Chuong trinh mam non

52 197 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 12:24

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON (Ban hành kèm theo Quyết định số /CĐSL ngày Cao đẳng Sư Phạm) Hiệu trưởng trường Căn xây dựng lại chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non 1.1 Cơ sở pháp lý - Quyết định số 382/QĐ/BGD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục - Chỉ thị 40/CT – TW ngày 15/6/ 2004 Ban bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục - Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 28/5/ 2009 việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng - Quyết định số 149/2006/QĐ -TTG ngày 23/6 Thủ tướng phủ phê duyệt đề án: “ Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 -2015” - Quyết định số 7599/QĐ/Bộ GD -ĐT, ngày12 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo, việc bổ sung chức nhiệm vụ trường Cao đẳng Sơn La 1.2 Cơ sở thực tiễn * Nhu cầu thực tiễn đổi chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non Trong bối cảnh tăng cường phân cấp quản lý hội nhập quốc tế, vai trò CBQL trường học có xu hướng chuyển từ nhà quản lý thụ động, chấp hành quy định từ xuống (hệ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp) sang quản lí tổ chức giáo dục có tính tự chủ chịu trách nhiệm xã hội ngày cao Điều đòi hỏi nhà lãnh đạo quản lý phải động, thích ứng với thay đổi đòi hỏi ngày cao xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành GD&ĐT Trong giai đoạn vừa qua, hầu hết Hiệu trưởng bồi dưỡng Quản lí giáo dục sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD Trên thực tế, hoạt động bồi dưỡng có tác động tích cực, nâng cao trình độ quản lí cho CBQL trường học để thực nhiệm vụ quản lí nhà trường, hướng tới mở rộng hội tiếp cận, nâng cao chất lượng giáo dục hiệu quản lí… Tuy nhiên, nội dung chương trình bồi dưỡng giai đoạn trọng vào nội dung hoạt động quản lí theo văn quy định, chưa quan tâm mức tới phát triển lực quản lí trường học thực tiễn kỹ quản lí nhà trường Trong giai đoạn nay, việc thực đổi tồn diện giáo dục cần có cách tiếp cận nhằm phát triển lực quản lí nhà trường, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn việc thực nhiệm vụ người CBQL trường học để phát triển chương trình bồi dưỡng Chương trình cần phát triển sở mơ hình lực Hiệu trưởng trường mầm non thể Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non, theo người CBQL trường mầm non cần phải phát triển lực lãnh đạo quản lí trường học * Mặt khác vào nhu cầu Bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường MN đáp ứng nâng cao chất lượng GD ngành học MN tỉnh Sơn La giai đoạn Sự cần thiết phải bồi dưỡng kiến thức lý luận QLHC Nhà nước, quản lý HCNN Giáo dục &Đào tạo, Khoa học quản lý giáo dục nghiệp vụ quản lý nhà trường cho đội ngũ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cán kế cận trường MN tỉnh Sơn La Nguyên tắc xây dựng chương trình Chương trình phải đảm bảo nguyên tắc sau: Tính pháp lí: Đảm bảo đáp ứng quy định nhiệm vụ nhà trường người CBQL trường mầm non, quy định Điều lệ trường mầm non, Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non Tính thực tiễn: Chương trình mang tính ứng dụng, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm vấn đề lý luận tảng chung QLGD kỹ quản lý lĩnh vực hoạt động cụ thể trường mầm non CBQL trường mầm non cần bồi dưỡng nội dung phù hợp, dựa nhu cầu thực tế đòi hỏi đổi tư duy, đổi quản lý trường mầm non địa phương cụ thể Tập trung giải vấn đề cấp bách lãnh đạo quản lý trường mầm non nhằm tạo động lực thay đổi phát triển giáo dục mầm non theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp CNH & HĐH đất nước Đặc biệt bám sát vào thực tiễn giáo dục mầm non tỉnh Sơn La Tính kế thừa: Tham khảo để kế thừa số nội dung Chương trình ban hành theo QĐ3481/QĐ-Bộ GD&ĐT, nhiên chương trình khơng trùng lặp nội dung chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức GD & ĐT khác Tính linh hoạt: Xây dựng khung chương trình mở, trọng đến phương thức bồi dưỡng đa dạng Xây dựng chương trình theo module tương đối độc lập, ý tính liên thơng chương trình bồi dưỡng Tính phù hợp: Chú ý đến lực tảng chung lực tác nghiệp cụ thể cho đối tượng CBQL trường mầm non Tính đại: Chương trình xây dựng theo tiếp cận đào tạo dựa lực Khai thác kiến thức, kĩ năng, phương pháp kinh nghiệm thực tiễn chương trình bồi dưỡng số nước khu vực giới, lựa chọn áp dụng có chọn lọc vào thực tiễn giáo dục mầm non Việt nam Mục tiêu chương trình 4.1 Mục tiêu chung Phát triển lực cho CBQL trường mầm non lãnh đạo quản lý trường học, chủ động đổi lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường bối cảnh đổi toàn diện giáo dục Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy giá trị nhà trường xã hội cho nghiệp phát triển GD&ĐT với nhiệm vụ trung tâm nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công đổi phát triển đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế 4.2 Mục tiêu cụ thể - Kiến thức: Quán triệt quan điểm, đường lối, sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển GD&ĐT bối cảnh hội nhập quốc tế theo tinh thần lấy đổi toàn diện giáo dục Việt Nam - Kỹ năng: Tăng cường lực lãnh đạo để CBQL trường mầm non nhận thức sứ mạng, xây dựng tầm nhìn, biết chọn lựa mơ hình phong cách lãnh đạo phù hợp với vị trí cơng việc giao điều kiện cụ thể nhà trường - Thái độ: Với kiến thức, kỹ quản lý giáo dục tiếp thu CBQL trường mầm non phát triển lực thân theo xu phát triển xã hội nói chung địa phương nói riêng Đối tượng: Cán quản lý sở giáo dục mầm non tỉnh Sơn La Chương trình bồi dưỡng 6.1 Khung chương trình TT PHÂN CHIA TS LT TH NỘI DUNG CÁC MODULE HỢP PHẦN THỨ NHẤT ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON HỢP PHẦN THỨ HAI THỰC TẾ TIỂU LUẬN KẾT THÚC KHOÁ HỌC 6.2 Nội dung chương trình TT 360 158 202 15 01 30 14 16 02 65 29 36 04 190 86 104 13 60 22 38 04 TÊN MODULE/CHUYÊN ĐỀ HỢP PHẦN THỨ NHẤT Module ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO I DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM Chuyên đề Đường lối phát triển Giáo dục Đào tạo II Module LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ Chuyên đề Tổng quan khoa học quản lý Quản lý giáo dục Chuyên đề Quản lý thay đổi Module QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH III NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chuyên đề Quản lý hành Nhà nước Giáo dục Đào tạo Chuyên đề Quản lý thực thi hệ thống văn quản lý Nhà nước Giáo dục Đào tạo Chuyên đề Thanh tra, kiểm tra giáo dục mầm non Chuyên đề Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non IV Module QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Chuyên đề Lập kế hoạch phát triển trường mầm non Chuyên đề Tổ chức thực chương trình giáo dục quản lý hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Chuyên đề 10 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa SỐ ĐVHT TƯƠNG ĐƯƠNG tuần tuần SỐ TIẾT PHÂN CHIA LT TH/T L 360 15 158 202 15 30 15 14 16 15 65 29 36 15 15 15 20 12 190 15 45 86 20 104 25 30 15 15 Ghi học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mầm non Chuyên đề 11 Quản lý nhân trường mầm non Chuyên đề 12 Quản lý tài chính, tài sản trường mầm non Chuyên đề 13 Xây dựng phát triển mối quan hệ trường mầm non Chuyên đề 14 Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Chuyên đề 15 Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trường mầm non Module KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ V TRƯỜNG MẦM NON Chuyên đề 16 Kỹ đàm phán tổ chức họp Chuyên đề 17 Kỹ định Chuyên đề 18 Kỹ làm việc nhóm Chuyên đề 19 Phong cách lãnh đạo HỢP PHẦN THỨ HAI THỰC TẾ TIỂU LUẬN KẾT THÚC KHOÁ HỌC 6.3 Mơ tả chương trình Chương trình cấu trúc thành hai phần chính: 15 30 14 16 15 20 20 12 15 60 22 38 15 15 15 15 5 10 10 10 01 tuần 02 tuần 6.3.1 Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ lãnh đạo quản lý trường mầm non Các nội dung chủ yếu thực sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, bao gồm nội dung lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn khái quát hóa phù hợp với đối tượng người học, nội dung gồm module sau: Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Bao gồm quan điểm chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh GD&ĐT, định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT khoảng 10 năm tới liên hệ vận dụng vào công tác quản lý trường mầm non tỉnh Sơn La Module 2: Lãnh đạo quản lý Gồm vấn đề tổng quan khoa học quản lý quản lý giáo dục, quản lý bối cảnh thay đổi, liên hệ vận dụng quản lý trường mầm non tỉnh Sơn La Module 3: Quản lý Nhà nước GD&ĐT Trang bị hiểu biết vị trí, vai trò, nội dung QLNN GD&ĐT, GDMN, tổ chức máy, phân cấp quản lý nhiệm vụ quản lý nhà nước giáo dục mầm non, liện hệ vận dụng thực thi trường mầm non tỉnh Sơn La Giới thiệu nội dung, quy định, quy trình, phương pháp đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, nội dung quan trọng đổi quản lý nhà nước GD&ĐT, chuyển từ quản lý, kiểm soát đạo từ xuống sang giám sát đánh giá bằng quy định pháp lý bằng tiêu chuẩn tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục mầm non nói chung, trường MN tỉnh Sơn La nói riêng Module 4: Quản lý sở giáo dục mầm non Giới thiệu nội dung phát triển Kĩ công tác quản lý trường mầm non: Lập kế hoạch, kế hoạch chiến lược quản lý phát triển nhà trường; Quản lý q trình chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy trẻ trường mầm non; Quản lý phát triển đội ngũ; Quản lý tài tài sản; Quản lý xây dựng mối quan hệ với cộng đồng địa phương bên liên quan trường mầm non; Xây dựng văn hóa nhà trường; Ứng dụng CNTT quản lý trường mầm non nói chung trường mầm non tỉnh Sơn La nói riêng Module 5:Kỹ hỗ trợ quản lý sở giáo dục mầm non Giới thiệu số kĩ để cán quản lý trường mầm non vận dụng thực thi nhiệm vụ quản lý: Kĩ đàm phán Kĩ tổ chức hội họp; Kĩ định; Kĩ làm việc nhóm; Phong cách lãnh đạo 6.3.2 Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế viết tiểu luận cuối khóa Phần thứ hai, tiếp nối sau q trình thực bồi dưỡng kiến thức, nâng cao lực, người học (CBQLGD trường mầm non tỉnh Sơn La) làm tiểu luận nhằm vận dụng kiến thức, kỹ kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng để thực đổi quản lý trường học nơi công tác, hỗ trợ, tư vấn, giám sát đánh giá quan quản lý cấp trực tiếp người học 6.4 Thời lượng: 360 tiết Tài liệu học tập: 7.1 Tài liệu bắt buộc: Tài liệu dùng học tập cho Chuyên đề sở ĐT - BD biên soạn 7.2 Tài liệu tham khảo Các văn quy phạm pháp luật Đảng; Nhà nước; ngành giáo dục bậc học mầm non; quy định bậc học theo yêu cầu địa phương Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội Tầng Phòng 309 Hợp tác đào tạo Mầm Non Hỗ trợ trực tuyến : +84.4) 66812118 0974 459 158 Nhà trường tổ chức lớp ôn thi khiếu cho thí sinh có nhu cầu, liên hệ T.Trung - Di động: 0982 333 219 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Vũ Ngọc Hải Quản lý giáo dục NXB ĐHSP Hà Nội - 2006 Đỗ Hồng Tồn (chủ biên) Giáo trình Khoa học quản lý NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội - (2000) Đỗ Long, Vũ Dũng (chủ biên) Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp NXB Khoa học Xã hội - 1995 Đỗ Long, Vũ Dũng Giám đốc Những yếu tố để thành công NXB Cà Mau, 1990 Dự án Việt - Bỉ, Bộ Giáo dục Đào tạo (2010): Nghiên cứu Sư phạm ứng dụng cho cán quản lý Giang Hà Huy Kỹ quản lý NXB Thống kê (1999) Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh NXB Chính trị quốc gia 2006 Gustave Nicolas Fischer Những khái niệm Tâm lý học xã hội Huy Giang (dịch) NXB Thế giới, 1992 10 Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich (1994) Những vấn đề cốt yếu quản lý NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 11 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Khoa học quản lý (2005) 12 Học viện Quản lý giáo dục (2008): Xây dựng văn hóa nhà trường - Bài giảng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thơng chương trình liên kết Việt nam – Singapore Hà Nội 13 Học viện Quản lý giáo dục (2010): Bài giảng Ứng dụng CNTT quản lý Trường mầm non Hà Nội, Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà NộiTầng Phòng 309 Hợp tác đào tạo Mầm Non Hỗ trợ trực tuyến : +84.4) 66812118 - 0974 459 158 Nhà trường tổ chức lớp ôn thi khiếu cho thí sinh có nhu cầu, liên hệ T.Trung - Di động: 0982 333 219 14 Lê Đức Ngọc: Đảm bảo kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Thân (2000), DBA- Tiến sĩ QTKD (USA): Quản trị nhân sự, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Lộc (2010) Cơ sở lí luận kế hoạch chiến lược giáo dục NXB Giáo dục Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn văn Điềm (chủ biên) Giáo trình Quản trị nhân lực (Trường Đại học kinh tế Quốc dân) NXB Giáo dục (2002) Hà Nội 18 Nguyễn Phương Nga: Tài liệu kiểm định chất lượng – 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em NXB Giáo dục Hà Nội 2002 20 Nguyễn Thị Hoa Nữ quản lý ngành dệt may TP Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Phụ nữ, số 6/2002 21 Nguyễn Văn Dung, Phan Đình Quyền (2010) Văn hóa tổ chức lãnh đạo NXB Giao thơng vận tải 22 Nhiều tác giả: Cải cách giáo dục cho kỉ XXI NXB Giáo dục (2006) 23 Nhóm tác giả: Quản lý thay đổi chuyển tiếp NXB Tổng hợp TP.HCM (2006) 24 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1997) Xã hội hố cơng tác giáo dục Nhà xuất giáo dục, Hà nội 25 Phạm Quang Huân (2007) Văn hóa tổ chức - hình thái cốt lõi văn hóa nhà trường; Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa học đường Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 26 Trần Khánh Đức Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI NXB Giáo dục - 2009 27 Trần Kiểm Khoa học quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn Nhà xuất giáo dục năm 2004, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2008 28 Trần Thị Bích Nga; Phạm Ngọc Sáu (biên dịch) Các kĩ quản lý hiệu (Cẩm nang kinh doanh Harvard) NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (2006) 29 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình khoa học quản lý NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội - 2004 30 Viện Khoa học Giáo dục (2001) Xã hội hoá giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục; Chiến lược phát triển giáo dục kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia (2002) 32 Vũ Cao Đàm (1996) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 33 Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường Lý thuyết định Trường ĐHKHXH&NV (2004) 34 Vũ Dũng (chủ biên) Từ điển Tâm lý học NXB Khoa học Xã hội, 2000 35 Vũ Dũng "Học thuyết đặc điểm bật người lãnh đạo" Tạp chí Tâm lý học, số 1/2000 36 Vũ Dũng "Quyền lực người lãnh đạo" Tạp chí Tâm lý học, số 7/2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Định hướng tổ chức thực chương trình 1 Khung thời gian: - Tổng số tiết chương trình bồi dưỡng: 360 tiết - Thời gian khoá học: 03 tháng (có thể bố trí học từ đến 10 tiết/ngày) Trong đó: + tuần học tập trung sở đào tạo + 01 tuần thực tế giáo dục trường Mầm non tỉnh (01 ngày), tỉnh (05 ngày), xây dựng, tổ chức thực riêng theo kế hoạch thích hợp + 02 tuần viết tiểu luận địa phương +01 tuần đánh giá tổng kết khóa học sở đào tạo - Thời lượng học lí thuyết chun đề khơng q 50% tổng số thời lượng chuyên đề 1.2 Định hướng tở chức dạy học Phát huy tính tích cực, chủ động người học, ý đến vốn kinh nghiệm thực tế người học trình tổ chức hoạt động dạy học 1.3 Kiểm tra đánh giá xếp loại kết học tập học viên: - Điểm kiểm tra; thi học phần tiểu luận đánh giá theo thang điểm 10 * Kiểm tra: Là để xét điều kiện thi học phần Căn vào số tiết Module qui định số kiểm tra cụ thể: Module 1: 01 kiểm tra; Module 2: 01 kiểm tra; Module 3: 02 kiểm tra; Module 4: 04 kiểm tra; Module 5: 02 kiểm tra (Do giáo viên giảng dạy tự bố trí gửi bảng điểm trợ lý môn) *Thi học phần: Sau Module có 01 thi học phần (Theo lịch môn) Học viên thi học phần điểm trung bình kiểm tra module đạt từ trở lên, tham gia 80% thời gian học tập lớp Điểm thi học phần điểm để tính điểm trung bình tồn khóa * Bài tiểu luận: Điểm tiểu luận cuối khố điểm để tính điểm trung bình tồn khóa * Cách tính điểm trung bình tồn khóa: (HP1 x 1) + ( HP x 1) + ( HP3 x 2) + ( HP x 4) + (HP x 2) + (TLx 2) = TBC 12 * Xếp loại: - Loại Xuất sắc: điểm TBC phải đạt từ -> 10 điểm - Loại Giỏi: điểm TBC phải đạt từ –> cận điểm - Loại Khá: điểm TBC phải đạt từ –> cận điểm - Loại Trung bình khá: điểm TBC phải đạt từ –>cận điểm - Loại Trung bình: điểm TBC phải đạt từ –> cận điểm - Loại Yếu: điểm TBC học phần 1.4 Một số vấn đề cần lưu ý: Kết thúc khố học, học viên cấp chứng nhận hồn thành khóa bồi dưỡng trường Mầm non báo cáo kết học tập sở giáo dục Biên soạn Chương trình chi tiết 2.1 Yêu cầu - Các chuyên đề phải biên soạn ngắn gọn mơ hình hố - Nội dung chun đề phải phù hợp với chức nhiệm vụ CBQL sở giáo dục mầm non - Nội dung chương, mục chuyên đề phải tạo thành hệ thống tri thức logic - Các chuyên đề phần phần phải có mối liên hệ chặt chẽ với tránh trùng lắp, phải dễ hiểu, tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp - Các chuyên đề cần biên soạn theo kết cấu mở để HV dễ cập nhật kiến thức, tài liệu, văn quy phạm pháp luật quy định ngành, địa phương - Mỗi chuyên đề có câu hỏi thảo luận (có thể tập tình huống, tập làm lớp, tuỳ theo nội dung chuyên đề) - Có danh mục tài liệu tham khảo sau chuyên đề 2.2 Mẫu chương trình chi tiết 10 C Nội dung chi tiết chuyên đề: Các khái niệm bản tài chính, tài sản (tài chính, tài sản, NSGD, chi thường xuyên, chi xây dựng bản …) Xu hướng đầu tư cho GD Các nội dung yếu tự chủ, tự chịu trách nhiệm 3.1 Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế tài đơn vị nghiệp ( làm rõ nhiệm vụ chủ tài khoản, kế toán…) 3.2 Quy chế chi tiêu nội Hoạt động quản lý tài trường mầm non 4.1 Lập dự tốn tài 4.2 Quản lý cơng tác kế tốn 4.3 Kiểm tốn, kiểm tra tài nội Quản lý tài sản trường mầm non 5.1 Tài sản trường MN 5.2 Phân cấp quản lý tài sản nhà nước 5.3 Quản lý tính hao mòn tài sản 5.4 Quy trình tổ chức mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 5.5 Phương thức đấu thầu mua sắm, lý tài sản Các biện pháp Quản lý nhằm tăng cường sở vật chất trường mầm non D Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc Tài liệu chuyên đề sở bồi dưỡng chủ trì biên soạn theo chương trình chi tiết Tài liệu tham khảo: [1] Chính phủ, (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ: Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước [2] Chính phủ, (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập [3] Quốc hội, (2002), Luật Ngân sách nhà nước, NXB Chính trị quốc gia [4] Quốc hội, (2004), Luật Kế tốn, NXB Chính trị quốc gia [5] Quốc hội, (2006), Luật đấu thầu, NXB Chính trị quốc gia [6] Quốc hội, (2009), Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, [7] Bộ Tài chính, (2007), Thơng tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6//2007 Bộ Tài hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước bằng vốn nhà nước [8] Bộ Tài chính, (2007), Thơng tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 38 E Hình thức tổ chức dạy học: Nội dung 1.Các phạm trù tài chính, tài sản 2.Xu hướng đầu tư cho GD 3.Các nội dung chủ yếu tự chủ, tự chịu trách nhiệm 4.Tổ chức cơng tác kế tốn sở giáo duc mầm non Nội dung phương pháp tự kiểm tra tài 6.Quản lý tài sản sở giáo dục mầm non Tổng Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Lên lớp Lý Thực Thảo Kiểm thuyết hành luận tra Tổng 5 3 2 14 5 11 30 Chuyên đề 13 Xây dựng phát triển mối quan hệ trường mầm non Số tiết học: 15 A Mục tiêu chuyên đề: Kiến thức: Giúp học viên trình bày phân tích bối cảnh mới, trường mầm non muốn phát triển cần phải liên kết hợp tác phát triển mối quan hệ trường Kĩ năng: Tăng cường kĩ xây dựng phát triển mối quan hệ với cộng đồng xã hội, liên kết, chia sẻ trách nhiệm phát triển nhà trường, cộng đồng việc quản lý trường mầm non Thái độ: Có thái độ cầu thị, cởi mở động việc xây dựng mối quan hệ để phát triển nhà trường B Tóm tắt nội dung chuyên đề Cung cấp thơng tin cốt lõi vai trò, vị trí giáo dục mầm non phát triển chất lượng nguồn nhân lực; phân tích mối quan hệ giáo dục mầm non Phát triển mối quan hệ trung tâm giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập cộng đồng; Liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, huy động nguồn lực C Nội dung chi tiết chuyên đề: Xã hội hóa giáo dục huy động cộng đồng phát triển trường mầm non 1.1.Xã hội hóa giáo dục( XHHGD ) 1.1.1.Mục đích xã hội hố giáo dục 1.1.2.Nội dung chủ yếu XHHGD 39 1.2 Phân tích bên liên quan phát triển trường mầm non( bao gồm mối quan hệ với tổ chức trị nhà trường) Xây dựng phát triển quan hệ trường mầm non với bên liên quan 2.1 Phát triển quan hệ nhà trường với gia đình , 2.1.1 Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ Ban đại diện cha mẹ trẻ em để thực hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 2.1.2 Tổ chức tuyên truyền cha mẹ trẻ cộng đồng hoạt động, truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu nhiệm vụ giáo dục mầm non; 2.1.3 Tổ chức phổ biến Kiến thức khoa học ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ trẻ cộng đồng 2.2 Phối hợp nhà trường địa phương 2.2.1 Tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương nhằm phát triển giáo dục mầm non địa bàn 2.2.2.Tổ chức huy động nguồn lực cộng đồng, tổ chức kinh tế, trị-xã hội cá nhân cộng đồng góp phần xây dựng nhà trường thực mục tiêu giáo dục mầm non 2.2.3 Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ tham gia hoạt động xã hội cộng đồng Kinh nghiệm trường mầm non xây dựng quan hệ/ hợp tác quốc tế nghiên cứu trường hợp D Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Chuyên đề sở bồi dưỡng chủ trì biên soạn theo chương trình chi tiết Bộ GD& ĐT ban hành Tài liệu tham khảo : [1].Bộ Giáo dục Đào tạo, (2005), Quyết định số 20/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2005 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT việc phê duyệt Đề án “quy hoạch phát triển XHHGD giai đoạn 2005 - 2010” [2].Bộ Giáo dục Đào tạo, (2000), Quyết định số 04/2000/BGD&ĐT ngày 1/3/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường” [3] Chính phủ, (2005), Nghị số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hố hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thể dục thể thao [4].Chính phủ, (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ ngồi cơng lập 40 [5].Phạm Minh Hạc (chủ biên), (1997), Xã hội hố cơng tác giáo dục, nhà xuất giáo dục, Hà nội [6].Quốc hội, (2009), Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2005 NXB Chính trị Quốc gia [7].Viện Khoa học Giáo dục, (2001), Xã hội hoá giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội E Hình thức tổ chức dạy học: Nội dung Xã hội hóa giáo dục xây dựng xã hội học tập Phát triển quan hệ sở GDMN với bên liên quan Kinh nghiệm trường MN xây dựng, phát triển mối quan hệ Tổng Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Lên lớp Lý Thảo Thực hành thuyết luận Tổng 15 Chuyên đề 14 Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Số tiết học: 20 A Mục tiêu chuyên đề: Sau học xong chuyên đề người học có khả năng: Kiến thức: Hiểu nhắc lại khái niệm văn hố, văn hố cơng sở văn hố nhà trường; đặc trưng văn hoá trường MN; biện pháp quản lý, lãnh đạo để xây dựng, phát triển văn hoá trường MN Kĩ năng: Thực bước với biện pháp cụ thể để xây dựng văn hoá trường mần non địa bàn tỉnh Sơn La Thái độ: Tự tin tâm rèn luyện xây dựng văn hoá trường mầm non B Tóm tắt nội dung chuyên đề Chuyên đề đề cập đến khái niệm văn hóa, văn hóa nhà trường, yếu tố cấu thành văn hóa trường Mầm non; cách thức xác định giá trị cốt lõi trường Mầm non; vai trò biện pháp quản lý để phát triển văn hóa nhà trường Mầm non Sơn La C Nội dung chi tiết chuyên đề: Khái niệm chung 1.1 Văn hoá ( làm rõ gắn với văn hóa Việt nam) 41 1.2 Văn hố cơng sở 1.3 Văn hoá nhà trường 1.4 Các yếu tố cấu thành văn hóa trường Mầm non Tầm quan trọng việc phát triển văn hoá trường Mầm non 2.1 Đối với học sinh 2.2 Đối với giáo viên 2.3 Đối với lãnh đạo nhà trường 2.4 Một số vấn đề đặt xây dựng văn hóa trường mần non Vai trò lãnh đạo quản lý việc phát triển văn hoá trường Mầm non Định hướng giá trị cốt lõi để xây dựng phát triển văn hoá trường Mầm non 4.1 Giá trị cốt lõi 4.2 Cách xác định giá trị cốt lõi (gắn với văn hóa vùng miền VN) Những kinh nghiệm để xây dựng phát triển văn hoá trường Mầm non nước Việt Nam (ứng dụng đơn vị công tác thân) 5.1 Kinh nghiệm nước giới 5.2 Kinh nghiệm Việt Nam Một số vấn đề thực tiễn đặt xây dựng văn hóa trường Mầm non 6.1 Thực trạng xây dựng phát triển văn hóa nhà trường trường mầm non 6.2 Thực trạng xây dựng phát triển văn hóa nhà trường trường mầm non tỉnh Sơn La D Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc Tài liệu học tập Văn hóa trường học sở bồi dưỡng xây dựng theo chương trình Tài liệu tham khảo : [1].Học viện Quản lý giáo dục, (2008), Xây dựng văn hóa nhà trường- Bài giảng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thơng chương trình liên kết Việt nam- Singapore; Hà Nội [2].Nguyễn Hữu Lam, (2010), Văn hóa tổ chức, Bài giảng cho học viên “Center for excellence in managament development”, TP Hồ Chí Minh, [3].Phạm Quang Huân, (2007), Văn hóa tổ chức - hình thái cốt lõi văn hóa nhà trường, Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa học đường, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội [4].Nguyễn Văn Dung, Phan Đình Quyền, (2010), Văn hóa tổ chức lãnh đạo, NXB Giao thơng vận tải, [5].Văn hóa tổ chức nghệ thuật lãnh đạo (2011), www.hrclub.com.vn E Hình thức tổ chức dạy học: 42 Nội dung Khái niệm chung Tầm quan trọng việc phát triển văn hóa sở GDMN Vai trò lãnh đạo quản lý việc phát triển văn hố sở GDMN Định hình giá trị cốt lõi để xây dựng phát triển văn hoá sở GDMN Những kinh nghiệm để xây dựng phát triển văn hoá sở GDMN nước Việt Nam (ứng dụng đơn vị công tác thân) Một số vấn đề thực tiễn đặt xây dựng văn hóa trường Mầm non Tổng Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Lên lớp Thực Thảo Kiểm Lý thuyết hành luận tra 1 Tổng 2 20 Chuyên đề 15 Ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông trường Mầm non Số tiết học: 20 A Mục tiêu chuyên đề: Sau học xong chuyên đề người học có khả năng: Kiến thức: - Trình bày khái niệm về: thơng tin, cơng nghệ thơng tin - Trình bày phân tích vai trò CNTT truyền thơng phát triển xã hội Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT Ứng dụng CNTT giáo dục - Biết cách ứng dụng CNTT quản lý nhà trường - Phân tích vai trò cán quản lý với việc ứng dụng Công nghệ thông tin nhà trường Kĩ năng: Vận dụng kiến thức học vào công việc chuyên môn quản lý Thái độ: Có ý thức ứng dụng CNTT đơn vị để nâng cao hiệu quản lý B Tóm tắt nội dung chuyên đề Cung cấp thông tin cốt lõi về: Các khái niệm thơng tin, cơng nghệ thơng tin; Vai trò CNTT truyền thông với phát triển xã hội Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT Ứng dụng CNTT giáo dục; Ứng dụng CNTT quản lý sở đào tạo; Vai trò cán quản lý với việc ứng dụng CNTT sở giáo dục mầm non nói chung, trường MN địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng C Nội dung chi tiết chuyên đề: 43 Công nghệ thông tin truyền thông 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Thông tin 1.1.2 Công nghệ thông tin truyền thông 1.2 Vai trò cơng nghệ thơng tin phát triển xã hội 1.2.1 Vai trò phát triển kinh tế 1.2.2 Vai trò việc quản lý xã hội 1.3 Tác động CNTT truyền thông giáo dục mầm non 1.3.1 Thay đổi chất lượng giáo dục 1.3.2 Thay đổi phương pháp dạy học 1.3.3 Thay đổi phương thức quản lý Ứng dụng CNTT trường mầm non 2.1 Ứng dụng CNTT dạy học mầm non 2.1.1 Ứng dụng soạn giáo án 2.1.2 Ứng dụng thực giảng 2.1.3 Ứng dụng khai thác tài liệu 2.1.4 Ứng dụng đánh giá 2.1.5 Ứng dụng học tập học sinh 2.2 Ứng dụng CNTT quản lý trường mầm non 2.2.1 Hệ thống thông tin quản lý 2.2.2 Phần mềm quản lý 2.2.3 Một số ứng dụng cụ thể 2.3 Vai trò CBQL với việc ứng dụng CNTT trường mầm non 2.3.1 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trường mầm non 2.3.2 Vai trò CBQL với việc ứng dụng CNTT trường mầm non 2.3.2.1 Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 2.3.2.2 Tổ chức triển khai quản lý ứng dụng 2.3.2.3 Đánh giá hiệu ứng dụng Thực hành 3.1 Internet thư điện tử (email) 3.2 Sử dụng phần mềm để thiết kế trình bày 3.3 Xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh D.Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông trường mầm non CSBD xây dựng theo chương trình Tài liệu tham khảo: [1] Bộ Giáo dục Đào tạo, (2008), Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 44 [2] Học viện Quản lý giáo dục, (2010), Bài giảng Ứng dụng CNTT quản lý Trường mầm non, Hà Nội [3] Học viện Quản lý giáo dục, (2010), Bài giảng Ứng dụng CNTT quản lý Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo, Hà Nội, E Hình thức tổ chức dạy học: Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Nội dung Thông tin Công nghệ thông tin Ứng dụng CNTT sở giáo dục mầm non Thực hành Tổng Tổng Lên lớp Lý thuyết Thực hành 10 Thảo luận Kiểm tra Bài ĐK8 Bài HP4 15 Module CÁC KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Chuyên đề 16 Kỹ đàm phán tổ chức họp Số tiết học: 15 A Mục tiêu chuyên đề: 45 10 20 Kiến thức: Người học hiểu nhắc lại kiến thức đàm phán; nguyên tắc trong đàm phán; đặc điểm đàm phán đạt hiệu quả; yếu tố tác động đến đàm phán không đạt hiệu quả; yếu tố họp đạt hiệu Kĩ năng: Có kĩ đàm phán tổ chức họp đạt hiệu Thái độ: Tự tin tâm rèn luyện để đàm phán đạt hiệu tổ chức thành công họp tổ chức đơn vị B Tóm tắt nội dung chuyên đề Cung cấp thông tin cốt lõi đàm phán; nguyên tắc đàm phán; đặc điểm đàm phán đạt hiệu quả; yếu tố tác động đến đàm phán không đạt hiệu quả; yếu tố họp đạt hiệu C Nội dung chi tiết chuyên đề: Kỹ đàm phán, thương thuyết 1.1 Khái niệm chung đàm phán 1.2 Mục đích đàm phán quản lý lãnh đạo 1.3 Những đặc điểm đàm phán đạt hiệu 1.4 Các bước tiến hành đàm phán 1.5 Thực hành đàm phán quản lý lãnh đạo (Xử lý số tình giao tiếp người hiệu trưởng mầm non; Đàm phán hiệu trưởng với chủ tịch xã; Đàm phán hiệu trưởng với ban phụ huynh) 1.5.1 Tình giao tiếp HT với GV 1.5.2 Tình giao tiếp HT với Phụ huynh 1.5.3 Tình giao tiếp HT với HS Tổ chức họp 2.1 Khái niệm 2.2 Các yếu tố họp đạt hiệu 2.3 Quy trình xây dựng tổ chức họp 2.4 Thực hành tổ chức họp D.Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Tài liệu học tập Kỹ đàm phán tổ chức họp sở bồi dưỡng xây dựng theo chương trình Tài liệu tham khảo : [1] Trần Thị Bích Nga- Phạm Ngọc Sáu (biên dịch), (2006), Các Kĩ quản lý hiệu (cẩm nang kinh doanh Harvard), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Giang Hà Huy, (1999), Kỹ quản lý, NXB Thống kê [3] Phillip L.Hunsaker (university of SanDiego), (2001), Training in management Skills [4] Leslie W Rue and Lloyd L Byars, (2005), Management (Skill and appalication) [5] http://www.kynang.edu.vn [6] http://www.skills.vietnamlearning.vn 46 E Hình thức tổ chức dạy học: Nội dung Kỹ đàm phán, thương thuyết Tổ chức hội họp Tổng Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Lên lớp Thực Thảo Kiểm Lý thuyết hành luận tra Tổng 5 10 15 Chuyên đề 17 Kỹ định Số tiết học: 15 A Mục tiêu chuyên đề: Kiến thức: - Sau học chuyên đề người học có được: khái niệm chung định, vai trò, yếu tố cấu thành định, hồn cảnh mơi trường định, kịch định, kiểu định - Cung cấp hiểu biết cụ thể kỹ chuẩn bị định tổ chức thực định Kĩ năng: Vận dụng lý thuyết để hình thành kỹ mơ tả phân tích vấn đề từ đưa giải pháp định quản lý Thái độ: Có thái độ trình chuẩn bị định định quản lý tổ chức thực định B Tóm tắt nội dung chuyên đề Cung cấp thông tin cốt lõi: Khái niệm chung định; Vai trò, yếu tố cấu thành định; Hồn cảnh mơi trường định, kịch định; Các kiểu định, mơ hình định hợp lý cơng tác quản lý trường mầm non C Nội dung chi tiết chuyên đề: Khái quát chung định quản lý 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại định 1.2.1 Phân loại theo nội dung định 1.2.2 Phân loại theo tính thành văn định 1.2.3 Phân loại theo tính cơng bố định 1.2.4 Phân loại theo cách thức tác động tới đối tượng thực định 1.2.5 Phân loại theo tầm hạn quản lý 1.3 Yêu cầu định quản lý 1.3.1 Phải có khoa học tồn diện 1.3.2 Phải bảo đảm tính thống 1.3.3 Phải thẩm quyền 47 1.3.4 Phải kịp thời, ngắn gọn, xác 1.3.5 Phải có tính pháp lý 1.4 Các phương pháp định 1.4.1 Phương pháp kinh nghiệm 1.4.2 Phương pháp phân tích 1.4.3 Phương pháp kết hợp 1.4.4 Phương pháp thực nghiệm Chủ thể định 2.1 Khái niệm “ Chủ thể định” 2.2 Phân loại chủ thể định 2.2.1 Chủ thể cá nhân 2.2.2 Chủ thể nhóm 2.3 Vai trò chủ thể định 2.3.1 Vai trò chủ thể định hệ thống quản lý 2.3.2 Chức chủ thể định hệ thống quản lý 2.3.3 Những giới hạn trước vai trò chủ thể 2.3.4 Vai trò chủ thể việc xử lý quan hệ mơi trường định Quy trình định quản lý 3.1 Phát vấn đề, phân tích thông tin, sơ đề nhiệm vụ 3.2 Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu phương án định xác định mục tiêu 3.3 Xây dựng phương án giải vấn đề 3.4 Phân tích đánh giá phương án so sánh phương án theo tiêu chuẩn hiệu xác định 3.5 Lựa chọn phương án tối ưu hình thức định 3.6 Ra định Quá trình tổ chức thực định 4.1 Truyền đạt định 4.2 Lập kế hoạch thưc định 4.3 Bố trí nguồn lực thực định 4.4 Chỉ đạo triển khai thực định, Kiểm tra đánh giá thực định 4.5 Điều chỉnh định 4.6 Tổng kết việc thực định D.Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Chuyên đề: Kỹ định (Do sở ĐT BD biên soạn theo chương trình Bộ GD&ĐT ban hành) Tài liệu tham khảo 48 [1] Học viện Quản lý giáo dục, Giáo trình bồi dưỡng cán quản lý giáo dục, (tài liệu viết theo chương trình chi tiết này) (2011), [2] Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa học quản lý (2005) [3] Đỗ Hồng Tồn (chủ biên), Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.(2000), [4] Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Lý thuyết định, Trường ĐHKHXH&NV (2004) [5] Harold Koontz, Cyril Odonnell, Heinz Weihrich , Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.(1994) E Hình thức tổ chức dạy học: Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Nội dung Khái quát chung định quản lý Chủ thể định Quy trình định quản lý Quá trình tổ chức thực định Tổng Lý thuyết Lên lớp Thực Thảo hành luận Tổng Kiểm tra 1 2 2 7 Bài ĐK9 15 Chuyên đề 18 Kỹ làm việc nhóm Số tiết học: 15 A Mục tiêu chuyên đề Kiến thức: Sau học xong chun đề người học có khả năng: Trình bày khái niệm nhóm, nhóm làm việc; cấu trúc tổ chức nhóm làm việc; giai đoạn hình thành phát triển nhóm; nguyên tắc làm việc nhóm Kỹ năng: Biết tổ chức nhóm làm việc; tham gia làm việc nhóm quản lý nhóm hiệu Thái độ: - Có thái độ tích cực, tinh thần hợp tác, chia sẻ làm việc nhóm; có ý thức xây dựng tổ chức nhóm làm việc hoạt động quan giáo dục hay sở giáo dục - Bình tĩnh, tự tin, sáng suốt giải xung đột xảy đơn vị B Tóm tắt nội dung chuyên đề Cung cấp thơng tin cốt lõi nhóm, nhóm làm việc; cấu trúc tổ chức nhóm làm việc; giai đoạn hình thành phát triển nhóm; ngun tắc làm việc nhóm; tổ chức nhóm làm việc; tham gia làm việc nhóm quản lý nhóm hiệu C Nội dung chi tiết chuyên đề Khái quát nhóm làm việc nhóm 1.1 Khái niệm nhóm 1.1.1 Nhóm nhóm làm việc 49 1.1.2 Vai trò nhóm làm việc tổ chức 1.2 Phân loại nhóm 1.2.1 Nhóm thức 1.2.2 Nhóm khơng thức 1.3 Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm 1.3.1 Giai đoạn hình thành 1.3.2 Giai đoạn xung đột 1.3.3 Giai đoạn bình thường hóa 1.3.4 Giai đoạn hoạt động trôi chảy Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm 2.1 Các đặc điểm nhóm làm việc hiệu 2.2 Nguyên tắc làm việc nhóm Kỹ làm việc nhóm 3.1 Tổ chức nhóm: 3.1.1 Trưởng nhóm 3.1.2 Các thành viên 3.2 Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm 3.2.1 Yêu cầu 3.2.2 Nội dung 3.3 Họp nhóm: 3.3.1 Cuộc họp 3.3.2 Các họp 3.3.3 Cuộc họp cuối 3.4.Thông tin nhóm 3.4.1 Các phương pháp thông tin 3.4.2 u cầu thơng tin nhóm 3.5 Giải vấn đề phát sinh làm việc nhóm 3.5.1 Nhận diện vấn đề phát sinh nhóm 3.5.2 Nguyên tắc Phương pháp giải vấn đề phát sinh làm việc nhóm 3.6 Đánh giá kết làm việc nhóm 3.6.1 Xây dựng chuẩn đánh giá 3.6.2 Đánh giá kết làm việc nhóm Vài nét nhóm làm việc trường mầm non tỉnh Sơn La 4.1 Thực trạng nhóm làm việc trường mầm non 4.2 Một số định hướng nhóm làm việc giai đoạn D Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Chuyên đề: Kỹ làm việc nhóm (Do sở ĐT BD biên soạn) Tài liệu tham khảo [1] Giang Hà Huy, Kỹ quản lý, NXB Thống kê (1999), [2] Trần Thị Bích Nga - Phạm Ngọc Sáu (biên dịch) Các Kĩ quản lý hiệu (Cẩm nang kinh doanh Harvard), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (2006) [3] Phillip L.Hunsaker (University of SanDiego), Training in management Skills - (2001) [4] Leslie W Rue and Lloyd L Byars -Management (Skill and appalication) (2005) 50 [5] http://www.kynang.cao dangsupham.edu.vn [6] http://tuyensinhdaihoc.edu.vn/c3/pages-c/Khoa-giao-duc-mam-non-8830.aspx E Hình thức tổ chức dạy học: Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Tổng Lên lớp Nội dung Thảo Kiểm Lý thuyết Thực hành luận tra Khái quát nhóm làm việc nhóm 1 2 Các nguyên tắc tổ chức làm việc nhóm 2 Kỹ làm việc nhóm Vài nét làm việc nhóm trường MN tỉnh Sơn La Tổng 15 Chuyên đề 19 Phong cách lãnh đạo Số tiết học: 15 A Mục tiêu chuyên đề: Kiến thức: Người học trình bày khái niệm phong cách, phong cách lãnh đạo, loại phong cách lãnh đạo yếu tố tạo nên phong cách lãnh đạo người cán quản lý Kĩ năng: Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, đoán định hiệu Thái độ: Tự tin, tâm rèn luyện xây dựng phong cách lãnh đạo hiệu B Tóm tắt nội dung chuyên đề Chuyên đề đề cập đến vấn đề phong cách, phong cách lãnh đạo người cán quản lý giáo dục; Những nhân tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo; phong cách lãnh đạo hành với ưu điểm, nhược điểm điều kiện sử dụng loại phong cách, cách xây dựng phong cách lãnh đạo hiệu nhà trường C Nội dung chi tiết chuyên đề Một số vấn đề chung 1.1 Phong cách 1.2 Phong cách lãnh đạo 1.3 Phong cách lãnh đạo người cán quản lý giáo dục 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Những phong cách lãnh đạo 2.1 Các cách phân loại phong cách lãnh đạo 2.2 Một số phong cách lãnh đạo 2.2.1 Phong cách lãnh đạo dân chủ 2.2.2 Phong cách lãnh đạo độc đoán 2.2.3 Phong cách lãnh đạo tự Xây dựng phong cách lãnh đạo người Cán QLGD trường mầm non 3.1 Loại bỏ phong cách lãnh đạo độc đoán quan liêu 3.2 Xây dựng phong cách lãnh đạo đoán hiệu Một số vấn đề thực tiễn phong cách lãnh đạo người cán quản lý trường mầm non 51 4.1 Thực trạng phong cách lãnh đạo người cán quản lý trường mầm non nói chung 4.2 Thực trạng phong cách lãnh đạo người cán quản lý trường MN tỉnh Sơn La nói riêng 4.3 Một số định hướng tự xây dựng phong cách lãnh đạo cho thân D Tài liệu tham khảo [1] Đỗ Long, Vũ Dũng Giám đốc −Những yếu tố để thành công NXB Cà Mau,1990 [2] Đỗ Long − Vũ Dũng (chủ biên) Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp NXB Khoa học Xã hội, 1995 [3] Vũ Dũng (chủ biên) Từ điển Tâm lý học NXB Khoa học Xã hội, 2000 [4] Vũ Dũng "Học thuyết đặc điểm bật người lãnh đạo" Tạp chí Tâm lý học, số 1/2000 [5] Vũ Dũng "Quyền lực người lãnh đạo" Tạp chí Tâm lý học, số 7/2001 [6] Vũ Dũng, Phan Thị Mai Hương, Ito Tetsuji, Yamamoto Ứng dụng Tâm lý học Nhật Bản NXB Từ điển Bách Khoa, 2005 [7] Gustave Nicolas Fischer Những khái niệm Tâm lý học xã hội Huy Giang (dịch) NXB Thế giới, 1992 [8] Nguyễn Thị Hoa Nữ quản lý ngành dệt may TP Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Phụ nữ, số 6/2002 E Hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học chuyên đề Tổng Lên lớp Lý Thực Thảo Nội dung thuyết hành luận Kiểm tra Một số vấn đề chung 1 2 Những phong cách lãnh đạo 1 Xây dựng phong cách lãnh đạo người Cán QLGD sở GD 2 mầm non Một số vấn đề thực tiễn phong cách lãnh đạo Bài ĐK10 5 người cán quản lý sở giáo Bài HP5 dục mầm non Tổng 15 52 ... trường mầm non 2.1 Lập kế hoạch chiến lược trường mầm non 2.2 Lập kế hoạch trung hạn trường mầm non 2.3 Lập kế hoạch năm học trường mầm non 2.4 Xây dựng kế hoạch hoạt động trường mầm non Chỉ đạo... dụng CNTT quản lý trường mầm non nói chung trường mầm non tỉnh Sơn La nói riêng Module 5:Kỹ hỗ trợ quản lý sở giáo dục mầm non Giới thiệu số kĩ để cán quản lý trường mầm non vận dụng thực thi nhiệm... nghiệm trường mầm non Chuyên đề 11 Quản lý nhân trường mầm non Chuyên đề 12 Quản lý tài chính, tài sản trường mầm non Chuyên đề 13 Xây dựng phát triển mối quan hệ trường mầm non Chuyên đề 14 Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh mam non, Chuong trinh mam non, Đối tượng: Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non của tỉnh Sơn La., Định hướng tổ chức thực hiện chương trình, Giới thiệu tổng quan về khoa học quản lý và những học thuyết quản lý tiêu biểu, áp dụng các học thuyết quản lý trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non nói riêng., Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non, Cung cấp những thông tin cốt lõi về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, hướng dẫn học viên biết quản lý‎ chỉ đạo, triển khai, kiểm soát hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non., - Tài liệu về Chuyên đề: Lập kế hoạch phát triển trường MN (Do cơ sở ĐT BD biên soạn)., Chuyên đề 9. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường Mầm non, Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường Mầm non, Chuyên đề 11. Quản lý nhân sự trong trường mầm non, Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay