 33,531,891 7,645,692 5,948,825 5,992,124 6,464,438 Ngân lưu ròng sau thuế (18,064,269) (83,085,200) 17,097,913 27,067,453 Ngân lưu tích lũy (18,064,269) (101,149,469) (84,051,556) (56,984,103) Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể qua bảng phụ lục10 dự án) TT Chỉ tiêu Giá trị Tổng mức đầu tư 156,770,712,000 đồng Giá trị NPV 110,429,378,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 24% Thời gian hoàn vốn năm tháng Đánh giá Hiệu Phân tích hiệu dự án 20 năm, nhiên dự án hoạt động với thời gian dài hạn 50 năm Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sảntài sản, giá trị lý đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 30 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 110,429,378,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 24% > WACC Thời gian hồn vốn tính năm tháng , nhiên thời gian bao gồm thời gian xây dựng  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 7.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng đánh bắt chế biến thủy sản hồ Cửa Đạt” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội khu vực tỉnh Thanh Hóa Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 110,429,378,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 24% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 31 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN Dự án “Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt” dự án mang tầm chiến lược, không giải phần hiệu xã hội, nâng cao đời sống sinh hoạt nhân dân dân tộc thiểu số, đảm bảo thực chiến lược xóa đói giảm nghèo theo cách bền vững mà góp phần bảo vệ giữ gìn sắc văn hố dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu thiên nhiên Dự án mang lại hiệu kinh tế chủ đầu tư, mà dự án nằm chiến lược sách phát triển ngành du lịch đất nước, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu quy hoạch Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài Ngun Mơi trường tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân quan có thẩm quyền khác chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tư dự án thông qua việc giao Hồ Cửa Đạt cho thuê 100 - 150 hecta rừng ven hồ Vì kính mong quan tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Thường Xuân, ngày tháng năm 2014 Nơi nhận: CHỦ ĐẦU TƯ - Như CÔNG TY TNHH MƯỜNG THANH - Lưu TCHC CN THƯỜNG XUÂN NGUYỄN VĂN TÙNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 32 Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 33 ... triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt Dự án có nội dung sau: Tên dự án khu vực Hồ Cửa Đạt : Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy. .. Xuân, T .Thanh Hóa Tại: Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa Tơn giáo: Khơng 1.2 Mơ tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt. .. thực dự án 2.3.1 Vị trí địa lý Dự án Phát triển du lịch kết hợp nuôi trồng, đánh bắt chế biến thủy sản khu vực Hồ Cửa Đạt thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hình: Huyện Thường Xn (Thanh Hóa)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Phát triển du lịch kết hợp với nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy sản tại Hồ Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa 0903034381, Dự án Phát triển du lịch kết hợp với nuôi trồng đánh bắt và chế biến thủy sản tại Hồ Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa 0903034381

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay