Bai 32 hop chat cua sat

24 60 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 10:15

Sắp xếp cặp oxi hóa khử sau theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa giảm dần tính khử dạng khử: Al3+/Al, Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe, Cu2+/Cu Tính oxh ion KL tăng K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+ Pt2+ Au3+ K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Tính khử KL giảm Fe2+ Hg Ag Pt Au Fe0 Fe+2 Fe+3 Hợp chất sắt (II) : muối, hidroxit,oxit Hợp chất sắt (III) : muối, hidroxit, oxit Bài 32 A- HỢP CHẤT SẮT (II) I Tính chất hóa học Fe+2  Fe+3 +1e (Hợp chất sắt (II) có tính khử - tính chất đặc trưng) Fe+2 + 2e  Fe0 (Hợp chất sắt (II) có tính oxi hóa) Số oxi hố sắt (+2) khơng thay đổi Phiếu học tập : Câu1.Bổ túc hoàn thành phương trình phản ứng sau: a FeO + …  Fe(NO3)3 + … b Fe(OH)2 + …  Fe(OH)3 c FeCl2 + …  FeCl3 +2 +3 a 3FeO + 10 HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O b 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 +2 Màu lục2  nhạt c 2FeCl 2FeCl3 + Cl +2 +3 Màu nâu đỏ +3 I Tính chất hóa học Hợp chất sắt(II) thể tính khử 3FeO + 10 HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  Phiếu học tập : Câu 2: Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo bước sau: - Hòa tan thìa FeSO4 vào cốc thủy tinh chứa khoảng 20ml nước cất - Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 vừa pha vào ống nghiệm chứa sẵn 2ml dung dịch KMnO4 loãng + 10 giọt dung dịch H2SO4 loãng Quan sát đổi màu dung dịch - Viết phương trình phản ứng giải thích tượng 10FeSO4+2KMnO4+8H2SO4  5Fe2(SO4)3+K2SO4+2MnSO4+8H2O Hợp chất sắt (II) thể tính oxi hóa +2 FeO + CO t0 ��� Fe + CO2 +2 FeCl2 + Mg  Fe + MgCl2 Tham gia phản ứng trao đổi FeO + HCl  Fe(OH)2 + H2SO4  FeSO4 + BaCl2  FeCO3 + HCl  FeSO4 + NaOH  * Kết luận: II Điều chế số hợp chất sắt (II) Fe(OH)2 Fe2+2+ ++ 2OH 2OH   Fe(OH) Fe(OH)22↓↓ Fe Màu lục nhạt FeO Fe2O3 + CO Muối sắt(II) t0 �� � 2FeO + CO2 (Chất rắn , màu đen) B HỢP CHẤT SẮT (III) I Tính chất hóa học : Fe+3  Fe+2, Fe0 (Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa – tính chất đặc trưng ) Số oxi hố sắt (+3) không thay đổi Hợp chất sắt (III) thể tính oxi hóa Fe2O3 + … t0 �� � Fe + … Hợp chất sắt (III) thể tính oxi hóa +3 Fe2O3 + 2Al t0 �� � Al2O3 + 2Fe +3 Cu + 2FeCl3  FeCl3 + KI  +2 FeCl2 + CuCl2 Phiếu học tập : Câu Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo bước sau: - Nhỏ từ từ dung dịch KI vào ống nghiệm có chứa 2ml dung dịch FeCl3 - Cho tiếp vào ống nghiệm đến giọt dung dịch hồ tinh bột - Nêu tượng, viết phương trình phản ứng 2FeCl3 + 2KI  2FeCl2 + 2KCl + I2 Tham gia phản ứng trao đổi 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6H2O * Kết luận: II Điều chế số hợp chất sắt (III) Fe(OH)3 FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3↓ + 3NaCl Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3↓ Fe2O3 Màu nâu đỏ t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Chất rắn, màu đỏ nâu 3.Muối sắt (III) CÂU HỎI CỦNG CỐ Câu Phản ứng sau chứng tỏ hợp chất sắt (II) bị khử ? A Fe(NO Fe(NO33))22++AgNO AgNO33   Fe(NO Fe(NO33))33 ++Ag Ag A B B FeCl22 ++ Mg Mg   MgCl MgCl22 ++ Fe Fe FeCl C 2FeO 2FeO +4H +4H22SO SO4(đặc,  Fe Fe22(SO (SO44))33+SO +SO22++4H 4H22O O C 4(đặc,nóng) nóng) D.10FeSO 10FeSO+2KMnO 5Fe 5Fe(SO 4+2KMnO+8H 4+8HSO 2SO4 2(SO) 4)3+K2SO4+2MnSO4+8H2O D 4 4 3+K2SO4+2MnSO4+8H2O Viết phương trình hóa học phản ứng sau: a, Fe(OH)3 + HNO3  b, FeCO3 + HNO3  c, Fe + FeCl3  Cho c¸c phơng trình húa hc sau: a, Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O b, 2FeCl3 + 2KI  2FeCl2 + 2KCl + I2 c, Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O d, 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O hÊt s¾t (III) thể tính oxi hóa phản ứng A b,d B c,d C a,c D a,b Câu 4: Dùng thuốc thử sau để phân biệt dung dịch : AlCl3, FeCl2, FeCl3? dd AgNO3 dd NaOH B A dd Ba(NO3)2 dd Na2SO4 C D AlCl3 +3NaOH  3NaCl + Al(OH)3↓ (↓keo trắng) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + H2O FeCl2 + 2NaOH  2NaCl + Fe(OH)2↓ (↓màu lục nhat) 4Fe(OH)2 + O2+2H2O  4Fe(OH)3 ↓ (màu nâu đỏ) Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần đủ 2,24 lít CO (đktc) Tinh khối lượng sắt thu Gọi x số mol FeO, y số mol Fe3O4, z số mol Fe2O3 , t số mol Fe Ta có 17,6 = 72x + 232y + 160z + 56t (1) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 Fe3O4 + 4CO → 4CO2 + 3Fe FeO + CO → C + Fe Ta có x + 4y + 3z = 0,1 Khối lượng Fe m = 56(x + 3y + 2z + t) Từ (1) ta có 17,6 = 56(x + 3y + 2z + t) + 16(x + 4y + 3z) 17,6 = m + 16.0,1 => m = 16 Nung mẫu thép thường có khối lượng 10 g O2 dư thu 0,1568 lít khí CO2(đktc).Thành phần % theo khối lượng cacbon mẫu thép bao nhiêu? nC = nCO2 = 0,1568 / 22,4 = 0,007 mol mC = 12.0,007 = 0,084 (g) %mC = 0,084 / 10 x 100 = 0,84 Viết phương trình hóa học phản ứng dãy chuyển hóa sau: Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Cr2O3 (1) 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 (2) Cr2O3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2O (3) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4 (4) 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 4,48 lít khí NO(đktc) XĐ Kim loại M Ta có nNO = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol 3M + 4HNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2H2O nM = 0,6 / n MM = 32n => n=2 => M = Cu Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng thấy có khí NO Tính khối lượng muối nitrat sinh dung dịch nCu = 0,12 mol nCu(NO3)2 = nCu = 0,12 mol mCu(NO3)2 = 0,12 x 188 = 22,56 ... Fe+2 Fe+3 Hợp chất sắt (II) : muối, hidroxit,oxit Hợp chất sắt (III) : muối, hidroxit, oxit Bài 32 A- HỢP CHẤT SẮT (II) I Tính chất hóa học Fe+2  Fe+3 +1e (Hợp chất sắt (II) có tính khử - tính... lượng sắt thu Gọi x số mol FeO, y số mol Fe3O4, z số mol Fe2O3 , t số mol Fe Ta có 17,6 = 72x + 232y + 160z + 56t (1) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 Fe3O4 + 4CO → 4CO2 + 3Fe FeO + CO → C + Fe Ta có x... Kim loại M Ta có nNO = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol 3M + 4HNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2H2O nM = 0,6 / n MM = 32n => n=2 => M = Cu Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng thấy có khí NO Tính khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 32 hop chat cua sat, Bai 32 hop chat cua sat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay