Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ)

185 36 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 14:14

Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ)Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ) Học viện trị quốc gia hồ chí minh Lê hồng phong ảnh h-ởng đạo tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên luận án tiến sĩ triết học Hà Nội 2014 Học viện trị quốc gia hồ chí minh Lê hồng phong ảnh h-ởng đạo tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã số: 62 22 80 05 ln ¸n tiÕn sÜ triÕt häc Ng-êi h-íng dÉn khoa học: GS, TS Lê hữu nghĩa Hà Nội 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực Những kết luận luận án chưa công bố cơng trình Tác giả luận án Lê Hồng Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Ngun 1.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Ngun 16 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến quan điểm, giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 19 Chƣơng 2: ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26 2.1 Đời sống tinh thần số nhân tố ảnh hưởng đến đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 26 2.2 Đạo Tin lành Tây Nguyên 54 Chƣơng 3: ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ XU HƢỚNG ẢNH HƢỞNG 70 3.1 Thực trạng ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 70 3.2 Nguyên nhân xu hướng ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 97 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY NHỮNG ẢNH HƢỞNG TÍCH CỰC, HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 121 4.1 Quan điểm nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 121 4.2 Một số giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên KẾT LUẬN 127 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 PHỤ LỤC 167 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tôn giáo tượng xã hội đặc biệt, đời điều kiện lịch sử định Trong q trình phát triển, tơn giáo ln có ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội như: kinh tế, trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, lối sống… Việt Nam đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời quốc gia có nhiều tơn giáo, số lượng người theo đạo đông Theo số liệu thống kê Ban Tơn giáo Chính phủ năm 2011, nước ta có 25 triệu tín đồ, chiếm ¼ dân số Hơn nữa, tôn giáo vấn đề phức tạp nhạy cảm liên quan đến sách đối nội, đối ngoại Đảng Nhà nước Do vậy, việc thực sách tơn giáo vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tinh thần phận nhân dân mà tác động khơng nhỏ tới tình hình trị, kinh tế - xã hội đất nước Tây Nguyên (bao gồm tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nơng Lâm Đồng) có vị trí địa lý, trị, kinh tế an ninh – quốc phòng quan trọng, địa bàn chiến lược quốc phòng - an ninh khơng khu vực mà nước Bên cạnh đó, Tây Nguyên nơi có nhiều diễn biến phức tạp dân tộc tôn giáo Vì vậy, qua giai đoạn cách mạng, bên cạnh việc giải vấn đề sách kinh tế - xã hội, Đảng Nhà nước ta xác định công tác tôn giáo vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt Nhờ vậy, năm qua kinh tế - xã hội Tây Nguyên có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc Tây Nguyên nâng lên, góp phần quan trọng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, thời gian qua nhiều nguyên nhân khác nhau, đạo Tin lành Tây Nguyên phát triển nhanh ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Bên cạnh mặt tích cực hoạt động tơn giáo bình thường, ổn định, tn thủ pháp luật, tình hình đạo Tin lành Tây Nguyên diễn biến phức tạp Lợi dụng khó khăn đời sống, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán đồng bào dân tộc thiểu số thiếu sót q trình thực sách dân tộc, tôn giáo Đảng Nhà nước ta, lực thù địch tăng cường hoạt động tuyên truyền, lừa phỉnh, phát triển đạo trái phép, kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo người vượt biên trái phép; lợi dụng việc phát triển “Tin lành Đêga” để lôi kéo chia rẽ tôn giáo với tôn giáo khác, người có tơn giáo khơng tơn giáo, tách Tin lành người Kinh khỏi Tin lành đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt âm mưu chia rẽ đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, điển hình vụ bạo loạn mang tính chất trị vào tháng năm 2001 tháng năm 2004 Ở bên ngoài, phần tử phản động, cực đoan vu cáo Đảng Nhà nước ta đàn áp dân tộc thiểu số, tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền chống phá ta gây ổn định trị xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên Trong đó, việc giải số vấn đề đạo Tin lành theo chủ trương Đảng số nơi hạn chế nhiều mặt, có nhận thức, quan điểm cách giải chưa thật thống Điều dẫn đến phận khơng nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số chưa hiểu đắn sách dân tộc, tôn giáo Đảng Nhà nước, làm cho tình hình mặt Tây Ngun có nhiều phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự Tây Nguyên, ổn định trị nước Bên cạnh đó, yêu cầu phải xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh làm sở, động lực để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường, củng cố tính thống đa dạng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên; chống lại tiêu cực trình hội nhập giao lưu văn hóa có ý nghĩa quan trọng Trong bối cảnh đó, việc tập trung nghiên cứu đạo Tin lành, nghiên cứu ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhằm tìm giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực phát huy ảnh hưởng tích cực vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết Với lý trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay” làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sỹ Triết học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở phân tích thực trạng, nguyên nhân xu hướng ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, luận án đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ khái niệm đời sống tinh thần đặc trưng đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Trình bày khái quát đạo Tin lành, trình du nhập, phát triển đạo Tin lành Tây Nguyên - Làm rõ thực trạng ảnh hưởng tích cực, tiêu cực nguyên nhân gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Dự báo xu hướng ảnh hưởng đề xuất số quan điểm, giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bối cảnh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án - Luận án tập trung nghiên cứu đạo Tin lành Tây Nguyên, ảnh hưởng đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên như: tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; văn hóa truyền thống; tín ngưỡng truyền thống - Phạm vi nghiên cứu: Các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) thời kỳ đổi Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận thực tiễn - Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng Nhà nước ta sách dân tộc, tơn giáo, đường lối văn hóa phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên - Luận án dựa vào văn kiện đại hội Đảng, nghị Trung ương, tài liệu cấp ủy đảng quyền tỉnh Tây Nguyên có liên quan đến đề tài - Cơ sở thực tiễn tình hình kinh tế- xã hội, đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; phương pháp cụ thể như: phân tích tổng hợp; lơgíc lịch sử; so sánh; phương pháp điều tra xã hội học, khảo sát thực tiễn… ngồi ra, luận án sử dụng kết nghiên cứu điều tra xã hội học cơng trình cơng bố nước ta có liên quan đến đề tài Đóng góp luận án - Làm rõ thực trạng ảnh hưởng tích cực, tiêu cực nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Dự báo xu hướng ảnh hưởng đề xuất số quan điểm, giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bối cảnh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho quan Đảng Nhà nước việc xây dựng chủ trương, sách dân tộc, tơn giáo nước ta nói chung tỉnh Tây Nguyên nói riêng - Luận án làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu giảng dạy trường trị tỉnh Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình khoa học cơng bố có liên quan đến luận án danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, tiết Chƣơng TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo Tin lành Tác giả Nguyễn Xuân Hùng với viết "Về Nguồn gốc xuất tên gọi đạo Tin lành Việt Nam"[102 ] cho rằng, đến năm 1911, giáo sĩ Hội Liên hiệp Cơ Đốc Truyền giáo (CMA) lập trụ sở truyền giáo việc truyền đạo Tin lành cho người Việt Nam bắt đầu đến đầu năm 30 tên gọi đạo Tin lành phổ biến trở thành tên gọi phổ thông Ngày nay, tên gọi đạo Tin lành trở thành tên riêng phổ biến Việt Nam Nghiên cứu đạo Tin lành Việt Nam nói chung Tây Nguyên nói riêng, tác giả Nguyễn Thanh Xuân chủ biên hai sách “Bước đầu tìm hiểu đạo Tin lành giới Việt Nam” [130] “Đạo Tin lành Việt Nam” [11] Tác giả khái quát trình đời phát triển đạo Tin lành giới; giáo lý, luật lệ, lễ nghi, tổ chức giáo hội, giống khác Tin lành Cơng giáo Trên cở sở tác giả trình bày trình du nhập, phát triển đạo Tin lành Việt Nam Đây sách tham khảo có giá trị, giúp cho nghiên cứu sinh có nhìn đầy đủ đạo Tin lành trình du nhập, phát triển đạo Tin lành nước ta nói chung, Tây Nguyên nói riêng Bài viết “Vài nhận biết Tin lành Mỹ” tác giả Đỗ Quang Hưng [66] cho rằng, tôn giáo có vị trí lớn đời sống nước Mỹ Hơn nữa, thực sách bành trướng, người Mỹ sử dụng vũ khí tơn giáo khơng “kinh nghiệm” lực thực dân xưa kia, mà thế, vì, tơn giáo “căn tính” họ Trên sở làm rõ đặc điểm ... tiêu cực ảnh hưởng đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 19 Chƣơng 2: ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN- MỘT SỐ VẤN... LÝ LUẬN 26 2.1 Đời sống tinh thần số nhân tố ảnh hưởng đến đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 26 2.2 Đạo Tin lành Tây Nguyên 54 Chƣơng 3: ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI... chế ảnh hưởng tiêu cực đạo Tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ khái niệm đời sống tinh thần đặc trưng đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ), Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay